Sucho 2000

Hodnocení stránky

Informace o významně suché epizodě sucho 2000 dle analýzy naměřených dat a dalších dostupných informací, včetně dokumentárních zdrojů z dané doby jako doplnění informací. Jak trvala tato epizoda dlouho a jaký byl průběh sucha. Které meteorologické podmínky sucho způsobily a jaké mělo toto příčiny a důsledky. Tyto podrobnější informace poskytuje tato stránka dále. Průběh teplot a srážek v období roku jsou vyjádřeny jako odchylka od dlouhodobého normálu referenčního období let 1961 až 1990.

Sucho a jeho velikost je hodnoceno také dle indexů sucha a to podle indexu SPI-1, SPEI-1 a Z-indexu (více o indexech sucha a jejich použití nabízí článek Meteorologické a hydrologické indexy sucha a jejich využití). Umístění suchých epizod dle indexů sucha znamená zařazení suchého roku dle extremity sucha v období let 1805 až 2012 u nás. Obecný přehled suchých epizod s jejich stručným popisem a jejich seřazení dle extremity najdete na hlavní stránce tohoto menu Největší sucha v ČR a také v příspěvku Největší sucha v ČR a jejich příčiny. Obecné informace o suchu jsou uvedeny na stránce Sucho.

Témata stránky: Suchá epizoda, suché období, sucho 2000, datace, trvání a rozsah sucha, velikost a průběh sucha, příčiny a důsledky sucha.


INFORMACE O SUCHU 2000

Níže Vaia. Silný vítr na východě. Silný vítr a sněžení během dne. Prach zdvižený větrem. Sucho.

Ač se v tomto roce vyskytla v ČR i významná regionální povodeň, více stránka Největší povodně v ČR nebo přesněji Povodeň 2000, tak to byl spíše výjimečný stav. Rok 2000 patřil spíše k těm sušším, avšak průběh meteorologických prvků (zejména srážek) během roku byl zajímavý. O tom pojednávají další odstavce. sucho nemělo příliš dlouhé trvání a hydrologicky bylo méně významné.

Datace, trvání a rozsah sucha

Sucho se vyskytlo od dubna do srpna s krátkou přestávkou v červenci, který byl právě výjimečný a jiný co do průběhu počasí. Právě v tomto období se vyskytly významnější srážky, ale v srpnu sucho opět pokračovalo. Sucho následovalo po povodňové situaci z počátku jara.

Velikost a průběh sucha

Počátek roku přinesl průměrné nebo i slabě nadprůměrné srážky. Extrémně vlhkým měsícem byl březen, v němž též došlo k významnému tání sněhové pokrývky a výskytu velké povodně zejména na severu Čech. Od dubna pokračovalo opačné počasí a to suché s deficitními srážkovými úhrny. Výjimkou byl července s kladnými srážkovými odchylkami, který sucho jen zmírnil. V srpnu pokračovalo suché počasí a ani další měsíce roku nebyly nijak srážkově bohaté. Co se týče teplot vzduchu, tyto byly nadprůměrné kromě července neustále až do srpna. Dle indexů sucha šlo o vrchol ihned v dubnu s hodnotami -1.5 až -3. Poté bylo sucho mírnější, po červencovém zlepšení srážkového deficitu už v srpnu nedosáhlo zdaleka takového rozměru. Dle dvou indexů ze tří uváděných bylo sucho ale dosud (od roku 1805) nejextrémnější (Brázdil, Trnka a kol. 2015).

Index SPI-1: 6. místo

Index SPEI-1 a Z-index: 1. místo

Hydrologicky bylo sucho tohoto roku nevýznamné a tam, kde bylo detekováno, tak šlo o přechodný pokles průtoků pod hranici stavu sucha.

Příčiny a důsledky sucha

V prvním měsíci, tedy dubnu zasahovala do střední Evropy od západu tlaková níže. V květnu ovlivňovala naše počasí jednak tlaková výše nad východem Evropy a jednak výběžek azorské anticyklony, který byl příčinou suchého počasí i po zbytek období (jak bylo řečeno s výjimkou července).

Velmi a teplo a sucho bylo po polovině dubna zaznamenáno ze severovýchodu země, zmiňovány jsou ztráty zemědělců.

Shrnutí sucho 2000

  • Týkalo se jarního a letního období, trvalo od dubna do srpna s výjimkou července
  • Příčinou byla tlaková výše nad východem Evropy a hřeben tlakové výše od Azor
  • Kromě července k suchu přispěly nadprůměrné teploty
  • Vrchol sucha nastal dle indexů sucha v dubnu
  • Sucho bylo zařazeno dle indexů na 1. a 6. místo
  • Hydrologicky bylo sucho nevýznamné a mělo krátké trvání

Použité zdroje

BRÁZDIL, R. TRNKA, M. a kol. Sucho v českých zemích: minulost, současnost, budoucnost. Brno: Centrum výzkumu globální změny Akademie věd ČR, 2015.

Napsat komentář