Počasí na studené a okluzní frontě

()

Specifické projevy počasí studené a okludované fronty a jejich popis jsou připraveny na této stránce. Přechod studené fronty se více projeví na počasí u nás v letním období, jak studená tak okluzní fronta ovšem přecházejí přes střední Evropu celoročně zhruba stejně četně. Jak se obecně počasí u nás při přechodu těchto druhů atmosférických front projevuje a jakou oblačnost je možno na frontách očekávat? Přehled počasí na studené a okluzní frontě.

Témata stránky: Počasí na studené frontě a okluzní frontě, počasí na studené frontě, počasí na okluzní frontě, oblačnost studené a okluzní fronty.

Anglické názvy: Cold front (studená fronta), occlusion front (okluzní fronta), secondary cold front (podružná studená fronta), wavy cold front (zvlněná studená fronta), forehead cold front (čelo studené fronty), warm occlusion front (teplá okluzní fronta), cold occlusion front (studená okluzní fronta), convection clouds (konvekční oblačnost), cumulus (kupovitá, pozn. oblačnost).

Prezentace k tématu: METEOROLOGIE 8


OBLAČNOST A POČASÍ STUDENÉ A OKLUZNÍ FRONTY

Počasí studené fronty

Počasí na studené a okluzní frontě: Náčrt přechodu studené fronty.

Obr. 1 Zjednodušené schéma přechodu studené fronty přes místo pozorování a typické projevy, chod meteorologických prvků

Počasí na studené frontě u nás má určité charakteristiky, avšak každý přechod studené fronty může přinést o něco odlišné projevy počasí. Studená fronta přináší významnější projevy počasí a to zejména v letním období. Příklad postupu studené fronty přes dané území znázorňuje zjednodušený náčrt na obrázku 1.

Studená fronta prvního a druhého druhu

Na čele studené fronty prvního druhu se tvoří kupovitá oblačnost, ale nemusí jít vždy o bouřky. Někdy jde pouze o oblačnost vrstevnatou s trvalým deštěm podobně jako na teplé frontě a to především v chladné části roku (avšak za určitých podmínek nejen v této části roku). Poté následuje kombinace oblačnosti vrstevnaté a kupovité, srážky jsou občasné a následně přecházejí v přeháňky. Tyto fronty přecházejí hlavně ve studené části roku, kdy nejsou tak vhodné podmínky pro tvorbu bouřkové oblačnosti.

Studené fronty druhého druhu provází na čele bohatá bouřková oblačnost, projevy a postup fronty jsou výraznější. Vlivem výstupu teplého vzduchu do výšky se tvoří bouřky, často silné. V případě horkého počasí se ještě před frontou tvoří linie bouřek (squall line). Zpočátku vane jižní až jihovýchodní vítr, postupně zesiluje. Na naše území vrcholí příliv teplého či velmi teplého vzduchu, teploty dosahují těsně před přechodem fronty svých maxim za dané období od přechodu poslední studené fronty. Přechodem čáry fronty se prudce ochlazuje, což je provázeno i bouřkovou činností a vlivem ní je ochlazení i razantnější. Konkrétní projevy počasí závisí na teplotních poměrech a také na denní době, kdy fronta přes dané území přechází.

Projevy počasí

Jinými slovy na studené fronty přecházející přes západní a jihozápadní Čechy během odpoledne mezi 14. až 17. hodinou budou zcela jistě významnější projevy počasí než při přechodu té samé fronty přes Moravu během noci, například mezi 23. až 2. hodinou ranní následujícího dne. V případě mimořádně vhodných podmínek mohou být projevy počasí studené fronty v létě význačné i uprostřed noci nebo nad ránem, ale zpravidla tomu tak nebývá. Na čele fronty se vyskytuje někdy také húlava, což jsou silné nárazy větru v bouřkách. Za bouřkovou oblačností většinou následuje oblačnost vrstevnatá s trvalým deštěm (ale nemusí). U těchto front nemá vrstevnatá oblačnost tak velký horizontální rozsah než u teplých front.

Tlak vzduchu začíná za frontou prudce a poté mírně stoupat, oblačnost se poměrně rychle protrhává, opět se vyskytuje kupovitá oblačnost a místy se objevují přeháňky. Čerstvý vítr postupně slábne, srážek i oblačnosti následně ubývá. Dohlednost a rozptylové podmínky jsou výborné. Zejména s večerem a v nocí dojde k vyjasnění a utišení větru. Další den se bude ještě tvořit kupovitá oblačnost, vítr přes den mírně zesílí, ale tato oblačnost bude spíše plochá bez výskytu srážek. Tlak vzduchu ale stoupá dále, vzduch je studený a to zejména v nočních hodinách. Další den už bude patrně slunečno, pokud nastupuje nad naše území další tlaková výše, lépe řečeno její přední strana.

Podružná studená fronta

Při některých situacích postupuje za studenou frontou podružná studená fronta. Tato již od sebe ale neodděluje dvě vzduchové hmoty a nejde tedy o atmosférickou frontu jako takovou. Tato odděluje dvě dávky studeného vzduchu té samé vzduchové hmoty. Jde o projevy počasí shodného druhu jako v případě studené fronty, jen v menším rozsahu a méně výrazné. Pás oblačnosti je ale podstatně užší.

Shrnutí znaků počasí na studené frontě u nás:

 • Přechod během celého roku, výraznější projevy v létě
 • V teplé části roku výskytu kupovité a bouřkové oblačnosti s produkcí přeháněk a bouřek
 • V chladné části roku zpravidla bouřky chybí, objevuje se déšť, avšak většinou krátkodobý a následují přeháňky
 • Pokles tlaku před frontou
 • Před bouřkovou oblačností výskyt oblaků Ci a Ac
 • Změna směru větru a pokles teploty po přechodu čáry fronty
 • Za bouřkovou oblačností výskyt oblaků Ns a As s produkcí deště/sněžení
 • Za frontou pak výskyt oblaků Ci, pokračující ochlazování
 • Vzestup tlaku vzduchu, někdy i prudký (v závislosti na dalším vývoji situace)
 • Oblačnost se protrhává zpravidla brzo po přechodu fronty
 • Následuje mírný až výrazný vzestup tlaku (záleží na dalším vývoji situace)
 • V zimním období bouřková oblačnost většinou chybí, vyskytuje je jen oblačnosti As a Ns

Oblačnost a srážky studené fronty

S přechodem studené fronty je spojena typická oblačnost, některá může v určitém ročním období dle podmínek v atmosféře chybět (zejména oblačnost bouřková v zimním období). Tučně je vyznačena hlavní oblačnost v létě, kurzívou a tučně hlavní oblačnost v zimě.

Oblačnost od počátku do konce přechodu studené fronty: Ci, Cs, Cc, As, Ac, Cb (Ns) (prorůstající střední vrstvou do vyšší vrstvy), Cu, Sc.

Oblačnost dle důležitosti a významnosti na studené frontyCb, Cu, Ns, Sc, As, Ac, Ci, Cs, Cc.

Srážková činnost:

Slabý déšť či přeháňky může přinést oblak Sc a Cu vyvinutý do stádia mediocris. Déšť má zpravidla kratší trvání. Za některých situací je déšť spojen s oblačností Ns a ojediněle As, v případě oblaků Ns po přechodu případné bouřkové činnosti jde o trvalejší a intenzivnější déšť.

Bouřky a přeháňky přináší oblak Cb (bouřky pouze) a přeháňky pak Cu congestus.

Příklad průběhu počasí studené fronty

Počasí na studené a okluzní frontě: Příklad přechodu studené fronty.

Tab. 1 Průběh počasí při přechodu studené fronty během 19. a 20. prosince 2014 v místě pozorování Praha

Tabulka 1 ukazuje průběh základních prvků při přechodu studené fronty přes uvedené místo pozorování v uvedeném termínu. Přechod fronty je vyznačen modrým podbarvením v tabulce. Přes naše území přešly dvě studené fronty.

Počasí na studené a okluzní frontě: Průběh teplé a studené fronty.

Příklad průběhu teploty vzduchu se znázorněním srážkové činnosti během přechodu teplé a studené fronty přes Prahu v období 17. až 20.12.2014

Počasí okluzní fronty

Počasí závisí na typu okluzní fronty, vždy se ovšem jedná o smíšené projevy počasí teplé a studené fronty. Okluzní fronta vznikla spojením těchto základních atmosférických front, proto na ní ani jiné počasí čekat nelze. Okluzní fronta přináší často poměrně vydatné a vytrvalé srážky a změní ráz počasí nad naším územím na delší dobu než studená fronta a někdy i na delší dobu než samotná teplá fronta.

Počasí na teplé okluzní frontě

Náčrt přechodu teplé okluzní fronty.

Obr. 2 Zjednodušené schéma přechodu teplé okluzní fronty přes dané místo pozorování a projevy, chod meteorologických prvků

Tento druh okluzní fronty se bude přirozeně podobat ohledně svých projevů počasí frontě teplé, ale zahrnovat v sobě musí i znaky studené fronty. Především bude tato fronta přinášet vrstevnatou oblačnost s výskytem trvalejších srážek, které mohou být ale i docela vytrvalé a průběh počasí tak bude velmi podobný přechodu teplé fronty. Chod ostatních prvků je shodný, před frontou klesá tlak, přibývá vysoké oblačnosti jako když se blíží teplá fronta. Následně dochází k houstnutí oblačnosti a příchodu srážek v podobě deště, v zimním období často sněžení. Před frontou též zesiluje vítr a mění svůj směr v závislosti na postupu fronty a předcházejícím proudění na daném území. Ustupuje studenější studený vzduch a na jeho místo se dostává teplejší studený vzduch. Teplota vzduchu nijak výrazně nestoupá jako v případě přechodu teplé fronty, ale vzestup zaznamenává a podle toho poznáme, že jde o teplou okluzi.

Nejprve tedy přibývá oblačnosti vysokého patra, druhu Ci a Cs, následuje přibývání oblaků středního patra As, nad nimiž se stále objevuje oblak Cs. V přízemní vrstvě se tvoří oblaky St. Hlavní srážkovou oblačností jsou oblaky Ns. Za čárou fronty dochází k vzestupu teploty vzduchu. Mění se zajisté také vítr, který pokud vane před frontou od severovýchodu, změní se například na jižní až jihozápadní (více zjednodušené schéma přechodu teplé okluzní fronty v zimním období).

Počasí na studené okluzní frontě

Počasí na studené a okluzní frontě: Náčrt přechodu studené okluzní fronty.

Obr. 3 Zjednodušené schéma přechodu studené okluzní fronty přes dané místo pozorování a projevy, chod meteorologických prvků

Tento druh fronty vykazuje také smíšené znaky přechodu teplé a studené fronty, avšak přirozeně převládají znaky studené fronty. Dochází k přibývání vysoké oblačnosti, dále středních oblaků stejně jako u předchozího typu okluzní fronty. Teploty jsou vysoké. Kolem čáry fronty se tvoří zejména v letním období kupovitá až bouřková oblačnost a nastupují hlavní srážky fronty. Za frontou se tvoří vlivem vysoké vlhkosti vzduchu oblaky St a mlhy. Teplota po přechodu čáry fronty mírně klesá, vítr se změní.

Pokud fouká před frontou jižní, mění se například na západní až severozápadní s přílivem studenějšího vzduchu. Současně se také na frontě objevují vrstevnaté srážkové oblaky Ns, přinášející trvalejší srážky. Bouřková činnost, podobně jako na studené frontě, její přechod uvádí a následuje poté transformace srážek na trvalejší déšť. Za nevhodných teplotních a dalších podmínek v troposféře může bouřková činnost chybět a přecházející fronta se podobně jako studená fronta projeví pouze deštěm či následně přeháňkami.

Shrnutí znaků počasí na okluzní frontě u nás:

 • Přechod kdykoli během roku
 • Kombinace prvků počasí teplé a studené fronty
 • V případě teplé okluze převažující projevy počasí teplé fronty
 • V případě studené okluze převažující projevy počasí studené fronty
 • V oblasti okluzní fronty se blízko středu tlakové níže mohou objevit význačné projevy počasí, zejména v podobě trvalého a vydatného deště
 • Kupovitá a bouřková oblačnost je častější v letním období, je ovšem většinou méně výrazná než na samotné studené frontě
 • Chod dalších prvků je obdobný jako při přechodu teplé a studené fronty
 • Výměna vzduchových hmot není tak razantní jako u teplé a studené fronty

Oblačnost a srážky okluzní fronty

Chod oblačnosti závisí na typu okluzní fronty. V případě teplé okluze se podobá přechodu teplé fronty s prvky studené fronty, v případě studené okluze je tomu naopak. V případě teplé okluze je tedy chod oblačnosti shodný jako v případě přechodu teplé fronty (viz stránka Počasí na teplé frontě) a v případě studené okluze jde o obdobu přechodu studené fronty s prvky teplé fronty. Přibývání oblačnosti se tedy děje nejprve jako na teplé frontě: Ci, Cs, As, dále pak Cb a Ns (dle podmínek, Cb může chybět), za frontou pak St.

Se srážkami je to velmi podobné, ty mají charakter též podle typu okluzní fronty. V letním období v případě přechodu studené okluze budou časté přeháňky a bouřky, poté déšť a za frontou pak ještě přeháňky. V případě teplé okluze půjde o mrholení či déšť bez bouřkové a přeháňkové činnosti.

Mrholení a déšť přinášejí na frontách oblaky St, Sc, Ns, přeháňkovou a bouřkovou činnost jako v předchozích případech oblaky Cu a Cb, bouřky jen Cb.

Na žádné atmosférické frontě a ani nikdy jindy (viz Atlas oblaků) nečekejte srážky z oblaků druhu Ci, Cs, Cc a Ac, alespoň ne srážky v pravém slova smyslu (dopadající na povrch, tzv. praecipitatio).

Výše je podrobně popsán průběh počasí na studené a okluzní frontě dle podmínek našeho území. Aplikovat tento obecný popis je nutné na každou situaci pouze přiměřeně.

Reference

Použitá a doporučená literatura:

DVOŘÁK, P. Pozorování a předpovědi počasí. Cheb: Svět Křídel, 2012

BEDNÁŘ, J. KOPÁČEK, J. Jak vzniká počasí? Praha: Karolinum, 2005

SKŘEHOT, P. Velký atlas oblaků. Brno: Computer Press, 2008

HÄCKEL, H. Wolken. Stuttgart: Eugen Ulmer, 2004 (CZ verze ŽÁRSKÁ, M. Atlas oblaků. Praha: Academia, 2009)

DVOŘÁK, P. Atlas oblaků 2016. Cheb: Svět Křídel, 2016, www.svetkridel.cz.

DVOŘÁK, P. Letecká meteorologie 2017. Cheb: Svět Křídel, 2017

ŘEZÁČOVÁ, D. SETVÁK, M. NOVÁK, M. KAŠPAR, M. Fyzika oblaků a srážek. Praha: Academia, 2007

MÍKOVÁ, T. KARAS, P. ZÁRYBNICKÁ, A. Skoro jasno. Praha: Česká Televize, 2007

WHITAKER, R. a kol. The Encyklopedia of Weather and Climate Change. Sydney: Weldon Owen Pty Limited, 2010 (CZ verze STAŘECKÁ, E. PAUER, M. Encyklopedie počasí a změna klimatu. Praha: Svojtka a Co, 2012)

Jak se vám tento příspěvek líbil?

Prosíme o jeho hodnocení!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Žádné hlasování. Buďte první, kdo ohodnotí příspěvek!

Jak byl pro vás tento příspěvek užitečný?

Sdílejte příspěvěk s ostatními na sociálních sítích!

Mrzí nás, že pro vás příspěvek nebyl užitečný.

Napište nám konkrétní důvody a co je v něm špatně. Děkujeme!

Jak můžeme tento příspěvek vylepšit? Co je v něm špatně, co v něm chybí?

Shrnutí
Datum
Název položky
Počasí na studené a okluzní frontě
Hodnocení
51star1star1star1star1star

Napsat komentář