Klimatické statistikyKlimatologie

Klimatické charakteristiky ke květnu 2023

Hodnocení článku

Klimatické charakteristiky ke květnu 2023 ukazují přehled vývoje základních klimatických prvků podle našeho měření v Praze a okolí. Měření probíhá v nižší nadmořské výšce v teplejší a sušší oblasti. Vyhodnocení má podobu řady a to za období našich měření soustavně od roku 2005. Vyhodnocujeme údaje průměrné teploty vzduchu, průměrných srážek a celkových srážek za měsíc. Jde o pravidelnou prezentaci naměřených údajů, které ukazují jak se v posledních letech v této oblasti klima vyvíjí. Vyzdvihujeme extrémy za dobu měření a sestavujeme také žebříček dat průměrné teploty a průměrných srážek za celé období měření. Žebříček uvádíme sestupně od nejvyšších hodnot v podobě nejteplejších a nejvlhčích měsíců směrem dolů k nejchladnějším a nejsušším.

Teplotní žebříček let 2005-2023

V této části uvádíme výpis průměrné teploty vzduchu ve °C za uvedený měsíc let 2005-2023 sestupně. Na konci zobrazujeme graf vývoje teploty rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

2018 18.11°C
2005 16.70°C
2012 16.63°C
2022 16.49°C
2006 16.35°C
2007 16.05°C
2011 15.83°C
2017 15.59°C
2016 15.53°C
2008 15.30°C
2009 15.23°C
2015 14.80°C
2023 14.79°C
2014 14.19°C
2013 13.99°C
2020 13.60°C
2021 13.05°C
2010 a 2019 12.68°C

Komentář: Mezi chladnější květny se řadí právě ten letošní, společně s květnem v letech 2010 a 2019, které byly nejstudenější, ale také s květnem v nedávných letech 2021 a 2020. Nejteplejším květnem byl ten v roce 2018, následně z pohledu sledovaného období ten první v roce 2005 a v roce 2012 či poté nedávný o 10 let později. V letošním květnu se potvrdilo stejně jako před loni a v roce 2020 déletrvající studené počasí, kdy se uplatňovaly intenzivnější vpády studeného vzduchu. Zejména letos se vyskytovaly často studené noci. Dlouhodobému normálu 14.99°C za toto sledované období ovšem letošní květen odpovídá v toleranci.

Srážkový žebříček let 2005-2023

V této části uvádíme výpis průměrných srážek za uvedený měsíc let 2005-2023 sestupně. Na závěr zobrazujeme graf vývoje srážek rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

2010 7.19mm
2014 6.89mm
2013 a 2021 3.12mm
2020 2.45mm
2019 2.40mm
2018 2.33mm
2009 2.13mm
2006 1.91mm
2015 1.83mm
2011 1.80mm
2005 1.46mm
2008 1.35mm
2017 0.91mm
2016 0.72mm
2022 0.65mm
2023 0.62mm
2007 0.58mm
2012 0.41mm

Komentář: Letošní květen patřil k trojici nejsušších od roku 2005, společně s květny 2007 a nejsušším 2012 spadlo nejméně srážek. V celkovém úhrnu 19.4mm je na květen velmi málo. Jen nepatrně více spadlo v loňském květnu, ten byl tedy shodně suchý. Prvenství co do srážek drží i v květnu rok 2010, velmi vlhké byly i roky 2014, 2013 a nedávný rok 2021 se shodným průměrným úhrnem jako v roce 2013. V roce 2013 začínalo významněji vlhké období již před polovinou května, které vyústilo ve velkou povodeň na jeho konci a na začátku června. Šlo o poslední plošnou významnou povodeň u nás, letos je tomu tedy přesně 10 let od jejího výskytu. Mezi vlhké květny patřil ale i ten v roce 2020, kdy došlo k tzv. zlomu z dlouhodobě suchého období let 2014-2019/2020.

Vývoj průměrné teploty, srážek a jejich trend

Graf je společný pro vývoj teploty a srážek. Ukazuje vývoj průměrné teploty vzduchu (oranžově) a průměrných srážek za tento měsíc (světle modře). Dále ukazuje lineární trendy vývoj uvedené průměrné teploty a srážek od roku 2005 (červená a tmavě modrá čára zakončená šipkou ve směru plynutí času). Tato ukazuje jaký je výsledný trend vývoje teploty a srážek za období jako celek.

Klimatické charakteristiky ke květnu 2023. Vývoj teploty vzduchu a srážek s trendy v Praze a okolí.

Trend vývoje teploty vzduchu v měsíci vidíme jednoznačně mírně klesající a to přibližně z 15.9°C na 14.0°C. V posledních letech se více střídají chladnější a teplejší květny. Trend vývoje srážek máme také klesající, avšak jen slabě. Klesl ze zhruba 2.5mm na 2.0mm. U srážek vybočuje rok 2010, kdy se vyskytla první vlna vydatných srážek a první povodňová situace v teplé části tohoto roku. Dále rok 2014, kdy se objevily časté prudké konvekční srážky vyvolávající časté bleskové povodně. A také rok 2013, kdy se vyskytla první vlna vydatných srážek před polovinou května a druhá na jeho konci, které měly důsledek výskyt větší povodňové situace.

Závěr

Závěrem konstatujme, že v tomto měsíci k roku 2023 máme dle aktuálního dlouhodobého normálu počítaného od roku 2005 následující statistiky v podobě počtu případů s určitou odchylkou či bez odchylky:

  • Teplotně nadprůměrné: 7
  • Srážkově nadprůměrné: 4
  • Teplotně průměrné: 5
  • Srážkově průměrné: 4
  • Teplotně podprůměrné: 7
  • Srážkově podprůměrné: 11

Trend vývoje základních prvků:

Uveďme také, že průměr znamená pro účely těchto statistik odchylku do +/-0.3°C/mm. Odchylky mezi těmito hodnotami jsou zanedbány a období se hodnotí jako průměrné. Trend vývoje prvků se vztahuje k celému období vždy k aktuálnímu roku. Míru intenzity trendu ukazují barevné šipky. Při nepatrném trendu se považuje tento za nevýznamný a je hodnocen jako setrvalý.