Hydrologická situaceKlimatologieZajímavosti

Důležitost sněhových srážek a pokrývky

Hodnocení článku

Někdo sníh má rád, prezentuje jeho výskyt pochopitelně jako pozitivní vliv. Kdo sníh rád nemá, sdílí názor opačný a má velkou zásobu argumentů, proč by sníh u nás neměl existovat. Také jsou názory tzv. mezi výše uvedenými, tedy ne zcela jednoznačné a vyhraněné. Sníh v přírodě či na horách tací lidé mají rádi, ve městech by ho tzv. zrušili. Někteří dávají v diskuzi na naší Facebook stránce velmi jasně najevo svůj vyhraněný názor na sníh, tedy v negativní slova smyslu. Máte rádi sníh? Na tom ve výsledku tak úplně nezáleží. Důležité je, jak je v dané oblasti nastavena situace ohledně klimatu a jak se tedy na toto adaptuje příroda se vším všudy. Důležitost sněhových srážek a pokrývky je větší než se může zdát.

V tomto ohledu bychom tedy určitě neměli myslet pouze na sebe co máme rádi a co nám vyhovuje, ale také na ostatní včetně živé přírody. A též myslet na to, že i to, co nám nemusí vyhovovat může být i pro nás prospěšné. Byť to tak při základním pohledu nevypadá. O tom se v případě sněhových srážek a sněhové pokrývky pokusíme v pozitivním slova smyslu přesvědčit v tomto článku.

Důležitost sněhových srážek a pokrývky je vyšší, než se může zdát

Sněhová pokrývka je pro naší oblast v našem klimatu důležitá. To je fakt, který se většinou obecně ví. Minimálně jsou známy některé z důvodů, proč tomu tak je. Dále přikládáme další argumenty proč tomu tak je a důkazy, že tomu tak je.

Důležitost sněhových srážek a zejména sněhové pokrývky tkví zejména v hydrologii a tedy vodní bilanci. Dobrá hydrologická situace, tedy dostačující zásoba vody je doslova stěžejní pro život a naši činnost. Můžeme argumentovat tím, že zásoba vody z dešťových srážek stačí a že by ani v zimním období nemusel být sníh. Nicméně tomu tak není. Dešťové srážky poskytují zásobu vláhy a vody v podzemí, ale nikoli dostačující. V letním období mnohdy při jejich dostatečném množství těžko pokryjí výpar. Natož pak, když jsou srážky nedostatečné a panují vlny horka, které se změnou klimatu zesilují a jejich trvání je delší Vlhká zima v podobě dešťových srážek je jednoznačně příznivější než teplá a suchá zima nebo i studená, ale suchá zima. Nicméně tento průběh není příznivější než zima se sněhovou pokrývkou. Sněhové srážky bez akumulace a tedy tvorby pokrývky samozřejmě nestačí. Zde tedy hovoříme jako o pozitivním o sněhu, tedy nahromaděných sněhových srážkách v podobě sněhové pokrývky.

Důležitost sněhových srážek a pokrývky. Deset let od vydatného sněžení vlivem níže Daisy. Vysoký sníh v Polabí.

Vyšší sněhová pokrývka v nejníže položených oblastech, které jsou obecně nejteplejší a nejsušší, je v poslední době vzácná. A během teplé části roku je to poté znát.

Důvody pro důležitost sněhových srážek a pokrývky

Sníh je důležitou součástí odtoku, v hydrologickém cyklona má na Zemi dosti unikátní postavení. Na mnohých místech je totiž nejdůležitějším zdrojem vody pro vodní cyklus a život člověka. Obzvláště u nás toto platí, neboť se nacházíme na střeše Evropy. U nás pramení zásadní středoevropské toky, které jsou závislé na stavu podzemní vody u nás a na těchto tocích je závislý život nejen u nás, ale i v dalších zemích, kterými tyto toky protékají. I v našich horských oblastech je sníh významným pro tvorbu klimatu a odtok vody. Sněhová pokrývka nejvýznamněji reaguje na změnu klimatu na Zemi. Se zvyšující se teplotou vzduchu ubývá sněhového i ledového pokryvu. Jak je obecně známo bílá barva má nejlepší albedo, v překladu do běžného neodborné řeči tedy nejvyšší odrazivost. Tím, že odráží sluneční paprsky (záření), působí snížení příjmu tepla povrchu a tím okolnímu vzduchu. s ubývající sněhovou a ledovou pokrývkou tak dochází k dalšímu nárůstu teploty, který působí další tání a další oteplování planety, čímž snižuje pravděpodobnost výskytu sněhového či ledového pokryvu zvláště v některých částech Země. Jde tedy o tzv. začarovaný kruh, aneb vše jde ruku v ruce, vše na sebe navazuje, vše se v klimatickém systému Země ovlivňuje a závisí na sobě.

To, že je sněhová pokrývka u nás důležitá, ukazuje i pozornost kterou jí věnujeme z různých úhlů pohledu v rámci více vědních oborů a lidských činností. Zásadní jsou samozřejmě obory hydrologie a klimatologie. Tato pozornost tak spočívá především v získávání informací o výskytu a stavu sněhové pokrývky. Neustále se rozvíjí a modernizuje monitoring sněhové pokrývky. Pomocí klimatologických stanic probíhá měření sněhu, které je v posledních letech neustále automatizováno. Hustota staniční sítě s měřením sněhu je nejvyšší ve významných pohořích naší země. Tam se odehrávají vždy největší zásoby sněhu a v něm obsažené důležité vody.

Zima nepatří jen na sever a sníh nepatří u nás jen na hory, aneb důležitost sněhových srážek je všude

Když během zimy několikrát napadne a opět roztaje sníh, je to pro přírodu a hydrologický cyklus velmi obohacující. Naše klima není nastaveno tak, aby mimo nejvyšší polohy ležel od prosince do března sníh. To vylučuje proměnlivost cirkulace v našem klimatu dle geografické polohy centra Evropy na rozhraní dvou rozdílných vzdušných mas – teplejší na JZ/Z a studenější až mrazivá na S/SV.

 

Teplota dále kolem nuly. Časté srážky a zimní teplota. Mokrý sníh v lese.

Když sníh roztaje v lese, nacucá se vodou ona naše přírodní houba, kde se nacházejí často pramenné oblasti toků. Samozřejmě jí musí i tak během léta občas nasáknout vodou déšť, ale důležitost sněhové pokrývky tkví v tzv. startovní zásobě vody po zimě. Poté už také nebude mít déšť s doplňováním zásob “tolik práce”.

I když si mnozí myslí, že sníh patří pouze na hory, i pro níže položené oblasti je výskyt sněhové pokrývky důležitý. Její výskyt má samozřejmě své zápory a ovlivňuje silně běžný chod. Nicméně ty klady jejího výskytu jsou podstatnější a profitnější pro život. Přizpůsobování se nedostatku vody a nedostatku kvalitní vody je těžké a bez dostupné vody pro život se neobejdeme. Na druhé straně můžeme fungovat a tedy žít s určitým přizpůsobením se výskytu sněhové pokrývky a vším s ní spojeném na povrchu. Se změnou klimatu a oteplováním sněhových srážek a případu výskytu sněhové pokrývky ubývá a ubývat bude. To je kamenem úrazu do budoucna jednak z pohledu zrychlování oteplování v důsledku výše popsaného úbytku sněhového pokryvu sloužícího pro odraz záření. Ale i z pohledu výskytu nedostatečných zásob vody pro pravděpodobně stále teplejší letní období s výskytem horkých vln, tj. obdobích velmi náročných na výpar vody.

Vedle monitoringu informací o výšce sněhové pokrývky dochází též ke zjišťování a to přesněji řečeno výpočtu vodní hodnoty dané sněhové pokrývky. Jinými slovy tedy zásob vody v daném objemu sněhu na daném území, zpravidla povodí nebo výškově ohraničeném území. To je důkazem toho, že tato data potřebujeme znát, což podtrhuje důležitost sněhových srážek a pokrývky.

I přes různou averzi ke sněhu, ať už z pohledu obyvatele velkého města nebo řidiče motorového vozidla, je třeba si uvědomit, že sněhová pokrývka a tedy obecně akumulující se sníh má cenné pozitivní vlivy. Vody z tajícího sněhu je u nás a obecně jak bylo již řečeno mimo jiné nejdůležitějším zdrojem vody. Tento zdroj vody v teplé části roku doplňují neméně důležité kapalné srážky (déšť). Každopádně samotné dešťové srážky, vyskytující se v teplé části roku, po celou dobu (rok) jsou pro dostatečné zásoby vody nedostačující. Věříme, že se nám podařilo objasnit důležitost sněhových srážek a pokrývky, tato fakta o ní předat a přimět některé s vyhraněným názorem na zbytnost sněhové pokrývky tento přehodnotit.