Silné bouřky 23. července 2009

Hodnocení stránky

Detailnější informace o význačném či extrémním průběhu počasí v ČR, dle přehledu významných událostí proběhlých v ČR uvedených v přehledu na stránce Významné události. Dále jsou tyto situace detailně rozpracovány v menu Největší povodně v ČR, Největší sucha v ČR a Významné cyklony. Na této stránce jsou zásadní informace o příčinách, průběhu a případných důsledcích počasí při této významné události, včetně extrémních naměřených hodnot meteorologických prvků (např. silný mráz, vysoká teplota, vydatné sněžení, extrémní srážky). Silné bouřky 23. července 2009 se řadí k velmi významným událostem v ČR tohoto typu.

Témata stránky: Významná událost, silné bouřky 23. července 2009, synoptické příčiny, průběh počasí, extrémní hodnoty, důsledky proběhlého počasí.


INFORMACE O UDÁLOSTI SILNÉ BOUŘKY 23. července 2009

Významné silné bouřky 23. července 2009 vyla velmi vzácná událost vyskytující se nad větší částí našeho území a odehrála se během uvedeného dne odpoledne a v podvečer. Vzhledem k podmínkám pro životnost bouřkové činnosti, které jsou s příchodem večera zpravidla méně příznivé, docházelo postupně k rozpadu bouřkové linie a ke slábnutí bouřek. Přesto tato situace vešla do dějin významných událostí v počasí a našem území. Přechod silných bouřek měl značné důsledky, bohužel i tragické. Více v dalších odstavcích a to od příčin po zmíněné důsledky tohoto vývoje počasí.

Synoptické příčiny

Na naše území vrcholil příliv teplého vzduchu před přecházející studenou frontou, která se při postupu přes střední Evropu vlnila. Tato fronta začala od západu přecházet během odpoledne přes Čechy dále směrem k východu. Večer se dostala nad východní Čechy a dále nad Moravu. Fronta souvisela s tlakovou níží nad Severním mořem a jižní Skandinávií, zvanou “Xystus”. Na frontálním systému vznikl další střed tlakové níže nad severem Francie (obr. 1).

Silné bouřky 23.7.2009. Synoptická situace 23.7.2009 14h.

Obr. 1 Silné bouřky 23. července 2009. Synoptická situace a zvlněná studená fronta spojená s tlakovou níží Xystus nad severem Evropy dne 23.7.2009 ve 14 SELČ, zdroj: met.fu-berlin.de

 

Na obrázku 2 je patrné zvlněné frontální rozhraní v noci na 24. července, kdy překlenulo naše území a tlaková níže “Xystus” postupující přes Skandinávii dále k severu.

Synoptická situace 24.7.2009 2h.

Obr. 2 Silné bouřky 23. července 2009.  Synoptická situace a zvlněné frontální rozhraní za naším územím, tlaková níže Xystus postupující dále přes Skandinávii směrem k severu, zdroj: met.fu-berlin.de

Průběh počasí

Při postupu zvlněné studené fronty, jak je uvedeno výše, přes naše území od západu docházelo na území Čech, kde teploty odpoledne přesahovaly 30°C, k výskytu významné bouřkové činnosti. Bouřkové buňky měly na frontě tendenci seskupovat se do uceleného pásu, tzv. linie, odborně nazývané squall line. Bouřková linie postupovala přes Čechy směrem k východu během odpoledne dne 23. července a ve značné části tohoto pásu se vyskytovaly silné bouřky či případně i velmi silné bouřky, které byly provázeny zejména extrémními nárazy větru.

Linie bouřek (squall line) na studené frontě dne 23.7.2009 a významné bouřky v pásu nad Čechami.
Obr. 3 Silné bouřky 23. července 2009. Radarový snímek bouřkové linie později odpoledne táhnoucí se v pásu sever až jih Čech, zdroj: chmi.cz

Nad Moravou se bouřková linie začala večer rozpadat, vlivem nedostačující energie (CAPE) pro obnovování konvekční činnosti. Jak ukazuje obrázek 3, tak během odpoledne se nejvýznamnější bouřková činnost s nebezpečnými doprovodnými jevy odehrávala právě v oblasti středních Čech.

Důsledky situace silné bouřky 23. července 2009

 

Mezi nejčastější důsledky patřily vyvrácené stromy a četné popadané větve, které na četných místech Čech zastavily železniční nebo i silniční dopravu. Odklízení stromů a větví z tratích trvalo dlouho. Na některých místech došlo i k nehodě v podobě srážky vlaku se stromy v kolejišti a doprava byla tento den místy zcela zastavena.

Pohyb venku je při takovémto počasí extrémně nebezpečný. I menší větev je opravdu hodně těžká a když padá z výšky, má to v případě zásahu člověka často fatální důsledky.

V případě blesků je podobné, 99 krát bouřku při pohybu venku přečkáte kromě zmoknutí v pořádku a po sté do vás může udeřit blesk. I v případě této situace se tak bohužel v ČR stalo a to na Liberecku, kde blesk zabil ženu a ve středních Čechách. Tam zasáhl blesk autobusovou zastávku, v níž byly dvě děti. Tyto úder blesku přežily. Na Mladoboleslavsku zasáhl člověka padající strom. Mnoho úrazů bylo hlášeno právě v souvislosti s padajícími větvemi. Maximální počet výjezdů záchranné služby byl hlášen kolem Prahy. V Praze byla stržena větrem též střecha katastrálního úřadu. Bouřka ovlivnila i letecký provoz na pražském letišti v Ruzyni. Ovlivněn byl i provoz MHD v Praze.

Shrnutí události silné bouřky 23. července 2009

  • Výskyt během odpoledne a podvečera na území Čech
  • Příčinou byl přechod zvlněné studené fronty ukončující příliv velmi teplého vzduchu s výskytem teplot místy nad 30°C
  • Bouřková linie s sebou přinesla hlavně extrémní nárazy větru, dále prudké srážky
  • Mezi následky lze zmínit zejména popadané větve, vyvrácené stromy a velké komplikace na železnici i silnicích, komplikace i v MHD a v dopravě letecké
  • Dalšími důsledky byla četná zranění osob, hlavně od padajících větví a bohužel jedno úmrtí po zásahu bleskem

Použité zdroje

IDNES CZ. Přes Česko se převalila bouře, na Liberecku zabila ženu. Zprávy. Domácí. Online, 2007, dostupné na https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pres-cesko-se-prevalila-boure-na-liberecku-zabila-zenu.A090723_173219_domaci_lpo.

UNIVERSITÄT BERLIN. Wetterpate. Archiv. Online, dostupné na http://www.met.fu-berlin.de/wetterpate.

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV. Radarová data. Dostupné na http://www.chmi.cz.

Napsat komentář