Přehrady v Povodí Odry

Hodnocení stránky

Tato stránka poskytuje přehled, popis a základní údaje týkající se přehrad v oblasti Povodí Odry. Základní informace o hrazení toků obecně nabízí stránka Hrazení toků a o přehradách v ČR stránka Přehrady v ČR. Vedle přehledové tabulky najdete u každé přehrady v povodí Odry (jmenované zde a na výše uvedené stránce) popis hráze, parametry hráze a nádrže a hydrologické údaje.

Témata stránky: Přehrady v povodí Odry – popis, přehrady – parametry hrází, hydrologické údaje přehrady, účely přehrad.


PŘEHRAD V POVODÍ ODRY – PŘEHLED

Přehrady v Povodí Odry. Počasí na 35. týden 2023. Soutok Labe a Orlice v Hradci Králové, pohled ze špice.

<strong>Přehrady POd</strong><strong>Šance</strong><strong>Morávka</strong><strong>Slezská Harta</strong><strong>Žermanice</strong><strong>Těrlicko</strong><strong>Kružberk</strong><strong>Olešná</strong><strong>Baška</strong><strong>Plánovaná přehrada</strong>

Oblast povodí se nachází v severovýchodní a samotné východní části našeho území, jehož kmenovým tokem je řeka Odra. Řeka Odra má od pramene ke státní hranici, kde naše území opouští, velice krátký tok. Významné jsou ovšem i její přítoky, na kterých se právě nachází několik málo vodních nádrží v této oblasti povodí. Na samotné řece Odře se na našem území žádná nádrž nenachází a nelze tedy regulovat průtoky na této řece, ani je naopak nadlepšovat. Většina vodních nádrží se nachází v oblasti spravované Závodem Frýdek-Místek, v Závodu Opava se nacházejí pouze dvě.

Přehled přehrad: CELÉ POVODÍ – Šance, Slezská Ostrava, Těrlicko, Žermanice, Slezská Harta, Kružberk, Baška a Olešná.

Šance

Tok: Ostravice

Stavba: 1964-1969

Umístění: U železniční zastávce obce Šance.

Primární účel: Zásobování obyvatel pitnou vodou a ochraně před povodněmi.

Výška hráze: 65m

Zatopená plocha: 337ha

Zaručený průtok: 2.3m3/s

Stručný popis: Hráz je sypaná, kamenitá se šikmým těsnícím jílovým jádrem.

Další účely díla: Nadlepšování průtoku v Ostravici, pro průmysl a výroba elektrické energie.

Morávka

Tok: Morávka

Stavba: 1961-1967 (1997-2000 nákladná rekonstrukce)

Primární účel: Nadlepšování průtoků pod nádrží.

Výška hráze: 39m

Zatopená plocha: 79ha

Zaručený průtok: 0.59m3/s

Stručný popis: Homogenní hráz s návodním těsnícím pláštěm a podloží je těsněno injekční clonou. Toto těsnění bylo při rekonstrukci částečně odfrézováno a nahrazeno geo membránou z PVC. Jedná se o první takové technické řešení ve střední a východní Evropě.

Další účely díla: Výrobě elektrické energie, snížení povodňových průtoků a zásobování obyvatel pitnou vodou.

Slezská Harta

Tok: Moravice

Stavba: 1987-1997

Umístění: U obce Slezská Harta.

Primární účel: Vodárenské účely.

Výška hráze: 64.8m

Zatopená plocha: 870ha

Zaručený průtok: 3.95m3/s

Stručný popis: Kamenitá hráz se šikmým středním jílovým těsněním, dvoustupňovým filtrem a přechodovou zónou. Hráz je zavázána do skalního podloží injekční štolou a na pravém břehu zavazovací stěnou.

Další účely díla: Výroba elektrické energie.

Žermanice

Tok: Lučina

Stavba: 1951-1957

Umístění: U obce Žermanice.

Primární účel: Zásobování ostravského průmyslu vodou.

Výška hráze: 32m

Zatopená plocha: 248ha

Zaručený průtok: 1ha

Stručný popis: Betonová, tížná hráz s kubaturou betonu, která je založená v prostředí složitých geologických poměrů

Těrlicko

Tok: Stonávka

Stavba: 1955-1964

Umístění: V obci Těrlicko.

Primární účel: Zásobování Těrlických železáren vodou.

Výška hráze: 25m

Zatopená plocha: 267.6ha

Zaručený průtok: 1.04m3s

Stručný popis: Zemní hráz se šikmým sprašovým těsnícím jádrem. Do její stabilizační části byla použita z místních štěrků a štěrkopísků částečně i vypálená haldovina. V podloží se střídá břidlice s jílovcem a pískovcem. Pod hrází se nachází jednořadá injekční clona.

Další účely díla: Ochrana před povodněmi pro území pod nádrží, nadlepšování průtoků v toku a rekreace.

V polovině 80. let byl vybudován přivaděč vody z říčky Ropičanky.

Kružberk

Tok: Moravice

Stavba: 1948-1955

Umístění: U obce Kružberk.

Primární účel: Dodávka vody pro vodárnu v Podhradí.

Výška hráze: 34.5m

Zatopená plocha: 280ha

Zaručený průtok: 1.5ha

Stručný popis: Tížná, betonová hráz založená do skalního podloží, které je tvořeno kulmskými břidlicemi, dorbami a slepenci. Utěsnění podloží je provedené injekční clonou. Součástí díla je zemní, sypaná hráz na přítok Lobník, která má hlavní účel zachycení splavenin.

Další účely díla: Nadlepšení průtoků v toku, průmyslové odběry a umožnění lepších podmínek pro život v toku a následných tocích Opavě a Odře.

Olešná

Tok: Olešná

Stavba: 1960-1964

Umístění: U Frýdku-Místku.

Primární účel: Potřeba vody pro průmysl.

Výška hráze: 18m

Zatopená plocha: 88ha

Zaručený průtok: 0.29m3/s

Stručný popis: Zemí hráz ze sprašových hlín, které jsou na návodní straně čisté a na vzdušné straně v kombinaci se štěrky. Těsnící část je zavázána do podloží betonovou zídkou a těsnícím zářezem.

Další účely díla: Ochrana Paskova před povodněmi, chov ryb a rekreace.

Baška

Tok: Baštice

Stavba: 1958-1961

Umístění: V obci Baška.

Primární účel: Rekreace.

Výška hráze: 7.9m

Zatopená plocha: 33ha

Stručný popis: Zemní hráz se šikmým těsnícím jádrem, kdy její stabilizační část je složena z hrubých štěrků a založená na sprašovém pokryvu podložní štěrkové terasy. Do sprašových hlín je zavázáno těsnění z jílových spraší, které je překryto stabilizačním štěrkovým přísypem.

Další účely díla: Zajištění minimálního průtoku pod nádrží.

Plánovaná přehrada: Nové Heřminovy

V oblasti povodí jsou v plánu opatření na horním toku řeky Opavy v oblasti obce Nové Heřminovy a Zátor pro ochranu území před povodněmi či naopak nadlepšování průtoků v toku v období sucha se zajištěním dalších funkcí. Opatření by mělo spočívat ve vybudování vodního díla Nové Heřminovy.

Výše byly popsány přehrady nacházející se v oblasti Povodí Odry, včetně připravované výstavby nové přehradní nádrže. Další retence vody je obsažena na stránce Rybníky, Jezera a mokřady.

Reference

Použitá a doporučená literatura:

KOPP, J. NĚMEC, J. akol. Vodní Díla v České Republice. Praha: Consult, 2016

KOPP, J. NĚMEC, J. akol. Drobné vodní toky v České Republice. Praha: Consult, 2012

KOPP, J. NĚMEC, J. akol. Rybníky v České Republice.Praha: Consult, 2012

KOPP, J. NĚMEC, J. akol. Voda v České Republice. Praha: Consult, 2006

POVODÍ ODRY, s. p., www.pod.cz

Napsat komentář