Naše služby

Přehled o činnosti projektu. Stránka detailně popisuje naše služby, tedy poskytované informace různého druhu, dále jen „služby“, které s různou frekvencí aktualizace poskytuje projekt Meteo Aktuality na svých stránkách. Obecné informace najdete na stránce Popis činnosti. Na úvod je nutné předeslat, že naše služby jsou poskytovány v podobě informací dle našich možností. Cílem je přesnost a hlavně serióznost podání informací. Nejedná se ovšem o odborné služby!

Naše služby a činnost podrobněji

Jaké informace v rámci služeb z výše uvedených oborů činnosti připravujeme s různou četností aktualizace? K tomu poslouží jejich následující taxativní výčet. Jde o naše služby a jejich třídění dle odvětví.

HISTORIE POČASÍ

 • Měsíční shrnutí průběhu počasí včetně synoptických příčin
 • Proběhlé teplotní a srážkové či jiné extrémy
 • Významné události (povodně, přechod významných cyklon, silné bouřky atp.)

AKTUÁLNÍ POČASÍ

 • Aktuální oblačnost
 • Aktuální teploty
 • Aktuální srážky
 • Aktuální tlak a vítr
 • Informace o synoptických příčinách daného počasí

PROGNÓZY POČASÍ

 • Předpověď na den
 • Výhled na týden
 • Výhled na měsíc
 • Počasí na houby
 • Počasí na hory
 • Počasí k vodě
 • Výstrahy
 • Speciální prognózy

METEOROLOGIE

 • Odborný slovník
 • Naučné informace a zajímavosti

HYDROLOGIE

 • Hydrologická situace
 • Sucho a jeho monitoring
 • Povodňové zpravodajství
 • Vodácké informace
 • Hydroprognózy
 • Naučné informace

KLIMATOLOGIE

 • Měsíční data
 • Sezónní data
 • Roční data
 • Naučné informace

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

 • Časopis Meteolisty
 • Informační zprávy
 • Speciály

OSTATNÍ

 • Aktuální znečištění ovzduší
 • Prognózy výskytu smogu
 • Aktivita v oblasti čistoty a ochrany přírody a krajiny

Informace o službách

Následuje výčet jednotlivých druhů služeb řazený podle našich oborů činnosti a následně základní popis každé z nich. Popis charakterizuje účel každého druhu informace, kterou u nás najdete. Cílem přehledu a popisu je, aby každý čtenář našel čeho se každá naše informace týká, co vykládá a k čemu slouží na jednom místě. Konkrétní informace o dané službě se ovšem dozvíte též na stránkách samotných služeb, kde je popis podrobnější.

Měsíční shrnutí počasí (HISTORIE)

Z hlediska proběhlého počasí, které řadíme výhradně do historie, poskytujeme měsíční shrnutí průběhu počasí v ČR. Účelem služby je pro zájemce poskytnout přehled průběhu počasí v ČR včetně jeho synoptických příčin v uplynulém měsíčním období s rozdělením do jednotlivých dekád měsíce. Informace se skládají ze synoptických příčin a průběhu počasí na obloze, výskytu srážek a dalších jevů, včetně extrémních, dále z průběhu minimálních nočních i maximálních denních teplot pomocí rozpětí (používáno zpravidla o poznání širší rozpětí než v prognózách na kratší období). Pro doplnění zde poskytujeme základní naměřená data na naší stanici (ta ovšem patří hlavně do klimatologických informací).

Proběhlé extrémní počasí (HISTORIE)

Tyto informace mají za úkol rychle informovat o význačném průběhu meteorologických prvků v minulosti a to v nedávné (horizont hodin až několika dnů). Jedná se o shrnující články s informacemi o průběhu význačného počasí, jeho příčin doplněné o extrémní naměřené hodnoty. Zejména jde o minimální a maximální teploty vzduchu, maximální úhrny srážek, poryvy větru, vývoj tlaku vzduchu a jiné.

Významné události (HISTORIE)

V této službě jsou informace pouze o nejextrémnějších událostech v průběhu počasí a hydrologické situaci jako jsou významné cyklony, povodně, naopak sucho a další. Poskytované informace jsou obsáhlejší, jde o detailní shrnutí průběhu situace, včetně příčin a případných důsledků extrémních projevů počasí.

Aktuální stav základních prvků (AKTUÁLNĚ)

Základními informacemi, které projekt nabízí, jsou informace o aktuálně probíhajícím počasí zejména na území ČR a v jeho blízkém okolí. Informace o oblačných systémech, o oblačnosti produkující srážkovou činnost, o větru, o mlhách a nízké oblačnosti, o rozložení tlaku vzduchu a podobně, včetně příčin výskytu takového počasí.

Předpověď na den (PROGNÓZY)

Hlavními informacemi v oblasti prognóz počasí je podrobná předpověď na následující den, případně při extrémním počasí i na nejbližší hodiny. Jde o předpověď velmi krátkodobou a krátkodobou, která značně vychází z aktuálního stavu počasí. Tato obsahuje i speciální nadstandardní prognózy u některých prvků (například pravděpodobnost výskytu jevu). V rámci předpovědi počasí na následující den s aktualizací denně po poledni jsou poskytnuty informace o:

 • Stavu oblohy a výskytu jevů (průběh počasí – srážky, mlhy aj.)
 • Teplotě vzduchu (noční minima a denní maxima)
 • Větru (směru a rychlosti v m/s, případně nárazů)
 • Atmosférických srážkách (rozpětí úhrnu, pravděpodobnost jejich výskytu, v zimě hranice výskytu sněžení a pravděpodobnost tvorby sněhové pokrývky)
 • Tlaku vzduchu (průměrný tlak v ČR a tendence tlaku)
 • Sucho (v létě míra rizika vzniku požárů)

Výhled na týden (PROGNÓZY)

Důležitou službou je v oblasti prognóz týdenní přehled počasí, který ukazuje předpokládaný vývoj počasí do dalších dnů s aktualizací třikrát týdně, dle nejnovějších předpovědních podkladů. Týdenní přehled má grafickou podobu a předpovídány jsou základní meteorologické prvky jako je minimální a maximální denní teplota, úhrn srážek a pravděpodobnost jejich výskytu. Pro prvních 48 hodin pak ještě vítr a nebezpečné jevy. Součástí je též synoptický vývoj v daném období jako příčina průběhu počasí.

Výhled na měsíc (PROGNÓZY)

Dlouhodobé prognózy jsou zatíženy řadou chyb a jejich úspěšnost je tedy velmi nízká. Pro zajímavost a obecný přehled ale jedou měsíčně vydáváme výhled na následující měsíc. Tento spočívá v obecném přehledu očekávaných odchylek teplot a srážek dle klimatických modelů (aktuální data) a přibližný vývoj počasí během měsíce dle statistické prognózy vydávané ČHMÚ (nejnovější vydaná s přihlédnutím k trendu vůči minulým).

Počasí na hory (PROGNÓZY)

Speciální prognóza počasí pro provozování horských sportů, informace o stavu a typu sněhové pokrývky v horských střediscích (sněhové zprávy) a další informace, včetně stanovení indexu vhodnosti podmínek pro provozování zimních sportů. Služba je v provozu cca od prosince do března, jinak dle podmínek.

Počasí na houby (PROGNÓZY)

Speciální prognóza počasí pro procházky v lese a sběr hub, podmínky pro růst hub stanovené na základě indexu vhodnosti sběru hub. Vlhkostní podmínky pro růst hub, teplotní podmínky pro růst hub. Služba je v provozu zpravidla od srpna do listopadu, tedy v hlavní houbařské sezóně.

Počasí k vodě (PROGNÓZY)

Speciální prognóza počasí pro provozování letní aktivit jako je koupání a opalování či letních sportů u vody. Informace o stavu oblohy, teplotě vzduchu, UV indexu a přehled teploty vody ve vodních nádrží. Služba je v provozu v letním období, zejména v hlavní sezóně (zpravidla od poloviny května do srpna).

Speciální prognózy (PROGNÓZY)

Do této kategorie zařazujeme veškeré další informace týkající se předpovědí počasí. Jde o speciální podrobné prognózy pro konkrétní akce nebo jiné jevy. Typicky se jedná o počasí na volné dny (svátky a víkendy), dále pro sledování astronomických jevů (zatmění) či počasí na konkrétní akce a aktivity (pálení čarodějnic, festivaly aj.). Pro osobní odběr informací je nutno tyto objednat.

Odborný slovník (METEOROLOGIE)

Provozujeme odborný slovník podoby encyklopedie, ve které najdete veškeré důležité pojmy s objasněním jejich významu z hlavních oborů činnosti (meteorologie, hydrologie a klimatologie). Slovník je průběžně doplňován a aktualizován.

Naučné informace (METEOROLOGIE)

Sem spadají veškeré informace teoretického původu a zajímavosti o počasí, které prezentujeme na stránkách nebo vydáváme prostřednictvím článků. Informace se prolínají s naučnými i v oborech hydrologie a klimatologie (viz dále).

Hydrologická situace (HYDROLOGIE)

Informace o aktuální hydrologické situaci (průběžně během roku) v podobě nasycení území, stavu podzemních vod, vláhové bilanci, vodnostech toků a jejich průtocích či stavech. Tyto informace najdete zejména na stránce Hydrologická situace.

Sucho a jeho monitoring (HYDROLOGIE)

Během vegetačního období  v případě výskytu sucha poskytujeme speciální informace o hydrologické situaci se zaměřením na sucho. Provádíme také jeho monitoring v místě měření, případě i v jiných místech (v terénu).

Povodňové zpravodajství (HYDROLOGIE)

V případě výskytu povodňové situace jde o speciální informace o výskytu stupňů povodňové aktivity na tocích s tendencí vývoje vodních stavů.

Vodácké informace (HYDROLOGIE)

informace o sjízdnosti vodních toků pro vodáky poskytujeme v teplé části roku. K informacím jsou přidávány zpravidla i údaje o teplotně vody v nádržích.

Hydroprognózy (HYDROLOGIE)

Z hlediska hydrologické situace poskytujeme též prognózy, tedy předpokládaný vývoj na základě očekávaného vývoj meteorologické situace. Tyto informace jsou většinou součástí jednak aktuální hydrologické situace, monitoringu sucha a také povodňových zpráv. Při hydrologických extrémech je na prognózy kladen větší důraz.

Naučné informace (HYDROLOGIE)

Z hlediska oboru také vzděláváme, poskytujeme základní informace o hydrologii a hydrologických stavbách na území ČR.

Klimatická data (KLIMATOLOGIE)

Na základě našeho měření a pozorování poskytujeme různá klimatická data jako základní ilustraci vývoje počasí a tvorby klimatu v daném místě. Jde o data denní, zejména pak obsáhlá data měsíční, sezónní a roční.

Naučné informace (KLIMATOLOGIE)

I v tomto oboru nabízíme vzdělávací informace teoretického rázu v podobě výkladu pojmů i přehledu klimatu Světa. V souvislosti s širokým spektrem témat souvisejících se změnou klimatu vzděláváme a přinášíme nové informace i co se týče této oblasti.

Časopis Meteolisty (PUBLIKACE)

Pravidelně, již od roku 2006, vydáváme magazín zabývající se hydrometeorologií a klimatologií v různých ohledech. Zejména jde o shrnutí informací o proběhlém počasí a stavu klimatu za dané období (zprávy) a další doplňující informace, včetně těch teoretických.

Ostatní

Mezi ostatní informace počítáme takové informace, které se týkají vedlejších oborů naší činnosti. Jde zejména o informace o čistotě ovzduší (souvisí s meteorologickými informacemi), dále pak informace o stavu životního prostředí, ochrany přírody a krajiny.

Výše uvedené informace přiřazené k jednotlivých činnostem poskytujeme neustále dle potřeby. Zaměřujeme se zejména na informace z hlavních oborů naší činností, více stránky O projektu a Popis činnosti. Klademe důraz na serióznost informací, jejich přesnost a aktuálnost. Více informací o službách a jejich provozu se dozvíte na konkrétních stránkách, kde je daný typ činnosti prezentován.

Na této stránce poskytujeme naše služby v podobě různých druhů informací s jejich stručným popisem. Naše služby se opírají o vědní obory počasí obecně, meteorologie – naučné, hydrologie a klimatologie. Okrajově pak o další příbuzné obory.

%d bloggers like this: