Klimatické statistikyKlimatologie

Klimatické charakteristiky k zimě 2022/2023

Hodnocení článku

Klimatické charakteristiky k zimě 2022/2023 ukazují přehled vývoje základních klimatických prvků podle našeho měření v Praze a okolí. Měření probíhá v nižší nadmořské výšce v teplejší a sušší oblasti. Vyhodnocení má podobu řady a to za období našich měření soustavně od roku 2005. Vyhodnocujeme údaje průměrné teploty vzduchu, průměrných srážek a celkových srážek za měsíc. Jde o pravidelnou prezentaci naměřených údajů, které ukazují jak se v posledních letech v této oblasti klima vyvíjí. Vyzdvihujeme extrémy za dobu měření a sestavujeme také žebříček dat průměrné teploty a průměrných srážek za celé období měření. Žebříček uvádíme sestupně od nejvyšších hodnot v podobě nejteplejších a nejvlhčích měsíců směrem dolů k nejchladnějším a nejsušším.

Teplotní žebříček let 2005/2006-2022/2023

V této části uvádíme výpis průměrné teploty vzduchu ve °C za období zimy let 2005-2023 sestupně. Na konci zobrazujeme graf vývoje teploty rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

2006/2007 5.79°C
2019/2020 4.27°C
2015/2016 4.13°C
2013/2014 3.41°C
2022/2023 3.14°C
2007/2008 3.11°C
2014/2015 2.92°C
2018/2019 2.91°C
2021/2022 2.60°C
2017/2018 2.16°C
2020/2021 1.96°C
2011/2012 1.72°C
2008/2009 0.92°C
2012/2013 0.88°C
2016/2017 0.58°C
2005/2006 0.15°C
2010/2011 -1.01°C
2009/2010 -1.03°C

Komentář: Nejteplejší zimou ve sledované období zůstává ta v období let 2006/2007, na kterou zajisté pamatujeme. Počasí u nás bylo ve znamení častých přílivů teplého vzduchu, v lednu ovlivnila naše území vedle jiných významná cyklona zvaná “Kyrill”. Podobně teplou zimu jsme zaznamenali na konci dlouhého suchého období v letech 2019/2020, tedy nedávno a do třetice po velmi horkém létě v letech 2015/2016, kdy bylo ono suché období na počátku. Letošní zima se ovšem řadí k těm nejteplejším, o něco chladnější byla zima předchozí. Nejsudenější zimou, na kterou také nelze zapomenout, byla ta v letech 2009/2010. Počasí u nás v lednu ovlivnila cyklona zvaná “Daisy” a přinesla skutečně velmi vydatné sněžení i do nížin. Silný mráz byl častým jevem a i mimo hory se vyskytovaly tzv. arktické dny (teplota v maximech -10°C a nižší). Studená byla i následující zima a zima předcházející té z tohoto období nejteplejší, tedy zima 2005/2006.

Srážkový žebříček let 2005/2006-2022/2023

V této části uvádíme výpis průměrných srážek za období zimy let 2005-2023 sestupně. Na závěr zobrazujeme graf vývoje srážek rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

2009/2010 1.36mm
2018/2019 1.35mm
2020/2021 1.29mm
2012/2013 1.07mm
2015/2016 1.02mm
2019/2020 1.01mm
2010/2011 0.98mm
2008/2009 0.75mm
2017/2018 0.72mm
2016/17 a 2022/23 0.71mm
2021/2022 0.67mm
2005/2006 0.65mm
2006/2007 0.47mm
2014/2015 0.43mm
2011/2012 0.39mm
2007/2008 0.26mm
2013/2014 0.25mm

Komentář: Nejsušší byla zima 2013/2014, která vlastně odstartovala dlouhé suché období let 2014-2019/2020. Nejvlhčí byla zima 2009/2010, tedy zima zároveň nejstudenější za sledované období (viz kapitola výše). Letošní zima se řadí spíše k těm průměrným, mírně sušším a srážkový průměr má shodnou hodnotu jako měl v zimě 2016/2017. Dále se řadí mezi velmi vlhké i nedávné zimy 2018/2019 a 2020/2021. Naopak suché zimy jsou spíše starších dat a jde vedle nejsušší sezóny o zimy 2007/2008 a 2011/2012.

Vývoj průměrné teploty, srážek a jejich trend

Graf je společný pro vývoj teploty a srážek. Ukazuje vývoj průměrné teploty vzduchu za období (oranžově) a průměrných srážek za toto období (světle modře). Dále ukazuje lineární trendy vývoj uvedené průměrné teploty a srážek od roku 2005 (červená a tmavě modrá čára zakončená šipkou ve směru plynutí času). Tato ukazuje jaký je výsledný trend vývoje teploty a srážek za období jako celek.

Klimatické charakteristiky k zimě 2022/2023. Vývoj teploty vzduchu a srážek s trendy v Praze a okolí.

Co se týče vývoje průměrné teploty vzduchu v zimních sezónách ve sledovaném období, tak vidíme značnou proměnlivost teploty v jednotlivých letech. Významněji studené zimy střídaly ty teplé, zejména na počátku sledovaného období. Celkový trend vývoje teploty vzduchu je rostoucí a to poměrně výrazně. Za období jako celek se teplota zvýšila zhruba z 1.3°C na 2.9°C. Trend srážek máme také patrný a je též rostoucí, byť méně významně než teplota. Srážky se zvýšily v průměru zhruba z 0.6mm na 0.9-1.0mm.

Závěr

Závěrem konstatujme, že v období k roku 2023 máme dle aktuálního dlouhodobého normálu počítaného od roku 2005 následující statistiky v podobě počtu případů s určitou odchylkou či bez odchylky:

  • Teplotně nadprůměrné: 9
  • Srážkově nadprůměrné: 3
  • Teplotně průměrné: 3
  • Srážkově průměrné: 0
  • Teplotně podprůměrné: 6
  • Srážkově podprůměrné: 0

Trend vývoje základních prvků:

Uveďme také, že průměr znamená dle těchto statistik odchylku do +/-0.3°C/mm. Odchylky mezi těmito hodnotami jsou zanedbány a období se hodnotí jako průměrné. Trend vývoje prvků se vztahuje k celému období vždy k aktuálnímu roku. Míru intenzity trendu ukazují barevné šipky. Při nepatrném trendu se považuje tento za nevýznamný a je hodnocen jako setrvalý.