Hydrologická situacePovodeň

Povodňová situace 25.12.2023

Hodnocení článku

Povodňová situace 25.12.2023 přetrvává a v některých oblastech je poměrně závažná, v jiných oblastech se naopak uklidňuje. Kde je tomu jak, na to se podrobněji podíváme v tomto článku. Současně také na to, jaká je prognóza vývoje průtoků vodních toků na nejbližší hodiny či dny. Současnou povodeň, která přišla v první vlně před vánočními svátky a nyní ve druhé většinou intenzivnější vlně. Jde o typickou zimní smíšenou povodeň způsobenou rychlejším táním sněhu, z něhož mnohý napadl zejména ve středních a i nižších polohách nedávno, v kombinaci s deštěm. Významné oteplení se projevilo během včerejšího dne a pokračuje dnes včetně nejvyšších horských poloh. Tato kombinaci způsobila ve spojitosti s vyšší zaplněností povodí předchozím táním sněhu a srážkami významnější a plošnější povodňovou situaci. Vodní toky na jihozápadě a západě Čech převážně klesají a situace se zde uklidňuje, byť Ohře v Karlových Varech stále ještě zůstává a zůstane na nejvyšším povodňovém stupni.

Povodňová situace 25.12.2023 a předpověď podobněji

Nejvíce rozvodněné jsou dnes vodní toky v Podkrkonoší, na jihovýchodě Čech a také na Českomoravské vrchovině. Tam rychle roztává větší množství sněhu, k čemuž přispěly během včerejšího dne a noci na dnešek dešťové srážky. Situace by zde měla být i nadále obdobná a vodní toky se budou většinou udržovat vlivem dalšího tání sněhu na vysokých průtocích. V současné době začal významněji odtávat sníh i z nejvýše položených oblastí. V některých oblastech pomáhají s mírněním povodňových průtoků vodní nádrže, avšak jsou typická povodí, kde nádrže nejsou a není zde prostor pro eliminaci povodně. Jinými slovy jak veškerá voda do povodí steče, tak jím také odteče. A to poměrně rychle, což není vhodné i z opačného úhlu pohledu, kdy je třeba využít více vodných období a vodu někde zadržet pro potřebu v sušších obdobích.

Povodňová situace 25.12.2023. Platnost SPA v ČR ve 12 hodin.

Obr. 1 Povodňová situace 25.12.2023. Celkový pohled na měrné profily na tocích v ČR a platnost SPA (zelená 1.SPA, žlutá 2.SPA a červená 3.SPA) 25.12.2023 ve 12h, zdroj: hydro.chmi.cz

TIP: Sledujte aktuální hydrologické informace na naší stránce Hydrologická situace.

Povodňová situace 25.12.2023: Jizerské hory a Podkrkonoší

Zde odtává v současné době sníh z horských poloh, což působí vzestupy hladin horských toků a bystřin. Na povodňové stavy se tak dostává teprve dnes například horní Labe a Úpa. Na Labi máme dobrou možnost zadržení vody v přehradě Labská, kde byl před výskytem této druhé povodně vytvořit retenční prostor. Přehradu s podařilo více méně vyprázdnit, nicméně rychle se plní a část průtoku je nutné pustit dále. Na řece Úpě je situace jiná, tam veškerá voda stékající z hor odteče povodím a setká se s již delší dobu rozvodněnou Metují. Metuje by měla v dolní části přesáhnout stav ohrožení (3.SPA) a nějaký čas nad touto prahovou hodnotou její průtok také setrvá. To samozřejmě zvýší průtok Labe od Jaroměře. Průtok samotného Labe je extrémně vysoký i přes eliminaci Labskou. Labe se rozvodnilo vlivem rozvodnění svých drobných přítoků nad Dvorem Králové nad Labem. Tam poskytuje určitou retenci přehrada Les Království, nicméně s omezenou retenční schopností. Přehradu se nepodařilo nijak vyprázdnit a je nutné extrémní průtok nyní odpouštět dále, proto z přehrad odtéká průtok odpovídající 3.SPA a n-letosti Q2. Nad přehradou se krátce vyskytl průtok o n-letosti Q5.

Horní Jizera se též rozvodnila významněji než v první vlně povodně. V Železném Brodě přesáhla 2.SPA, dále povodím ovšem sbírá další vodu z rozvodněných toků. Rychlý odtok vody je pro toto povodí typický, neexistuje zde žádná vodní nádrž pro transformaci průtoku. Proto nutno vedle rychlého vzestupu hladiny dále na Jizeře čekat i dosažení hodnot stavu/průtoku pro nejvyšší, 3. stupeň, povodňové aktivity. A to v profilu Bakov nad Jizerou, což znamená platnost SPA již pro celý zbytek toku Jizery. V této oblasti se nacházejí místa, kde dochází k rozlití toku již při platnosti 2.SPA. Proto je nutné očekávat místy větší rozlivy, včetně zatopení sníženin, včetně komunikací či obytných oblastí a určitě není doporučeno se k vodě přibližovat. Situace v samotných Jizerských horách, kde se nachází několik přehrad, není nijak extrémní a ani by se neměla již zhoršovat. Pouze dále v oblasti na Panenském potoce v povodí Ploučnice platí stav ohrožení.

Obr. 2 Povodňová situace 25.12.2023. Platnost SPA v působnosti Povodí Labe, s. p. 25.12.2023 12:00, zdroj: pla.cz

Povodňová situace 25.12.2023: Jihovýchodní Čechy

Opětovně a též výrazněji než před několika málo dny se rozvodnily toky i v povodí Orlice. Samotná Orlice po soutoku Tiché a Divoké v Týništi nad Orlicí dosáhla stavu ohrožení s průtokem n-letosti Q2. Zde se nevyskytují přehrady, což znamená, že vody z většiny povodí odtéká bez možnosti regulace a tedy zmírnění průtoku. Pouze na horní Divoké Orlici působí poměrně zásadní eliminaci povodně přehrada Pastviny, vyhledávaná na letní dovolené a tábory. Nicméně transformuje pouze průtok horní Divoké Orlice z hor. V současné situaci došlo nejprve a především k rozvodnění jejích přítoků pod přehradou v oblasti Rychnovska a okolí. A k rozvodnění Tiché Orlice, kde se sice nacházejí suché poldry pro převedení a pozdržení povodňové vody, avšak nikoli na všech recipientech. Velký problém je povodňová situace v povodí Chrudimky a to konkrétně na Novohradce. Zde se nenacházejí žádné přehrady ani poldry, byť je zde v plánu pravděpodobně suché poldry pro eliminaci povodní vybudovat. Proto došlo v povodí Novohradky opakovaně i v první vlně povodně k překročení 3.SPA, konkrétně na Novohradce před jejím ústím do Chrudimky v Úhřeticích se nyní vodní stav blíží extrémnímu ohrožení a průtok odpovídá n-letosti Q10. Tento průtok zvyšuje průtok dolní Chrudimky, proto tato překračuje 3.SPA v profilu Nemošice u Pardubic.

Povodňová situace 25.12.2023. Vývoj stavu na Orlici v Týništi nad Orlicí.

Obr. 3 Povodňová situace 25.12.2023. Vývoj stavu a jeho předpověď na Orlici v profilu Týniště nad Orlicí k 25.12.2023, zdroj: hydro.chmi.cz

Naopak na samotné Chrudimce po soutok s Novohradkou se dosti úspěšně daří eliminovat průtok díky kaskádě přehrad, zejména rozsáhlou nádrží Seč, též známou pro letní rekreace a vodní sporty. Při absenci přehrad na Chrudimce by po spojení extrémního průtoku z Novohradky vznikla enormní povodeň. Na sousední Doubravě, levostranném přítoku středního Labe,  je průtok také významný a zvyšuje se. Možná poměrně zapomenutá přehrada Pařížov, která dnes již není vůbec přístupná veřejnosti, zde ale přeci jen plní transformační funkci vysokých průtoků, vedle dalších účelů. Přítok do přehrady je ale enormní a i přes poměrně velký retenční prostor, který v přehradě byl vytvořen i před příchodem této vlně povodně se tento prostor rychle zaplnil. Nutno proto, aby odtékal již extrémní průtok odpovídající 3.SPA a n-letosti Q2, přesto do přehrady přitéká průtok vyšší.

Vývoj vodního stavu na Chrudimce v Nemošicích.

Obr. 4 Povodňová situace 25.12.2023. Vývoj stavu a jeho předpověď na Chrudimce v profilu Nemošice k 25.12.2023, zdroj: hydro.chmi.cz

Povodňová situace 25.12.2023: Střední a dolní Labe, Ohře

Vzhledem k rozvodnění toků od horního Labe a to v některých případech i významnému se očekává extrémní i průtok středního a zejména dolního Labe. Na dolním Labi musíme připočíst vyšší průtok Vltavy (viz dále) a vysoký průtok Ohře, Bíliny či Ploučnice. Na středním Labi bude tedy dosažen nebo přesažen 3.SPA V současné době průtok odpovídá n-letosti Q1. více rozvodněny jsou i některé drobnější přítoky středního Labe. Ohrožení platí na horní Cidlině v Jičíně, v dolní části 2.SPA. Zde už sníh odtál, dešťové srážky se spíše neočekávají a průtok nejen Cidliny, ale i ostatních okolních drobných toků začne klesat. Dolní Labe vlivem vysokých průtoků dalších výše jmenovaných toků plus drobných přítoků přesáhne 3.SPA, avšak až o poznání později než na ostatních místech. Též se zde bude nejvyšší průtok dlouhou dobu udržovat. Avšak díky velké transformaci průtoky z Vltavy nepůjde o zcela extrémní povodeň.

V povodí Ohře se udržují vysoké průtoky, kromě Ohře v Karlových Varech (3.SPA, až Q5) se jedná o maximálně 2.SPA. Na těchto úrovních se průtoky zde nějaký čas ještě udrží a postupně se budou snižovat.

Povodňová situace 25.12.2023: Vltava horní – střední a Berounka

Velká transformace průtoku Vltavy po soutok se Sázavou se uplatňuje i při současné povodňové situace. Vysoké průtoky ze samotné Vltavy (max. 2.SPA), Lužnice (až 3.SPA a Q10 na Nežárce), Otava, Skalice a dalších menších přítoků transformuje výrazně známá Vltavská kaskáda přehrad. V povodí Berounky není povodňová situace tak významná, z tohoto povodí odteče velká voda jako první. I když nutno říci, že na samotném Berounce není žádná vodní nádrž a významnější retenční schopnost se zde opět uplatnila hlavně u přehrady Hracholusky, opět vedle tohoto a dalších účelů sloužící v létě k rekreaci. Další přehrady na Plzeňsku mají menší vlivy na transformaci průtoků.

Sázava

Vývoj stavu na Sázavě v Nespekách k 25.12.2023.

Obr. 5 Povodňová situace 25.12.2023. Vývoj stavu a jeho předpověď na Sázavě v Nespekách k 25.12.2023, zdroj: hydro.chmi.cz

Druhá vlna povodně je zde významnější, neboť na Vysočině roztává velké množství sněhu v kombinaci s předchozími srážkami. Sázava a Želivka se rozvodnily na 3.SPA, zatím většinou n-letosti Q1-2, Sázava v Chlístově však už Q10. Průtoky v povodí Sázavy se budou stále ještě zvyšovat a i na dolní Sázavě se očekává výskyt stavu ohrožení. Tento stav nějaký čas přetrvá a ovlivní průtok Vltavy od stupně Vrané, sloužícího pro vyrovnávání průtoku Vltavy pod kaskádou. Zde tedy prakticky není žádná retenční schopnost (alespoň ne dlouhodobější) a i přes zastavení odtoku s Vltavské kaskády od včerejšího dne bude muset dojít vlivem přítoku vody ze Sázavy ke zvýšení odtoku z VD Vrané. Na Sázavě je situace bez přehrad, avšak extrémní průtok na Želivce značně transformují vodní díla známá též významným vodárenským účelem na tomto toku, zejména dílo Švihov, resp. Želivka.

Závěr: Povodňová situace 25.12.2023

Z pohledu současné povodňové situace 25.12.2023 vidíme jednak, že se i v období častého výskytu sucha a nedostatku sněhové pokrývky může vyskytnout kdykoli opačná situace. Také vidíme, že se uplatňuje v některých případech nezastupitelná funkce přehrad. Povodeň například na dolní Vltavě a ostatně i na Labi by byla i v tomto případě větší. Na druhé straně vidíme oblasti, kde by přehrady nebo obdobné retenční prvky byly potřebné. Byť samozřejmě jde o umělý zásah do hydrologického prvku a do krajiny, který má i negativní stránku.

Vzhledem k plošnému rozvodnění toků a zaplněnosti povodí je nutné počítat s přetrvání povodňových průtoků na tocích delší době. Hlavně tedy na větších tocích a v jejich středních a dolních částech. Přesto se bude od zítřka povodňová situace uklidňovat, tj. průtoky toků budou v drtivé většině klesat, v případě menších toků rychleji klesat. Horské a podhorské toky udrží na vyšších průtocích stále tající sníh.