Hydrologická situace (8.7.2019)

Hodnocení článku

Po velmi teplém konci června a začátku července s minimem srážek, které byly navíc lokální a konvekční, se významně rozvinulo sucho v ČR. Vláhy je v nižších polohách ve svrchní vrstvě nedostatečné množství, hladiny podzemních vod jsou v ČR převážně a to dlouhodobě podnormální a průtoky vodních toků se v posledních týdnech taktéž významně snížily. Na četných profilech jsou zaznamenány stavy sucha (průtok dosáhl koeficientu Q355d nebo nižší hodnoty). Letošní průběh počasí tedy nakonec i přes určité výjimky v průběhu jara potvrzuje převahu sucha a pokud se během léta nic zásadně a dlouhodoběji nezmění, bude sucho opět značné. Hydrologická situace 8.7.2019.

Hydrologická situace 8.7.2019

Hydrologická situace je v ČR k aktuálnímu datu špatná, vodní bilance je v posledních dnech záporná nebo významně záporná. Snížení teplot se v poslední době odehrávalo vždy bez srážek nebo téměř bez srážek či případně bez hydrologicky významných srážek. Srážky převažují ve formě přeháněk a bouřek, často s prudkými srážkami, které pouze velmi krátce zvýší průtoky vodních toků a jinak nemají žádná hydrologický účinek.

Vodní kapacita v půdě a nasycení území

Využitelná vodní kapacita v půdě (VVK) je k aktuálnímu datu nejnižší v nížinách a nižších polohách, stále dostatečnou kapacitu registrujeme od vyšších poloh a zejména pak na horách. V srovnání s loňským rokem můžeme v tuto dobu konstatovat horší stav, tedy převážně nižší poměry VVK. V letošním roce odpovídá VVK na většině území 30-50%, v Čechách ojediněle hodnotám nižší, tedy převážně 10-30%. Jen na horách se vyskytuje VVK nad 70% a nemá příliv velké zastoupení. V loňském roce přibližně touto dobou nebyla VVK v nížinách tak plošně nízká a na horách převažovala VVK nad 70% a místy nad 90%.

Co se týče nasycení území, to je aktuálně velmi slabé na většině území, případně slabé. Nasycení území se snížilo již i ve vyšších polohách a horských oblastech.

Vodní stavy a průtoky

V četných profilech na našem území jsou zaznamenány stavy sucha (průtok Q355d a nižší) a v mnoha profilech se průtoky stavu sucha blíží. Nebo nejsou zaznamenány přechodně při nadlepšení průtoku vlivem provozu elektráren na větších tocích. Průtoky ovšem klesají na stavy sucha i na velkých tocích, zejména na Jizeře, Labi, Dyji nebo Ohři. Méně stavů sucha je zaznamenáno na Moravě a ve Slezsku, kde v posledních týdnech spadlo o něco více srážek než v Čechách.

Podzemní vody

Stavy podzemních vod jsou v ČR dlouhodobě převážně podnormální nebo silně podnormální a to po celou dobu výskytu sucha. Tedy s přestávkami po dobu několika let, zejména po roce 2015 a nyní po roce 2018. V současné době jsou hladiny podzemních vod setrvalé nebo slabě klesající.

Předpokládaný vývoj

V prvních dnech týdne lze čekat i nadále poklesy průtoků vodních toků, dále budou pokračovat poklesy hladin podzemních vod. Půdní vlhkost bude též klesat. Díky nižším teplotám nelze ale čekat úbytky vláhy a poklesy hladin tak významné jako v minulých týdnech. Ke konci týdne je možno očekávat místní konvekční srážky. Ty budou krátce a lokálně zvyšovat vlhkost půdy nebo průtoky vodních toků.

Více informací na HPPS ČHMÚ.