Hydrologická situace

Pravidelné nebo příležitostné informace k tématu hydrologická situace v ČR. Její očekávaný vývoj v závislosti na vývoji počasí. Články vycházejí zpravidla podle potřeby. V případě výskytu extrému v podobě odchylek od běžné hydrologické situace pak četněji  určitou pravidelností. Úkolem článku je zhodnotit dosavadní vývoj a aktuální situaci a též učinit stručnou prognózu očekávaného vývoje. Jde o kompletní informace o stavu hydrologické situace, včetně půdní vláhy, nasycení území a dalších ukazatelů, na nichž je hydrologická situace závislá.

V případě sucha, které nastává zpravidla během teplé části roku, jsou poskytovány informace o stavu vůči k suchu. Jde o prezentaci nízkých hodnot půdní vláhy, nízkých průtoků vody v tocích a nízkých hladin podzemních vod. V případě opačného extrému v podobě povodně, jde o prezentaci zejména platnosti povodňových stupňů na tocích. Ale součástí jsou i informace o spadlých srážkách (provázáno s jinými tématy). Dále o stavu nasycení a dalších ukazatelích důležitých pro následný vývoj situace. povodeň se vyskytuje kdykoli během roku, dělí se z tohoto pohledu na zimní a letní. Dále se dělí na několik druhů podle způsobu vzniku, tedy přesných příčin vzniku.