HydrometeorologieZajímavosti

Charakter srážek, jeho druhy a definice

Hodnocení článku

Cílem tohoto textu je popsat a rozlišit charakter srážek, jeho druhy a definice. U atmosférických srážek rozlišujeme zejména druh, charakter a intenzitu. Druhem rozumíme podobu srážkových částic padajících z oblaků nebo usazených na zemském povrchu. Jde tedy například o sněžení nebo o námrazu. Intenzitou srážek je poté vztah mezi úhrnem srážek a časovým úsekem, ve kterém tento spadl. A to pro každý druh srážek. V případě kapalných se určuje v milimetrech, v případě pevných většinou v centimetrech výšky akumulace srážkových částic. Ale i v případě pevných je možné úhrn změřit v milimetrech a to po rozpuštění srážkových částic. Vedle napadaného sněhu můžeme měřit tedy například i výšku krup, ale i další parametry padajících krup. Co se týče charakteru, o kterém bude v tomto textu dále řeč podrobněji, tak jde především o trvání srážek a jejich výskyt v čase či prostoru.

Charakter srážek: Kdy jsou srážky občasné a kdy už trvalé?

Definice jednotlivých druhů charakteru srážek mají svá pravidla podle meteorologické terminologie. V praxi se tedy důsledně rozlišují. Běžně spíše detailněji nesledujete, zda se budou vyskytovat občasné srážky nebo srážky trvalé. Ale důležité to je pro obecnou představu, zda bude v daný den například padat sníh nepřetržitě nebo jen střídavě a s přestávkami. Může se tedy hodit znát definice, co přesně znamená výskyt srážek určitého druhu například v přeháňkách. O tom, co je to přeháňka panuje patrně obecná představa. Ale i charakter srážek ve formě přeháňky má svoji definici a pravidla, podle kterých se srážky takto označují. O tom ale v dalších odstavcích.

Charakter srážek a jeho druhy:

 • Občasné srážky
 • Trvalé srážky
 • Srážky v přeháňkách/bouřky
 • Ojedinělé srážky
 • Místní srážky
 • Srážky na většině území
 • Srážky na celém území

Upřesnit lze ke konkrétnímu charakteru srážek také územní výskyt. Ve vztahu k našemu území platí jasná pravidla, podle kterých se určuje, zda se srážky vyskytují místy nebo už na většině území. Co nám říká tedy velice známé tvrzení v předpovědi počasí “bude zataženo s občasným sněžením”? Nebo bude oblačno, místy, na Moravě na většině území přeháňky”?

Charakter srážek, jeho druhy a definice. Srážková činnost v přeháňce.

Obr. 1 Charakter srážek. Typická přeháňková činnost  výraznými srážkovými pruhy (praecipitatio) v pozadí

Srážky v přeháňkách

S odkazem na naší stránku o atmosférických srážkách (odkaz v úvodu) uveďme definici přeháňky, tedy srážek v přeháňkách. Platí pro všechny druhy srážek, které se v přeháňkách vyskytují. Je to mimochodem déšť, sněžení, dále jsou to sněhové krupky. Ty jsou pro přeháňky zcela typické. Přeháňka je spojena s kupovitým oblakem Cumulus či případně Cumulonimbus (poté zpravidla bouřka jako jev), která zasahují malé území. Její trvání je zpravidla krátké. Před jejím příchodem do dané lokality a po jejím odchodu z této lokality je zpravidla protrhaná oblačnost, často přímo malá oblačnost.

Shrnutí základní rysů charakteru přeháňka:

 • Malý horizontální rozsah
 • Rychlejší nástup i odeznění
 • Konvekční srážky, tj. prudší srážky s velkými kapkami či sněhovými vločkami
 • Vypadávají z oblaků Cumulus a Cumulonimbus

V případě oblaku Cumulonimbus a výskytu elektrické aktivity se druh srážek čili jev nazývá bouřka. S bouřkou je vždy v místě sestupných pohybů vzduchu nad daným místem spojena přeháňka. Přeháňka je jedním z projevů bouřky.

Charakter srážek typu přeháňka se může v našich podmínkách vyskytnout kdykoli během roku. Rozlišujeme typicky zimní přeháňky, které přinášejí i intenzivní sněžení nebo výskyt sněhových krupek. Ty padají zejména v okrajových obdobích chladné části roku. A poté naopak letní přeháňky, které často “přerůstají” v bouřky. Co se týče charakteru srážek jedná stále o přeháňku, jen spojenou s bouřkou, přesněji s bouřkovým oblakem Cb. Ty přinášejí prudké srážky, v případě oblaku Cb přívalové a i nebezpečné.

Občasné srážky nejsou přeháňka

Od srážek v přeháňkách se tyto srážky liší určitými projevy. Jsou to padající srážky především ze souvislé vrstevnaté oblačnosti. Typicky oblačnosti druhu Nimbostratus, případně Stratus nebo Stratocumulus a zejména v zimě i Altostratus. Takže nedochází k omezení zásahu území, tedy horizontální rozsah je velký. Srážky spíše nemají rychlý nástup, ani náhle neodezní. Oblačnost se při jejich výskytu buď neprotrhává vůbec nebo jen minimálně. Rozlišovacích znakem od trvalých srážek je jejich přerušovaný výskyt. Definice z pohledu pozorování na meteorologické stanici hovoří o přerušení nebo přerušování srážek před termínem pozorování. Jinými slovy řečeno, jde o srážky které při běžném pozorování krátce ustávají a po určité době se opět vyskytují. Proto v předpovědi často vidíme “oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami“.

Charakteristika srážek trvalých

Trvalé srážky jsou též padající srážky různého druhu, které se vyskytují delší dobu a mají více méně stejnou intenzitu. Jde tedy o jednu epizodu s výskytem srážek – jednorázový výskyt. Srážky se vyskytují souvisle bez přerušení, poté ustanou a již nepokračují. Tím se liší od srážek občasného charakteru. Jinak pro ně platí obdobné, výše uvedené. Jak moc trvalé tyto srážky jsou, to už se nedefinuje. Bude se jednat tedy o trvalé srážky, když se tyto vyskytnou po dobu 30 minut i po dobu 30 hodin. Při kratších dobách trvání můžeme upřesnit a označit je jako trvalejší. Trvalé srážky vyskytující se delší dobu, zpravidla v řádu více hodin i s proměnlivou intenzitou, zasahují většinou velká území.

V našich podmínkách se trvalé srážky vyskytují celoročně za specifické synoptické situace. Většinou jde o přechod významné fronty, v zimě často teplé nebo obecně okluzní. Dále též zejména vlnící se studené fronty nebo při vlivu významné tlakové níže nad centrální Evropou. V zimě jde při vhodných podmínkách o sněžení, které působí při dlouhém trvání četné komplikace. V teplé části roku jde o déšť, které přináší za určitých situacích plošnější povodeň. Totéž lze říci o srážkách občasných, ty jsou v ČR vedle přeháněk nejčastější.

Charakter srážek, jeho druh a definice. Trvalé srážky v podobě deště.

Obr. 2 Charakter srážek. Srážky mimo přeháňky přináší rozsáhlá vrstevnatá oblačnost a pokud má mlhovitý tvar, je tedy bez struktury, budou srážky pravděpodobně trvalé jako na snímku ze 14.10.2020

Charakter srážek: Územní výskyt srážek

Z hlediska naší republiky platí přesná definice pro to, kdy označit srážky za ojedinělé a kdy se tyto vyskytují například na většině území. Pojmy nesmíme zaměňovat a dále nepoužívat dvojí místní upřesnění jejich výskytu. Nelze proto uvést, že se budou srážky vyskytovat “místy nebo ojediněle”. Ale určitě lze uvést, že se budou vyskytovat “zpočátku místy a postupně jen ojediněle”. Z toho též vyplývá následující, a to že jde o snižující se četnost výskytu srážek. Z pohledu územního výskytu srážek tak hovoříme spíše o četnosti jejich výskytu ve vztahu k dané lokalitě. Přidržme se území ČR a dodejme, že definice platí obecně pro výskyt jevů.

Rozlišujeme již výše uvedené pojmy, podle kterých není těžké odhadnout četnost výskytu již podle samotných názvů četností. Ale pro tyto platí přesné podmínky v podobě zasažení území výskytem srážek. Definují se následovně:

Ojedinělý výskyt srážek jako výskyt srážek na 5 až 29% území ČR, v případě nižšího zastoupení výskytu se má za to, že se srážky nevyskytují.

Místní výskyt srážek značí výskyt na 30 až 69% území. A výskyt na většině území je výskyt srážek od 50% území po celém území. Výskyt na celém území znamená za shodné podmínky výskyt srážek od 70% území.

Závěr: Charakter srážek, jeho druhy a definice

Dle výše uvedeného by měl mít čtenář jasno v základních pojmech co se týče charakteru srážek a četnosti jejich výskytu u nás. Jinými slov územního výskytu z pohledu území ČR a to nejen srážek, ale jevů obecně (například i bouřky či mlhy). Proto již budete po přečtení článku rozumět informacím o aktuálním nebo očekávaném výskytu srážek a jevů. Čtenář si proto dokáže přesně představit, co znamená například tvrzení “oblačno, místy přeháňky a ojediněle bouřky. Večer od západu na většině území déšť”. Jde o základní a důležité pojmy potřebné pro správnou interpretaci aktuálního stavu a zejména předpokládaného vývoje srážek a obecně projevů počasí. V případě chybné interpretace se často dostává nepodložené a tedy nemístné kritiky meteorologům.

Definice můžete najít též v meteorologickém slovníku.