Letecká meteorologie

Hodnocení stránky

Operátory změn a jejich použití

Dále existuje v letecké meteorologii několik operátorů, které mají signalizovat nový stav, přechodný stav či pravděpodobnost alternativního jevu počasí.

Existují tyto základní:

 • BECMG
 • TEMPO
 • PROB
BECMG

Operátor BECMG (zkr. z angl. becoming) určuje nový stav nastupující a trvale nahrazující předchozí (původní) stav. Stav A se mění tedy na stav B a za tímto následuje údaj data a celé hodiny začátku a konce změny. Příkladem může být: BECMG 24/18/2420, což značí, že nový stav nastoupí 24. dne měsíce v 18 UTC a k dokončení změny dojde ve shodný den ve 20 UTC. Hodnota intervalu změny nesmí být delší než 4 hodiny. Jde jen o prvky s předpokladem významné změny.

TEMPO

Operátor TEMPO (zkr. z angl. temporary) je vyjádření pro přechodný, tedy dočasný stav. V tomto případě stále trvá jev A a to s přechodnými odchylkami k jevu B. Jde o případy, kdy není dobré používat výše uvedený operátor. V případě, kdy je znám přesný nástup a skončení výskytu jevu se používá operátor FM (z angl. from). Přesný počátek a ukončení výskytu jevu je v období několika hodin či případně i dne velmi nejistý. Proto se tento operátor používá méně často, místo něho se používá TEMPO. Ten říká, že v určitém rozsahu se mohou dané jevy vyskytnout. Není již ovšem specifikováno kdy přesně v daném časovém období. Výskyt jevu musí v případě tohoto operátoru (uvedeny za operátorem) trvat kratší čas než hodinu a v úhrnu pokrývat méně než polovinu časového rozmezí tohoto operátoru.

Například v časovém horizontu od 6 do 13 hodin bude daný charakter trvat například maximálně 3 hodiny. V případě změny jevu trvající hodinu či déle je nutné použít operátor BECMG.

PROB

Operátor PROB (zkr. z angl. probability) značí v překladu pravděpodobnost a značí jaká je pravděpodobnost nastolení alternativního jevu počasí, který je popsán operátorem TEMPO (výše). Pravděpodobnost zde musí být pouze 30% a 40% (dříve byla širší škála). Nižší pravděpodobnost značí nevýznamnost a vyšší takovou významnost, že je nutné použít operátor BECMG. Pravděpodobnostní operátor je možno použít jen společně s operátorem TEMPO, ale nikoli s operátorem BECMG či FM. Příkladem může být, že v období mezi 14. až 19. hodinou se objeví určitý jev mírné intenzity. A s vyšší pravděpodobností uprostřed období se objeví jiný jev silné intenzity.

Dále je stručně pojednáno o dalších leteckých předpovědích.

Předpověď TREND a vzletová

Váže se k meteorologické zprávě METAR, ke které může být připojena. Zahrnuje období dvou hodin po vydání uvedené zprávy a podává přesnější informace o předpovědi počasí v tomto termínu. Má za úkol podchytit důležité změny hlavních prvků počasí. V případě situace bez významné změny počasí se uvádí zkratka NOSIG (z angl. no significant change).

Specifická předpověď v letectví je předpověď pro vzlet, která má podobu na základě dohody mezi poskytovatelem meteorologické služby a uživateli. Tato předpověď poskytuje každou hodinu očekávaný směr větru, rychlost větru, teplotu vzduchu, tlak na letišti (QNH).

Předpověď GAMET – oblastní

Lze rozdělit na obecnou oblastní předpověď a na oblastní předpověď pro lety v nízkých hladinách. Obecná oblastní předpověď je k dispozici veřejně na webu meteorologické organizace ČR ČHMÚ. Uvádí vývoj počasí a určité meteorologické prvky nad ČR. Vydává se čtyřikrát denně. Oblastní předpověď pro lety v nízkých hladinách, v ČR jde o předpověď GAMET (z angl. General aviation meteorological forecast). Předpověď je v běžné řeči se zkratkami podle ICAO (organizace pro civilní letectví).

Dále se vydává předpověď pro sportovní létání, o níž se pro úplnost stručně zmiňme. Slouží pro piloty létající za VMC (viditelnost). Předpovídá podmínky konvekce nebo rizikové počasí pro VFR lety. Vydává se třikrát denně a též je k dispozici na webu ČHMÚ.

Letecké výstrahy

Mezi velmi důležité řadíme v oboru letecká meteorologie výstražné informace, které se vydávají pro letovou informační oblast a pro letiště. A to v případě, kdy se očekávají či se už vyskytují nebezpečné meteorologické jevy či nabývají meteorologické prvky extrémních hodnot. Jde o silný vítr, mrznoucí srážky a další jevy silné intenzity. Významná je zejména výstraha SIGMET, o níž je pojednáno dále.

Výstraha SIGMET

Na základě zkratky z anglického Significant meteorological phenomenon. Vydávána je poskytovatelem letecké meteorologické služby. U nás plní tuto funkci ČHMÚ, který je pověřen Meteorolgickým úřadem – tzn. Úřadem pro civilní letectví.

Výstraha stručně a komplexně popisuje očekávaný nebo s vyskytující jev o silné intenzitě. Pokud jev zeslábne, tato výstraha se ruší vydáním zrušení. Výstraha může platit maximálně 4 hodiny, vyjma výstrahy na vulkanický prach, ta může mít platnost až6 hodin. Tato předpověď je v ČR ojedinělá a vydává se na základě dat vulkanického centra v Británii. Předstih vydání předpovědi vůči očekávanému počátku výskytu daného jevu musí být alespoň 4 hodiny, vyjma vulkanického prachu a tropické cyklony (v našich podmínkách se tropická cyklona nevyskytuje), kde musí být předstih 12 hodin.

Nebezpečné jevy

Tato výstraha se vydávána před následujícími jevy:

 • Bouřky s kroupami zastřené
 • Bouřka prorůstající jinými oblaky, včetně krupobití
 • Četné bouřky , včetně těch s krupobitím
 • Silná námraza
 • Silná námraza s namrzajícím deštěm
 • Turbulence silná
 • Výrazná squall line (linie bouřek), včetně krup
 • Výrazná horská vlna
 • Silná prachová a písečná bouře

Situace jevu se uvádí prostřednictvím zeměpisných souřadnic či zjednodušeně. Dále se uvádí směr postupu jevu a vývoj.

Výstraha pro letiště

Výstraha se podává otevřenou řečí a uvádí stručné informace o meteorologických podmínkách s možností nepříznivého vlivu letadla na povrchu. Jde o bouřkovou činnost či namrzající srážky či silný vítr.

Výstraha se vydává před těmito jevy:

 • Bouřka
 • Sněžení
 • Mrznoucí srážky
 • Průměrná rychlost přízemního větru 30kt a vyšší
 • Nárazy přízemního větru 40kt a vyšší

kt = uzel, což je přibližně 0.51m/s.

Opět jde o předpokládané nebo již pozorované, tedy vyskytující se, jevy. A to s uvedeném tendence jevů. Pokud jev ustal a již se nečeká, tak musí být výstraha zrušena a to patřičnou kódovou formulací. Speciální varianta této výstrahy upozorňuje před střihem větru.

Výstraha pro letovou informační oblast

Výstraha v otevřené řeči co možná nejstručněji popisuje přesně meteorologickou situaci a vystihuje jevy, které mohou mít nepříznivý vliv na letový provoz. Vydává jí též ČHMÚ. Předpověď nemá definovanou maximální délku trvání ani předstih vydání předpovědi. V praxi je zavedena maximální délka platnosti 9 hodin s předstihem 4 hodiny před výskytem jevu.

Výstraha upozorňuje před:

 • Poklesem tlaku QNH na hodnotu 977hPa a nižší
 • Rychlostí větru 50kt a vyšší v letových hladinách FL050 a FL100
 • Rychlostí větru 80kt a vyšší v letových hladinách nad FL180
 • Přechodem významné fronty mající za následek náhlé zhoršení povětrnostní situace

Závěr: Letecká meteorologie

Na stránce vykládáme základní informace pro pochopení základů oboru meteorologie a jeho důležitosti v letectví. Objasňujeme tak základní pojmy používané v letectví a mající blíže k povětrnostní situaci, monitorování jejího stavu a k odhadu jejího budoucího vývoje. Na stránce se čtenář doví jak se vyjadřuje výška, jak se vyjadřuje a určuje tlak vzduchu na stanici a jakými kódy se označuje. Dále se stránka věnuje četně meteorologickým zprávám o počasí a to o aktuálním stavu na letišti i o předpovědních zprávách.

Seznamuje se základy kódování a vyjadřování základních informací, které musejí uvedené druhy zpráv obsahovat. Počasí a upozornění před jeho náhlými změnami a extrémy patří k nutnosti co do znalostí personálu, který provozuje letový provoz. Tím jsou zejména piloti, další posádka, řídící letového provozu a další. Všichni spolupracují neustále a intenzivně s meteorology, zvanými letečtí meteorologové. Ty připravují neustále aktuální informace o povětrnostní situaci speciálně ve vztahu k letecké dopravě.

Literatura k oboru

Publikace vztahující se k oboru letecká meteorologie připravuje zkušený letecký meteorolog letecké stanice v pražské Ruzyni doktor Petr Dvořák. Tyto publikace vydává nakladatelství Svět Křídel a vycházejí pravidelně. Prohlédnout a objednat si tyto publikace je možné například na stránce svetkridel.cz. Tuto literaturu vřele doporučujeme zejména pro větší zájemce o obor letecká meteorologie.

Reference a doporučená literatura

DVOŘÁK, P. Letecká meteorologie 2017. Cheb: Svět Křídel, 2017.

DVOŘÁK, P. Pozorování a předpovědi počasí. Cheb: Svět Křídel, 2012.

ŘEZÁČOVÁ, D. SETVÁK, M. NOVÁK, M. KAŠPAR, M. Fyzika oblaků a srážek. Praha: Academia, 2007.

DVOŘÁK, P. Atlas oblaků 2016. Cheb: Svět Křídel, 2016.