Meteorologická pracoviště

Meteorologická pracoviště, jejich dělení a popis včetně důležitých odkazů. Stránka seznamuje čtenáře s tím, kdo všechno sbírá meteorologická data, vyhodnocuje a jinak zpracovává a kdo se zabývá či podílí na sestavování prognóz počasí, které jsou výsledkem velké spolupráce a sehranosti několika týmů lidí sdružených do různých institucí.

Témata stránky: Pojem meteorologická pracoviště, dělení pracovišť, Světová meteorologická organizace a její role v systému pracovišť, meteorologické organizace a jejich popis, meteorologické stanice, dělení meteorologických stanic, vybavení stanic.


METEOROLOGICKÁ CENTRA, ORGANIZACE A STANICE

Kdo a také co zajišťuje nepřeberné množství meteorologických a ostatních příbuzných služeb sbíráním a vyhodnocováním dat včetně výpočtů prognóz (o teorii předpokladů vývoje počasí více stránka Prognózy počasí). O tom bude pojednáno dále na této stránce. Sběr meteorologických dat na profesionální úrovni na různých místech na Zemi (pozemní, výškové měření, měření na mořích a oceánech) zajišťují v rámci daného celku (zpravidla státu) meteorologické organizace (též zvané služby či meteoslužby), kterým vypomáhají dobrovolnická pozorování. Speciální meteorologická pozorování s prezentací aktuálních dat v kódovaných zprávách se praktikují pro letištní potřeby. Naměřená data zasílají organizace do meteorologických center, hlavní institucí, kam směřují data ze všech měření na Zemi je Světová meteorologická organizace (SMO) v angličtině Word meteorological organization (WMO), která tato data shromažďuje, zpracovává a dále využívá. Používá je mimo jiné ve svých pravidelných zprávách o stavu počasí a podnebí ve Světě, které veřejně publikuje v několika světových jazycích. Centra a SMO využívají naměřená data především pro sledování vývoje klimatu na Zemi a přesnějším předpovědím jeho pravděpodobného vývoje.

Od meteorologické stanice po meteorologickou databanku

Jak se data dostanou až „nahoru“? V dnešní moderní době rychlé výpočetní techniky a též rychlých možnosti přenosu dat na dálku velmi snadno a rychle a s minimálním ručním zásahem lidí, tedy pracovníků daných institucí. Vždy bude nutné na přenos nějakým způsobem dohlížet a případně řešit vzniklé problémy, které se budou na technice vyskytovat. Dnes jde ovšem o minimální lidský dohled s minimálním výskytem poruch přenosu, kdy se alespoň většina důležitých dat dostane vždy včas na místo určení.

Rozlišujeme tato meteorologická pracoviště:

 • Meteorologické stanice
 • Observatoře
 • Meteorologické organizace
 • Meteorologická centra
 • Světovou organizaci (SMO) jako centrálu

Meteorologická pracoviště spolu neustále velmi úzce spolupracují. Bez této spolupráce by nevznikla tak rychlá a kvalitní práce.

Meteorologické stanice

Dělí se na několik druhů a poddruhů a jejich hlavním úkolem je sledovat a měřit stav počasí a jeho alespoň základních prvků a tato data odesílat prostřednictvím meteorologické organizace do databáze. První meteorologická stanice byla v ČR zřízena v roce 1752 a to v Praze-Klementinu, kde se měří teplota vzduchu nepřetržitě od roku 1775. Těmto se věnujme nyní trochu podrobněji. Staniční síť ČHMÚ tvoří několik druhů stanic, které plní v oblasti měření počasí různé funkce. K těmto stanicím jsou v síti přidruženy i některé další, jako například srážkoměry státních podniků povodí.

Druhy meteorologických stanic ČHMÚ:

 1. AMS (Automatizovaná meteorologická stanice s lidskou obsluhou)
 2. AMS1 (AMS kombinovaný typ)
 3. AMS2 (AMS bez obsluhy, plně automatická)
 4. AKS1-4 (Základní klimatologická stanice)
 5. MKS (Manuální klimatologická stanice)
 6. MKSR (Manuální klimatologická stanice, omezený program pozorování)
 7. MSS (Manuální srážkoměrná stanice)
 8. ASS (Automatická srážkoměrná stanice

Dále existují měření pomocí speciálních přístrojů jako je TOTAL (totalizátor pro měření srážek letního a zimního typu, většinou v odlehlých oblastech), PROFIL (měření výšky sněhu a jeho vodní hodnoty ve vybraných lokalitách), STOZAR (měření prvků v různých výškách) a HYDROAS (hydrologické stanice na vodních tocích).

Stanice AMS

Jsou v provozu nepřetržitě, kdy jejich obsluha je zajištěna meteorologem pozorovatelem. Jsou to letecké meteostanice a stanice Armády ČR. Údaje jsou každou hodinu přenášena do centra. Dělí se na stanice typu AMS1 a AMS2. První jmenovaný typ je kombinací stanice s obsluhou meteorologem pozorovatelem (denní režim) a automatickým provozem (noční režim). Druhý typ stanice je plně automatický, tedy bez obsluhy.

Stanice AKS

Dělí se na čtyři typy, AKS1 až AKS4. Stanice AKS1 je základní klimatologickou stanicí, která má většinou úplný program pozorování dobrovolných stanic. Měří veškeré meteorologické prvky, plus teplotu půdy v různých hloubkách. Stanice AKS2 má většinou redukovaný program pozorování a nemá obslužný počítač pro vkládání dat. Některá data jsou měřena manuálně pozorovatelem (například vodní hodnota sněhu a jeho výška). Stanice AKS3 mají vždy redukovaný program pozorování, měří vždy jen jeden ze základních meteorologických prvků. A stanice AKS4 má úplný nebo redukovaný program pozorování, není zde ovšem pozorovatel. Jinak může měřit veškeré prvky jako ostatní uvedené druhy této kategorie. Stanice je automatická 100%, jen je třeba dohled zaškolené osoby provádějící údržbové práce.

Stanice MKS

Je manuální klimatickou stanicí, kde provádí měření základních prvků pozorovatel. Naměřené hodnoty či stav počasí pozorovaný zaznamenává v 7, 14 a 21 hodin místního času. Další měření (například výšky sněhové pokrývky) provádí v 7 hodin místního času. Jde o čas Středoevropský a to i v době platnosti letního času. Stanice MKSR jsou stanice s omezeným programem pozorování.

Stanice ASS/MSS

Stanice MSS jsou manuálními srážkoměrnými stanicemi s měřením úhrnů srážek a sněhových údajů. Pozorovatel zaznamenává výskyt meteorologických jevů. Stanice ASS jsou srážkoměrné stanice automatizované, u nichž jsou naměřená data přenášena na pobočku. Některé charakteristiky jsou měřeny manuálně (typicky výška sněhu a podobné).

Observatoře jsou meteorologické a klimatologické, dále také aerologické či letecké. Probíhá na nich nepřetržité pozorování a zaznamenávání počasí meteorologem pozorovatelem. V dnešní době se většina prvků měří přístroji s automatickým přenosem dat. Ale nejen pro zastoupení těchto přístrojů v případě chyb je zde stále důležitá přítomnost člověka – pozorovatele.

Meteorologické organizace a jejich přehled

Meteorologické organizace patří též mezi základní meteorologická pracoviště a jsou jimi meteorologické služby jednotlivých států (většina států má meteorologickou službu) a další organizace s meteorologickými službami spolupracující.

Pobočky ústavu jsou pracoviště složená z několika úseků, které se zabývají obecně tématikou věd meteorologie, hydrologie, klimatologie a čistota ovzduší (ochrana čistoty ovzduší). Zajišťují měření, aktuální přehled dat i prognostickou funkci. Jedná se o úseky Meteorologie a klimatologie, hydrologie a ochrany čistoty ovzduší.

Meteorologická centra

Světová meteorologická organizace (World Meteorological Organization – WMO) dále jen „SMO“ je organizace založená roku 1947, původně založená již roku 1873 jako Mezinárodní meteorologická organizace. SMO spadá pod Organizaci spojených národů (OSN). Hlavní náplní organizace je podpora spolupráce meteorologických služeb, dalšími cíly je vedení vědeckého výzkumu a uplatňování meteorologické standardizace. Sídlí v Ženevě a jedná se o sdružení 189 států.

Web: http://www.wmo.int.

Meteorologické organizace států Evropy a Světa

Většina evropských států má svojí meteorologickou organizaci, či službu, která zajišťuje veškeré činnosti v rámci meteorologie. Též se řadí mezi základním meteorologická pracoviště. Dále plní úkoly zejména na úseku hydrologie, čistoty ovzduší, klimatologie nebo fenologie. Tyto organizace mezi sebou velmi úzce spolupracují. V ČR působí meteorologická organizace zřízená resortem Ministerstva Životního Prostředí (dále jen „MŽP“) zvaná Český hydrometeorologický ústav (dále jen „ČHMÚ“), o jehož činnosti a zejména historii pojednává blíže stránka Historie meteorologie. Podobně jako u nás ČHMÚ zajišťuje činnosti ve výše uvedených oblastech organizace zvaná Slovenský Hydrometeorologický Ústav (dále jen „SHMÚ“). A i další naše sousední státy mají každý svoji meteorologickou organizaci, Německo má organizaci zvanou Deutscher Wetterdienst (dále jen „DWD“), Rakousko Zentrallast für Meteorologie und Geodynamics(dále jen „ZAMG“) a Polsko instituci Institute of Meteorology and Water Management (dále jen „IMGW“). Velmi známé jsou meteorologické organizace jiných, významných, evropských států jako je Francie (Meteo France), Velká Británie (Metoffice), Itále (Meteo Italia) a další, které budou stručně představeny s odkazy na jejich webové stránky dále.

Meteorologické organizace mají i větší státy na jiných kontinentech Světa, které jsou vyjmenovány s odkazy na jejich webové stránky dále pod výčtem evropských organizací. Popis je k dispozici pouze u vybraných institucí z Evropy. Nicméně obecným posláním a tedy náplní činnosti každé meteorologické organizace je poskytování služeb v oblasti meteorologie, hydrologie, klimatologie a jím příbuzných věd či z oblasti ochrany čistoty ovzduší. Jde tedy převážně o:

 • Poskytování aktuálních meteorologických a klimatických dat
 • Poskytování oficiálních zpráv s rozbory daných situací (zejména význačných)
 • Poskytování předpovědí počasí různého druhu
 • Poskytování speciálních předpovědí počasí a hydrologických prognóz
 • Vydávání oficiálních výstrah před extrémním počasím
 • Informace o změně klimatu a přizpůsobení se jí
 • Informace obecně naučné
 • Publikační činnost (učebnice, atlasy aj.)
 • Případné další činnosti

Evropské organizace

CZ: Český Hydrometeorologický Ústav (ČHMÚ)

Web: http://www.chmi.cz nebo http://www.portal.chmi.cz

Další web: http://www.infomet.cz (informační web)

Hlavní náplní ČHMÚ je shromažďování a vědecké zpracovávání meteorologických pozorování v našem státě, rozvíjení meteorologického bádání, účast mezinárodního výzkumu v meteorologii, každý den na vědeckého základě sestavovat předpovědi počasí a vydávat posudky na žádost. Jak bylo již uvedeno, historii ústavu popisuje stránka Historie Meteorologie. ČHMÚ byl jedním ze zakladatelů SMO.

SK: Slovenský Hydrometeorologický Ústav (SHMÚ)

Web: http://www.shmi.sk

DE: Deutscher Wetterdienst (DWD)

Web: http://www.dwd.de

AT: Zentrallast für Meteorologie und Geodynamics

Web: http://www.zamg.ac.at

PL: Institute of Meteorology and Water Management (IMGW)

Web: http://www.imgw.pl

BY: Department od Hydrometeorology

Web: http://www.pogoda.by

RU: Russian Federal Service for Hydrometeorology and Environmental Monitoring

Web: http://www.meteorf.ru

FR: Meteo France

Web: http://www.meteofrance.fr

GB: Met office

Web: http://www.metoffice.com

BE: Royal Meteorological Institute (RMI)

Web: http://www.meteo.be

IT: Meteo Italia

Web: http://www.meteoitalia.it

ES: Instituto Nacional de Meteorologia (INM)

Web: http://www.aemet.es

GR: Hellenic National Meteorological Service

Web: http://www.hnms.gr

HU: Hungarian Meteorological Service

Web: http://www.met.hu

HR: Hydrological and Meteorological Service of Croatia

Web: http://www.meteo.hr

FI: Finnish Meteorological Institute (FMI)

Web: http://www.fmi.fi

IE: The Irish Meteorological Service

Web: http://www.met.ie

DK: Danish Meteorological Institute (DMI)

Web: http://www.dmi.dk

NO: Norwegian Meteorological Institute (DNMI)

Web: http://www.met.no

PT: Instituto de Meteorologia Portugal

Web: http://www.meteo.pt

SE: Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI)

Web: http://www.smhi.se

TR: Turkish State Meteorologcal Service

Web: http://www.mgm.gov.tr

UA: Ukrainian Hydrometeorological Center

Web: http://www.meteo.com.ua

Uvedeny jsou hlavní, tedy vybrané, evropské meteorologické organizace s odkazy na jejich webové prezentace.

Asijské organizace

BD: Bangladesh Meteorological Department

Web: http://bmd.gov.bd

CN: The China Meteorological Department

Web: http://www.cma.gov.cn

IN: India Meteorological Department

Web: http://www.imd.gov.in

IR: Islamic Republic of Iran Meteorological Orgaization

Web: http://www.irimet.net

JP: Japan Meteorological Agency (JMA)

Web: http://www.jma.gov.jp

KR: Korea Meteorological Administration

Web: http://www.kma.gov.kr

KZ: Kazhydromet

Web: http://www.meteo.kz

MO: Servicos Meteorologicos e Geofiscos de Macau

Web: http://www.smg.gov.mo

MY: Malaysian Meteorological Service

Web: http://www.met.gov.my

MV: Department od Meteorology

Web: http://www.meteorology.gov.mv

NP: Department of Meteorology and Hydrology

Web: http://www.dhm.gov.np

PK: Pakistan Meteorological Department

Web: http://www.pakmet.gov.pk

LK: Department of Meteorology (Srí Lanka)

Web: http://www.meteo.gov.lk

TH: Tahi Meteorological Department

Web: http://www.thaimet.tmd.gov.th

VN: Hydrometeorological Service

Web: http://www.nchmf.gov.vn

Africké organizace

DZ: Office National de Météorologie

Web: http://www.meteo.dz

EG: Egyptian Meteorological Authority (EMA)

Web: http://www.nwp.gov.eg

ET: National Meteorological Services Agency

Web: http://www.etiomet.gov.met

ZA: South African Weather Service

Web: http://www.weathersa.co.za

KE: Kenya Meteorological Department

Web: http://www.meteo.gov.ke

MG: Direction de la Météorologie et de l´Hydrologie

Web: http://www.meteomadagaskar.mg

MA: Direction de la Météorologie Nationale

Web: http://www.marocmeteo.ma

MU: Mauritius Meteorological Services

Web: http://www.metoservice.intnet.mu

SN: Direction de la Météorologie Nationale

Web: http://www.anacim.sn

SC: National Meteorological Service (Seychely)

Web: http://www.meteo.gov.sc

TZ: Tanzania Meteorological Agency

Web: http://www.meteo.gov.tz

TN: National Institut of Meteorology (Tunis)

Web: http://wwww.meteo.tn

UG: Department od Meteorology (Uganda)

Web: http://www.unma.gov.ug

ZM: Zambia Meteorological Department

Web: http://www.mtwsc.gov.zm

Americké organizace

BS: Department od Meteorology (Bahamy)

Web: http://www.bahamasweather.org.bs

BZ: National Meteorological Service (Belize)

Web: http://www.hydromet.gov.bz

DO: Oficina Nacional de Meteorologiá (Dominikánská Republika)

Web: http://www.onamet.gov.do

GT: Instituto Nacional de Simología, Vulcanología, Meteorologiá e Hidrología (Guatemala)

Web: http://www.insivumeh.gov.gt

HT: Haiti Weather.net

Web: http://www.haitiweather.net

HN: Servicio Meteorológico National (Honduras)

Web: http://www.smn.gov.hn

JM: Meteorological Service (Jamaika)

Web: http://www.metservice.gov.jm

CA: Meteorological Service of Canada

Web: http://www.msc-smc.ec.gc.ca

CR: Instituto Meteorológico Nacional

Web: http://www.imn.ac.cr

CU: Instituto de Meteorología

Web: http://www.insmet.cu

MX: Servicio Meteorológico Nacional

Web: http://www.smn.cna.gov.mx

PA: Hidrometeorología

Web: http://www.hydromet.com.pa

GOV: National Weather Service (USA)

Web: http://www.weather.gov

AR: Servicio Meteorológico Nacional

Web: http://www.smn.gov.ar

BR: Instituto Nacional de Meteorologia

Web: http://www.inmet.gov.br

CL: Dirección Meteorológica de Chile

Web: http://www.meteochile.cl

CO: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

Web: http://www.ideam.gov.co

PY: Dirección de Meteorología e Hidrología

Web: http://www.meteorologia.gov.py

PE: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología

Web: http://www.senamhi.gov.pe

UY: Dirección Nacional de Meteorología

Web: http://www.meteorologia.com.uy

VE: Servicio de Meteorología de la Aviación

Web: http://www.meteorologia.mil.ve

Australské organizace

AU: Bureau of Meteorology, Australia

Web: http://www.bom.gov.au

FJ: Fiji Meteorological Service

Web: http://www.met.gov.fj

PH: Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration

Web: http://www.pagasa.dost.gov.ph

NC: Meteo France Nouvelle Calédonie

Web: http://www.meteo.nc

NZ: New Zealand National Meteorological Service

Web: http://www.metoservice.co.nz

SB: Solomon Islands Meteorological Service

Web: http://www.met.gov.sb

Výše jsou uvedeny názvy všech meteorologických organizací důležitých států Světa s odkazy na jejich webové prezentace. Pokud potřebujete sehnat pro nějakou příležitost webovou stránku oficiální meteorologické služby určitého státu, posloužit vám může právě tento seznam. Stránka obsahuje výčet pracovišť a účely, které meteorologická pracoviště plní. Seznamuje čtenáře se základními druhy a významností rolí, kterou meteorologická pracoviště po celém Světě ve vztahu k monitoringu i prognózám počasí plní.

Reference

Použitá a doporučená literatura:

DVOŘÁK, P. Letecká meteorologie 2017. Cheb: Svět Křídel, 2017

www.chmi.cz

LIPINA, P. Členění meteorologické staniční sítě ČHMÚ a horské meteorologické stanice v Česku. Meteorologické zprávy. Praha: ČHMÚ, 2017, roč. 70, č. 5, s. 135 a 136.

%d blogerům se to líbí: