Hydrologická situace

 

Aktuální hydrologická situace v ČR. Aktuální informace o hydrologickém stavu a vývoji v posledních dnech v ČR a předpověď tohoto vývoje na nejbližší dny. Jak je kde v ČR nasyceno území, hrozí přívalová povodeň? Při jakých srážkových úhrnech bude hrozit přívalová povodeň? Kde na tocích platí stavy sucha nebo naopak povodňové stavy? Jaké jsou hladiny podzimních vod v ČR a jaké byly v minulém týdnu? Tyto informace jsou sdruženy právě na této stránce – informace o srážkách aktuálně se vyskytujících v ČR a Evropě i o jejich úhrnech v posledních dnech až měsíci najdete na stránce Aktuální srážky.

Témata stránky: Hydrologické sucho, půdní sucho, nasycení území, vodní stavy a průtoky, podzemní vody, vodnosti toků, vodní kapacita v půdě, vodní hodnota sněhu, evapotranspirace, index sucha.


HYDROLOGICKÁ SITUACE V ČR

Veškeré informace týkající se hydrologického stavu v ČR shrnuje právě tato stránka. Od nasycení území, přes hladiny podzemních vod až po aktuální vodní stavy a průtoky na vybraných tocích a ve vybraných měrných profilech ČHMÚ nebo státních podniků povodí nebo informace o hydrologické situaci na hlavních vodních nádržích. Stránka nabízí rychlé informace o aktuální hydrologické situaci v ČR, takže návštěvník rychle získá přehled o tom, zda a kde panuje sucho nebo naopak kde dochází k vzestupům hladin toků na povodňové stavy či zda budou na základě dalšího vývoje počasí tyto stavy někde hrozit.


Základní přehled

V této části stránky jsou prezentovány obecné informace o hydrologické situaci na území ČR v podobě přehledových map vodních stavů na tocích a hladiny podzemních vod. Jde o základní přehled stavu povrchových a podzemních vod. Další informace o vláze v půdní vrstvě a ohrožení suchem jsou k dispozici níže, v části klimatického/půdního sucha a informace o vodních stavech a průtocích toků v části hydrologického sucha.

Stručný přehled stavů a průtoků vodních toků

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/hydro/p_mapa.png

Zobrazuje základní přehled hydrologické situace (normální stav – modrá kolečka, sucho – bílá kolečka, bdělost – zelená kolečka, pohotovost – oranžová kolečka, ohrožení – červená kolečka, extrémní ohrožení – tmavě fialová kolečka, šedý trojúhelník se špicí vzhůru – ovlivnění měření, tmavě modrý trojúhelník se špicí dolů – ovlivnění ledovými jevy nebo pravděpodobnost tohoto ovlivnění. Kolečka/trojúhelníky představují hlavní měrné profily na tocích), zdroj: HPPS ČHMÚ

Přehled hladin podzemních vod v mělkých vrtech

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/hydro/opzv/Sucho/OPZV_sucho.jpg

Zobrazuje hladiny podzemních vod v mělkých vrtech za uplynulý týden, zdroj: ČHMÚ


Klimatické a půdní sucho

Tato část nabízí informace o využitelné vodní kapacitě v různých hloubkách půdního profilu a stanovení míry ohrožení suchem v různých hloubkách. Dále též nabízí mapy se stanovením míry sucha pomocí indexů a v poslední řady bilanci srážek a evapotranspirace a poměr srážek v ČR ve vztahu k dlouhodobému normálu našeho území. Některé mapy jsou tvořeny jen ve vegetačním období, cca od dubna do října, mimo toto období se budou zobrazovat poslední mapy ze serveru ČHMÚ. Objasnění pojmů či zkratek je k dispozici na konci této stránky.

Využitelná vodní kapacita v půdě do 20cm hloubky

Zobrazuje procentuální využitelnou vodní kapacitu v půdě do hloubky 20cm pod travním porostem každý den, zdroj: ČHMÚ

Zásoba využitelné vody ve středně těžké půdě pod trávníkem

Potenciální evapotranspirace travního porostu, srovnání úhrnu s dlouhodobým průměrem období let 1961-1990

Vysvětlivky pojmů najdete na konci stránky, další údaje a výstupové mapy či grafy týkající se hydrologické situace na stránce ČHMÚ o suchu, viz http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/sucho. O suchu jsou dostupné nové a rozšířené informace na stránce modelu HAMR, viz http://www.hamr.chmi.cz. Stránka Hlásné a předpovědní povodňové služby nabízí informace o nasycení území a zejména pak o hydrologické situaci na povrchových tocích, viz http://www.hydro.chmi.cz. Tyto nabízejí komplexní přehled o hydrologické situaci, jejím vývoji a riziku vzniku sucha. V dnešní době nacházejí široké uplatnění. Můžeme vřele doporučit.

Mapy zobrazující spadlé srážky za různá časová období nejen v ČR najdete na stránce Aktuální srážky. Teoretické informace o indexech sucha a jejich využití najdete v příspěvku Meteorologické a hydrologické indexy sucha a jejich využití.


Hydrologické sucho

V této druhé části stránky, jsou prezentovány informace (v podobě grafů) o vývoji vodních stavů a průtoků v konkrétních vybraných profilech vodních toků, na nichž je zobrazen vývoj vodního stavu a průtoku v korytě toku v daném místě do současnosti. V úvodu je zobrazena stručná přehledová mapka všech měrných profilů v rámci Hlásné a předpovědní povodňové služby (HPPS) ČHMÚ, z níž je možno rychle zjistit to, zda a kde platí stavy sucha (bílá velká kolečka), kde je stav normální (běžná kolečka vyplněná světle modře) a také kde panují naopak povodňové stavy (velká kolečka vyplněná pro 1. SPA světle zeleně, pro 2. SPA oranžově, pro 3. SPA červeně a pro 3. SPA extrémní ohrožení fialově). Dále pokud je měření v daném místě ovlivněno, zobrazuje se trojúhelník vyplněný šedě a pokud jde o vliv ledových jevů na měření vodních stavů a průtoků, tak jde o trojúhelník vyplněný tmavě modře. Stavy a průtoky na konkrétních tocích v konkrétních místech ukazují grafy níže (jde o vybrané profily, zpravila hlavní profily na významnějších tocích).

Vývoj stavů a průtoků v hlavních profilech toků

Další informace se týkají vývoje vodních stavů a průtoků v konkrétních profilech na konkrétních vodních tocích v ČR. Informace jsou děleny dle povodí, zpravidla jsou uvedeny hlavní profily od koncových profilů na velkých tocích povodí až po horní a menší vodní toky. Grafy zobrazují pro jednotlivé profily vývoj vodních stavů (H – nahoře) a průtoků (Q – dole) za poslední dny s vyznačením případných SPA.

POVODÍ VLTAVY

Vltava – Praha, Chuchle

http://www.pvl.cz/portal/SaP/Images/grafy/GrafQH_2_VLCH.png

Vltava – VD Slapy, odtok

Graf

Vltava – VD Orlík, odtok

Graf

Vltava – Vyšší Brod

Graf

Vltava – České Budějovice

http://www.pvl.cz/portal/SaP/Images/grafy/GrafQH_1_VLCB.png

Teplá Vltava – Lenora

http://www.pvl.cz/portal/SaP/Images/grafy/GrafQH_1_TVLE.png

Malše – Roudné

http://www.pvl.cz/portal/SaP/Images/grafy/GrafQH_1_MARO.png

Malše – Kaplice

http://www.pvl.cz/portal/SaP/Images/grafy/GrafQH_1_MAKA.png

Otava – Písek

http://www.pvl.cz/portal/SaP/Images/grafy/GrafQH_1_OTPI.png

Otava – Sušice

http://www.pvl.cz/portal/SaP/Images/grafy/GrafQH_1_OTSU.png

Blanice – Heřmaň

Graf

Blanice – Podedvorský mlýn

Graf

Smutná – Rataje

Graf

Skalice – Varvažov

http://www.pvl.cz/portal/SaP/Images/grafy/GrafQH_1_SKVA.png

Lužnice – Bechyně

http://www.pvl.cz/portal/SaP/Images/grafy/GrafQH_1_LUBE.png

Lužnice – Klenovice

http://www.pvl.cz/portal/SaP/Images/grafy/GrafQH_1_LUKL.png

Lužnice – Pilař, Majdalena

http://www.pvl.cz/portal/SaP/Images/grafy/GrafQH_1_LUPI.png

Nežárka – Lásenice

Graf

Nežárka – Rodvínov

Graf

Žirovnice – Žirovnice

Graf

Berounka – Beroun

http://www.pvl.cz/portal/SaP/Images/grafy/GrafQH_3_BEBE.png

Berounka – Plzeň, Bílá Hora

http://www.pvl.cz/portal/SaP/Images/grafy/GrafQH_3_BEPL.png

Střela – Plasy

http://www.pvl.cz/portal/SaP/Images/grafy/GrafQH_3_STPL.png

Střela – VD Žlutice, odtok

Graf

Mže – VD Hracholusky

http://www.pvl.cz/portal/SaP/Images/grafy/GrafQH_3_MZHY.png

Mže – Stříbro

Graf

Mže – VD Lučina, odtok

Graf

Úterský potok – Trpísty

Graf

Radbuza – Lhota

http://www.pvl.cz/portal/SaP/Images/grafy/GrafQH_3_RALH.png

Radbuza – Staňkov

Graf

Radbuza – Tasnovice

Graf

Úhlava – Štěnovice

http://www.pvl.cz/portal/SaP/Images/grafy/GrafQH_3_UHST.png

Úhlava – Tajanov

Graf

Úhlava – VD Nýrsko, odtok

Graf

Úslava – Plzeň, Koterov

http://www.pvl.cz/portal/SaP/Images/grafy/GrafQH_3_USKO.png

Úslava – Prádlo

Graf

Klabava – Nová Huť

http://www.pvl.cz/portal/SaP/Images/grafy/GrafQH_3_KLNH.png

Klabava – Hrádek u Rokycan

Graf

Sázava – Nespeky

http://www.pvl.cz/portal/SaP/Images/grafy/GrafQH_2_SANE.png

Sázava – Kácov

http://www.pvl.cz/portal/SaP/Images/grafy/GrafQH_2_SAKA.png

Sázava – Chlístov

http://www.pvl.cz/portal/SaP/Images/grafy/GrafQH_2_SACH.png

Sázava – Sázava u Žďáru

Graf

Želivka – Nesměřice

Graf

Želivka – Želiv, Vřesník

Graf

Blanice Vlašimská – Louňovice

Graf

Šlapanka – Mírovka

Graf

POVODÍ LABE

Labe – Děčín

http://www.pla.cz/portal/sap/Images/grafy/GrafQH_3_1042.png

Labe – Mělník

http://www.pla.cz/portal/sap/Images/grafy/GrafQH_3_60.png

Labe – Kostelec nad Labem

http://www.pla.cz/portal/sap/Images/grafy/GrafQH_3_233.png

Labe – Přelouč

http://www.pla.cz/portal/sap/Images/grafy/GrafQH_3_71.png

Labe – Vestřev

http://www.pla.cz/portal/sap/Images/grafy/GrafQH_1_227.png

Labe – Špindlerův Mlýn

http://www.pla.cz/portal/sap/Images/grafy/GrafQH_1_75.png

Jizera – Bakov nad Jizerou

http://www.pla.cz/portal/sap/Images/grafy/GrafQH_1_1026.png

Jizera – Železný Brod

http://www.pla.cz/portal/sap/Images/grafy/GrafQH_1_32.png

Jizera – Jablonec nad Jizerou

Graf

Doubrava – Žleby

http://www.pla.cz/portal/sap/Images/grafy/GrafQH_2_24.png

Doubrava – Bílek

Graf

Chrudimka – Nemošice

http://www.pla.cz/portal/sap/Images/grafy/GrafQH_2_13.png

Chrudimka – Přemilov

http://www.pla.cz/portal/sap/Images/grafy/GrafQH_2_174.png

Chrudimka – VD Hamry, odtok

Graf

Loučná – Dašice

http://www.pla.cz/portal/sap/Images/grafy/GrafQH_2_86.png

Loučná – Cerekvice nad Loučnou

Graf

Novohradka – Úhřetice

Graf

Orlice – Týniště nad Orlicí

http://www.pla.cz/portal/sap/Images/grafy/GrafQH_2_98.png

Divoká Orlice – Kostelec nad Orlicí

Graf

Divoká Orlice – Nekoř

http://www.pla.cz/portal/sap/Images/grafy/GrafQH_2_21.png

Divoká Orlice – Orlické Záhoří

Graf

Bělá – Častolovice

Graf

Kněžná – Rychnov nad Kněžnou

Graf

Zdobnice – Slatina nad Zdobnicí

Graf

Tichá Orlice – Čermná nad Orlicí

Graf

Tichá Orlice – Sobkovice

Graf

Dědina – Mitrov

http://www.pla.cz/portal/sap/Images/grafy/GrafQH_2_16.png

Dědina – Žákovec

Graf

Metuje – Krčín

http://www.pla.cz/portal/sap/Images/grafy/GrafQH_1_89.png

Metuje – Hronov

Graf

Úpa – Zlíč

http://www.pla.cz/portal/sap/Images/grafy/GrafQH_1_151.png

Úpa – Horní Maršov

Graf

Mrlina – Vestec

http://www.pla.cz/portal/sap/Images/grafy/GrafQH_1_92.png

Výrovka – Plaňany

http://www.pla.cz/portal/sap/Images/grafy/GrafQH_2_157.png

Vrchlice – VD Vrchlice, odtok

Graf

POVODÍ OHŘE

Ohře – Louny

Graf

Ohře – Klášterec nad Ohří

Graf

Ohře – Citice

Graf

Ohře – Cheb

Graf

Teplá – Březová

Graf

Teplá – Podhora

Graf

Svatava – Svatava

Graf

Odrava – VD Jesenice, odtok

Graf

Rolava – Stará Role

Graf

Blšanka – Kryry

Graf

Ploučnice – Benešov nad Ploučnicí

Graf

Ploučnice – Mimoň

Graf

Kamenice – Srbská Kamenice

Graf

POVODÍ MORAVY

Morava – Lanžhot

Morava – Strážnice

Morava – Kroměříž

Morava – Olomouc

Morava – Raškov

Dyje – Ladná

Dyje – Podhradí nad Dyjí

Jihlava – Ivančice

Jihlava – Ptáčov

Jihlava – Batelov

Svratka – Židlochovice

Svratka – Veverská Bítýška

Svratka – Dalečín

Svitava – Bílovice nad Svitavou

Svitava – Hradec nad Svitavou

Oslava – Náměšť nad Oslavou

Oslava – Dolní Bory

Jevišovka – Hrušovany nad Jevišovkou

Jevišovka – VD Jevišovice, odtok

Velička – Velká nad Veličkou

Olšava – Míkovice

Olšava – Uherský Brod

Dřevnice – Zlín

Dřevnice – Kašava

Rusava – Třebětice

Bečva – Dluhonice

Bečva – Teplice nad Bečvou

Vsetínská Bečva – Jarcová

Rožnovská Bečva – Valašské Meziříčí

Desná – Šumperk

Moravská Sázava – Lupěné

POVODÍ ODRY

Odra – Bohumín

Graf

Odra – Odry

Graf

Olše – Věřňovice

Graf

Olše – Jablunkov nad Olší

Graf

Ostravice – Slezská Ostrava

Graf

Ostravice – VD Šance, odtok

Graf

Lubina – Petřvald

Graf

Opava – Děhylov

Graf

Opava – Opava

Graf

Moravice – Branka

Graf

Moravice – Valšov

Graf

Bělá – Mikulovice

Graf

Vodní nádrže: hladina, přítok a odtok

Následující grafy ukazují stavy vody ve vodních nádržích a to hladinu v metrech nadmořské výšky, dále odtok z nádrží v metrech krychlových za sekundu s průběžnou aktualizací během dne a přítok ve shodných jednotkách s aktualizací každý den ráno.

POVODÍ VLTAVY

Vrané (Vltava)

Graf

Slapy (Vltava)

Graf

Orlík (Vltava)

Graf

Lipno I (Vltava)

Graf

Římov (Malše)

Graf

Husinec (Blanice)

Graf

Švihov-Želivka (Želivka)

Graf

Vřesník (Želivka)

Graf

Klabava (Klabava)

Graf

České Údolí (Radbuza)

Graf

Hracholusky (Mže)

Graf

Žlutice (Střela)

Graf

POVODÍ LABE

Labská (Labe)

Graf

Les Království (Labe)

Graf

Pařížov (Doubrava)

Graf

Seč (Chrudimka)

Graf

Pastviny (Divoká Orlice)

Graf

Rozkoš (Rozkošský potok)

Graf

Mšeno (Mšenský potok)

Graf

Harcov (Harcovský potok)

Graf

Josefův Důl (Kamenice)

Graf

Bedřichov (Černá Nisa)

Graf

Fojtka (Fojtka)

Graf

POVODÍ OHŘE

Nechranice (Ohře)

Graf

Skalka (Ohře)

Graf

Březová (Teplá)

Graf

Podhora (Teplá)

Graf

Jesenice (Odrava)

Graf

Újezd (Bílina)

Graf

Křímov (Křímovský potok)

Graf

Chřibská (Chřibská Kamenice)

Graf

Stráž pod Ralskem (Ploučnice)

Graf

POVODÍ MORAVY

Nové Mlýny III (Dyje

Znojmo (Dyje)

Vranov (Dyje)

Jevišovice (Jevišovka)

Brno (Svratka)

Vír I (Svratka)

Slušovice (Dřevnice)

Ludkovice (Ludkovický potok)

Plumlov (Hloučela)

Bystřička (Bystřička)

Horní Bečva (Rožnovská Bečva)

POVODÍ ODRY

Morávka (Morávka)

Graf

Šance (Ostravice)

Graf

Žermanice (Lučina)

Graf

Těrlicko (Stonávka)

Graf

Další informace najdete na stránkách státních podniků povodí, viz. http://www.pla.cz, http://www.pvl.cz, http://www.pmo.cz, http://www.pod.cz a http://www.poh.cz.

Vysvětlivky

Níže najdete stručné objasnění základních pojmů, které jsou používané ve vztahu k hydrologické situaci.

Vodní kapacita v půdě

Vodní kapacita v půdě jako jeden ze základních hydrologických ukazatelů nám ukazuje, kolik je dostupné vláhy v půdě do určité hloubky pod povrchem (např. 20cm, 40cm). Měření probíhá pod travními porosty a míra vláhy pod půdou je udávána v procentech, kdy méně než 10% kapacita značí významné sucho, kolem 50% jde o optimální přítomnost vláhy a nad 90% naopak o velkou vodní kapacitu v půdě. Tento ukazatel je využitelný zejména v zemědělství, jedná se o vyjádření tzv. půdního sucha, kde je možno určit, v jaké situaci budou mít rostliny s kořenovými systémy mělko pod povrchem již nedostatečnou vodní kapacitu, tedy nedostatek vláhy. ČHMÚ vydává souhrnnou mapku s mírou vodní kapacity do 20cm hlooubky v půdě každý den. Další mapy jsou dostupné v teplé části roku. Některé jsou prezentovány právě na této stránce, výše.

Nasycení území

Tento ukazatel ukazuje nasycenost daných povodí vodou a lze podle něho určit, jakou budou mít odezvu další případné srážky vypadlé nad daným územím.Model vypočítává, jaké množství srážek za určitý čas vyvolá rychlý odtok vody z území a tedy riziko tzv. přívalové povodně.  Jinými slovy, zda budou prudké srážky s vyššími úhrny za kratší čas schopny vyvolat rychlou povodeň v povodí (při vyšší nasycenosti území) nebo naopak budou tzv. neškodné (při déletrvajícím suchém počasí s výskytem půdního sucha). Nasycenost území nám tedy ukazuje hlavně riziko výskytu přívalové povodně v dané lokalitě, ale také poukazuje na to, zda je v daném povodí hydrologické sucho nebo nikoli. Mapku s nasyceností území a spadem srážek, které by byly schopny vyvolat významnější odtoky z území, aktualizuje ČHMÚ v konvekční sezóně (cca duben až říjen) každý den. Evapotranspirací se rozumí výpar z půdy a vegetace, dle vztahu transpirace = výpar z území + evaporace = výpar z vegetace.

Stav podzemních vod

Je závislý na výše uvedeném, tedy na nasycení území. Ukazuje dostupnou vodu pod půdním profilem, která dotuje prameny vodních toků a určuje jejich vodnost. Monitorována je hladina podzemních vod ve vrtech (mělké a hluboké) za určité časové období. slouží zejména k indikaci hydrologického sucha, především déletrvajícího, které se projevuje již i snížením zásob podzemních vod. Mapu s přehledem stavu podzemních vod aktualizuje ČHMÚ vždy za týdenní období zpětně, tedy každý týden.

Vodní stavy a průtoky toků

Ukazují vodnosti toků v daných měrných profilech v závislosti na dalších hydrologických ukazatelích. U regulovaných vodních toků jsou vodní stavy ovlivněny a je nutno brát v potaz průtok vody v korytě toku, který ukazuje zda v daném místě jde o normální stav, výskytu sucha nebo naopak povodňových stavů. Informace o vodních stavech a průtocích v měrných profilech ČHMÚ a státních podniků povodí jsou k dispozici neustále s aktualizací každých deset minut, v některých profilech každou hodinu. Podobně jsou prezentovány informace o hladině vody a dalších hydrologických parametrech ve vodních nádržích. Z vybraných profilů tyto grafy prezentujeme právě zde, v části o hydrologickém suchu.

Objasnění dalších pojmů důležitých pro hydrologickou situaci najdete na stránce Hydrologické extrémy a dále blíže na stránkách Hydrologie, Povodně a Sucho, stejně jako odkazy na stránky s aktuálními výstupy hydrologických ukazatelů, které monitorují aktuální hydrologickou situaci v ČR. Stránky Největší sucha v ČR a Největší povodně v ČR ukazují praxi velkých hydrologických extrémů naší země v nedávné i dávnější historii.

Použité zdroje

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, Hlásná a předpovědní povodňová služba (HPPS), www.hydro.chmi.cz

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, Portál sucho, www.portal.chmi.cz/aktualni-situace/sucho, dostupné na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/hydro/sucho/vvk_20.png

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, Portál sucho, www.portal.chmi.cz/aktualni-situace/sucho, dostupné na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/hydro/opzv/Sucho/OPZV_sucho.jpg

POVODÍ LABE, státní podnik, www.pla.cz

POVODÍ VLTAVY, státní podnik, www.pvl.cz

POVODÍ MORAVY, státní podnik, www.pmo.cz

POVODÍ ODRY, státní podnik, www.pod.cz

POVODÍ OHŘE, státní podnik, www.poh.cz

Poslední úprava stránky: 8.4.2019 10:40

Napsat komentář