Počasí na teplé frontě

Hodnocení stránky

Detailní rozbor převládajícího počasí na teplé atmosférické frontě je k dispozici na této stránce. Obecně model, jaké počasí v kterou roční dobu při přechodu teplé fronty očekávat od prvotních znaků blížící se teplé fronty až po období po jejím přechodu z hlediska našich podmínek. Teplá fronta je typičtější atmosférickou frontou v chladné části roku, zejména v zimním období. Přináší specifické projevy počasí a důsledky.

Témata stránky: Počasí na teplé frontě, oblačnost spojená s teplou frontou.

Anglické názvy: Warm front (teplá fronta), atmospheric front (atmosférická fronta), layered clouds (vrstevnatá oblačnost), permanent precipitation (trvalé srážky).

Prezentace k tématu: METEOROLOGIE 8


OBLAČNOST A POČASÍ NA TEPLÉ FRONTĚ

Teplá fronta - počasíTeplá fronta - oblačnostTeplá fronta - srážkyTeplá fronta - další prvkyTeplá fronta - příkladTeplá fronta - shrnutí

Počasí teplé fronty

Počasí na teplé frontě: Náčrt přechodu teplé fronty.

Zjednodušený náčrt průběhu počasí při přechodu teplé fronty přes místo pozorování u nás

Počasí na teplé frontě má charakteristické rysy, z hlediska našich podmínek si průběh počasí spojený s touto atmosférickou frontou nyní podrobněji rozeberme. Jde ovšem pouze o vodítko jak poznat teplou frontu a jaké asi počasí na ní čekat. Nelze si tento popis vykládat jako přesný, který by bylo možno aplikovat na každou synoptickou situaci přechodu cyklony nebo přesně teplé fronty systému tlakové níže přes naše území. Máme stav, kdy naše území ovlivňuje tlaková výše a znaky počasí tohoto útvaru (více stránka Tlakové útvary) pomíjejí.

Jedná se o vliv zadní strany tlakové výše, kdy je počasí málo oblačné a klidné. K místu se ovšem přibližuje tlaková níže, tlaková výše ustupuje. Zaznamenáváme pokles tlaku vzduchu, to je první indikátor toho, že se počasí začíná měnit a to obecně k horšímu. Na obloze se vyskytují první přibývající oblaky druhu Ci, postupně Cs a tyto se postupně spojují, houstnou. To je typický indikátor přibližování se teplé fronty. V podzimním a zimním období se u nás tvoří mlhy a nízká oblačnost, které přetrvávají i celé dny. Na naše území proniká většinou vzduch od jihu nebo jihovýchodu. Tlak vzduchu postupně klesá zřetelněji. Oblačnost nadále houstne, objevují se postupně oblaky středního patra druhu As (sluneční nebo měsíční světlo již přes oblačnost postupně neprosvítá). Objevuje se i další oblačnost, například oblaky Ac.

Průběh projevů počasí při přechodu fronty

Teplá fronta přináší převážně vrstevnatou oblačnost a tomu odpovídají i srážky. Ty nastupují před přechodem čáry fronty (zhruba 500km před čárou fronty) a vyskytují se nejčastěji z oblaků Ns, které následně přibývají. Slabé srážky může produkovat již oblačnost druhu As. Srážková činnost se částečně odpařuje a hlavně v létě i významně. Následně vznikají oblaky druhu St, která se nachází nejspodněji oblačného systému. Zimní teplé fronty přinášejí přechod sněhových srážek na smíšené a také dešťové, které se mohou vyskytovat i za záporných teplot při zemi, kde namrzají. S příchodem srážek a vznikem oblaků St se značně snižuje dohlednost. Směrem ke středu tlakové níže jsou projevy počasí intenzivnější, dále od středu naopak málo významné a některé projevy mohou i zcela chybět (přechod fronty se projeví například jen zvětšenou oblačností, která nepřináší srážky).

Chod základních prvků

Srážky na teplé frontě jsou trvalejší a někdy intenzivní. Po přechodu čáry fronty dochází dále od středu tlakové níže ke zlepšování počasí, ustávají srážky, tlak přestává klesat a někdy i slabě stoupá, protrhává se oblačnost. Teplota vzduchu stoupá a tento vzestup je výraznější v zimním období, kdy dochází k oblevám a někdy převládá za teplou frontou až nezvykle teplé počasí. Chod prvků, zejména tlaku vzduchu, závisí na tlakové níži. Pokud se tato vyplňuje, tlak bude stoupat, pokud naopak prohlubuje, bude pokles tlaku značný a s přechodem teplé fronty se jen zpomalí. Oblačný systém teplé fronty je široký zhruba 1000km, v zimě jsou systémy rozsáhlejší. Bouřky se na teplé frontě mohou ojediněle objevit, ale ve většině případů se tak neděje. Pokud se tak stane, tak převážně v zimním období a v nočních hodinách. Přechodem teplé fronty se dané území dostává do teplého sektoru tlakové níže.

Náčrt výše ukazuje modelový příklad přechodu teplé fronty (hodnoty a časový harmonogram neodpovídají realitě a jsou smyšlené) přes místo pozorování.

Oblačnost teplé fronty a její průběh

Teplou frontou poznáme podle nápadného přibývání vysoké oblačnosti typu Cirrus (Ci) a Cirrostratus. (Cs) V tuto době je od místa pozorování frontální vlna ještě dosti vzdálená. Pod touto oblačností můžeme pozorovat málo vyvinutou nízkou oblačnost typu Cumulus (Cu) a Stratocumulus. (Sc) Vlivem výskytu oblačnosti vysokého patra tyto oblaky nijak výjimečně nevyrůstají do výšky. Za touto oblačností se nacházejí oblaky středního patra Altostratus (As) přerůstající v mohutný dešťový Nimbostratus. (Ns). Tyto oblaky dosahují často až k zemskému povrchu a přinášejí trvalé srážky. Teplou frontu uzavírá oblačnost typu Sc.

Oblačnost od počátku do konce přechodu teplé fronty: Ci, Cs, (Cu, Sc). As, Ns, Sc.

Oblačnost dle důležitosti a významnosti na teplé frontěNs, As, Ci, Cs, Sc, Cu.

Pás oblačného systému teplé fronty ve směru postupu má šířku asi 1000km, v zimním období i větší. Charakteristická pro teplou frontu je rozsáhlá vrstevnatá oblačnost. Tato oblačnost dominuje hlavně v zimním období, kdy vzduch před frontou má významně odlišnější teplotní vlastnosti než v létě. Je podstatně chladnější.

Srážky na teplé frontě

Srážky nečekejte rozhodně z vysoké oblačnosti typu Ci, Cs, či případné střední oblačnosti druhu Ac. Většinou  nepadají ani z oblaku typu Sc, který může přinášet ale slabé přeháňky za frontou. Rozhodně nečekejte srážky z nízkých oblaků typu Cu.

Přehled

Mrholení – vyskytuje se z oblaku St, který nemusí ovšem vždy srážky přinášet. Tento oblak se nachází pod hlavní oblačností fronty.

Slabý déšť – ten může přinést oblak typu Sc a výjimečně Cu.

Déšť – trvalé i vydatnější srážky přináší oblaky typu As, Ns.

Mrznoucí srážky – často zpočátku při přechodu teplé fronty mrholení či déšť při ještě dostatečně mrazivém vzduchu na površích namrzají a tvoří nebezpečnou ledovku.

Sněžení – v zimním období, kdy se teplota udržuje blízko bodu mrazu nebo velmi slabě nad ním a ve výšce mrzne na teplé frontě sněží a to zpravidla pouze zpočátku.

Přeháňky – přináší oblaky typu Sc, většinou ovšem oproti studené frontě slabé a méně časté.

Kombinace srážek – smíšené srážky deště se sněhem nebo i deště a mrholení můžeme někdy očekávat.

Intenzita, rozsah a příchod srážek

Srážková činnost na teplé frontě bývá často vytrvalá a srážkový úhrn vyšší, neboť stačí za delší dobu spadnout hodně srážek. Na slabých frontách, které se projevují mrholením nebo velmi slabým deštěm bývají srážky samozřejmě podstatně nižší až zanedbatelné. Teplé fronty hodně vzdálené od středu tlakové níže, které se projevují v dané oblasti pouze okrajem nebo vzhledem k synoptické situaci celkově slábnou, srážky přinést ani nemusejí. Ty se projeví pouze přibývání uvedených oblaků výše (viz předchozí karta) a to vysokými až středními oblaky. Naopak blízko u středu cyklony se odehrávají nejvýznamnější projevy fronty a srážky zde mají největší vydatnost a intenzitu.

Asi 500km před přechodem čáry fronty (viz pojmy) se vyskytují první srážky z hlavní frontální oblačnosti. Mají převážně trvalejší charakter, někdy mohou trvat i poměrně dlouho. Zpravidla několik hodin a zasahují větší území. Zpravidla většinu nebo celou naší republiku. Byť se fronta u nás v létě tak často nevyskytuje, zmiňme i projevy letních srážek na této frontě. Tyto mají v přílivu teplého vzduchu dobré podmínky pro odpařování. V důsledku toho vzniká další oblačnost podoby mlhy, tedy druhu Stratus. Mnohem méně častým průběhem počasí ve spojitosti se srážkami jsou bouřky. Ale objevit se na teplé frontě určitě mohou a to v zimě a naopak (oproti těm na SF) v nočních hodinách.

Průběh ostatních prvků

Při přechodu teplé fronty můžeme zaznamenat charakteristický chod i dalších prvků než základních jako teplota, oblačnost a srážky. Tyto detailněji popisujeme na předchozích kartách. V situaci počasí zadní strany tlakové výše dochází k postupnému střídání vlivu tlakových útvarů na dané místo. Přibližování se cyklony, což znamená zpravidla její teplé fronty, dochází k poklesu tlaku vzduchu. Při zemi dochází ke zhoršení dohlednosti a vznikat může též v nočních hodinách mlha či kouřmo. V případě postupu fronty od západu, což bývá opravdu nejčastější, u nás fouká vítr nejprve od východu až jihovýchodu. Případně čistě od jihu podle rozložení tlaku vzduchu určujícího cirkulaci.

Projevy počasí u středu cyklony a dále

Někdy v této fázi tlak vzduchu začne klesat významněji, pokles tlaku vzduchu před čárou fronty pokračuje. Většinou pokračuje i zhoršování dohlednosti, vlivem výskytu dalších projevů počasí jako zejména srážkové činnosti se mění i další meteorologické prvky. Zejména zmiňme stoupající vlhkost vzduchu. Tato stoupá poté i při vypařování srážek. Významné změny počasí nastávají přechodem čáry fronty (viz pojmy a předchozí část). Intenzita změn meteorologických prvků závisí na konkrétní poloze teplé fronty vůči středu cyklony. Změny v podobě zlepšování počasí bývají významnější dále od centra cyklony. Tam se vedle celkového vylepšování počasí zastavuje pokles tlaku vzduchu či tento i slabě vzrůstá.

Naopak blíž ke středu cyklony klesá tlak stále, avšak pomaleji. Někdy se může pokles zastavit a zaznamenáme setrvalý stav tlaku. V případě vyplňování se cyklony tlak stoupá i v prostoru u jejího středu za čárou fronty, jinak nikoli. Pokud vzniká nová cyklona na frontální vlně, pak dochází k velmi silnému poklesu tlaku vzduchu v prostoru teplé fronty u středu této cyklony. Mezi další nebezpečné projevy při přechodu teplé fronty ve výškách patří námraza. Ta při teplotách až na -12°C ovlivňuje leteckou dopravu a ta musí být na toto připravena. Také se vyskytuje silná turbulence podle vertikálního střihu větru v daných výškových hladinách. Zejména v oblasti tryskového proudění ve výškách kolem 8-10km nad povrchem.

Další informace o problematice ve vztahu k letecké meteorologii najdete na naší stejnojmenné stránce.

Příklad přechodu teplé fronty

Místem pozorování byla oblast severovýchodní části Prahy s nadmořskou výškou 300m n.m., pozorováno bylo v sídlištní zástavbě městské části poblíž hlavní silniční komunikace vedoucí oblastí.

Příklad přechodu teplé fronty.

Příklad průběhu počasí při přechodu teplé fronty v noci ze 17. na 18. prosince 2014 v místě pozorování Praha

Tabulka ukazuje průběh meteorologických prvků při přechodu teplé fronty v uvedený čas a v uvedené lokalitě. Zobrazuje průběh teploty vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu, tlaku vzduchu, pokrytí oblohy oblaky, dále druhy oblaků, intenzitu větru a výskyt srážek.

Shrnutí znaků počasí na teplé frontě u nás:

Souhrn znaků

 • Častěji přechází v chladné části roku
 • Tvorba vrstevnaté oblačnosti
 • Výskyt srážek v podobě deště, mrholení, sněžení, smíšených srážek, mrznoucích srážek a podobných v podobě občasné nebo často i trvalejší (plošně rozsáhlejší srážky)
 • Velmi výjimečně vznik bouřek, zejména v zimě a v nočních hodinách
 • Před frontou přibývá rozsáhlá oblačnost vysokého patra (Ci, Cs)
 • Oblaky se spojují, dále transformují na oblak As
 • Pokles tlaku před frontou (mírný, někdy i významnější)
 • Mírné zesílení větru při přibližování fronty
 • Vzestup teploty vzduchu po přechodu čáry fronty
 • Následný vzestup tlaku vzduchu (konkrétní vývoj závisí na chování cyklony a poloze na frontě)
 • Protrhávání oblačnosti za frontou, následuje teplý sektor tlakové níže (výskyt oblaků Sc/St či mlh)
 • Větší rozdíly v chodu počasí na TF u středu cyklony a daleko od něho = výraznější projevy u středu cyklony
 • Projevy počasí nastávají již velmi brzy před čárou fronty, hlavní a to srážky již 500km před touto čárou

Reference

Použitá a doporučená literatura:

DVOŘÁK, P. Pozorování a předpovědi počasí. Cheb: Svět Křídel, 2012, www.svetkridel.cz.

BEDNÁŘ, J. KOPÁČEK, J. Jak vzniká počasí? Praha: Karolinum, 2005

SKŘEHOT, P. Velký atlas oblaků. Brno: Computer Press, 2008

HÄCKEL, H. Wolken. Stuttgart: Eugen Ulmer, 2004 (CZ verze ŽÁRSKÁ, M. Atlas oblaků. Praha: Academia, 2009)

DVOŘÁK, P. Atlas oblaků 2016. Cheb: Svět Křídel, 2016

DVOŘÁK, P. Letecká meteorologie 2017. Cheb: Svět Křídel, 2017

ŘEZÁČOVÁ, D. SETVÁK, M. NOVÁK, M. KAŠPAR, M. Fyzika oblaků a srážek. Praha: Academia, 2007

MÍKOVÁ, T. KARAS, P. ZÁRYBNICKÁ, A. Skoro jasno. Praha: Česká Televize, 2007

WHITAKER, R. a kol. The Encyklopedia of Weather and Climate Change. Sydney: Weldon Owen Pty Limited, 2010 (CZ verze STAŘECKÁ, E. PAUER, M. Encyklopedie počasí a změna klimatu. Praha: Svojtka a Co, 2012)

Napsat komentář