Případů sucha v posledním desetiletí přibylo

Hodnocení článku

Případů sucha v posledním desetiletí přibylo na území ČR. Vyplývá to z vyhodnocení dat za jednotlivé desetileté epizody od roku 1971. Český hydrometeorologický ústav prezentoval v článku odborného časopisu Meteorologické zprávy vyhodnocení suchých epizod podle indexu sucha SPEI pomocí souhrnného indexu SPEIc. Též použil pro hodnocení sucha index fAPAR. Se suchými epizodami jsme se setkávali i v minulých letech, nicméně v posledním desetiletí sucha přibylo. Zaznamenal se výskyt silného i mimořádného sucha. Jaká existuje souvislost indexu SPEIc a stavu vegetace fAPAR? Nejen tyto informace přineseme v dalších kapitolách tohoto článku. Kde se nejčastěji vyskytovalo v daných desetiletích sucho? Stručně můžeme říci, že se nejednalo vždy jen o nejvyšší polohy.

Co jsou to indexy SPEI a fAPAR?

Index SPEI se používá pro hodnocení sucha s tím, že se počítá pro časový interval 1-48 měsíců. Podle toho se přiřazují k názvu indexu hodnoty (SPEI-1 až SPEI-48). V článku, který citujeme, představují souhrnný index typů indexu SPEI – 1, SPECI – 3, SPEI – 6 a SPECI – 24.  Jde o výsledek v podobě komplexního indexu se suchem krátkodobým, střednědobým i dlouhodobým. SPEI využívá vládní agentura NOAA. Též zohledňuje sucho v dlouhodobém horizontu. Zkratka SPEI znamená Standardizovaný srážkový a evapotranspirační index. Index fAPAR, v překladu Globální rostlinný index, má podobu frakce absorbovaného aktivního záření pomocí satelitního pozorování organizace Copernicus. Jde o ukazatel stavu vegetace a jejího vývoje. Jde o část slunečního záření ve fotosynteticky aktivní radiační spektrální oblasti. Toto je absorbováno rostlinami právě při procesu fotosyntézy. Nahrazuje tzv. Normovaný rozdílový vegetační index. Jde o základní klimatickou proměnnou.

Roky s mimořádným suchem v ČR

Silné až mimořádné sucho se nejčetněji vyskytlo, jak již uvádíme výše, v posledním desetiletí 2011-2020. O tom vypovídají hodnoty indexu i počet výskytů sucha u nás. Pokud hodnotíme vláhovou bilanci, tak případy mimořádného sucha se nezaznamenaly v žádném z hodnocených období deseti let od roku 1971, až v posledním desetiletí. Případů silného sucha taktéž přibylo v posledním desetiletí. Naopak mírného či silného vlhka se vyskytlo minimum. silné vlhko ovšem nebylo zaznamenáno vůbec v předchozím desetiletí 2001-2010. To vše podle indexu SPEIc a jeho průměrných hodnot.

Pokud se zaměříme nyní na hodnoty tohoto index, tak průměrné hodnoty jsou významně záporné právě v posledním desetiletí. Podkročily dokonce hodnotu -0.4, naopak v desetiletí předchozím šlo o slabě kladné hodnoty indexu a v desetiletí 1991-2000 o slabě záporné. Z hlediska počtu výskytu mimořádného sucha na vybraných stanicích v ČR došlo v posledním hodnoceném desetiletí ke značnému nárůstu jeho případů. Vyskytlo se jich 410, v období před 115 a nejméně (39) v období 1981-1990. Ohledně prostorového rozložení sucha na území ČR, což koreluje s uvedenými průměrnými hodnotami, se vyskytlo nejméně měsíců ve stavu mimořádného sucha v období 14981-1990 a to velmi ojediněle 2-3, jinak většinou žádný. Podstatný nárůst měsíců s mimořádným suchem registrujeme v ČR v posledním desetiletí, kdy šlo většinou o 2-6 měsíců, místy pak 6-8 a ojediněle více než 8 měsíců s mimořádným suchem.

Nutno zdůraznit, že jde o hodnocení mimořádného sucha. Tím rozumíme podle vláhové bilance indexu SPEIc hodnoty -1.7 až -3 s percentily 0-5. Pro kompletnost silné vlhko označují hodnoty 1.7 až 3 tohoto indexu.

Mimořádné sucho se vyskytlo v posledním období zejména v letech:

Rok 2003

Prvním extrémně suchým rokem byl v nejnovější době rok 2003, který následoval po značně povodňovém roce 2002. Počasí se tehdy dokázalo změnit tak významně a rychle, že lze označit za obrat od velkého vlhka po značné sucho během roku. V zimním období dosahoval v tomto roce index SPEIc značně kladných hodnot mezi normálním stavem a mírným vlhkem a to průměrné hodnoty 1.6 v lednu. kladný byl slabě ještě v únoru, od března klesal postupně do záporných hodnot s minimem v jednom měsíci (srpen) pod hodnotou mimořádného sucha (-1.8°C) a na hodnotě mimořádného sucha poté v následujícím měsíci. Silné sucho značně podkročil ještě v listopadu.

Rok 2015

Jen slabě kladných hodnot nabyl index pouze v lednu, poté došlo k poklesu do záporných. Minima dosáhl v červenci s podkročením mimořádného sucha srovnatelně jako v srpnu v roce 2003 (výše). Stejně dosáhl hodnoty mimořádného sucha též v září. Poté se mírně zvýšil, aby v prosinci opět dosáhl silného sucha.

Rok 2018

Nejníže byl na počátku roku SPEIc v tomto roce z uvedených třech nejsušších, šlo ale o slabě kladné hodnoty. Poté klesal dále do záporných hodnot a mimořádné sucho podkročilo v srpnu a dosáhl ho ještě v listopadu. Celý podzim se spíše sucho prohlubovalo, neboť suché období trvalo společně s deficitem srážek dlouhodobě více méně i přes zimní sezóny od roku 2014. V srpnu dosáhl nejnižší hodnoty indexu ve vztahu k ostatním dvěma rokům s mimořádným suchem a to hodnoty cca -1.8 až -1.9°C.

Který z roků se hodnotí jako nejsušší? Vzhledem k tomu, že sucho je dlouhodobě se rozvíjející extrém a tzv. se “nabaluje”, tak samozřejmě v posledním roce daného pětiletého suchého období. Sucho v dekádě 2001-2010 bylo spíše krátkodobějším problémem. Sucho 2015 bylo zejména z hlediska celého roku podstatně významnější, neboť na začátku (zima a počátek jara) nevidíme tzv. dobrý start vláhové bilance a četnějšího výskytu srážek jako v roce 2003. A sucho 2018 nabralo významnější vývoj v prohlubování zejména od dubna s tradičním maximem v létě, ale druhým též ještě na konci podzimu.

Ikona informaceVíce informací: Největší sucha v ČR.

Vztah indexu SPEIc a stavu vegetace fAPAR

Největší vazba těchto indexů se objevila v červnu, červenci a srpnu (tedy klimatologickém létě). Jde o tzv. korelační koeficient. Bez vazby zůstal květen a důvodem mohou být častější srážky s vlivem na stav vegetace. Index SPEIc reaguje pomaleji. V jarním období vegetace rychle regeneruje, detailněji b ale situaci popsaly analýzy jednotlivých druhů vegetace či populací (Hájková a kol. 2021).

Závěr

Díky souhrnnému indexu SPEIc se přehled problematiky sucha usnadní. hodnoty tohoto indexu se využívají k analýze sucha v rámci celé ČR i jejích regionů. Nejníže klesl index sucha v rámci ČR v letech 2015 a 2018 nebo 1973 a 2003. Jde o nejsušší roky a za celé období 1971 až 2020 s vyskytlo pět situací s mimořádným suchem. Jedna v roce 2003 (srpen), a dvě v letech 2015 (červenec a srpen) a 2018 (srpen a listopad). Významný vztah mezi indexem SPEIc a fAPAR existuje v letních měsících. Nejmenší vazba indexů je na jaře. Významně odlišné bylo období 2011-2020 ohledně sucha a to hlavně toho mimořádného oproti minulým desetiletým obdobím v rámci hodnoceného celku let 1971 – 2020.

Sucha se četně vyskytlo v rámci ČR i v určitých dílčích oblastech. Sledovat sucho bude úkolem meteorologie a hydrologie ve spolupráci s klimatologií zejména i pro další roky a období. Sucho se označuje za častý problém budoucnosti. Extrémnější se očekává nejen co se týče jeho intenzity (nízké hodnoty indexů), ale i délkou trvání a přenášením se přes zimy do dalších let. Podobně jako v období 2014-2019. Výrazné lze čekat regionální sucho, v oblastech obecně nejteplejších a nejsušších již podle současných klimatických charakteristik.

Reference a doporučené informace

HÁJKOVÁ, L. a kol. Meteorologické sucho v letech 1971-2020 v České republice vymezené kombinovaným indexem sucha SPEIc. Meteorologické zprávy. Praha: ČHMÚ, 2021, roč. 74, s. 136-140.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality má 1105 příspěvků. Zobrazit vše od Meteo Aktuality