Hydrologická situace

0
(0)

Aktuální hydrologická situace v ČR. Aktuální informace o hydrologickém stavu a vývoji v posledních dnech v ČR a předpověď tohoto vývoje na nejbližší dny. Stránka poskytuje podrobný přehled hydrologické situace v ČR. A to v základní podobě komplexních map celé ČR. I v podobě jednotlivých vodních toků v ucelených povodích.

Využitelnost informací

Jak je kde v ČR nasyceno území, hrozí přívalová povodeň? Při jakých srážkových úhrnech bude hrozit přívalová povodeň? Kde na tocích platí stavy sucha nebo naopak povodňové stavy? Jaké jsou hladiny podzimních vod v ČR a jaké byly v minulém týdnu? Tyto informace jsou sdruženy právě na této stránce – informace o srážkách aktuálně se vyskytujících v ČR a Evropě i o jejich úhrnech v posledních dnech až měsíci najdete na stránce Aktuální srážky.


HYDROLOGICKÁ SITUACE V ČR

Veškeré informace týkající se hydrologického stavu v ČR shrnuje právě tato stránka. Od nasycení území, přes hladiny podzemních vod až po aktuální vodní stavy a průtoky na vybraných tocích a ve vybraných měrných profilech ČHMÚ. Stránka nabízí rychlé informace o aktuální hydrologické situaci v ČR, takže návštěvník rychle získá přehled o tom, zda a kde panuje sucho nebo naopak kde dochází k vzestupům hladin toků na povodňové stavy či zda budou na základě dalšího vývoje počasí tyto stavy někde hrozit.


Základní přehled

V této části stránky jsou prezentovány obecné informace o hydrologické situaci na území ČR v podobě přehledových map vodních stavů na tocích a hladiny podzemních vod. Jde o základní přehled stavu povrchových a podzemních vod. Další informace o vláze v půdní vrstvě a ohrožení suchem jsou k dispozici níže, v části klimatického/půdního sucha a informace o vodních stavech a průtocích toků v části hydrologického sucha.

Stručný přehled stavů a průtoků vodních toků

Zobrazuje základní přehled hydrologické situace. Tj. normální stav – modrá kolečka, sucho – bílá kolečka, bdělost – zelená kolečka, pohotovost – oranžová kolečka, ohrožení – červená kolečka, extrémní ohrožení – tmavě fialová kolečka. Dále šedý trojúhelník se špicí vzhůru – ovlivnění měření, tmavě modrý trojúhelník se špicí dolů – ovlivnění ledovými jevy nebo pravděpodobnost tohoto ovlivnění. Kolečka/trojúhelníky představují hlavní měrné profily na tocích, zdroj: HPPS ČHMÚ

Přehled hladin podzemních vod v mělkých vrtech a vydatnost pramenů

Zobrazuje hladiny podzemních vod v mělkých vrtech za uplynulý týden a odchylky od normálu, zdroj: ČHMÚ

Zobrazuje vydatnost pramenů ve sledovaných profilech v ČR za uplynulý týden a odchylky od normálu, zdroj: ČHMÚ

Výše je uveden základní přehled hydrologické situace. Vodní hodnota sněhu je počítána v období cca od listopadu/prosince do března a to s aktualizací každý týden. Nasycenost území vodou je stanovována v období asi od dubna do října (teplá část roku). Je odstupňována od extrémně nízkého po vysoké nasycení, přes nasycení na normálu.


Klimatické a půdní sucho

Tato část nabízí informace o využitelné vodní kapacitě v různých hloubkách půdního profilu a stanovení míry ohrožení suchem v různých hloubkách. Dále též nabízí mapy se stanovením míry sucha pomocí indexů a v poslední řady bilanci srážek a evapotranspirace a poměr srážek v ČR ve vztahu k dlouhodobému normálu našeho území. Některé mapy jsou tvořeny jen ve vegetačním období, cca od dubna do října, mimo toto období se budou zobrazovat poslední mapy ze serveru ČHMÚ. Objasnění pojmů či zkratek je k dispozici na konci této stránky.

Využitelná vodní kapacita v půdě do 20cm hloubky

Zobrazuje procentuální využitelnou vodní kapacitu v půdě do hloubky 20cm pod travním porostem každý den, zdroj: ČHMÚ

Deficit srážek

Ukazuje deficit úhrnu srážek za 6 měsíců

Zobrazuje deficit úhrnu srážek za 24 měsíců

Zásoba využitelné vody ve středně těžké půdě pod trávníkem

Potenciální evapotranspirace travního porostu, srovnání úhrnu s dlouhodobým průměrem období let 1961-1990

Vysvětlivky pojmů najdete na konci stránky, další údaje a výstupové mapy či grafy týkající se hydrologické situace na stránce ČHMÚ o suchu, viz http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/sucho. O suchu jsou dostupné nové a rozšířené informace na stránce modelu HAMR, viz http://hamr.chmi.cz. Stránka Hlásné a předpovědní povodňové služby nabízí informace o nasycení území a zejména pak o hydrologické situaci na povrchových tocích, viz http://hydro.chmi.cz. Tyto nabízejí komplexní přehled o hydrologické situaci, jejím vývoji a riziku vzniku sucha. V dnešní době nacházejí široké uplatnění. Můžeme vřele doporučit.

Mapy zobrazující spadlé srážky za různá časová období nejen v ČR najdete na stránce Aktuální srážky. Teoretické informace o indexech sucha a jejich využití najdete v příspěvku Meteorologické a hydrologické indexy sucha a jejich využití.


Hydrologické sucho

V této druhé části stránky, jsou prezentovány informace (v podobě grafů) o vývoji vodních stavů a průtoků v konkrétních vybraných profilech vodních toků, na nichž je zobrazen vývoj vodního stavu a průtoku v korytě toku v daném místě do současnosti. V úvodu je zobrazena stručná přehledová mapka všech měrných profilů v rámci Hlásné a předpovědní povodňové služby (HPPS) ČHMÚ. Z té je možno rychle zjistit to, zda a kde platí stavy sucha (bílá velká kolečka), kde je stav normální (běžná kolečka vyplněná světle modře).

A také kde panují naopak povodňové stavy. Zobrazená velká kolečka vyplněná pro 1. SPA světle zeleně, pro 2. SPA oranžově, pro 3. SPA červeně a pro 3. SPA extrémní ohrožení fialově. Dále pokud je měření v daném místě ovlivněno, zobrazuje se trojúhelník vyplněný šedě. A pokud jde o vliv ledových jevů na měření vodních stavů a průtoků, tak jde o trojúhelník vyplněný tmavě modře. Stavy a průtoky na konkrétních tocích v konkrétních místech ukazují grafy níže (jde o vybrané profily, zpravila hlavní profily na významnějších tocích).

Vývoj stavů a průtoků v hlavních profilech toků

Další informace se týkají vývoje vodních stavů a průtoků v konkrétních profilech na konkrétních vodních tocích v ČR. Informace jsou děleny dle povodí, zpravidla jsou uvedeny hlavní profily od koncových profilů na velkých tocích povodí až po horní a menší vodní toky. Grafy zobrazují pro jednotlivé profily vývoj vodních stavů (H – nahoře) a průtoků (Q – dole) za poslední dny s vyznačením případných SPA.

POVODÍ LABE

Povodí Labe je hlavním povodím v ČR, prostřednictvím něhož je odvodňováno téměř celé území Čech a část Vysočiny. Jde o hlavní povodí, jímž se odtok odehrává za hranice našeho území. Tímto povodím je odvodněno celé území východních Čech a část severních Čech. Z horských oblastí je to území Krkonoš, Jizerských hor a Orlických hor. Dále odvodňuje střední Čechy a severozápadní Čechy. Součástí je povodí Vltavy (viz další oddíl) jako dílčí povodí. Na severozápadě Labe odvodňuje též západní Čechy prostřednictvím menšího povodí Ohře (viz třetí oddíl).

LABE

LABE: Špindlerův Mlýn

LABE: Vestřev

METUJE: Krčín

ORLICE

DIVOKÁ ORLICE: Nekoř

DIVOKÁ ORLICE: Kostelec nad Orlicí

TICHÁ ORLICE: Čermná nad Orlicí

ORLICE: Týniště nad Orlicí

DĚDINA: Mitrov

LABE: Němčice

LOUČNÁ: Dašice

CHRUDIMKA

CHRUDIMKA: Hamry (odtok)

CHRUDIMKA: Svídnice

NOVOHRADKA: Úhřetice

CHRUDIMKA: Nemošice

LABE: Přelouč

DOUBRAVA: Žleby

MRLINA: Vestec

VÝROVKA: Plaňany

JIZERA

JIZERA: Jablonec nad Jizerou

OLEŠKA: Slaná

JIZERA: Železný Brod

LIBUŇKA: Pelešany

JIZERA: Bakov nad Jizerou

KLENICE: Mladá Boleslav

JIZERA: Předměřice nad Jizerou

LABE: Kostelec nad Labem

BÍLINA: Trmice

LABE: Ústí nad Labem

PLOUČNICE

PLOUČNICE: Mimoň

SVITÁVKA: Zákupy

PLOUČNICE: Benešov nad Ploučnicí

LABE: Děčín

Jak se vám tento příspěvek líbil?

Prosíme o jeho hodnocení!

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hlasů: 0

Žádné hlasování. Buďte první, kdo ohodnotí příspěvek!

Shrnutí
Datum
Název položky
Hydrologická situace
Hodnocení
5

Napsat komentář