Ledovka prosinec 2014

Hodnocení stránky

Detailnější informace o význačném či extrémním průběhu počasí v ČR, dle přehledu významných událostí proběhlých v ČR uvedených v přehledu na stránce Významné události. Dále jsou tyto situace detailně rozpracovány v menu Největší povodně v ČR, Největší sucha v ČR a Významné cyklony. Na této stránce jsou zásadní informace o příčinách, průběhu a případných důsledcích počasí při události ledovka prosinec 2014. Včetně extrémních naměřených hodnot meteorologických prvků (např. silný mráz, vysoká teplota, vydatné sněžení, extrémní srážky).

Témata stránky: Významná událost, ledovka prosinec 2014, synoptické příčiny, průběh počasí, extrémní hodnoty, důsledky proběhlého počasí.


INFORMACE O UDÁLOSTI LEDOVKA PROSINEC 2014

Velmi významná situace vznikla v úvodu prosince tohoto roku, situace ledovka prosinec 2014 trvala na četných místech ČR od 1. do 3. prosince. Místy byla velmi silná a pokryla většinu našeho území. Též byla tato událost extrémní délkou výskytu ledovky. Tato situace měla značné důsledky, lidé, kteří v tu dobu cestovali mají velké zážitky a to většinou nepříjemné. Více o události, kdy rozsáhlé území pokryla ledovka, prozradí další odstavce této stránky, která o ní pojednává a to od synoptických příčin až po důsledky průběhu počasí.

Synoptické příčiny

Od jihovýchodu postupovala přes naše území okluzní fronta spojená s tlakovou níží se středem nad Středomořím, jak je znázorněno na tlakovém poli pro 1. prosinec 19 SEČ uvedeném na obrázku 1.

Ledovka prosinec 2014. Tlakové pole 1.12.2014.

Obr. 1 Tlakové pole a tlaková níže nad Středomořím k 1.12.2014 19 SEČ, zdroj: wetterzentrale.de

Teplota vzduchu ve výšce byla během 1. prosince na našem území převážně kladná, naopak ve 2 metrech nad povrchem byla mírně pod bodem mrazu. Tato situace znamenala při výskytu srážek, které přinesla během dne okluzní fronta, déšť, který na površích po dopadu namrzal. Teplotu vzduchu ve výšce a při zemi vidíme na mapách (obr. 2 a 3).

Teplota v 850hPa 1.12.2014 13h.

Obr. 2 Ledovka prosinec 2014. Teplota vzduchu v hladině 850hPa k 1.12.2014 13 SEČ, zdroj: wetterzentrale.de

 

Teplota vzduchu ve 2m 1.12.2014 13h.

Obr. 3 Ledovka prosinec 2014. Teplota vzduchu ve 2 metrech nad povrchem k 1.12.2014 13 SEČ, zdroj: wetterzentrale.de

 

Průběh počasí

Teplota vzduchu se v přízemní vrstvě pohybovala na většině území ČR slabě až mírně pod bodem mrazu. Výskyt kapalných srážek znamenal tvorbu ledovky. Srážková činnost se vyskytla během odpoledne na okluzní frontě. Tato postupovala směrem k severozápadu a srážky se tak postupně rozšiřovaly na většinu území a na četných místech byly mrznoucí. Pršet začalo na jižní a jihovýchodní Moravě, srážky zde byly trvalé a také intenzivnější než jinde (obr. 4). To mělo za následek výskyt mrznoucího deště a vznikala ihned ledovka. V některých případech byla ledovka významnější i v některých lokalitách v Čechách.

Ledovka prosinec 2014. Srážky za 6h 1.12.2014 19h.

Obr. 4 Ledovka prosinec 2014.  Akumulace srážek za 6 hodin k 1.12.2014 19 SEČ a vydatnější srážky nad Moravou a Slezskem, zdroj: wetterzentrale.de

Akumulace srážek za 6h 2.12.2014 1h.

Obr. 5 Akumulace srážek za 6 hodin k 2.12.2014 1 SEČ a přesouvání srážek do Čech, zdroj: wetterzentrale.de

Na samotné jižní a jihovýchodní Moravy započaly srážky již během dopoledne či kolem poledne. Večer se srážkové pásmo přesouvalo dále k severozápadu, přes Vysočinu, východní a střední Čechy (obr. 5), kde šlo též o mrznoucí déšť za záporných teplot v přízemní vrstvě, který vše obalil do ledu.

2. prosince

V noci na 2. prosince přetrvávaly srážky nad většinou území ČR. Srážky byly trvalé a vyskytovaly se nad obdobnými oblastmi jako v předchozích šesti hodinách (obr. 6), jen jejich intenzita se pozvolna snižovala. Neustále se jednalo o namrzající srážky, síla ledovky tak narůstala.

Ledovka prosinec 2014. Akumulace srážek za 6h 2.12.2014 7h.

Obr. 6 Akumulace srážek za 6 hodin a stále vydatnější mrznoucí déšť a ledovka nad Moravou, táhnoucí se v pásu směrem do středních Čech k 2.12.2014 7 SEČ, zdroj: wetterzentrale.de

Teplota postupně klesala ve výšce k nule nebo slabě pod bod mrazu a k mrznoucímu dešti se přidávalo postupně sněžení. Ledovka tak byla postupně skryta pod popraškem sněhu. Srážky jen zvolna slábly, v Čechách postupně i ustávaly a to hlavně na Z/SZ, kde byly srážky celkově po celou dobu výskytu této situace méně vydatné. Večer dne 2. prosince srážky zeslábly i na východě území. Ledovka ale přetrvala na většině území, místy byla ledovka či celkově námraza silná (obr. 7). Jak je uvedeno na mapce obrázku 7, největší tloušťka sloučené námrazy 18cm byla zaznamenána na Milešovce. Oproti tomu například v Praze měla ledovka tloušťku 0.2cm a i přesto to stačilo na velké komplikace (viz dále). Na některých místech Moravy byla zaznamenána tloušťka ledovky až 1cm. Sloučené námrazy znamenají, že v oblasti se již vyskytovala námraza a nyní se na ní utvořila ledovka.

Během 3. prosince došlo k vzestupu teploty nad bod mrazu a to až ke 4°C a ledovka postupně roztávala. Běžný chod v naší zemi se vracel k normálu.

Důsledky události ledovka prosinec 2014

Následky výskytu ledovky byly značné a zejména rozsáhlé. Ledovka se většinou v našich podmínkách objeví lokálně při výskytu ne příliš významných a plošných srážek nebo nejsou splněny další předpoklady pro vznik ledovky a to výskyt mrznoucích srážek při záporné teplotě při zemi a kladné ve výšce. V tomto případě se jednalo ale o výjimečnou situaci, kdy srážky na postupující frontě zasáhly celé území a místy byly vydatnější a trvalé za splnění teplotních podmínek pro vznik ledovky.

Tato vznikla na četných místech naší země a tvořila se nejen na chodnících a neošetřených komunikacích, problém znamenala ledovka hlavně na vysokém napětí nebo trolejovém vedení pro provoz kolejové dopravy, který byl v tomto případě v ČR postupně doslova zastaven na nespočtu železničních tratích a též v rámci tramvajové a trolejbusové dopravy měst. Problémy byly tedy i s dodávkami proudu. Silná ledovka znamenala problém i na větvích stromů, které pod její tíhou praskaly. V některých případech hrála roli i námraza, která na nich vznikla v minulých dnech v důsledku mrznoucích mlh. Pod tíhou námrazků docházelo i k lámání stromů.

Komplikace v dopravě

V dopravě vznikla při výskytu situace ledovka prosinec 2014 zcela mimořádná situace. Vlaky, které byly v době výskytu mrznoucích srážek na cestě postupně zastavily z důvodu významné námraze na trolejovém vedení. Nebylo možné využít elektrickou trakci. Cestující zůstali ve vlacích i celou noc stát na širé trati. Z důvodu výskytu této situace, kdy byla ledovka skutečně všude bylo obtížné až mnohdy nemožné zajistit náhradní autobusovou dopravu. Náhradou se v železničním provozu staly během následujícího dne dieselové lokomotivy. Než se podařilo zajistit provoz, který byl přeci jen omezen vlivem nedostatků vozů či lokomotiv a též vlivem jejich pomalejší jízdy, přeci jen to nějakou dobu ještě trvalo. Ve městech se zastavila trolejbusová a tramvajová doprava, problémy byly i v případě autobusů při neošetřených komunikacích. Poprvé v historii se zastavily tramvaje v Praze, stály tramvaje v Olomouci a v Brně nejezdily ani trolejbusy.

Shrnutí události ledovka prosinec 2014

  • Výskyt během 1. prosince s trváním do 3. prosince
  • Synoptickými příčinami byl přechod okluzní fronty od jihovýchodu, která byla spojena s tlakovou níží nad jižní Evropou
  • Současně docházelo k průniku teplého vzduchu do vyšších vrstev atmosféry, zatímco v přízemní vrstvě zůstával studený vzduch a teplota záporná
  • Dle uvedené situace došlo k výskytu deště, který na površích namrzal a to na všem, co mu bylo přímo vystaveno
  • Ledovka se tvořila na neošetřených chodnících a komunikacích, na drátech trolejového vedení i vysokého napětí, na stromech, automobilech a podobně
  • Důsledky byly znatelné na četných místech hlavně v dopravě, stála železniční doprava závislá na elektrické trakci, někde to byly i tramvaje a trolejbusy
  • Ledovka či námraza působila lámání větví nebo pády stromů pod její tíhou
  • Problémy tak byly i v energetice

Použité zdroje

MEJSTŘÍK, T. Kolik ledovky vlastně vzniklo. Praha: ČHMÚ. Zpravodajský server Infomet. Online, 2014, dostupné na http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1417529077.

WETTERZENTRALE. Archiv. Reanalysis archiv. Online, 2014, dostupné na http://www.wetterzentrale.de.

IHNED CZ. Ledovka polevila, v Praze vyjely některé tramvaje. Ještě ale není konec. Domácí. Online, 2014, dostupné na https://domaci.ihned.cz/c1-63197960-ledovka-polevila-v-praze-vyjely-nektere-tramvaje-jeste-ale-neni-konec.

Napsat komentář