HydrometeorologieZajímavosti

Co je to jet stream?

Hodnocení článku

Co je to jet stream, v překladu tryskové proudění, uvádí náš článek Tryskové proudění jako příčina extrémů počasí. Též popisuje jaké extrémy toto přináší , jak a proč se mění. V tomto textu doplníme ještě obecné informace o tomto druhu proudění. Připomeňme, že tryskové proudění jsou klikatící se pásy extrémně silného větru o rychlosti až 480km/h. Tento extrémní vítr fouká nejčastěji ve výškách 9-12km nad povrchem. V oblasti tohoto proudění se rychle mění meteorologické prvky (tedy počasí). Takže toto proudění je spojeno v dané oblasti s extrémním průběhem počasí. Extrémní vzdušné proudění se v poslední době více klikatí, což má za následek intenzivnění extrémů počasí. Vliv tohoto druhu proudění na extrémy počasí se potvrzuje při výskytu každého extrému.

Jde o případy extrémně silného větru u zemského povrchu, výskyt bouř či povodí nebo naopak sucha. V každém případě měl vliv právě jet stream a jeho rozložení nad danou oblastí. Jet stream se vyskytuje ve všech zeměpisných oblastech. Vyskytuje se také ve stratosféře a to nad tropopauzou. Podle místa výskytu je možné ho klasifikovat.

Druhy jet streamu

Podle místa výskytu se rozlišují následující druhy:

  • Rovníkový
  • Stratosférický
  • Subtropický
  • Mimotropický
  • Nízkohladinový

Rovníkový a stratosférický jet stream

Rovníkový jet stream se vyskytuje v oblastech kolem rovníku, zejména nad Indií a jižní Arábií. Tento není příliš široký a nejvyšší intenzity dosahuje ve výšce 20-30km nad povrchem v období od června do srpna. Má souvislost s letním jet streamem ve stratosféře (viz dále).

Stratosférický jet stream se vyskytuje ve vrstvě stratosféra v zimním období. Tento je značně široký a má západní směr. Vzniká vlivem radiačního ochlazování a vzniku výškové cyklony nad polárními oblasti během noci. Letní typ není pravým jet streamem, má opačný směr. Má spojitost též s rovníkovým jet streamem.

Nízkohladinový jet stream není pravým tryskovým prouděním

Tento druh jet streamu přesně nesplňuje jeho definici. Vyskytuje se v troposféře a to hlavně v horní části mezní vrstvy. Má spojitost s výškovými a přízemními inverzemi teploty a příčiny jeho vzniku jsou různé. Příkladem jsou orografické překážky v terénu, které působí stáčení proudění. Vyskytuje se i v místních cirkulacích dle podmínek konkrétní lokality. Není tedy jet streamem jako takovým, který se vyskytuje ve velkých výškách v troposféře.

Subtropický a mimotropický jet stream

Subtropický jet stream se vyskytuje v horní troposféře ve výšce asi 12km nad povrchem v oblastech kolem 30. rovnoběžky, v létě mezi 40. až 45. rovnoběžkou severní polokoule. Má obdobu na jižní polokouli a nejvýznamnější je v zimním období. Mimotropický jet stream je tryskové proudění s vazbou na polární či arktickou výškovou zónu, oproti subtropickému jet streamu. Vyznačuje se významným klikatěním, změnami rychlosti i polohy.

Jet stream nad danou oblastí = velké změny počasí

Vždy když se nad danou oblastí vyskytne tryskové proudění, můžeme očekávat v této oblasti či v blízkém okolí větší změny počasí. Počasí nebude stabilní bez větších změn hodnot meteorologických prvků. Často bude počasí extrémní, zejména co se týče síly větru, rozdílu teploty vzduchu a změny jejích hodnot i co se týče atmosférických srážek. Výskyt tryskového proudění nad danou oblastí může způsobit odklonění cirkulace a tím i různých vzduchových hmot. Proto bude docházet ke vzniku srážkově významné oblačnosti nad určitými oblastmi. Bude se tak dít i dlouhodoběji a v určitých lokalitách bude srážek nadbytek, vznikne povodeň či v zimě se utvoří vysoká sněhová pokrývka. Pokud budeme chtít použít našimi médii oblíbené slovo, vznikne sněhová kalamita. V jiných oblastech budou srážky pro změnu chybět, dlouhodobě se tam bude vyskytovat sucho. Je potvrzeno, že výskyt tryskového proudění je odpovědný i za velké povodně posledních let u nás.

Co je to jet stream? Ukázka rozložení tryskového proudění 19.11.2020 v Evropě.

Obr. 1 Předpověď jet streamu pro Evropu na 19.11.2020, zdroj: netweather.tv

S odkazem na uvedený článek v úvodu tohoto textu přinášíme další informace o jevu tryskového proudění. V oblastech s výskytem tohoto extrémně silného větru fouká i u zemského povrchu velmi silný vítr s nárazy. Tryskové proudění je tedy odpovědno i za extrémně větrné situace na našem území. Jak bylo uvedeno, s výskytem tohoto proudění je spojena velká změna počasí celkově. Odehrávají se tedy také velké změny teploty vzduchu v důsledku změn cirkulace. Vznikají rozhraní mezi dvěma odlišnými vzduchovými hmotami (atmosférické fronty). Tyto odlišnosti jsou značné, proto jsou změny teploty a počasí zásadní (fronty jsou výrazné). Zejména v chladné části roku u nás zaznamenáváme při přechodu systémů front krátká významná oteplení. Tato jsou střídána výraznými ochlazeními v podobě vpádů studeného vzduchu.

V době vydání tohoto článku se odehrálo právě významnější ochlazení, přítomnost tryskového proudění je více než patrná (obr. 1). Z tohoto obrázku je patrné, že silný jet stream převládá nad Atlantikem. Tam je nutné očekávat časté a významné změny počasí, celkově silný vítr a významné srážky. Takové počasí je spojeno s postupem cyklon a s nimi spojeny systémů front.

Závěr – kde sledovat předpověď jet streamu?

Numerické modely předpovídají vývoj cirkulace na Zemi a to nejen v přízemní vrstvě, ale i v různých výškách hladinách). To je celkově pro předpověď počasí velmi důležité. Chod větru s výškou (vertikální profil) ovlivňuje mnoho jevů a procesů. Bedlivě je sledován vítr právě i ve vysoké troposféře. Ten představuje právě tryskové proudění. Mapy numerických modelů, které předpovídají vývoj tryskového proudění je možné sledovat na několika stránkách. Zejména doporučíme (odkazy vedou přímo na předpověď jet streamu, u třetího viz sloupec vpravo):