Sucho 1953-1954

Hodnocení stránky

Informace o významně suché epizodě sucho 1953-1954 dle analýzy naměřených dat a dalších dostupných informací, včetně dokumentárních zdrojů z dané doby jako doplnění informací. Jak trvala tato epizoda dlouho a jaký byl průběh sucha. Které meteorologické podmínky sucho způsobily a jaké mělo toto příčiny a důsledky. Tyto podrobnější informace poskytuje tato stránka dále. Průběh teplot a srážek v období roku jsou vyjádřeny jako odchylka od dlouhodobého normálu referenčního období let 1961 až 1990.

Sucho a jeho velikost je hodnoceno také dle indexů sucha a to podle indexu SPI-1, SPEI-1 a Z-indexu (více o indexech sucha a jejich použití nabízí článek Meteorologické a hydrologické indexy sucha a jejich využití). Umístění suchých epizod dle indexů sucha znamená zařazení suchého roku dle extremity sucha v období let 1805 až 2012 u nás. Obecný přehled suchých epizod s jejich stručným popisem a jejich seřazení dle extremity najdete na hlavní stránce tohoto menu Největší sucha v ČR a také v příspěvku Největší sucha v ČR a jejich příčiny. Obecné informace o suchu jsou uvedeny na stránce Sucho.

Témata stránky: Suchá epizoda, suché období, sucho 1953-1954, datace, trvání a rozsah sucha, velikost a průběh sucha, příčiny a důsledky sucha.


INFORMACE O SUCHU 1953-1954

Nebezpečné horko a požáry v Evropě. Hořící les, sucho a jeho důsledek.

Tato suchá epizoda patřila mezi velmi dlouhé, kdy se sucho přeneslo do následujícího roku. Nastala po velmi suchém období let 1947 až 1952, kdy bylo sucho nastartováno právě v roce 1947 (viz patřičná stránka). Během roku 1953 bylo značně prohloubeno a v těchto letech došlo k vrcholu tohoto dlouhého suchého období. Co bylo příčinou značného sucha v tomto roce, od kdy do kdy toto trvalo a jaké byly dopady nabízejí další odstavce této stránky.

Datace, trvání a rozsah sucha

Suché období bylo započato v tomto roce zejména v březnu, tedy ihned na počátku jara. Během začátku léta bylo částečně zmírněno, avšak od podzimu nastalo značné sucho. Hlavní suchá epizoda se konala od srpna roku 1953, velké sucho bylo hlavně v listopadu a prosinci, kdy v minulých epizodách většinou docházelo k mírnění sucha. Kromě ledna roku 1954 sucho pokračovalo ještě v únoru a březnu, následně bylo zažehnáno táním sněhu. Sucho zasáhlo celé naše území.

Velikost a průběh sucha

Sucho v letech 1953-1954 je dosud nejextrémnějším případem v řadě suchých epizod od 19. století. Nízké srážky se vyskytly poprvé v únoru roku 1953, významně srážkově chudým měsícem byl březen. Duben a květen přinesly slabě podnormální srážky, sucho tak pokračovalo. V červnu a červenci byly srážky mírně nadnormální, avšak sucho nezažehnaly. Hlavní suchá epizoda přinesla podnormální srážky od srpna do konce roku, zejména v září a říjnu. Srážky byly značně podnormální. Teplota vzduchu byla po většinu roku spíše průměrná nebo slabě nadprůměrná. Indexy sucha se shodují na hlavní epizodě sucha na podzim roku 1953 a v zimě 1954. Dle některého indexu šlo o nejvýznamnější sucho až v únoru 1954 (hodnoty méně než -3), podle jiných v září 1953 (hodnoty -2 až -3) a podle dalšího indexu šlo o největší sucho v březnu 1953 (hodnoty -3 až -4).

Index SPI-1, SPEI-1 a Z-index: 1. místo

Hlavní hydrologické sucho započalo 15. srpna 1953 a skončilo až v první polovině března 1954, kdy průtoky vodních toků zvýšilo tání sněhu. Ve většině měrných profilů trvalo přes 190 dnů. Sucho bylo výjimečné též plynulým přechodem mezi letním a zimním období (Brázdil, Trnka a kol. 2015). Nejvíce vody, 585 mil. m3, chybělo na Labi v Děčíně. Na Moravě v Olomouci se jednalo o největší hydrologické sucho co se týče nejdelšího souvislého období s průtoky na úrovni sucha trvalo 163 dnů a to od 23. září 1953 do 4. března 1954. Sucho bylo extrémní i na Odře v Bohumíně. Z hlediska nedostatkových objemů bylo sucho o něco mírnější na Vysočině a v povodí Dyje, kde hráli roli manipulace na rybnících nebo nádržích.

Příčiny a důsledky události sucho 1953-1954

Po celé období se nacházela nad centrální Evropou mohutná tlaková výše. V srpnu zasahoval do střední Evropy také výběžek azorské výše, v dalších měsících se jednalo o vliv tlakových výší východně od našeho území nebo jihovýchodně od nás s významným hřebenem vybíhajícím do střední Evropy

Důsledky byly značné, obdobné jako v předchozích suchých obdobích. Uváděno je často nepamětné sucho, trvající od léto do konce roku 1953. Uschlo obilí, pícniny a ve studních bylo málo vody.

Shrnutí sucha 1953-1954

  • Vyskytlo se v hlavním období od srpna 1953 do března 1954, nejvýznamnější bylo na podzim 1953
  • Následovalo po velmi suchém období let 1947-1952 a plynně přešlo z letního do zimního období
  • Příčinou byla rozsáhlá anticyklona na střední, později východně Evropou a z ní vybíhající hřeben do střední Evropy
  • Dle všech indexů šlo o 1. místo
  • Na Labi v Děčíně chybělo 585 mil. m3 vody, hlavní sucho trvalo na většině míst přes 190 dnů, místy bylo extrémní a nepamětné
  • Sucho mělo velké důsledky a často bylo označováno za katastrofální a nepamětné

Použité zdroje

BRÁZDIL, R. TRNKA, M. a kol. Sucho v českých zemích: minulost, současnost, budoucnost. Brno: Centrum výzkumu globální změny Akademie věd ČR, 2015.

Napsat komentář