Sucho 2007

Hodnocení stránky

Informace o významně suché epizodě sucho 2007 dle analýzy naměřených dat a dalších dostupných informací, včetně dokumentárních zdrojů z dané doby jako doplnění informací. Jak trvala tato epizoda dlouho a jaký byl průběh sucha. Které meteorologické podmínky sucho způsobily a jaké mělo toto příčiny a důsledky. Tyto podrobnější informace poskytuje tato stránka dále. Průběh teplot a srážek v období roku jsou vyjádřeny jako odchylka od dlouhodobého normálu referenčního období let 1961 až 1990.

Sucho a jeho velikost je hodnoceno také dle indexů sucha a to podle indexu SPI-1, SPEI-1 a Z-indexu (více o indexech sucha a jejich použití nabízí článek Meteorologické a hydrologické indexy sucha a jejich využití). Umístění suchých epizod dle indexů sucha znamená zařazení suchého roku dle extremity sucha v období let 1805 až 2012 u nás. Obecný přehled suchých epizod s jejich stručným popisem a jejich seřazení dle extremity najdete na hlavní stránce tohoto menu Největší sucha v ČR a také v příspěvku Největší sucha v ČR a jejich příčiny. Obecné informace o suchu jsou uvedeny na stránce Sucho.

Témata stránky: Suchá epizoda, suché období, sucho 2007, datace, trvání a rozsah sucha, velikost a průběh sucha, příčiny a důsledky sucha.


INFORMACE O SUCHU 2007

Tropické počasí v závěru týdne. Jasné letní počasí. Vrátí se slunečné a teplé počasí. Svatá Anna, horko už od rána. Slunečno a sucho.

Po čtyřech letech od poměrně významného sucha v roce 2003 došlo opět k většímu suchu, které bylo extrémní spíše regionálně a to z určitých pohledů. Též následovalo po na srážky bohatším roce 2006, kdy se vyskytla poměrně významná povodeň (viz patřičné stránky). Sucho opět patřilo spíše k méně významným co do našeho území jako celku, projevilo se spíše regionálně.

Datace, trvání a rozsah sucha

Sucho tohoto roku bylo zejména jarní, během léta bylo již podstatně mírnější a na podzim pak bylo zcela zažehnáno. Trvání sucha bylo tedy oproti některým jiným epizodám velmi krátké. Týkalo se některých lokalit jižních a středních Čech, kde bylo místy značnější. Dále bylo významné v severovýchodním výběžku Čech (Broumovsko) a na severu Moravy.

Velikost a průběh sucha

Jak bylo již zmíněno v minulých odstavcích, sucho tohoto roku nebylo velké, bylo jen lokálně významnější. Způsobeno bylo zejména významně podprůměrnými srážkami v dubnu a lehce podprůměrnými srážkami v dalších měsících s tím, že v nich docházelo již ke zmenšování sucha. K suchu v počátku jara dopomohly též od zimy panující vysoké teploty, které se na podzim snížily i slabě pod dlouhodobý normál. Srážek v září výrazně přibylo a sucho bylo zažehnáno. Indexy sucha se tak jasně shodují na suchu s vrcholem v dubnu, ukazují hodnoty -3 až -3.5. Pořadí období od roku 1805 je dle tří uváděných indexů velmi odlišné s tím, že se odlišuje index SPI-1 od ostatních dvou, které hovoří o tomto suchu jako o třetím nejextrémnějším.

Index SPI-1: 26. místo

Index SPEI-1 a Z-index: 3. místo

Hydrologicky bylo sucho nevýznamné a to z důvodu jeho časného výskytu (počátek vegetačního období, kdy jsou zásoby podzemní vody a vydatnost pramenů nejvyšší). Nejnižší průtoky se vyskytly v tomto roce zejména na Otavě, dolní Lužnici, Stěnavě, horní Moravě a Odře. Jinde bylo sucho méně významné.

Příčiny sucha

Počasí u nás ovlivňoval v dubnu výběžek tlakové výše nad západní Evropou, což bylo příčinou významného jarního sucha.

Shrnutí sucho 2007

  • Mělo krátké trvání a hlavní sucho se vyskytlo v dubnu
  • Příčinou byla tlaková výše na západě Evropy, zasahující do Evropy střední
  • Dle indexů šlo o zařazení sezóny na 3. a 26. místo
  • Spolupůsobily při něm nadprůměrné teploty na jaře a v létě
  • Hydrologicky bylo významnější lokálně a to v jižních a středních Čechách či výjimečně jinde (povodí Otavy, horní Moravy, Stěnavy a horní Odry či dolní Lužnice)

Použité zdroje

BRÁZDIL, R. TRNKA, M. a kol. Sucho v českých zemích: minulost, současnost, budoucnost. Brno: Centrum výzkumu globální změny Akademie věd ČR, 2015.

Napsat komentář