Sucho 1808

Hodnocení stránky

Informace o významně suché epizodě sucho 1808 v tomto roce dle analýzy naměřených dat a dalších dostupných informací, včetně dokumentárních zdrojů z dané doby jako doplnění informací. Jak trvala tato epizoda dlouho a jaký byl průběh sucha. Které meteorologické podmínky sucho způsobily a jaké mělo toto příčiny a důsledky. Tyto podrobnější informace poskytuje tato stránka dále. Průběh teplot a srážek v období roku jsou vyjádřeny jako odchylka od dlouhodobého normálu referenčního období let 1961 až 1990. Sucho a jeho velikost je hodnoceno také dle indexů sucha a to podle indexu SPI-1, SPEI-1 a Z-indexu (více o indexech sucha a jejich použití nabízí článek Meteorologické a hydrologické indexy sucha a jejich využití).

Umístění suchých epizod dle indexů sucha znamená zařazení suchého roku dle extremity sucha v období let 1805 až 2012 u nás. Obecný přehled suchých epizod s jejich stručným popisem a jejich seřazení dle extremity najdete na hlavní stránce tohoto menu Největší sucha v ČR a také v příspěvku Největší sucha v ČR a jejich příčiny. Obecné informace o suchu jsou uvedeny na stránce Sucho. Zde jsou informace o epizodě sucho 1808.

Témata stránky: Suchá epizoda, sucho 1808, suché období, datace, trvání a rozsah sucha, velikost a průběh sucha, příčiny a důsledky sucha.


INFORMACE O SUCHU 1808

Velké oteplení v ČR. Změna klimatu a sucho - vyschlá přehrada.

První významná suchá epizoda v období přístrojového měření, tedy od počátku 19. století se u nás vyskytla v tomto roce. Informace z dokumentárních zdrojů o suchu v 16. až 18. století najdete na patřičné stránce tohoto menu.

Datace, trvání a rozsah sucha

Již zimní měsíce, zejména leden, byly významněji suché se zápornými odchylkami srážek. Sucho bylo významné zejména v březnu. Lze ve vegetačním období rozdělit na sucho v období březen až květen s mírnějším průběhem v dubnu a na období červenec až srpen. Sucho se týkalo zejména měsíců duben, červen a červenec. Poslední z nich byl hodnocen jako extrémně suchý. Výjimku tvořilo září, které sucho mírně kompenzovalo. Velmi suchý byl opět i říjen.

Velikost a průběh sucha

Největší záporné odchylky srážek se vyskytly dle měření v březnu, květnu, červenci a srpnu. Naopak významněji kladná odchylka byla zaznamenána v září, kdy bylo částečně kompenzováno velmi suché léto. Mírně kladnou odchylku zaznamenaly srážky i v červnu, kolem 6. června přišly hojnější deště, vlhčí období trvalo jen do 28. června. Co se týče teplot, ty vykázaly v březnu významně zápornou odchylku od normálu (až -6°C). Do května došlo k jejich zvýšení do kladných čísel, významněji kladné odchylky zaznamenaly od července do září (až +2°C). Všechny indexy se shodují na tom, že záporných hodnot bylo dosaženo v létě, tedy v červenci a srpnu a to hodnot -2 až -3.

Index SPI-1: 3. místo jaro i léto

Index SPEI-1: 11. místo jaro, 1. místo léto

Z-index: 12. místo jaro, 2. místo léto

Příčiny a důsledky sucha

Na jaře se nacházelo naše území v oblasti hřebene tlakové výše, se středem jihozápadně od Británie. Během jarního období byla důležitá tlaková výše na západě od Biskajského zálivu. V létě zasahoval do střední Evropy převážně hřeben tlakové výše od Azor. Tato situace měla za následek výskyt dlouhých suchých epizod, na začátku jara se studeným počasím, během jara a v létě s významněji teplým počasím dle uvedených odchylek.

V záznamech najdeme, že srážky v suchých periodách sotva smyly prach. Dle některých údajů bylo v květnu zaznamenáno 6 a v srpnu 7 srážkových dnů. Dopadem byl zejména špatný vzrůst obilnin. Někteří označovali rok jako úrodný na obilí a také na ovoce a víno, horší byla situace u jarních plodin. Sucho, spojené se silným větrem zintenzivnilo dne 7. srpna sucho, které se značně šířilo a postihlo celou obec Jívová. Tato byla kromě tří domů zcela spálena.

Shrnutí sucho 1808

  • Vyskytlo se ve dvou epizodách, první jarní od března do května a druhá letní v červenci a srpnu
  • Sucho bylo způsobeno zejména výběžky vysokého tlaku vzduchu z různých oblastí se stabilními anticyklonami
  • Dle indexů sucha se umístilo v jarním období na 3., 11. a 12. místě a v letním období na 1., 2. a 3. místě
  • Letní sucho bylo tedy hodnoceno jako jedno z nejextrémnějších u nás

Použité zdroje

BRÁZDIL, R. TRNKA, M. a kol. Sucho v českých zemích: minulost, současnost, budoucnost. Brno: Centrum výzkumu globální změny Akademie věd ČR, 2015.

KOPP, J. NĚMEC, J. a kol. Vodstvo a podnebí v České Republice. Praha: Consult, 2009

Napsat komentář