Přehrady v Povodí Moravy

Nová Říše

Tok: Olšanský potok

Říční km: 5

Stavba: 1979-1984

Umístění: Asi 5km nad soutokem s Vápovkou

Primární účel: Zajištění odběru vody pro úpravnu Nová Říše se stanovením ochranných pásem a výběrem lokality (lesy) pro udržení jakosti vody.

Výška hráze: 19.9m

Průměrný roční průtok: 0.105m3/s

Stoletý průtok: 20m3s

Sucho: 0.01m3/s

Neškodný odtok: 2.2m3/s

Minimální odtok: 0.01m3/s

Stručný popis: Kamenitá, sypaná hráz se středním hlinitým těsnícím jádrem, podloží hráze je v ose utěsněno jednořadou injekční clonou.

Další účely díla: Zajištění minimálního průtoku.

Dílo obsahuje asanační výpust, dvě spodní výpusti a přeliv o dvou polích s kapacitou 20.5m3/s.

Slušovice

Tok: Dřevnice

Říční km: 29.34

Stavba: 1972-1976

Umístění: Nad obcí Slušovice, nad soutokem Dřevnice a Trnávky.

Primární účel: Zajištění odběru vody pro vodárnu ve Slušovicích.

Výška hráze: 30.2m

Průměrný roční průtok: 0.5m3/s

Stoletý průtok: 80m3/s

Sucho: 0.039m3/s

Neškodný odtok: 22m3/s

Minimální odtok: 0.04m3/s

Stručný popis: Zemní, sypaná hráz, obsahující střední jílové těsnění. Do podloží je těsnící jádro zavázáno jílovo-cementovou těsnící membránou s navazující injekční clonou.

Další účely díla: Zajištění minimálního průtoku, výroba elektrické energie a protipovodňová ochrana.

Dílo obsahuje elektrárnu o dvou turbínách, dvě asanační a spodní výpusti a boční nehrazení přeliv o jednom poli s kapacitou 89.5m3/s.

Letovice

Tok: Křetínka

Říční km: 2.92

Stavba: 1972-1976

Umístění: Asi 3km před soutokem Křetínky se Svitavou.

Primární účel: Nadlepšování průtoků ve Svitavě a zmírnění dopadů velkého odběru vody v podzemí na průtokový režim ve Svitavě.

Výška hráze: 28.5m

Průměrný roční průtok: 0.644m3/s

Stoletý průtok: 50m3/s

Sucho: 0.091m3/s

Neškodný odtok: 7m3/s

Minimální odtok: 0.1m3/s

Stručný popis: Zemní, sypaná hráz se středním jílovým těsněním. To navazuje na jednořadou patrovou injekční clonu v ose hráze. Hráz je založena na skalním podloží, které je tvořeno rulami a amfibolity.

Další účely díla: Výroba elektrické energie, rekreace, sportovní rybolov a ochrana před povodněmi.

Dílo obsahuje dvě spodní a asanační výpusti, elektrárnu o dvou turbínách a jednom čerpadlu a boční hrazený přeliv o jednom poli s kapacitou 50.6m3/s.

Bojkovice

Tok: Kolelačský potok

Říční km: 2.7

Stavba: 1963-1966

Umístění: Asi 2km severovýchodně od obce Bojkovice.

Primární účel: Zajištění dostatečného množství vody pro vodovod Uherský Brod plus zajištění minimálního průtoku pod nádrží.

Výška hráze: 16m

Průměrný roční průtok: 0.087m3/s

Stoletý průtok: 45m3/s

Sucho: 0.004m3/s

Neškodný odtok: 6m3/s

Stručný popis: Hráz je zemní, sypaná s místního štěrku s příměsemi hlín a těsnění je sprašové při návodním svahu hráze, které je opevněno kamennou dlažbou a vzdušní svah je pokryt humusem a zatravněn. Hráz se nachází na pískovcovém a jílovém podloží.

Dílo obsahuje asanační výpust, dvě spodní výpusti a šachtový nehrazení bezpečností přeliv o jednom poli s kapacitou 58.8m3/s.

Horní Bečva

Tok: Rožnovská Bečva

Říční km: 32.1

Stavba: 1933-1947

Umístění: Nad obcí Horní Bečva, kousek od ústí Radlického potoka.

Primární účel: Ochrana před povodněmi.

Výška hráze: 13.7m

Průměrný roční průtok: 0.29m3/s

Stoletý průtok: 54.7m3/s

Sucho: 0.022m3/s

Neškodný odtok: 15m3/s

Minimální odtok: 0.03m3/s

Stručný popis: Zemní, sypaná hráz s návodní a střední částí hráze sypanou z tříděného hlinitého materiálu a ten tvoří těsnění a na tuto část navazuje ze vzdušné strany část z netříděného materiálu, která je ukončena kamennou patou. Opevnění návodní strany je kamenné a dlažební a vzdušné strany je opevnění odrnováno a oseto.

Další účely díla: Zajištění minimálního průtoku v toku, výrobě elektrické energie, odběry vody pro vodárenské účely, rybolov, plavba a rekreace.

Dílo obsahuje asanační výpust, dvě spodní výpusti, elektrárnu o dvou turbínách a přeliv boční nehrazený o jednom poli s kapacitou 96m3/s.

Fryšták

Tok: Fryštácký potok

Říční km: 4.23

Stavba: 1935-1938

Umístění: Jižně od zástavby obce Fryšták, asi 4km nad soutokem Fryštáckého potoka s Dřevnicí.

Primární účel: Zajištění vody pro vodovod Zlín. (1996 zrušení odběrů)

Výška hráze: 13.5m

Průměrný roční průtok: 0.24m3/s

Stoletý průtok: 70m3/s

Sucho: 0.005m3/s

Neškodný odtok: 11m3/s

Minimální odtok: 0.015m3/s

Stručný popis: Homogenní, sypaná hráz z místních nepropustných jílových hlín. Těsnění je návodní a též jílové a je napojené na jílovou patu s průchodnou štolou.

Další účely díla: Zajištění minimálního průtoku a ochrana před povodněmi.

Dílo obsahuje dvě spodní výpustí a boční nehrazený přeliv o jednom poli s kapacitou 79.5m3/s.

Landštejn

Tok: Pstruhovec

Říční km: 9.18

Stavba: 1971-1973

Umístění: V blízkosti obce Landštejn.

Primární účel: Odběry vody pro vodárenské účely.

Výška hráze: 23.4m

Průměrný roční průtok: 0.09m3/s

Stoletý průtok: 20m3/s

Sucho: 0.003m3/s

Neškodný odtok: 5m3/s

Minimální odtok: 0.008m3/s

Stručný popis: Kamenitá, sypaná hráz s návodním těsněním z PVC fólie, chráněno betonovými prefabrikáty.

Další účely díla: Zajištění minimálního odtoku a protipovodňová ochrana.

Dílo obsahuje dvě spodní a asanační výpusti a boční nehrazení přeliv o jednom poli s kapacitou 8.92m3/s.

Hubenov

Tok: Maršovský potok

Říční km: 0.62

Stavba: 1968-1972

Umístění: Asi 0.5km před ústím potoka do Jihlavy nad místní železniční tratí.

Primární účel: Vodárenský odběr pro úpravnu vody Hosov a zásobování Jihlavy pitnou vodou.

Výška hráze: 19m

Průměrný roční průtok: 0.134m3/s

Stoletý průtok: 23m3/s

Sucho: 0.023m3/s

Neškodný odtok: 7m3/s

Minimální odtok: 0.013m3/s

Stručný popis: Hráz je sypaná se středním těsnícím jádrem.

Další účely díla: Zajištění minimálního průtoku.

Dílo obsahuje asanační a dvě spodní výpusti, plus šachtový bezpečností přeliv o jednom poli s kapacitou 16.8m3/s.

Výše byly popsány veškeré přehrady v oblasti Povodí Moravy. Informace o další retenci vody nabízí stránky Rybníky, Jezera a mokřady.

Reference

Použitá a doporučená literatura:

KOPP, J. NĚMEC, J. akol. Vodní Díla v České Republice.Praha: Consult, 2016

KOPP, J. NĚMEC, J. akol. Drobné vodní toky v České Republice. Praha: Consult, 2012

KOPP, J. NĚMEC, J. akol. Rybníky v České Republice.Praha: Consult, 2012

KOPP, J. NĚMEC, J. akol. Voda v České Republice. Praha: Consult, 2006

POVODÍ MORAVY, s. p., www.pmo.cz

Shrnutí
Datum
Název položky
Přehrady v Povodí Moravy
Hodnocení
5

Napsat komentář