Hydrologická situacePočasí

Hydrologická situace 15.11.2018

Hodnocení článku

Sucho v ČR pokračuje i nyní v polovině listopadu, do kdy byly teploty nadprůměrné, místy i vysoce a srážky značně podprůměrné. Přesně jak bylo predikováno ve výhledu na měsíc jsou zatím listopadové srážky zcela zanedbatelné a teploty nadprůměrné. Kolem poloviny listopadu začíná docházet ale k jejich snižování. Zhodnoťme tedy aktuální hydrologickou situaci, před příchodem avizované změny počasí. Nízké průtoky na tocích v ČR stále převažují, podzemní vody jsou na nízké až velmi nízké úrovni a využitelná vodní kapacita je nízká až velmi nízká, kromě horských a vyšších poloh a ojediněle i jiných oblastí. Hydrologická situace 15.11.2018. Podrobněji v dalším odstavci.

Hydrologická situace 15.11.2018: Hydrologické ukazatele

Povodeň 1890 přes 133 lety. Na jihu obleva. Rozvodněný tok po tání sněhu. Hydrologická situace.

Hydrologická situace a její aktuální stav

Opět se podíváme na stav hydrologických ukazatelů, které nám indikují výskyt sucha na našem území. Situace se od posledně vydaného příspěvku na toto téma Hydrologická situace (17.10.2018), od čehož uplynul měsíc, příliš nezměnila. Jediné srážky, které se v ČR vyskytly a byly o něco plošnější přišly ke konci října. Místy zlepšily vláhové podmínky v půdě a mírně zvýšily průtoky ve vodních tocích. Tyto ovšem postupně v dalším období bez významnějších srážek, které trvá doposud, opět poklesly na nízké hodnoty. Důležitou změnou je napuštění vodní nádrže Pařížov na řece Doubravě, která měla minimální hladinu od léta. Hladiny v mnoha nádržích v ČR ovšem zůstávají na velmi nízké hladině, neboť nadlepšují průtoky v korytech vodních toků pod nimi i za velmi nízkých přítoků do nich. Vedle kaskády na Vltavě, ze které je zajištěn minimální odtok 40m3/s-1 (stupeň Vrané, Povodí Vltavy, 2018), jde třeba v sousedním povodí o vodní nádrž Rozkoš, která celá léto a podzim nadlepšuje prostřednictvím dolní části Metuje průtoky v Labi od Jaroměře a odtéká z ní za nulového přítoku 3-5m3/s-1 (Povodí Labe, 2018).

Vodní kapacita půdy

Je v ČR poměrně rozličná. Nejnižší je v nížinách a nejteplejších či nejsušších oblastech, kde spadlo navíc v létě a na podzim minimum srážek. Jedná se o jižní Moravu, Polabí, okolí Prahy, severozápadní nížinné oblasti a Karlovarsko. Dále jde o velmi lokální výskyt nižších hodnot vláhy v půdě. Vyšší hodnoty trvale zaznamenáváme ve Slezsku, kde spadlo na konci léta a počátku podzimu o něco více srážek nebo také v jižních Čechách, lokálně pak na Vysočině. Hodnoty vodní kapacity v posledních týdnech ale opět klesají.

Vodnosti a průtoky toků

Vydatnost pramenů a tím i vodnosti toků jsou v ČR v drtivé většině nízké až velmi nízké. Velmi nízké jsou stále v povodí horního a středního Labe, horní Jizery, dolní Ohře, Otavy nebo Moravy. Převládá podnormální vodnost nebo sucho, místy extrémní sucho. Tomu odpovídají i stavy sucha na tocích ohledně průtoků v jednotlivých profilech. Těch platí nejvíce na SZ/S Čech, na východě Čech, v povodí Sázavy a na jižní či střední Moravě.

Podzemní vody

V mělkých vrtech jsou hladiny podzemních vod většinou silně až mimořádně podnormální, zejména v oblasti východních, středních a severozápadních či severních Čech z pohledu povodí Labe. O poznání lepší je situace ve Slezsku.

Hydrologická situace: Předpokládaný vývoj

V dalších dnech po polovině měsíce lze čekat snížení teploty vzduchu a výskyt zimního rázu počasí, minimálně po několik dnů. Srážky budou od středních poloh postupně sněhové, od vyšších poloh se bude sníh akumulovat. Zdejší průtoky se nijak měnit nebudou. Průtoky v nižších výškách by měly být setrvalé, s příchodem srážek pak místy kolísající. I v nižších polohách se během příštího týdne může objevit přechodná slabá pokrývka sněhu. Významné zlepšení hydrologické situace by přinesla situace s plošnými a trvalými dešťovými srážkami ve více vlnách, obecně tedy delší vlhčí období. Dále také situace s výskytem sněhové pokrývky a jejím následným táním. Taková situace se zatím neočekává. Vzhledem k velkému deficitu nebudou srážky stále dostačující.

Použité zdroje

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, ČHMÚ. www.chmi.cz. Hlásná a předpovědní povodňová služba, HPPS. hydro.chmi.cz.

POVODÍ LABE, s. p. www.pla.cz.

POVODÍ VLTAVY, s. p. www.pvl.cz.