Sucho 1826

Hodnocení stránky

Informace o významně suché epizodě sucho 1826 dle analýzy naměřených dat a dalších dostupných informací, včetně dokumentárních zdrojů z dané doby jako doplnění informací. Jak trvala tato epizoda dlouho a jaký byl průběh sucha. Které meteorologické podmínky sucho způsobily a jaké mělo toto příčiny a důsledky. Tyto podrobnější informace poskytuje tato stránka dále. Průběh teplot a srážek v období roku jsou vyjádřeny jako odchylka od dlouhodobého normálu referenčního období let 1961 až 1990. Sucho a jeho velikost je hodnoceno také dle indexů sucha a to podle indexu SPI-1, SPEI-1 a Z-indexu (více o indexech sucha a jejich použití nabízí článek Meteorologické a hydrologické indexy sucha a jejich využití).

Umístění suchých epizod dle indexů sucha znamená zařazení suchého roku dle extremity sucha v období let 1805 až 2012 u nás. Obecný přehled suchých epizod s jejich stručným popisem a jejich seřazení dle extremity najdete na hlavní stránce tohoto menu Největší sucha v ČR a také v příspěvku Největší sucha v ČR a jejich příčiny. Obecné informace o suchu jsou uvedeny na stránce Sucho.

Témata stránky: Suchá epizoda, suché období, sucho 1826, datace, trvání a rozsah sucha, velikost a průběh sucha, příčiny a důsledky sucha.


INFORMACE O SUCHU 1826

Dosti významná suchá epizoda se odehrála od poslední zmíněné přesně za 15 let. Jednalo se opět o dlouhodobější nedostatek srážek kombinovaný v období s nejvyššími teplotami a intenzivním slunečním svitem s nadprůměrnými teplotami.

Datace, trvání a rozsah sucha

Suchá epizoda se týkala zejména letního období, trvala od června, a začátku podzimního období, hlavní sucho končilo v září. Podprůměrné srážky byly u nás po většinu roku s výjimkou února a poté od října do konce roku. Z některých oblastí naší země máme o tomto suchu záznamy a můžeme si tedy podle nich a v nich citovaných důsledků udělat představu o jeho rozsahu i intenzitě a přibližně také průběhu.

Velikost a průběh sucha

Nejméně srážek bylo na konci hlavní suché epizody, tedy v srpnu a září, kdy se sucho značně prohloubilo. Současně byly v těchto měsících nejvyšší teploty, odchylky většinou do +2°C. Slabě podprůměrné srážky byly v tomto roce zaznamenány již v červnu a červenci, v měsících jarních šlo o průměrné srážky nebo o nevýznamně podprůměrné. Všechny tři indexy sucha, podle nichž jsou suché epizody hodnoceny, dosáhly na konci léta a počátku podzimu záporných hodnot, většinou -2 až -3.

Index SPI-1 a SPEI-1: 6. místo

Z-index: 11. místo

Příčiny a důsledky sucha

V počátku hlavní suché epizody se naše území nacházelo mezi vysokým tlakem nad severozápadem Evropy a nízkým na jihovýchodě Evropy. V dalším měsíci se tlaková výše posunula více na jihovýchod a již ovlivňovala značněji naše území. Druhá polovina období, tedy srpen a září s nejvýznamnějším suchem, byla ve znamení významného hřeben tlakové výše nad Azorami.

Dokumenty citují nedostatek žita a jarního ječmene. Neúroda byla zaznamenána i v případě dalších plodin. V září je citováno tak velké sucho, že nebylo možné do tvrdé suché země sít.

Shrnutí sucho 1826

  • Vyskytlo se v období červen až září s maximem v srpnu a září
  • Příčinou byla oblast vysokého tlaku vzduchu a ve druhé polovině období pak významný a častý hřeben azorské výše
  • K významněji podprůměrným srážkám se během léta přidaly i vysoké nadprůměrné teploty
  • Dle indexů byla sezóna řazena na 6. a 11. místo
  • Typickými důsledky zmiňovanými v dokumentárních zdrojích jsou neúroda různých plodin, zejména zelí, brambor a obilnin

Použité zdroje

BRÁZDIL, R. TRNKA, M. a kol. Sucho v českých zemích: minulost, současnost, budoucnost. Brno: Centrum výzkumu globální změny Akademie věd ČR, 2015.

KOPP, J. NĚMEC, J. a kol. Vodstvo a podnebí v České Republice. Praha: Consult, 2009

Napsat komentář