KlimatologieZajímavosti

Charakteristický den v klimatologii

Hodnocení článku

V klimatologii se používá termín charakteristický den. Tento slouží jako klimatologický index a ukazuje vývoj klimatu, jeho charakteristiky a změny vůči předchozím období v dané oblasti. Podle těchto klimatologických charakteristik lze pozorovat a vyhodnocovat klimatické změny v dané oblasti. Rozlišuje se několik charakteristických dnů. Některé jsou mezinárodně rozšířené a standardizované a používají se například na celém evropském kontinentu. Některé se používají ve více oblastech, ale mají odlišnou definici, tedy vymezení. Jde většinou o přizpůsobení klimatu dané oblasti. A některé se používají pouze v rámci jednoho státu. Z hlediska našeho území je definováno několik charakteristických dnů. Ty jsou přizpůsobeny pro naše klima a některé jsou rozšířeny i mezinárodně. Tento článek definuje charakteristický den v klimatologii a přináší výčet a definice všech používaných dnů tohoto typu u nás. I v médiích je možné často slyšet nebo číst o výskytu letního nebo tropického či naopak mrazového dne.

Charakteristický den většinou ukazuje na výskyt jevu nebo dosažení určité hodnoty meteorologického prvku

Charakteristický den v klimatologii je definován většinou podle dosažení konkrétní takzvané prahové hodnoty meteorologického prvku. Například a to nejčastěji prvku teploty vzduchu, například hodnoty 25.0°C a vyšší pro letní den. Druhou nejčastější definicí těchto dnů je výskyt určitého meteorologického jevu jako je například druh srážek nebo bouřka. Podle těchto klimatických ukazatelů můžeme hodnotit určité období z hlediska dlouhodobého normálu i co se týče srovnání se shodným obdobím v jiném roce nebo více letech. Lze s jejich využitím hodnotit též extremitu a četnost výskytu určitých jevů.

U nás jsou v rámci klimatologických pozorování a měření a obecných informací rozlišovány tyto charakteristické dny:

 • Letní den
 • Tropický den
 • Velmi horký den
 • Den s tropickou nocí
 • Dusný den
 • Mrazový den
 • Ledový den
 • Arktický den
 • Jasný den
 • Oblačný den
 • Zamračený den
 • Srážkový den
 • Bezesrážkový den
 • Den s deštěm
 • Se sněžením
 • S krupobitím
 • Se sněhovou pokrývkou
 • S mlhou
 • S bouřkou

Podobných charakteristických dnů můžeme definovat více a učinit tak podrobnější členění. Příklad: den s přívalovým deštěm nebo třeba větrný den. Zde uvádíme základní a nejčastěji používané. Rozdělení činíme podle prvků či jevů, jejichž chod či výskyt charakterizují.

Kritéria pro hodnocení charakteristických dnů dle podmínek v ČR

Nyní výše uvedené dny definujeme tak, jak platí jejich definice pro naše území. Jinými slovy tak, jak se hodnotí tyto charakteristické dny v rámci měření a pozorování na meteorologických stanicích v ČR. Kritéria pro označení těchto dnů se mohou i v jiných zemích mírně lišit. Větší odlišnosti najdeme z hlediska jiných kontinentů, spadajících do jiného klimatického pásma. Máme zde ovšem logiku a platí to nejen v tomto případě. Ani kritéria vydávání výstrah před nebezpečnými jevu nejsou ani v různých státech shodná.

Charakteristické dny podle teploty vzduchu

Letní den – velmi často používaný charakteristický den nejen u nás, který je obecně známý. Ani definice prahových hodnot teploty vzduchu pro jeho určení nepřekvapí. Maximální teplota vzduchu musí v daný den vystoupit minimálně na 25.0°C. Není určeno, že to musí být obvykle odpoledne, avšak tomu tak převážně je.

Tropický den – další často používaný charakteristický den mající podobnou definici. Jen prahová hodnota teploty vzduchu je vyšší a to 30.0°C. Liší se ale v různých klimatických oblastech a v teplejším klimatu je hodnota o 5°C vyšší.

Velmi horký den – poměrně nově zavedený charakteristický den, který odráží vyšší extremitu tropického počasí. Jde o takový den, kdy maximální hodnota teploty vzduchu vystoupí na 35.0°C a vyšší. Opět se definice ohledně prahové hodnoty v různých oblastech liší.

Den s tropickou nocí – den, ve kterém se vyskytla tropická noc. Následuje definice tropické noci, která je u nás zní jako noc, kdy teplota vzduchu v termínu od 21. hodiny prvního dne do 7. hodiny druhého dne. Termíny se v různých zemích definují jinak.

Dusný den – den s vhodnými meteorologickými podmínkami pro dusno. Jde o charakterizaci tlaku vodní páry, který musí dle našich kritérií dosáhnout ve 14 hodin hodnoty minimálně 18.8hPa.

Chladné období roku

Mrazový den – den s výskytem mrazu, tedy poklesem teploty vzduchu na hodnotu 0.0°C a nižší. Tato charakteristika se používá mezinárodně.

Ledový den – opět mezinárodně standardizovaný den, v němž teplota vzduchu nevystoupí nad bod mrazu, tedy hodnotu 0.0°C a jde tak o celodenní mráz.

Arktický den – charakteristika používaná u nás. Aby  bylo možné hodnotit den jako arktický, nesmí teplota vzduchu vystoupit nad -10.0°C. Nutno poznamenat, že mimo horské polohy jde u nás o výjimečné situace.

Chladnější léto už nezažijeme? Charakteristický den v klimatologii. Během týdne krátká horká vlna. Jasné horké počasí a obilné pole.

Charakteristické dny podle oblačnosti a srážek

Jasný den – takový den, v němž průměrná oblačnost a její pokrytí oblohy dosáhlo stupně pokrytí nižšího než 2/10 nebo relativní sluneční svit vyšší hodnoty než 0.8.

Oblačný den – podobná charakteristika, kde se stanoví prahová hodnota průměrné oblačnosti mezi 2/10 a 8/10 pokrytí oblohy nebo sluneční svit od 0.2 do 0.8.

Zamračený den – třetí podobná charakteristika týkající se průběhu oblačnosti během dne s prahovou hodnotou průměrné oblačnosti v podobě pokrytí oblohy minimálně na 8.1/10 a sluneční svit musí mít hodnotu pod 0.2.

Srážkový den – charakteristika, která má rozdílné definice. Většinou jde o výskyt atmosférických srážek v dané lokalitě nebo o dosažení určitého úhrnu srážek. Podle Světové meteorologické organizace by se měl úhrn určovat v termínu od 06 UTC jednoho do 06 UTC druhého dne. Ohledně úhrnu srážek se uvádí různé hodnoty, jde o 0.1mm i 1.0mm. U nás je to podle stanovení ČHMÚ výskyt srážek (včetně neměřitelných) v termínu od 7 hodin jednoho dne do 7 hodin následného dne.

Bezesrážkový den – opak výše uvedené charakteristiky, jedná se tedy o den bez výskytu srážek nebo v případě určení prahové hodnoty úhrnu den, kdy úhrn hodnoty nedosáhl. Jde tedy o všechny ostatní a tedy nesrážkové dny.

Charakteristické dny podle druhu srážek a výskytu jevu

Dále je možné rozlišit charakteristiky podle výskytu určitého druhu srážkové činnosti či výskytu dalšího meteorologického jevu. Jedná se zejména o:

Den s deštěm – den s výskytem srážek v podobě deště, včetně srážek neměřitelných. To platí u nás, jinde může být požadován opět určitý úhrn srážek.

Den s sněžením – u nás jde o den s výskytem tuhých srážek (nejen sněžení, ale i sněhové krupky, krupky či zmrzlý déšť aj.). A také smíšené srážky formy deště a sněžení. V jiných zemích může jít například jen o tuhé srážky.

S mlhou – den se zaznamenanou mlhou v dané oblasti kdykoli během dne.

S bouřkou – u nás jde o den s výskytem bouřky na stanici, dále blízké i vzdálené bouřky. Jako den s bouřkou se nezapočítává pouhé pozorování blýskavice. K této problematice dále doporučíme náš článek .

Se sněhovou pokrývkou – u této charakteristiky jsou podmínky přísnější. U nás jde o termín 7 hodin v rámci dne, kdy se alespoň polovina plochy půdy v okolí měřící stanice pokryla souvislou vrstvou sněhu (minimálně tedy výšky 1cm). Jiné země mohou požadovat určitý úhrn. Nutno zdůraznit, že tento stav musí existovat v uvedeném termínu.

Z hlediska dalších jevů je možné stanovit a definovat i další charakteristické dny. Tyto výše uvedené a stručně definované jsou ale obecně a zejména u nás pro klimatické charakteristiky nejčetněji používané. S některými se můžete setkat i při interpretaci výsledků měření ČHMÚ či obecných informací o počasí i v médiích.

Použití: Terminologie ČHMÚ, zdroj: http://www.chmi.cz