Naše služby

()

Přehled o činnosti projektu. Stránka detailně popisuje naše služby, tedy poskytované informace různého druhu, dále jen „služby“, které s různou frekvencí aktualizace poskytuje projekt Meteo Aktuality na svých stránkách. Obecné informace najdete na stránce Popis činnosti. Přehled stránek pak na stránce O tomto webu. Na úvod je nutné předeslat, že naše služby jsou poskytovány v podobě informací dle našich možností. Cílem je přesnost a hlavně serióznost podání informací. Nejedná se ovšem o odborné služby! Jedná se o poskytování informací zcela zdarma bez jakýchkoli nároků na protihodnotu.

O tomto webu. Naše služby. Logo projektu Meteo Aktuality.

SLUŽBY PROJEKTU

Následuje výčet jednotlivých druhů služeb v podobě poskytovaných informací řazený podle oborů naší činnosti. Přehled se skládá z obecného popisu služby, informací o sestavení a účelu využití pro čtenáře. Cílem přehledu a popisu je, aby si každý čtenář mohl přečíst čeho se každá naše informace týká, co vykládá a k čemu slouží na jednom místě. Konkrétní informace o dané službě se ovšem dozvíte též na stránkách samotných služeb, kde je popis podrobnější.

PRAVIDELNÉ INFORMACE

Co jsou to pravidelné informace? Veškeré informace, které poskytujeme pravidelně nebo průběžně dle potřeby a publikujeme na webu v podobě stránek, článků nebo rychlých aktualit nebo sdílíme na stránkách sociálních sítí. Tyto informace jsou určeny všem návštěvníkům našich stránek neustále. Mnohé jsou pravidelně aktualizovány. Některé celoročně a některé speciální v určitých sezónách.

Poskytujeme zejména následující pravidelné informace:

Měsíční souhrn

 • Kategorie: Historie počasí
 • Období: zpětně 30 dnů
 • Aktualizace: každý měsíc (zpravidla do 10. dne měsíce), celoročně

Popis: Tyto informace poskytují obecný přehled toho, jaký mělo počasí v ČR průběh v uplynulém měsíci. Informace jsou rozděleny na obecný stručný souhrn průběhu počasí v měsíci. Dále na podrobnější shrnutí průběhu počasí a hodnot základních prvků v jednotlivých dekádách měsíce. Popis je doplněn daty z našeho měření v Praze a okolí.

Sestavení: Informace vychází z obecného přehledu o vývoji počasí dle našich záznamů. Údaje jsou změřeny či pozorovány námi v konkrétním místě.

Využití: Informace je možné využít pro zajímavost a obecný přehled o průběhu počasí u nás. Dále též v případě potřeby zjistit pro jakýkoli účel jaké počasí přibližně panovalo v konkrétním období měsíce.

Dostupné naMěsíční souhrn

Předpověď na den

 • Kategorie: Prognózy počasí
 • Období: 24 hodin
 • Aktualizace: denně (zpravidla v době 13:00 až 14:00 hodin), celoročně

Popis: Základní podobná předpověď počasí pro Českou republiku na následující den. Předpověď obsahuje vedle očekávaného průběhu počasí na obloze a výskytu jevů také očekávaný vývoj synoptické situace. Vedle hodnot základních prvků jsou předpovězeny i hodnoty některých ostatních prvků.

Sestavení: Sestaveno na základě dostupných předpovědních numerických modelů, zejména regionálních pro ČR a okolí.

Využití: Informace jsou využitelné pro každodenní potřeby různého druhu. Pro obecný přehled o tom, jaké bude počasí a jak se podle toho na následující den zařídit. Ale i pro informaci o počasí při pořádání nějaké venkovní aktivity, cesty a podobně.

Dostupné naPředpověď na den

Výhled na týden

 • Kategorie: Prognózy počasí
 • Období: 7 dnů
 • Aktualizace: vždy v úterý, čtvrtek a neděli (zpravidla kolem 20:00 hodin), celoročně

Popis: Přehled očekávaného počasí den po dni na období následujících 7 dnů. Předpověď průběhu počasí a výskytu jevů a hodnot základních meteorologických prvků jako je minimum a maximum hodnoty teploty vzduchu a úhrnu srážek, včetně odhadu pravděpodobnosti jejich výskytu. Informace jsou prezentovány graficky v podobě přehledových grafů (průběh počasí a hodnoty teploty plus srážkové úhrny) se stručným textovým komentářem a očekávaným vývojem synoptické situace v tomto období.

Sestavení: Sestaveno na základě dostupných předpovědních numerických modelů, různého druhu. Pro počátek období i regionálních pro ČR a okolí.

Využití: Informace je možné využít pro obecný přehled vývoje počasí v ČR v dalších dnech, jak se podle očekávaného počasí zařídit. Dále při plánování aktivit nebo cest na více dní dopředu. Úspěšnost prognózy ovšem s časem postupně klesá.

Dostupné naVýhled na týden

Výhled na měsíc

 • Kategorie: Prognózy počasí
 • Období: 30 dnů
 • Aktualizace: každý měsíc (poslední den v měsíci), celoročně

Popis: Stručná prezentace očekávaných odchylek hodnot teploty vzduchu a atmosférických srážek od dlouhodobého normálu v měsíci jako celku. Prezentováno v grafické podobě (přehledové mapy odchylek) s komentářem. Očekávaný vývoj průběhu počasí a základních prvků v první polovině měsíce a orientačně ve druhé polovině měsíce. Předpověď nepostihuje celé období den po dni. Ukazuje směr vývoje prvků v podobě odchylek (zda bude počasí pravděpodobně například chladnější než má, vlhčí než má vůči aktuálnímu období atd.).

Sestavení: Sestaveno na základě dostupných předpovědních klimatických modelů – sezónní modely. Částečně pak na základě aktuálně vydané statistické předpovědi na čtyři týdny od ČHMÚ.

Využití: Informace jsou využitelné pouze pro zajímavost a základní výhled jak by se mohlo počasí pravděpodobně vyvíjet v delším období. A to pouze z hlediska převažujícího směru. Úspěšnost předpovědi je zpravidla nižší.

Dostupné naVýhled na měsíc

Počasí k vodě

 • Kategorie: Speciální prognózy počasí
 • Období: 3-4 dny
 • Aktualizace: dvakrát týdně (vždy v pondělí a pátek), sezónně cca červen až září

Popis: Speciální informace o podmínkách vhodných pro koupání a veškeré letní aktivity u vody. Sestavován je index vhodnosti těchto podmínek a tento je prezentován na přehledové mapě a odstupňován šesti stupni. Na mapě jsou uvedeny k danému dni také maximální teplota vzduchu a aktuální teplota vody. V kolonkách vedle mapy jsou další informace o oblačnosti a pravděpodobnosti výskytu srážek. Index, oblačnost a pravděpodobnost výskytu srážek jsou předpovězeny pro ČR jako celek i na další dny.

Sestavení: Sestaveno na základě očekávané povětrnostní situace ve vztahu k aktivitám u vody a vodě. Využity jsou modely numerické předpovědi počasí. Teplota vody v nádržích je přebírána od státních podniků povodí.

Využití: Využití informací tkví v obecném přehledu o tom, zda bude v daném dni a dalších dnech počasí vhodné pro koupání a aktivity u vody. Jde o rozšiřující informace nejen o počasí.

Dostupné naPočasí k vodě

Počasí na houby

 • Kategorie: Speciální prognózy počasí
 • Období: 7 dní
 • Aktualizace: jednou týdně (vždy v pátek), sezónně cca září až listopad

Popis: Speciální informace o podmínkách pro růst hub a informace o počasí pro návštěvu lesa. Prezentace indexu vhodnosti podmínek pro růst hub ČR a jeho předpověď pro každý den týdne. Informace o očekávaném vývoji počasí a srážkách. Případná upozornění na nebezpečné jevy ve vztahu k vhodnosti vstupu do lesa (například silný vítr). Hodnoceny jsou zejména vláhové a teplotní podmínky.

Sestavení: Sestaveno na základě aktuálních vláhových či teplotních podmínek v ČR a jejich očekávaném vývoji. Využity jsou informace o očekávaném počasí podle předpovědních numerických modelů, zejména o srážkách.

Využití: Informace lze využít pro přípravu na vycházku do lesa, zejména za účelem houbaření. Jde o speciální ilustraci podmínek a předpověď počasí ve vztahu k houbaření.

Dostupné naPočasí na houby

Naučné informace

 • Kategorie: Naučné
 • Aktualizace: průběžně, bez pravidelnosti

Popis: Informace o odborných tématech napříč všemi obory činnosti a aktuality z oborů činnosti. Objasnění jevů a pojmů, detailní výklad jevů a procesů, jevů z oblasti klimatologie a změny klimatu. Publikované studie a nová zjištění ohledně klimatu Země nebo klimatu určitých oblastí. Veškeré další zajímavosti na obdobná témata. Naučné informace se dělí na základní publikované na stránkách (součást nabídky webu) – základ teorie oborů a dále na rozšířené výklady publikovaných v článcích.

Sestavení: Sestaveno podle zkušeností autora a případně s použitím literatury jako zdrojů různého druhu. Zejména knižních publikací, časopisů týkajících se oborů činnosti nebo seriózních elektronických zdrojů.

Využití: Informace mají za úkol vzdělávat zájemce o základní i hlubší poznatky o oborech činnosti. Mají přinášet aktuální informace z oborů a publikované zajímavé výsledky.

Klimatická data

 • Kategorie: Klimatologie
 • Aktualizace: podle druhu dat (měsíčně až ročně, dle možností)

Popis: Na webu nabízíme vyhodnocení námi naměřených a zjištěných dat o počasí a klimatu v Praze a okolí. Nasbíraná data průběžně vyhodnocujeme a to v kompletní řadě od roku 2005. Od tohoto roku počítáme dlouhodobý průměr. Vyhodnocujeme data za uplynulý měsíc, období v podobě tří po sobě jdoucích měsíců dle klimatologického členění a celý rok. Data srovnáváme s průměrem od roku 2005. Publikujeme průměrné a celkové hodnoty s odchylkami od uvedeného normálu a data prezentujeme též graficky.

Sestavení: Sestaveno pouze na základě našeho měření a pozorování v uvedené lokalitě.

Využití: Tyto informace jsou čistě doplňující a slouží jako ukázka klimatického vývoje v konkrétní oblasti. Zájemci je mohou jen sledovat nebo v případě zájmu o problematiku s aktivním měřením a pozorováním i srovnávat se svými zjištěnými údaji.

Publikační činnost

 • Kategorie: Publikace
 • Aktualizace: dle druhu publikace (čtyřikrát ročně – každé roční období až ročně)

Popis: Publikační činnost projektu je nyní zaměřena pravidelně na vydávání časopisu zvaného Meteolisty (oficiálně od roku 2006, bez publikace online), který vychází za každé roční období, tedy čtyřikrát ročně. Vychází zpravidla v březnu, červnu, září a prosinci, někdy dle našich možností dodatečně se zpožděním. Publikovat v časopise může za splnění podmínek a po korekci každý. Časopis sestává z různých příspěvků a kratších článků doplněných dalšími informacemi. Vše je tříděno do několika rubrik (kategorií).

Pravidelně projekt vydává též Ročenku s kompletním souhrnem průběhu počasí v ČR během uplynulého roku. Informace jsou doplněny vyhodnocením veškerých ročních dat z našeho měření.

Sestavení: Sestaveno převážně na základě našich pozorování a záznamů. Pro ostatní informace jsou použity různé zdroje, které jsou uvedeny na konci časopisu v oddílu s použitými zdroji.

Využití: Publikace má obecné využití v podobě základních informací o průběhu počasí doplněných námi naměřenými údaji. Dále informací o novinkách v oborech, zajímavostech i naučných informací. Čtenář si přečte veškeré novinky a informace vztahující se k danému období i vedlejší informace v jednom (v jedné publikaci). Ročenka slouží pouze pro přehled o vývoji počasí a klimatu v uplynulém roce.

Jak se vám tento příspěvek líbil?

Prosíme o jeho hodnocení!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Žádné hlasování. Buďte první, kdo ohodnotí příspěvek!

Jak byl pro vás tento příspěvek užitečný?

Sdílejte příspěvěk s ostatními na sociálních sítích!

Mrzí nás, že pro vás příspěvek nebyl užitečný.

Napište nám konkrétní důvody a co je v něm špatně. Děkujeme!

Jak můžeme tento příspěvek vylepšit? Co je v něm špatně, co v něm chybí?