Vodní toky v Povodí Labe

()

Stránka obsahuje přehled hlavních vodních toků v oblasti Povodí Labe (PLa). Vodní toky v Povodí Labe, jejich přehled a popis. Základní údaje jako jsou délka toku, plocha povodí toku a průměrný průtok v ústí vodního toku, vodní tok ústí toku a další informace.

Témata stránky: Popis Povodí Labe, vodní toky v povodí Labe, základní hydrologické údaje o tocích, další údaje o tocích.


PŘEHLED VODNÍCH TOKŮ V POVODÍ LABE

Přehledová tabulka:

Vodstvo PLaPřehledová tabulka hlavních vodních toků v dílčích povodí ucelené oblasti Povodí Labe. Součásti povodí (Vltava a Ohře) jsou popsány jako samostatní povodí na patřičných stránkách.

Úmoří: Severní moře

Kmenový tok: LABE

Dílčí povodí: Úpa, Metuje, Orlice, Jizera, Cidlina, Mrlina, Výrovka, Chrudimka, Loučná a menší přítoky Labe.

Popis povodí

Povodí Labe je povodí I. řádu a to společně s povodím Odry. Jedná se o jediné dva vodní toky v ČR, které přímo ústí do moře a tak zcela zanikají. Povodí Labe odvodňuje většinu oblasti severních Čech (vyjma oblasti povodí Lužické Nisy), severovýchodních Čech (vyjma drobných toků), jihovýchodních a středních Čech. Povodí Labe představuje kmenová řeka Labe a její přítoky od pramene až po Mělník, tj. po soutok s Vltavou. Dále je řeka Labe též ve správě PLa, nicméně její přítoky spadají pod jiné povodí a to sice pod POh.

Oblast Povodí Labe, jak byla výše definována, lze rozdělit do několika subkategorií a to na dílčí oblasti: Horní Labe (Labe a jeho přítoky po Hradec Králové), Orlici (řeka a její přítoky), Střední Labe 1 (Labe a přítoky v oblasti Pardubicka, Hlinecka a Chrudimska po soutok s Doubravou), Střední Labe 2 (Labe a přítoky v oblasti Novobydžovska, středního Polabí, Kutnohorska a S/SV okolí Prahy až po soutok s Jizerou), Střední Labe (Labe a přítoky v dílčím povodí Jizery a to po soutok s Vltavou) a Lužickou Nisu (řeka a oblast Liberecka a Frýdlantska), která odtéká do Polska.

Státní podnik PLa má dnes tři závody, nejrozsáhlejší závod Jablonec nad Nisou, dále závod Pardubice a závod střední a dolní Labe. Do loňského roku měl závodů 15. Podnik sídlí již léta v Hradci Králové, kde se nacházejí též laboratoře. Každý rok na jaře pořádá při příležitosti Dne vody tzv. Den otevřených dveří vedle vedení podniku i na vodních dílech. Na samotném Labi najdete dvě vodní nádrže a to VN Labskou a Les Království. Na horním toku se nacházejí jezy s malými vodními elektrárnami a střední tok s dolním rozdělují na jednotlivé úseky zdymadla vybavená jezy, elektrárnami, plavebními komorami, rybími přechody a dalším vybavením.

Vodní toky

Jak bylo již uvedeno, mezi kmenový vodní tok této oblasti patří řeka LABE. Dále jsou to vodní toky dílčích povodí (viz též základní popis tohoto hydrologického celku) a jejich přítoky. V každém dílčím povodí se nacházejí hlavní vodní toky, menší vodní toky a drobné vodní toky s tím, že dále se větví říční síť na nejmenší toky, kterým zpravidla říkáme prameny nebo zdrobněle „potůčky“ či strouhy a ty nebudou předmětem tohoto přehledu. V dalších odstavcích článků bude uveden podrobný přehled vodních toků dílčích povodí Labe a základní údaje o nich.

JIZERA

Pramen: Smrk (919m)

Délka toku: 168.5km (na našem území)

Plocha povodí: 2 193km2

Průměrný průtok v ústí: 23.9m3/s-1

Popis a zajímavosti: Je povodím II. řádu, největším přítokem horního a středního Labe a současně posledním velkým přítokem Labe před soutokem s Vltavou a současně v oblasti povodí horního a středního Labe. Asi 15km jejího toku tvoří na severu Čech hranici s Polskem. V povodí se nachází mnoho vodních nádrží a to pod Jizerskými horami, na řece Jizeře ovšem žádná. Příkladem jsou známé nádrže Bedřichov, Mšeno, Fojtka, Harcov nebo Souš.

Vodní toky v povodí – stručný přehled:

Kamenice s pramenem ve výšce 975m n.m., délkou toku 36.2km, plochou povodí 218.6km2 a průměrným průtokem v ústí (pozn. průměrný průtok je uváděn vždy v profilu ústí toku – nebude již dále v textu uvedeno, shodně jako průtok, čímž je myšlen průměrný průtok) 4.65m3/s-1

Oleška s pramenem ve výšce 541m n.m., délkou toku 34.2km, plochou povodí 171.1km2 a průtokem 1.74m3/s-1

Jizerka (P) s délkou toku 6.5km a plochou povodí 13.4km2

Jizerka (L) pramení ve výšce 1 065m n.m. a délka jejího toku činí 21.5km, plocha povodí 85.8km2 a průtok v ústí 2.14m3/s-1

Mohelka s pramenem v 605m n.m., délkou toku 43.2km, plochou povodí 176.7km2 a průtokem v ústí 1.82m3/s-1

Mumlava s pramenem v 1 360m n.m., délkou toku 12.2km, plochou povodí 51.1km2 a průtokem 1.82m3/s-1

Libuňka s délkou toku 19.9km, plochou povodí 100.6km2 a průtokem 0.79m3/s-1

Klenice s délkou toku 28.4km, plochou povodí 169.9km2 a průtokem 0.44m3/s-1

ORLICE

Pramen: Týniště nad Orlicí (soutok dvou řek – Tiché a Divoké Orlice poblíž města, 247m)

Délka toku: 32.7km

Plocha povodí: 2 036km2

Průměrný průtok v ústí: 21.8m3/s-1

Popis a zajímavosti: Jedná se o tok II. řádu, který nemá dle názvoslovného uspořádání pramen, ale vzniká soutokem dvou vodních toků a to Tiché a Divoké Orlice u města Týniště nad Orlicí. tok samotné řeky Orlice je tedy dosti krátký. Vodní toky, z nichž vzniká, jsou společně se svými přítoky její součástí a tvoří ucelené povodí rozkládající se na východě až jihovýchodě východních Čech. V povodí se nachází jedna vodní nádrž a to na řece Divoké Orlici zvaná Pastviny. V povodí horní tiché Orlice se nachází řada relativně nových suchých poldrů jako ochrana před povodněmi. Jedná se jedno z mála míst v ČR, kde byla tato „suchá“ vodní díla vybudována.

Vodní toky v povodí – stručný přehled:

Tichá Orlice s délkou toku 107.5km, plochou povodí 757.1km2 a průtokem 7.4m3/s-1

Divoká Orlice s pramenem ve výšce 800m n.m, délkou toku v ČR 99.3km, plochou povodí 806.5km2 a průměrným průtokem 11.5m3/s-1 (26km teče po hranici s Polskem)

Dědina nebo-li Zlatý potok s pramenem ve výšce 1 022m n.m., délkou toku 58.4km, plochou povodí 333.2km2 a průtokem 2.28m3/s-1

Zdobnice s pramenem ve výšce 1 029m n.m., délkou toku 34.2km, plochou povodí 124.5km2 a průtokem 2.08m3/s-1

Bělá s pramenem ve výšce 1 048m n.m., délkou toku 40.6km , plochou povodí 214.2km2 a průtokem 2.77m3/s-1

Rokytenka s pramenem ve výšce přibližně 870m n.m., délkou toku 16.8km, plochou povodí 63.2km2 a průtokem 1.0m3/s-1

METUJE

Pramen: Hodkovice – Broumovská vrchovina (586m)

Délka toku: 77.2km

Plocha povodí: 607.6km2

Průměrný průtok v ústí: 5.73m3/s-1

Popis a zajímavosti: Jedná se o tok II. řádu, který ve své horní části protéká přírodní oblastí Adršpašské skály. Jedná se o tzv. „prostřední“ řeku mezi základními povodími východních a severovýchodních Čech Orlicí a Úpou, což znamená kořen slova názvu „medh“ a pochází z 12. století. V povodí najdeme jednu vodní nádrž, která se nachází na Rozkošském potoce jako velmi malém přítoku Metuje, skrz něhož se ovšem současně převádí voda z Úpy.

Vodní toky v povodí – stručný přehled:

Olešenka s pramenem v 985m n.m., délkou toku 20.4km, plochou povodí 48.8km2 a průtokem 0.48m3/s-1

Dřevíč s pramenem v 598m n.m., délkou toku 20.9km, plochou povodí 67.1km2 a průtokem 0.63m3/s-1

Židovka s pramenem v Polsku ve výšce 800m n.m., délko toku10.8m, plochou povodí 32.9km2 a průtokem 0.41m3/s-1

Jívka s pramenem v 610m n.m., délkou toku 15.1km, plochou povodí 27.8km2 a průtokem 0.28m3/s-1

ÚPA

Pramen: Úpské rašeliniště, Krkonoše (1 432m)

Délka toku: 78.7km

Plocha povodí: 513.1km2

Průměrný průtok v ústí: 6.99m3/s-1

Popis a zajímavosti: Též řeka II. řádu, která pramení z našich řek v nejvyšší nadmořské výšce Na dolním toku Úpy se nachází významná přírodní oblast Babiččino údolí u Ratibořic, poblíž České Skalice. Tato část toku současně vodácky oblíbená. Nejvyšším bodem povodí je Sněžka s 1 602m n.m.

Vodní toky v povodí – stručný přehled:

Malá Úpa s pramenem ve výšce 1 321m n.m., délkou toku 11.3km, plochou povodí 33.2km2 a průtokem 1.01m3/s-1

Ličná s pramenem ve výšce 645m n.m., délkou toku 17.5km, plochou povodí 106.2km2 a průtokem 1.24m3/s-1

Zelený potok s pramenem ve výšce 1 393m n.m., délkou toku 6.1km, plochou povodí 13.3km2 a průtokem 0.42m3/s-1

Rtyňka s pramenem ve výšce 520m n.m., délkou toku 8.3km, plochou povodí 35.3km2 a průtokem 0.29m3/s-1

Olešnice s pramenem ve výšce 478m n.m., délkou toku 17.9km, plochou povodí 43.4km2 a průtokem 0.31m3/s-1

Červenohorský potok s pramenem ve výšce cca 650m n.m. a plochou povodí 6.42km2

LOUČNÁ

Pramen: Svitavská pahorkatina (541m)

Délka toku: 81.1km

Plocha povodí: 724.2km2

Průměrný průtok v ústí: 4.28m3/s-1

Popis a zajímavosti: Je řekou II. řádu, která sousedí s povodím Svratky na jihu, Orlice na severu a Chrudimky na západě či Moravské Sázavy na východě. Nejvyšším bodem je Poličský vrch (672m).

Vodní toky v povodí – stručný přehled:

Desná (LT) s pramenem v 641m, délkou toku 27.8km, plochou povodí 114.1km2 a průtokem 0.71m3/s-1

Lodrantka s pramenem ve výšce 276m, délkou toku 15.2km, plochou povodí 45.8km2 a průtokem 0.23m3/s-1

Končinský potok s pramenem ve výšce 490m, délkou toku 21.2km, plochou povodí 59.7km2 a průtokem 0.33m3/s-1

Jak se vám tento příspěvek líbil?

Prosíme o jeho hodnocení!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Žádné hlasování. Buďte první, kdo ohodnotí příspěvek!

Jak byl pro vás tento příspěvek užitečný?

Sdílejte příspěvěk s ostatními na sociálních sítích!

Mrzí nás, že pro vás příspěvek nebyl užitečný.

Napište nám konkrétní důvody a co je v něm špatně. Děkujeme!

Jak můžeme tento příspěvek vylepšit? Co je v něm špatně, co v něm chybí?

Shrnutí
Datum
Název položky
Vodní toky v Povodí Labe
Hodnocení
51star1star1star1star1star