Naše služby

Hodnocení stránky

Přehled o činnosti projektu. Stránka detailně popisuje naše služby, tedy poskytované informace různého druhu, dále jen “služby”, které s různou frekvencí aktualizace poskytuje projekt Meteo Aktuality na svých stránkách. Obecné informace najdete na stránce Popis činnosti. Přehled stránek pak na stránce O tomto webu. Na úvod je nutné předeslat, že naše služby jsou poskytovány v podobě informací dle našich možností. Cílem je přesnost a hlavně serióznost podání informací. Nejedná se ovšem o odborné naše služby! Jedná se o poskytování informací zcela zdarma bez jakýchkoli nároků na protihodnotu.

O tomto webu. Naše služby. Logo projektu Meteo Aktuality.

NAŠE SLUŽBY – PROJEKT METEO AKTUALITY

<strong>Naše informace</strong><strong>Pravidelné informace</strong><strong>Měsíční souhrn</strong><strong>Předpověď na den</strong><strong>Výhled na týden</strong><strong>Výhled na měsíc</strong><strong>Počasí k vodě</strong><strong>Počasí na houby</strong><strong>Teoretické informace</strong><strong>Klimatická data</strong><strong>Objednávané informace</strong><strong>Počasí na email</strong><strong>Hlášení jevu</strong><strong>Společné informace a závěr</strong>

Následuje výčet jednotlivých druhů služeb v podobě poskytovaných informací řazený podle oborů naší činnosti. Přehled se skládá z obecného popisu služby, informací o sestavení a účelu využití pro čtenáře. Cílem přehledu a popisu je, aby si každý čtenář mohl přečíst čeho se každá naše informace týká, co vykládá a k čemu slouží na jednom místě. Konkrétní informace o dané službě se ovšem dozvíte též na stránkách samotných služeb, kde najdete popis podrobnější.

Naše služby/informace lze rozdělit na pravidelné, objednávané a do jisté míry občasné/nahodilé.

 1. Pravidelné informace (např. výhled na týden v út, čt a ne)
 2. Objednávané informace (např. Počasí na email – denně)
 3. Občasné (např. články, teoretické informace a zprávy dle potřeby, např. povodňové zprávy)

NŠE SLUŽBY: PRAVIDELNÉ INFORMACE

Co jsou to pravidelné informace? Veškeré informace, které poskytujeme pravidelně nebo průběžně dle potřeby a publikujeme na webu v podobě stránek, článků nebo rychlých aktualit nebo sdílíme na stránkách sociálních sítí. Tyto informace jsou určeny všem návštěvníkům našich stránek neustále. Mnohé jsou pravidelně aktualizovány. Některé celoročně a některé speciální v určitých sezónách.

Poskytujeme zejména následující pravidelné informace:

 • Měsíční souhrn
 • Předpověď na den
 • Výhled na týden
 • Výhled na měsíc
 • Teoretické informace
 • Klimatická data

Veškeré informace a dostupnost týkající se těchto informací najdete na dalších kartách.

Naše služby: Měsíční souhrn

 • Kategorie: Historie počasí
 • Období: zpětně 30 dnů
 • Aktualizace: každý měsíc (zpravidla do 10. dne měsíce), celoročně

Popis: Tyto informace poskytují obecný přehled toho, jaký mělo počasí v ČR průběh v uplynulém měsíci. Informace jsou rozděleny na obecný stručný souhrn průběhu počasí v měsíci. Dále na podrobnější shrnutí průběhu počasí a hodnot základních prvků v jednotlivých dekádách měsíce. Popis je doplněn daty z našeho měření v Praze a okolí.

Sestavení: Informace vychází z obecného přehledu o vývoji počasí dle našich záznamů. Údaje jsou změřeny či pozorovány námi v konkrétním místě.

Využití: Informace je možné využít pro zajímavost a obecný přehled o průběhu počasí u nás. Dále též v případě potřeby zjistit pro jakýkoli účel jaké počasí přibližně panovalo v konkrétním období měsíce.

Dostupné naMěsíční souhrn

Naše služby: Předpověď na den

 • Kategorie: Prognózy počasí
 • Období: 24 hodin
 • Aktualizace: denně (zpravidla v době 13:00 až 14:00 hodin), celoročně

Popis: Základní podobná předpověď počasí pro Českou republiku na následující den. Předpověď obsahuje vedle očekávaného průběhu počasí na obloze a výskytu jevů také očekávaný vývoj synoptické situace. Vedle hodnot základních prvků jsou předpovězeny i hodnoty některých ostatních prvků.

Sestavení: Sestaveno na základě dostupných předpovědních numerických modelů, zejména regionálních pro ČR a okolí.

Využití: Informace se dají využít pro každodenní potřeby různého druhu. Pro obecný přehled o tom, jaké bude počasí a jak se podle toho na následující den zařídit. Ale i pro informaci o počasí při pořádání nějaké venkovní aktivity, cesty a podobně.

Dostupné naPředpověď na den

Naše služby: Výhled na týden

 • Kategorie: Prognózy počasí
 • Období: 7 dnů
 • Aktualizace: vždy v úterý, čtvrtek a neděli (zpravidla kolem 20:00 hodin), celoročně

Popis: Přehled očekávaného počasí den po dni na období následujících 7 dnů. Předpověď průběhu počasí a výskytu jevů a hodnot základních meteorologických prvků jako je minimum a maximum hodnoty teploty vzduchu a úhrnu srážek, včetně odhadu pravděpodobnosti jejich výskytu. Informace jsou prezentovány graficky v podobě přehledových grafů (průběh počasí a hodnoty teploty plus srážkové úhrny) se stručným textovým komentářem a očekávaným vývojem synoptické situace v tomto období.

Sestavení: Sestaveno na základě dostupných předpovědních numerických modelů, různého druhu. Pro počátek období i regionálních pro ČR a okolí.

Využití: Informace je možné využít pro obecný přehled vývoje počasí v ČR v dalších dnech, jak se podle očekávaného počasí zařídit. Dále při plánování aktivit nebo cest na více dní dopředu. Úspěšnost prognózy ovšem s časem postupně klesá.

Dostupné naVýhled na týden

Naše služby: Výhled na měsíc

 • Kategorie: Prognózy počasí
 • Období: 30 dnů
 • Aktualizace: každý měsíc (poslední den v měsíci), celoročně

Popis: Stručná prezentace očekávaných odchylek hodnot teploty vzduchu a atmosférických srážek od dlouhodobého normálu v měsíci jako celku. Prezentováno v grafické podobě (přehledové mapy odchylek) s komentářem. Očekávaný vývoj průběhu počasí a základních prvků v první polovině měsíce a orientačně ve druhé polovině měsíce. Předpověď nepostihuje celé období den po dni. Ukazuje směr vývoje prvků v podobě odchylek (zda bude počasí pravděpodobně například chladnější než má, vlhčí než má vůči aktuálnímu období atd.).

Sestavení: Sestaveno na základě dostupných předpovědních klimatických modelů – sezónní modely. Částečně pak na základě aktuálně vydané statistické předpovědi na čtyři týdny od ČHMÚ.

Využití: Informace lze využít pouze pro zajímavost a základní výhled jak by se mohlo počasí pravděpodobně vyvíjet v delším období. A to pouze z hlediska převažujícího směru. Úspěšnost předpovědi je zpravidla nižší.

Dostupné naVýhled na měsíc

Naše služby: Počasí k vodě

 • Kategorie: Speciální prognózy počasí
 • Období: 7 dnů
 • Aktualizace: jednou týdně

Popis: Speciální informace o podmínkách vhodných pro koupání a veškeré letní aktivity u vody. Sestavujeme tak index vhodnosti těchto podmínek a tento prezentujeme na přehledové mapě a odstupňován šesti stupni. Na mapě jsou uvedeny k danému dni také maximální teplota vzduchu a aktuální teplota vody. V kolonkách vedle mapy jsou další informace o oblačnosti a pravděpodobnosti výskytu srážek. Index, oblačnost a pravděpodobnost výskytu srážek jsou předpovězeny pro ČR jako celek i na další dny.

Sestavení: Sestaveno na základě očekávané povětrnostní situace ve vztahu k aktivitám u vody a vodě. Využity jsou modely numerické předpovědi počasí. Teplota vody v nádržích přebíráme od státních podniků povodí.

Využití: Využití informací tkví v obecném přehledu o tom, zda bude v daném dni a dalších dnech počasí vhodné pro koupání a aktivity u vody. Jde o rozšiřující informace nejen o počasí.

Dostupné naPočasí k vodě

Naše služby: Počasí na houby

 • Kategorie: Speciální prognózy počasí
 • Období: 7 dní
 • Aktualizace: jednou týdně (vždy v pátek), sezónně cca srpen až listopad

Popis: Speciální informace o podmínkách pro růst hub a informace o počasí pro návštěvu lesa. Prezentace indexu vhodnosti podmínek pro růst hub ČR a jeho předpověď pro každý den týdne. Informace o očekávaném vývoji počasí a srážkách. Případná upozornění na nebezpečné jevy ve vztahu k vhodnosti vstupu do lesa (například silný vítr). Hodnoceny jsou zejména vláhové a teplotní podmínky.

Sestavení: Sestaveno na základě aktuálních vláhových či teplotních podmínek v ČR a jejich očekávaném vývoji. Využíváme informace o očekávaném počasí podle předpovědních numerických modelů, zejména o srážkách.

Využití: Informace lze využít pro přípravu na vycházku do lesa, zejména za účelem houbaření. Jde o speciální ilustraci podmínek a předpověď počasí ve vztahu k houbaření.

Dostupné naPočasí na houby

Naše služby: Naučné informace

 • Kategorie: Naučné
 • Aktualizace: průběžně, bez pravidelnosti

Popis: Informace o odborných tématech napříč všemi obory činnosti a aktuality z oborů činnosti. Objasnění jevů a pojmů, detailní výklad jevů a procesů, jevů z oblasti klimatologie a změny klimatu. Publikované studie a nová zjištění ohledně klimatu Země nebo klimatu určitých oblastí. Veškeré další zajímavosti na obdobná témata. Naučné informace se dělí na základní publikované na stránkách (součást nabídky webu) – základ teorie oborů a dále na rozšířené výklady publikovaných v článcích.

Sestavení: Sestaveno podle zkušeností autora a případně s použitím literatury jako zdrojů různého druhu. Zejména knižních publikací, časopisů týkajících se oborů činnosti nebo seriózních elektronických zdrojů.

Využití: Informace mají za úkol vzdělávat zájemce o základní i hlubší poznatky o oborech činnosti. Mají přinášet aktuální informace z oborů a publikované zajímavé výsledky.

Naše služby: Klimatická data

 • Kategorie: Klimatologie
 • Aktualizace: měsíční, čtvrtletní a ročenky

Popis: Na webu nabízíme vyhodnocení námi naměřených a zjištěných dat o počasí a klimatu v Praze a okolí. Nasbíraná data průběžně vyhodnocujeme a to v kompletní řadě od roku 2005. Od tohoto roku počítáme dlouhodobý průměr. Vyhodnocujeme data za uplynulý měsíc, období v podobě tří po sobě jdoucích měsíců dle klimatologického členění a celý rok. Data srovnáváme s průměrem od roku 2005. Publikujeme průměrné a celkové hodnoty s odchylkami od uvedeného normálu a data prezentujeme též graficky.

Sestavení: Sestaveno pouze na základě našeho měření a pozorování v uvedené lokalitě.

Využití: Tyto informace jsou čistě doplňující a slouží jako ukázka klimatického vývoje v konkrétní oblasti. Zájemci je mohou jen sledovat nebo v případě zájmu o problematiku s aktivním měřením a pozorováním i srovnávat se svými zjištěnými údaji.

NAŠE SLUŽBY: OBJEDNÁVANÉ INFORMACE

Co jsou to objednávané informace? Ty informace, které poskytneme převážně jednotlivci (zájemci/čtenáři/návštěvníkovi) na jeho žádost podanou na náš oficiální email jakoukoli nabízenou formou. A to jednorázově po určité období nebo trvale do zrušení dotyčným objednatelem. Tyto informace poskytujeme tedy na žádost, tedy po určité akci ze strany zájemce.

Vedle pravidelných informací od nás lze objednat následující speciální informace:

 • Počasí na email

Naše služby: Počasí na email

OBJEDNAT/ZRUŠIT/POZASTAVIT

 • Kategorie: Prognózy počasí
 • Pravidelně: denně od 19:30
 • Období 24 hodin
 • Objednání přes formulář odeslaný na email

Popis: Předpověď počasí pro ČR v rozsahu 48 hodin. Informace o základních meteorologických prvcích a jejich vývoji během tohoto období. Informace přicházejí každý den zpravidla od 19:30 hodin. Aktivace i deaktivace se provádějí přes uvedený email v podobě prosté žádosti o zasílání těchto informací nebo o jeho zrušení bez nutnosti dalších informací (např. uvedení důvodu). Zasílání bude prováděno na email, ze kterého je služba aktivována, pokud nebude v emailu uvedeno jinak. Zrušeno bude zpravidla od následujícího dne po žádosti o zrušení, pokud nebude tato zaslána brzy před rozesíláním předpovědi.

Sestavení: Sestaveno na základě dostupných předpovědních numerických modelů s využitím zkušeností prognostika.

Využití: Informace lze využít v případě, kdy chcete mít každý den přehled o základním očekávaném vývoji počasí v ČR obecně na následující dva dny.

Naše služby: Hlášení jevu

NAHLÁSIT JEV

 • Kategorie: Naučné
 • Jednorázově
 • Jakýkoli meteorologický či obdobný jev
 • Nahlášení přes formulář odeslaný na email nebo přímo na email info@pocasimeteoaktuality.cz

Použijte, prosíme, formulář pro hlášení na stránce Rychlé podání.

Popis: Pozorovaný jev nám můžete též nahlásit, dále je možná další diskuze. Prosíme o co nejvíce známých informací, včetně dokumentace. Podobně jako v případě výše uvedené služby klasifikace. Informace směřují k nám, od nás dostanete případně další informace o jevu. Též můžeme vaše hlášení, po svolení, publikovat v článku na našem webu nebo na stránce sociální sítě. Tam přidáme případně naše rozšiřující informace. Následovat může i soukromá komunikace, jejíž délka bude podle potřeby ve vztahu k dané situaci (jevu).

Využití: Jde o hlášení ze strany potenciálního návštěvníka/čtenáře našeho webu či fanouška našeho projektu. Dále je možná i širší diskuze o jevu či tématice mezi námi a hlásícím.

Naše služby – společné informace

U všech výše uvedených služeb platí, že jsou poskytovány samozřejmě zdarma v rámci naší činnosti média pro seriózní a aktuální informace o počasí a souvisejících oborech. Objednáním tedy nic neplatíte, ani po vás nebude požadována žádná jiná protihodnota. To ovšem platí o celém projektu Meteo Aktuality a o všech jím poskytovaných informacích. U všech objednávaných služeb také platí, že v případě nedostatečných nebo nepřesných informací o předmětu objednávaných informací nejprve zašleme prosbu o doplnění objednání a upřesnění tak, aby mohli být informace od nás poskytnuty co nejpřesněji. Při objednání přes naše formuláře (jakýkoli) z webu, Vám zašleme vždy automatické potvrzení přijetí objednávky nebo dotazu.

Další komunikace se odehrává na email zadaný ve formuláři. Též zde platí, že odpověď na objednané informace se nemusí podařit z důležitých důvodů doručit. Plánované změny zasílání nebo omezení pokud možno včas oznámíme (zejména co se týče pravidelných informací). Změny mimořádné, neočekávané, ovšem oznámit nelze. To platí pro objednávané a i pravidelné námi poskytované informace, uvedené v tomto přehledu.

Naše služby: Ostatní informace a závěr

Mezi ostatní informace a naše služby počítáme takové informace/služby, které se týkají vedlejších oborů naší činnosti. Jde zejména o informace o čistotě ovzduší (souvisí s meteorologickými informacemi), dále pak informace o stavu životního prostředí, ochrany přírody a krajiny.

Výše uvedené informace přiřazené k jednotlivých činnostem poskytujeme neustále dle potřeby. Zaměřujeme se zejména na informace z hlavních oborů naší činností, více stránky O projektu a Popis činnosti. Klademe důraz na serióznost informací, jejich přesnost a aktuálnost. Více informací o službách a jejich provozu se dozvíte na konkrétních stránkách, kde daný typ činnosti prezentujeme.

Naše služby, jejich přehled a informace o nich mohou být případně doplňovány dle potřeby při změnách nebo zavedení nových informací. Uvedeny jsou aktuálně poskytované informace, které najdete především na této webové stránce.

Máte dotaz k našim službám, kontaktujte nás rychle přímo z webu prostřednictvím formuláře:


Na této stránce poskytujeme naše služby v podobě různých druhů informací s jejich stručným popisem. Naše služby se opírají o tyto vědní obory: počasí obecně, meteorologie – naučné, hydrologie a klimatologie – naučné a novinky. Okrajově pak o další příbuzné obory.

Platí od: 1.1.2024