Největší sucha v ČR

0
(0)

Praktické zaměření na hydrologický extrém sucha z hlediska našeho území nabízí tato stránka, definuje a vyčítá největší sucha v ČR. Poskytuje přehled nejvýznamnějších suchých epizod (roků či delších období) na území ČR od dávné historie po současnost dle historických záznamů v podobě mnoha dokumentárních zdrojů (rekonstruovaná data) a údajů z meteorologických a hydrologických stanic (měřená data). O opačném extrému, povodní, informuje detailně stránka Největší povodně v ČR a její podstránky. Obecný přehled nejsušších roků je doplněn u dávné historie stručnou charakteristikou stavu dle dokumentárních pramenů a u novější historie pak průběhem situace dle pozorování a měření, včetně rozboru synoptických příčin výskytu sucha.

Témata stránky: Sucho v dávné historii, informace z dokumentárních pramenů, sucho v posledních letech, synoptické příčiny sucha, prognóza sucha.

Anglické názvy: The biggest drought in the CR (největší sucha v ČR), drought forecast (předpověď sucha), oak rings (letokruhy dubu), drought episode (epizoda/období sucha), drought reconstruction (rekonstrukce sucha).


NEJVĚTŠÍ SUCHA V ČR OD DÁVNÉ MINULOSTI

Sucho je v poslední době často zmiňovaný termín. Co to sucho je a jak ho dělíme se dozvíte na stránce Hydrologické extrémy a podrobněji pak na stránce Sucho. Zde bude věnována pozornost důkazům o tom, že sucho není jen problémem současnosti a posledních let. Stránka podává podložené informace o tom, že sucho se v ČR vyskytovalo nejen v posledních stoletích, ale značná sucha zažila naše vlast a její okolí i v dávné historii.

Historické sucho je mapováno podle dokumentárních pramenů, které se dochovaly a přinášejí informace o počasí a hydrologické situaci. Nejde o odborné informace, ani o žádná konkrétní data. Jde o konstatování vládců, ale i prostých obyvatel a běžné zhodnocení situace v dané oblasti. Jde například o konstatování „voda ve Vltavě je zelená, páchne a řeku lze místy přejít suchou nohou“. Podobných konstatování najdeme v dokumentárních zdrojích hodně a tyto dokazují intenzity sucha v dávné historii. Brát v potaz je nutno bezesporu současnou situaci na našich tocích, jako například absenci přehrad, ale také brát s rezervou tato konstatování, mnohdy byli lidé při nich totiž ovlivněni emocemi.

Zmínky o suchých letech v historii

O suchu neexistuje z historie zdaleka tolik zmínek a záznamů jako o povodních, které byly sledovány mnohem detailněji a znamenaly velké hrozby pro život. Sucho dokáže také ovlivnit život v dané oblasti a to v mnohem větší oblasti, ale lze se na něho o poznání lépe připravit. Při přípravě hraje důležitou roli zejména čas, kterého je pro přípravu na suché období hodně.

Další odstavce pojednávají o nejsušších rocích či delších epizodách sucha v období let 1100 až 1500, 1500 až 1800 a 1800 až 2012. Následuje zhodnocení sucha dle šířky letokruhů dubu již od roku 761 po rok 2012. O dalších epizodách sucha jsou již velmi podrobné informace z měření a pozorování v ČR od příčin výskytu meteorologických podmínek pro vznik sucha až po různé dopady sucha.

Největší sucha v ČR od současnosti po dávnou minulost

Přehled nejvýznamnějších suchých let/epizod dle různých rekonstrukcí a v posledních letech měření a pozorování na území ČR a v okolí od 8. století, seřazená sestupně (významná zvýrazněna):

 • 2018
 • 2015
 • 2007
 • 2003
 • 2000

Před rokem 2000

 • 1992
 • 1959
 • 1953-1954
 • 1947
 • 1921
 • 1917
 • 1911
 • 1904
 • 1868
 • 1863
 • 1842
 • 1834
 • 1826
 • 1811
 • 1809
 • 1808

Před rokem 1800

 • 1790
 • 1746
 • 1726
 • 1719
 • 1718
 • 1616
 • 1590
 • 1540
 • 1536
 • 1534

Před rokem 1500

 • 1485
 • 1479
 • 1469
 • 1464
 • 1462
 • 1448
 • 1431
 • 1426
 • 1420
 • 1397
 • 1393
 • 1379
 • 1361
 • 1353
 • 1337
 • 1326
 • 1320
 • 1306
 • 1284
 • 1270
 • 1262
 • 1252
 • 1241
 • 1224
 • 1217
 • 1209
 • 1205

Před rokem 1200

 • 1194
 • 1189
 • 1177
 • 1171
 • 1167
 • 1142
 • 1132
 • 1121
 • 1117
 • 1091

Hrubé odhady

 • 1070
 • 1048
 • 1046
 • 1037
 • 1019
 • 995
 • 982
 • 981
 • 945
 • 944
 • 928
 • 920
 • 907
 • 893
 • 883
 • 882
 • 874
 • 864
 • 855
 • 850
 • 839
 • 826
 • 810
 • 806
 • 797
 • 788
 • 780
 • 777
 • 776
 • 764
 • 761

Barevně označeny tři nejvýznamnější epizody (od roku 1800, dříve nemůžeme epizody sucha tak objektivně zhodnotit). Hnědě nejvýznamnější případ, červeně druhý nejvýznamnější případ a oranžově třetí nejvýznamnější případ. Případ roku 2018 byl zatím nejvýznamnějším od roku 1961.

Popis přehledu

Na úvod k uvedenému přehledu extrémních suchých roků je nutno poznamenat, že o suchu nemáme zdaleka tolik informací jako o povodňových událostech, které jsou patrnějším hydrologickým extrémem a z tohoto důvodu mu vždy byla věnována větší pozornost i z pohledu lidí. O suchu od roku 1800 máme informace, o suchu od roku 1500 máme omezené informace, o suchu od cca konce 11. století máme minimum informací z dokumentárních zdrojů a o suchých rocích dřívějších hovoří pouze data šířek letokruhů dubu (tedy chování přírody) – tyto jsou uvedeny kurzívou. Proto je třeba dávnější suché epizody brát s větší rezervou.

Hodnocení sucha dle různých kritérií

Výše jsou uvedeny dle měření, rekonstrukcí a výše zmíněného chování přírody ty nejextrémnější a vycházejí tedy z informací v různých pracích, které se jim nebo historii sucha v ČR obecně detailněji věnují. Významná sucha (tučně) jsou od počátku řady do cca roku 1500 znázorněna dle kritéria počtu chronologií, v nich vychází daný rok jako negativní a podmínkou je alespoň 15 chronologií s negativním rokem, pro sucho významné (veškerá uvedená) pak 12 chronologií.

Cca od konce 11. století jsou též již k dispozici dokumentární zdroje. Od roku 1500 jsou významná sucha zvýrazněna podle dokumentárních zdrojů a od 19. století pak podle meteorologických a hydrologických měření a též hodnot indexů sucha. Níže je zobrazen detailnější přehled těchto uvedených suchých roků či ojediněle delších epizod.

Podrobnější informace o suchých letech od začátku 19. století zejména najdete na samostatných stránkách tohoto menu o největších suchách.

Sucho v dávné historii (období let 1100 až 1500)

Rekonstruovat klimatický a hydrologický průběh v extrémně suchých obdobích v minulosti je důležité pro pochopení klimatické situace a vedoucí k suchu v současnosti a pro lepší prediktabilitu sucha do budoucna. Sucho v minulosti můžeme studovat dvěma základními způsoby. Jednodušším způsobem je shromáždění dat z období takzvaně přístrojového, kdy jsou dostupná klimatická či hydrologická měření a data z nich na našem území. Složitějším způsobem je studium suchých období v dávné minulosti, kdy nemáme žádné záznamy.

Průběh rekonstrukce sucha

Tam je nutné dohledávat informace z dochovaných pramenů a provádět odhady a rekonstrukce průběhu klimatu a hydrologického vývoje v daném období. I takové informace a odhadovaný vývoj nám ve studiu a pochopení sucha pomohou. Dohledat dokumentární prameny můžeme z hodně dávné doby, takže lze utvořit poměrně dlouhá řada extrémně nebo významněji suchých roků nebo období několika roků, neboť sucho se často přenáší do následujícího nebo i dalšího roku, kdy za příhodných klimatických podmínek pokračuje či se rozvíjí.

Studovat sucho lze podle hodnot základních klimatických a hydrologických prvků jako je teplota vzduchu, srážky, průtoky vodních toků či indexy sucha. Dokumentární prameny používáme cca do roku 1750, poté jsou k dispozici alespoň některá měřená data. Sucho podle dokumentárních pramenů můžeme spolehlivě rekonstruovat do roku 1500, s větším omezením pak až někam k roku 1100, kdy je k dispozici velmi omezený počet údajů (nikoli v podobě hodnot) o suchu, jak bylo zaznamenáno v dobách jednotlivých generací.

Největší sucha v ČR od roku 1100 do současnosti

Období let cca 1100 až 1500 a informace o suchu v tomto období berme jako orientační, kdy nejsou k dispozici žádné konkrétní hodnoty, ani ty provedené rekonstrukcí. Jsou k dispozici jen záznamy místních o tom, jaké bylo sucho v jednotlivých oblastí naší země. Jedná se většinou o hlášení z určitých míst, někdy možná při zhodnocování dané situace hrály role emoce autorů daných textů. V dalším přehledu byly vybrány významnější suché epizody (zpravidla jednotlivé roky). K nim jsou uvedeny záznamy o suchu s případnými specifikacemi, které jsou většinou stručné a obecné, některé popisují důsledky sucha.

Stručná charakteristika suchých epizod

Rok 1090-1091: Sucho v Čechách i na Moravě, nebyl sníh a nepršelo (šlo o zimní sucho).

Rok 1121: Plodiny uschly.

Rok 1177: Neúroda.

Rok 1252: Jařiny zaschly (na konci jara pak pršelo více).

Rok 1262: Uschlá tráva, neúroda ovoce a vinných hroznů (sucho jarní a letní).

Rok 1266: Obdobně (pouze letní).

Období let 1300-1400

Rok 1307: Neúrod a hlad (jarní a letní)

Rok 1312: Obdobně (letní).

Rok 1326: Totální neúroda jařin (letní).

Rok 1333: Neúroda jařin, málo vinných hroznů.

Rok 1337: Neúroda obilnin a vinných hroznů (do července).

Rok 1348: Vysušená země, neúroda obilnin.

Rok 1352: Neúroda obilnin a dalších plodin (po 8. květnu).

Rok 1368: Neúroda jařin (od dubna).

Rok 1371: Časté požáry (do 18. května).

Rok 1393: Možno přejít řeku Vltavu, voda „zelená jako tráva“.

Období let 1400-1500

Rok 1432: V období od 2.5. do 27.7. je jednou slabě pršelo.

Rok 1441: Neúroda sena, obilnin a hrachu (2.4. až 2.8.)

Rok 1471: Vyschly řeky.

Rok 1473: Vyschlé vodní toky, lesní požáry, neúroda obilnin a dalších plodin.

Rok 1476: Nedostatek vody.

Rok 1482: Páchnoucí zelená voda ve Vltavě.

(Brázdil a Kotyza, 1995, Brázdil a kol., 2015)

Podle mnohých archivních záznamů lze dobře rozeznat jak velké sucho v daném roce panovalo. Většinou se jednalo o sucha v letním období, někdy šlo o sucha s počátkem během jarního období a pokračujícím výskytem v období letním. Jednalo se o extrémní suché epizody, kdy sucho patrně nebylo zažehnáno ani v podzimním období daného roku, avšak bylo do určité míry zmírněno. V dalším textu bude pojednáno o mladší historii, tedy o suchu po roce 1500.

Jak se vám tento příspěvek líbil?

Prosíme o jeho hodnocení!

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hlasů: 0

Žádné hlasování. Buďte první, kdo ohodnotí příspěvek!

Nový článek na webu?

Chcete dostávat upozornění při publikování článku? Přihlaste se k odběru nově publikovaných článků na našem webu zadáním emailu níže.

Přijde vždy jen objednaný email a tento odběr lze kdykoli odhlásit.

Registrace odběru proběhla úspěšně! Nyní, prosíme, přejděte do schránky zadaného emailu a tam najdete potvrzovací email. Tím bude registrace k odběru dokončena. Děkujeme vám.

Shrnutí
Datum
Název položky
Největší sucha v ČR
Hodnocení
5