Vodní toky v Povodí Ohře

Vodní toky v Povodí Ohře. Stránka obsahuje přehled hlavních vodních toků v oblasti Povodí Ohře (POh). Přehled a popis průběhu vodních toků, základní údaje jako jsou délka toku, plocha povodí toku a průměrný průtok v ústí vodního toku, vodní tok ústí toku a další informace.

Témata stránky: Popis Povodí Ohře, vodní toky v povodí Ohře, základní hydrologické údaje o tocích, další údaje o tocích.

PŘEHLED VODNÍCH TOKŮ V POVODÍ OHŘE

Přehledová tabulka:

Přehled vodních toků a základních údajů o nich v oblasti Povodí Ohře

Popis oblasti povodí

Posledním uceleným povodím s rozdělením dle správy, jehož dílčí povodí a do nich spadající vodní toky nebyly představeny, je oblast Povodí Ohře (dále jen zkratka POh). Povodí Ohře je součástí Povodí Labe a poslední článek o vodních tocích v ČR představí základní vodní toky v dílčích povodí tohoto uceleného povodí.

Řád: II.

Úmoří: Severní moře

Dílčí povodí: Teplá, Svatava, Chomutovka, Rolava, Bystřice, Odrava, Blšanka, Liboc (Bílina, Ploučnice a Kamenice = součást PLa)

Délka kmenového toku: 316km

Plocha povodí: 5 614km2

Průměrný průtok v ústí: 37.94m3/s-1

Jedná se o povodí 2. řádu, které sousedí na severu s povodím Sály, Muldy a Bíliny, na jihu Dunaje a Vltavy, na východě částečně s povodím Labe. Nejvyšším bodem v povodí je Klínovec s 1244m. Z celkové rozlohy se v ČR nachází 4 601km2 a zbytek na území Německa. Řeka odvodňuje celo oblast západních a severozápadních Čech do řeky Labe a je tedy součástí PLa. Správu vykonává státní podnik Povodí Ohře (POh), který vykonává správu prostřednictvím tří závodů a to Závodu Karlovy Vary, závod Chomutov a Závod Terezín.

Vodní toky

Kmenovým tokem je řeka Ohře, která odvádí většinu vody ze západních a severozápadních Čech. Doplňuje ji řeka Bílina. Na opačné straně oblasti povodí jsou významnými toky Ploučnice či Kamenice. Další charakteristiky Ohře a dalších toků z dílčích povodí uvádíme v přehledu níže.

OHŘE

Pramen: Sneeberg, Weinssenstadt DE (752m)

Délka toku: 316.0km

Plocha povodí: 5 614km2

Průměrný průtok: 37.94m3/s-1

Popis a zajímavosti: Jméno pochází dle keltského názvu “Agara”, značící řeku bohatou na lososy. Německy se jmenuje Eger. Existují ale i další teorie o původu jejího názvu. Pod Libochovicemi odbočuje z hlavního toku kanál o délce 8.5km, který se nazývá Malá Ohře a sloužil k pohonu mlýnů. Na toku se nachází vodní nádrž Skalky dokončená roku 1964 s plochou 378ha a Nechranice dokončená o 4 roky později, v roce 1968, která má plochu o poznání větší a ta činí 1 338ha.

Vodní toky v povodí – stručný přehled:

> Chodovský potok s pramenem v 665m n.m., délkou toku 20.6km, plochou povodí 85.1km2 a průtokem 0.56m3/s-1, jehož přítokem je například Tatrovický potok se situací nádrže Tatrovice s 22ha

> Sázek s pramenem v 680m n.m., délkou toku 17.3km, plochou povodí 86.0km2 a průtokem 0.61m3/s-1, na němž se nachází chráněný úsek

> Prunéřovský potok s pramenem ve výšce 893m n.m.,m délkou toku 24.3km, plochou povodí 53.8m3/s a většinou s velkým spádem koryta a výskytem balvanů

> Hutná s pramenem v 730m n.m., délkou toku 26.8km, plochou povodí 108.2km2 a průtokem 0.33m3/s-1

> Libocký potok s pramenem v 675m n.m., délkou toku 30.3km, plochou povodí 86.1km2 a průtokem 0.81m3/s-1, na jehož toku je situována vodní nádrž Horka o výměře 130ha

> Žejdlík s pramenem v oblasti obce Dřevce, délkou toku 16.3km, plochou povodí 21.6km2 a výskytem tzv. bifurkace, tedy rozdvojení toku. Tímto rozdělením se od toku odděluje nový tok s názvem Rosovka o délce 14.2km

> Malá Ohře s délkou toku 7.9km a plochou povodí 10.9km2 je umělým náhonem

> Hasina s pramenem na vrchovině Džbán, délkou toku 24.7km, plochou povodí 85.9km2 a průtokem 0.29m3/s-1, na jejímž dolním toku se nachází PP Údolí Hasiny u Lipence o rozloze 16.83ha

> Lomnice s pramenem ve výšce 650m n.m., délkou toku 10.1km, plochou povodí 44.0km2 a průtokem 0.36m3/s-1

> Stará Ohře je náhonem o délce 4.5km a ústí vlastním tokem do Labe pod Českými Kopisty

> Čepel s pramenem v 215m n.m., délkou toku 18.5km, plochou povodí 99.3km2 a průtokem 0.25m3/s-1, v oblasti jejíhož ústí se nachází PR Loužek

SVATAVA

Pramen: Schöneck, DE

Délka toku: 40.2km

Plocha povodí: 297.5km2

Průměrný průtok: 3.12m3/s-1

Popis a zajímavosti: Má převážně kamenité dno s prahy a peřejemi, které nejsou nijak velké. Při jarním tání dochází k významnému rozvodnění toku a rozlivům. Nejvýznamnějším přítokem je Rotava s pramenem v 890m n.m., délkou toku 13.7km, plochou povodí 74.2km2 a průtokem 0.76m3/s-1. Dále jde o drobné toky jako například o Stříbrný potok, Sněženský potok, Dolinský potok, Mezní potok, Kamenný potok, Radvanovský potok další.

CHOMUTOVKA

Pramen: Hora Sv. Šebestiána, Novoveský vrch (860m)

Délka toku: 45.2km

Plocha povodí: 160.4km2

Průměrný průtok: 1.02m3/s-1

Popis a zajímavosti: Horní tok má kamenité dno s výskytem přejí a od Chomutova se tok mění na nížinný charakter. Přibírá zejména Křímovský potok s pramenem v 826m n.m., délkou toku 6.3km, plochou povodí 11.8km2 a průtokem 0.125m3/s-1, na němž byla roku 1958 dostavěna vodní nádrž Křímov s plochou 10.4ha. Dalšími přítoky jso například Kamenička a Hačka.

ROLAVA

Pramen: PP Přebuz, Krušné hory (921m)

Délka toku: 36.7km

Plocha povodí: 137.3km2

Průměrný průtok: 1.62m3/s-1

Popis a zajímavosti: Je řazena do pstruhového pásmo, nejvýznamnějšími přítoky jsou Nejdecký potok, Slatinný potok a další. Nachází se v povodí akumulační nádrž Lesík s 9.3ha a to na Nejdeckém potoce. Prameniště Rolavy je významné z hlediska výskytu rašelinných horských smrčin a horských jezírek a oblast požívá mimořádné ochrany. Jedná se o jedinečný výskyt různé flóry a fauny, například rosnatka anglická, ostřice mokřadní nebo blatnice bahenní z hlediska flóry. Dále na toku Rolavy najdeme PP Přebuzské vrchoviště a to již od roku 1922

BYSTŘICE

Pramen: Božídarský Špičák (1 010m)

Délka toku: 29.6km

Plocha povodí: 164.0km2

Průměrný průtok: 2.0m3/s-1

Popis a zajímavosti: Horní tok řeky je divoký, dále po proudu se zklidňuje a to asi od Hroznětína. Přítoky jsou zejména Rudný potok, Borecký potok, Bílá Bystřice, Jesenice. Jáchymovský potok nebo Eliášův potok.

Napsat komentář