Klimatická data

Hodnocení stránky

Tato stránka informuje obecně o měření a pozorování dat o počasí na naší meteorologické stanici a o prezentaci dat z tohoto sledování vývoje počasí a následně klimatu dané oblasti. Na dalších stránkách tohoto menu (rozcestník je na konci této stránky) najdete roční, sezónní i měsíční data ze stanice od roku 2005. Včetně jejich srovnání s dlouhodobým normálem od uvedeného roku. Na stránce jsou tedy prezentována veškerá naměřená a napozorovaná data z našeho sledování počasí a následně klimatu v lokalitě pozorování. Jedná se o naše vlastní materiály, které pocházejí z měření v dané lokalitě. Klimatická data ukazují trend základních klimatických prvků na stanici a mají vypovídací hodnotu o klimatu v konkrétní oblasti. Vedle uvedených období jsou data vyhodnocována též za jednotlivá pětiletí a desetiletí. Následují informace o stanici, měřených a pozorovaných prvcích, kritériích pro vyhodnocování dat a výkladu pojmů souvisejících s klimatickými daty jednotlivých prvků.

OBECNĚ O NAŠICH KLIMATICKÝCH DATECH – ROZCESTNÍK

Tato stránka přináší obecné informace o vyhodnocování dat a zásady při této činnosti. Další stránky (viz níže) obsahují prezentaci dat za jednotlivá období a další údaje dle stanovených kritérií a definic. Mimo jiné se zde dozvíte jak klimatická data získáváme, zpracováváme a dále vyhodnocujeme? Kde je prezentujeme?

MeteostaniceDataStupniceCharakteristické dny

O meteostanici

Naše místo měření a pozorování se nachází v lokalitě severovýchodní části Prahy, obec Praha 9, v nadmořské výšce cca 300m n.m. Lokalita je sídlištní, tedy zastavená. V blízkosti měření se nachází jedna z hlavních komunikací, za ní zelená plocha v podobě parku a to směrem na východ. Na jih se nachází vedlejší komunikace, která je v bezprostřední blízkosti objektu s měřením. Za velmi malým úsekem se zelení jsou opět výškové budovy. Kromě východní strany je oblast kolem stanice v dnešní době zcela zastavěna domy poměrně rozlehlého sídliště. Z hlediska města jako celku se jedná v dnešní době o mírně okrajovou část, nikoli o úplný okraj města.

Měřené a pozorované prvky

Každý den je na stanici měřena teplota vzduchu se záznamem minimálních a maximálních teplot, vlhkost vzduchu též s minimem a maximem hodnot a dále atmosférické srážky. Pozorován je stav oblohy, včetně průběhu počasí a převládajícího druhu oblaku. Některé údaje nejsou vyhodnocovány. Trvale jsou vyhodnocovány hodnoty teploty vzduchu, vlhkosti vzduchu a atmosférických srážek. Z údajů jsou dále počítány charakteristické dny (například ledové dny, tropické dny nebo dny s malou oblačnosti jako tzv. slunné dny).

O datech

Od roku 2005 je tedy pro naše klimatická data počítán dlouhodobý průměr, který hraje roli při posuzování, zda vykázalo dané období teplotní a srážkové odchylky. O odchylky se nejedná, období je hodnoceno tedy jako průměrné, pokud tyto dosáhnou u teplot i srážek +/-0.3°C, resp. mm. Dále je míra odchylek závislá na stupnici a tyto jsou znázorňovány patřičnými barvami, viz přiložená stupnice. Odchylky teplot a srážek jsou zjišťovány k aktuálnímu období (pevné, bez údajů aktuálního období) – například k měsíci červenec 2018 za období od počátku měření po červen 2018, též pak za celé období (pohyblivé, s veškerými údaji) a tyto se tedy mění s dalšími daty – například s daty za období měsíce červenec 2018 se změní odchylky již dřívějších období (v případě pevných nikoli).

Vyhodnocena jsou data za jednotlivé měsíce, za jednotlivé sezóny (nová data mění průměry) a za jednotlivé roky od roku 2005, (data pouze v rámci daného roku) resp. 2005/2006 v případě sezóny. Sezónou zde rozumíme ucelené klimatické období tří měsíců (zima začíná 1. prosince a končí k poslednímu dni února následujícího roku a podobně). Barevné rozlišení používané u prvků a odchylek hodnot od normálu najdete v níže uvedených tabulkách.

Stupnice

OdchylkaNázev
Teploty
nad 5°CVelice extrémně teplý měsíc
4 až 5°CExtrémní nadprůměr
3 až 4°CVýrazný nadprůměr
2 až 3°CZnačný nadprůměr
1,5 až 2°CStřední nadprůměr
1 až 1,5°CMírný nadprůměr
0,3 až 1°CSlabý nadprůměr
-0,3 až 0,3°C (NORMÁL)Toleranční odchylka
-0.3 až -1°CSlabě podprůměr
-1 až -1.5°CMírný podprůměr
-1.5 až -2°CStřední podprůměr
-2 až -3°CZnačný podprůměr
-3 až -4°CVýrazný podprůměr
-4 až -5°CExtrémní podprůměr
pod -5°CVelice extrémně studený měsíc
Srážky
nad 5mmVelice extrémně vlhký měsíc
4 až 5mmExtrémní nadprůměr
3 až 4mmZnačný nadprůměr
2 až 3mmVýrazný nadprůměr
1,5 až 2mmStřední nadprůměr
1 až 1.5mmMírný nadprůměr
0,3 až 1mmLehký nebo-li slabý nadprůměr
0.3 až -0,3mm (NORMÁL)Toleranční odchylka
-0.3 až 1mmLehký či slabý podprůměr
-1 až -1,5mmMírný podprůměr
-1,5 až -2mmStřední podprůměr
-2 až -3mmZnačný podprůměr
-3 až -4mmVýrazný podprůměr
-4 až -5mmExtrémní podprůměr
pod -5mmVelice extrémně suchý měsíc

Tabulka zobrazuje barevnou stupnici odchylek od normálu a jejich názvy

Relativní vlhkost (%)Popis stavu
nad 85%Extrémně vysoká
81-84.9%Velmi vysoká
78-80.9%Vysoká
75-77.9%Vyšší
65-74.9%V normě
58-64.9%Nižší
50-57.9%Nízká
45-49.9%Velmi nízká
pod 45%Extrémně nízká

Tabulka zobrazuje barevnou stupnici průměrné vlhkosti vzduchu ve vztahu k normálu a názvy

Podle výše uvedených tabulek jsou znázorňovány odchylky teplot vzduchu, úhrnů srážek a relativní vlhkosti vzduchu s barevným odlišením velikosti odchylky a tedy míry extremity hodnot vůči dlouhodobému normálu.

Kritéria klimatických pojmů charakteristických dnů

Klimatologické charakteristické dny určujeme zpravidla podle obecně platných zásad, pro některé platí přesná kritéria:

Dle teplotních poměrů

Arktický den – den s maximální teplotou pod -10.0°C a v ne horských polohách našeho území je výjimečný.

Ledový den – den s teplotou vzduchu trvale pod 0.0°C a v ne horských polohách se vyskytuje při významnějších přílivech mrazivého vzduch v zimním období, nejčastěji tedy od prosince do února.

Mrazivý den jako den s teplotou 0.0°C a nižší, tzn. den v němž teploty pod tuto hranici poklesne (zpravidla se tak stane v noci a v období ranního minima). Takové dny se vyskytují ve studené části roku, nejčastěji od listopadu do začátku dubna.

Za jarní den můžeme považovat den, v němž teplota vzduchu v maximech dosáhne alespoň 15.0°C.

Za letní den považujeme takový den, kdy maximum teploty vzduchu dosáhne hodnoty 25.0°C a vyšší a takové dny jsou u nás typické v teplé části roku, zpravidla od května do začátku září, ojediněle dříve, resp. později.

Tropický den – za ten považujeme den s maximální teplotou 30.0°C a vyšší a takové dny se u nás objevují v letním období, většinou od konce května do srpna, ojediněle dříve či později.

Tropickou nocí je taková noc, během níž teplota v minimech nepoklesne pod 20.0°C. Tyto noci se u nás objevují zejména v nížinách, častěji ve větších městech a to uprostřed léta. Naopak dnem s teplotou nad 20.0°C (resp. den, v němž nepoklesne teplota pod tuto hodnotu) je takový den, v němž teplota pod tuto hodnotu nepoklesne a to až do konce dne. Pokud nedojde k poklesu teploty pod 20°C v noci na konkrétní den, poté ani během takového dne, ale za výraznou studenou frontou teplota poklesne večer tohoto dne pod 20°C = vyskytla se tropická noc, ale nevyskytl se den s teplotou nad 20.0°C. V našich datech počítáme a vyhodnocujeme zejména tropické noci.

Dle ostatních poměrů

Dnem slunným rozumíme dle našich kritérií den, ve kterém pokrytí oblohy oblačností dosáhlo 0 – 4/8, maximálně přechodně 5/8 nebeské klenby.

Srážkový den jako den, v němž se vyskytly atmosférické srážky, které přinesly úhrn alespoň 0.1mm za daný den.

Dnem s mlhou – takový den, ve kterém došlo k výskytu mlhy a to dle obecných kritérií pro výskyt mlhy po libovolnou dobu. S trváním několika desítek minut ráno i s trváním po celý den s různou silou, resp. blízkostí u povrchu.

Den s bouřkou jako den, v němž se objevila na stanici bouřka s výskytem srážek, kdy tato nemusela svým jádrem postupovat přímo přes místo.

Prezentace dat

Na dalších stránkách prezentujeme veškerá klimatická data průměrných a celkových hodnot za jednotlivá období od roku 2005 a jejich odchylky od normálu k aktuálnímu datu vyhodnocení. Podrobnější data za jednotlivé měsíce a období (sezóny) najdete každoročně v ročenkách. Poslední ročenku najdete ke stažení zde: METEOROČENKA 2020, viz též stránka s ročními daty. Tam najdete také vyhodnocení základních dat za roky.

Klimatická data za jednotlivá období obsahují stránky: Roční data, Sezónní data a Měsíční data.

Závěr

Na kartách výše prezentujeme základní obecné informace o námi naměřených a poskytovaných klimatických datech. Najdete zde informace o meteostanici, způsobu měření, měřených prvcích. Dále také informace o prezentaci dat. Následně též stupnici používanou u odchylek za prvé teploty vzduchu. Za druhé srážek za daná období pode našeho dlouhodobého průměru počítaného od roku 2005. Též v neposlední řadě v základních informacích poskytujeme objasnění hlavních používaných charakteristických dnech. Klimatická data prezentujeme v měsíční, sezónní (roční období) a roční sestavě. Závěrem poskytujeme také toleranci odchylek od normálu, tj. odchylky, při jejichž výskytu je ještě dané období považováno za normální, tedy průměrné.

Naměřená data nejprve přirovnáme k dlouhodobému normálu pro konkrétní období a to dle stavu normálu před započítáním dat za období aktuálního roku. Následně připočítáme údaje za období aktuálního roku. Též počítáme počet odchylek pro dané období v podobě průměrné, podprůměrné a nadprůměrné u teploty a srážek. Poskytujeme žebříček dat teploty a srážek od roku 2005 ve smyslu sestupném od nejvyšších hodnot po nejnižší. V prezentovaných grafech za uvedené období ukazujeme vývoj průměrné teploty a průměrných srážek za období jednotlivých let a za jednotlivé roky jako celek. K nim pak ukazujeme křivky trendu vývoje teploty a srážek za celé období a to vždy k aktuálně vyhodnocenému roku (například k červnu 2020 nebo k období zimy 2018/2019). Informace o klimatických datech za období v rámci celého roku prezentujeme formou ročenek ke stažení v PDF formátu, které vycházejí od roku 2022 formou časopisu Meteolisty společně s dalšími informacemi.