Sucho 1921

Hodnocení stránky

Informace o významně suché epizodě sucho 1921 dle analýzy naměřených dat a dalších dostupných informací, včetně dokumentárních zdrojů z dané doby jako doplnění informací. Jak trvala tato epizoda dlouho a jaký byl průběh sucha. Které meteorologické podmínky sucho způsobily a jaké mělo toto příčiny a důsledky. Tyto podrobnější informace poskytuje tato stránka dále. Průběh teplot a srážek v období roku jsou vyjádřeny jako odchylka od dlouhodobého normálu referenčního období let 1961 až 1990.

Sucho a jeho velikost je hodnoceno také dle indexů sucha a to podle indexu SPI-1, SPEI-1 a Z-indexu (více o indexech sucha a jejich použití nabízí článek Meteorologické a hydrologické indexy sucha a jejich využití). Umístění suchých epizod dle indexů sucha znamená zařazení suchého roku dle extremity sucha v období let 1805 až 2012 u nás. Obecný přehled suchých epizod s jejich stručným popisem a jejich seřazení dle extremity najdete na hlavní stránce tohoto menu Největší sucha v ČR a také v příspěvku Největší sucha v ČR a jejich příčiny. Obecné informace o suchu jsou uvedeny na stránce Sucho.

Témata stránky: Suchá epizoda, suché období, sucho 1921, datace, trvání a rozsah sucha, velikost a průběh sucha, příčiny a důsledky sucha.


INFORMACE O SUCHU 1921

Přelom července a srpna bude suchý. Horké počasí a sucho u řeky.

Další ne příliš významná epizoda sucha se vyskytla po 4 letech pod poslední označené za významnější. Nebyla ovšem té významná jako některé předchozí. Hydrologicky šlo o zcela nevýznamné sucho. Přesto se sucho vyskytlo a doloženy jsou i jeho dopady.

Datace, trvání a rozsah sucha

Od května do září trvala suchá epizoda tohoto roku, která se týkala především východní části republiky, alespoň meteorologicky. Sucho obecně vrcholilo v červenci, avšak významné bylo i v březnu. Dle některých indexů sucha bylo v březnu významnější. Březen tohoto roku byl totiž v ČR srážkově nejchudším měsíce. Významně záporné odchylky byly zaznamenány ještě zejména v červenci a listopadu. Hlavní epizodou je květen až září.

Velikost a průběh sucha

Významný podprůměr srážek z března byl kompenzován nadprůměrem v dunu. V dalším měsíci se sucho ovšem vrátilo a trvalo po celé léto a na začátku podzimu. Srážkové úhrny byly podprůměrné. Teploty byly slabě nadnormální v květnu, červenci a srpnu. Jinak se pohybovaly v tomto období na běžných hodnotách. Indexy sucha se shodují jednoznačně na tom, že nejnižších hodnot dosáhlo sucho v březnu a to hodnot -2 až -3°C. Pokud budeme hodnotit sucho ve vegetačním období, bylo to v červenci s hodnotami většinou -1 až -2.

Index SPI-1: 3. místo

Index SPEI-1: 6. místo

Z-index: 7. místo

Sucho započalo z hydrologického hlediska na počátku července a trvalo do října. Nízké průtoky vodních toků pokračovaly do prosince. Nejvíce vody chybělo na středním Labi (Brandýs nad Labem) a Moravě (Olomouc). Na středním Labi se vyskytlo 164 dní s nedostatkovým objemem. V Děčíně to bylo 149 dnů. Sucho tohoto roku bylo významné z hlediska délky trvání stavu sucha, která činila souvisle 115 dní (od 7. července do 29. října). Jako druhé největší sucho bylo toto hodnoceno na Odře v Bohumíně se 105 dny a se shodnou délkou trvání bylo hodnoceno jako třetí nejvýznamnější pro Moravu v Olomouci a to hned po nadcházejících značně suchých epizodách let 1947 a 1953-1954, které jsou součástí patřičných stránek tohoto menu. Souvislé období sucha na Labi v Děčíně trvalo 73 dnů (Brázdil, Trnka a kol. 2015).

Příčiny a důsledky sucha

První měsíc byla střední Evropa v oblasti tlakového sedla s nepřímým vlivem žádného tlakového útvaru. V červnu a červenci byla situace obdobná s vlivem vysokého tlaku vzduchu a hřebenem azorské anticyklony. Výběžek azorské tlakové výše ovlivňoval středoevropské počasí i v srpnu. V posledním měsíci epizody se jednalo o výskyt tlakové výše nad Balkánem.

Zprávy o suchu máme z hlediska této situace opět ze Vsetínska, kde je uváděna vypálená tráva, neúroda, zaschnutí ovoce na stromech a její následný opad, dále šlo o požáry trávy kolem železničních tratí, požáry vznikaly také v lesích. Dále šlo o vyschnutí malých vodních toků. Obnažen byl hladový kámen a Labi v Děčíně, dále je zmiňována vyprahlá půda do jednometrové hloubky. V Pouzdřanech poklesla hladina podzemní vody o 2 metry.

Shrnutí sucho 1921

  • Vyskytlo se od května do září s maximem sucha vegetačního období v červenci, maximem sucho tohoto roku ale již v březnu
  • Týkalo se meteorologicky hlavně východní části území
  • Příčinou byl hřeben azorské anticyklony nebo tlaková výše jihovýchodně od našeho území
  • Indexy sucha ukazují pořadí suchého období od roku 1805 jako 3., 6. a 7. místo
  • Dopady spočívaly hlavně ve vyschlých menších tocích, poklesech podzemních vod a také v neúrodě některých plodin, suché trávě a častých požárech trávy i lesů

Použité zdroje

BRÁZDIL, R. TRNKA, M. a kol. Sucho v českých zemích: minulost, současnost, budoucnost. Brno: Centrum výzkumu globální změny Akademie věd ČR, 2015.

Napsat komentář