Hydrologická situaceSucho

Jak hodnotit sucho?

Hodnocení článku

Na naší Facebook stránce se nedávno pod příspěvkem o míře ohrožení suchem v ČR rozběhla diskuze. Ta směřovala vesměs na neodpovídající stav ve sdílené mapě ohrožení suchem v ČR k 22.3.2021 podle ČHMÚ. Sešly se následující argumenty. A to, že v loňském roce stále pršelo a že nyní na polích stojí kaluže vody. Sucho ovšem zdaleka nelze hodnotit pouhým pohledem do krajiny, na zemský povrch ani po vyhrabání malé díry do půdy. Jak hodnotit sucho? S tím se pokusíme poradit v tomto článku a to zejména v reakci na uvedenou diskuzi.

Několik měsíců pršelo, jak může být sucho?

Pokud bude na daném území v teplé části roku po delší období málo pršet a bude vysoká teplota, půda bude vysychat. Postupně bude mít podobu prachu, udusaná a původně mokrá hlína bude mít postupně praskliny. Totéž bude platit o místech původem s výskytem vody, tzv. kalužích. Jednoduše vznikne sucho. To může být v létě situace několika málo dnů, v krajině pak vyjma zdrojů vody nenajdeme vodu žádnou. Teď si k tomu představte, že v dané oblasti jsou srážky nedostatečné vůči výparu řadu měsíců a deficit srážek narůstá několik let. Po tomto období přijdou významné srážky, vše se rázem namočí. Za chvíli bude v polích a na cestách stát voda, naplní se tedy opět ty známé kaluže. Ano, příroda bude ovlažena a určitě to do jisté míry zaznamená. Zvláště pokud budou srážky prudké, velká část vody odteče. Mohou se rozvodnit i menší vodní toky, avšak spíše nevýznamně vzhledem k situaci.

Řekneme v této situaci, že je sucho? Určitě ne, ale z pohledu hydrometeorologického hodnocení ano. Sucho totiž bude stále a to sucho půdní čili klimatické, hydrologické ani nemluvě. Proč?

  • Deficit srážek se rozhodně nedoplnil, klimatické sucho trvá, avšak je podle situaci zmírněno (většinou po jedné epizodě srážek málo)
  • Půda se nasytila jen na úplném povrchu, půdní sucho trvá také a tím i sucho zemědělské (za jak dlouho budeme muset opět zalévat zahradu?)
  • Nemůže být řeč o tom, že voda pronikla do podzemních vod (hydrologické sucho z tohoto pohledu beze změny)
  • Do vodních toků stekla pouze voda při srážkách odtokem, někdy velká část (hydrologické sucho zde trvá, jen je velmi krátce přerušeno odtokem)

Letmým pohledem sucho nehodnotíme

Přesto budou na cestách a polích kaluže vody, bláto a na povrchu bude všude půda vypadat velmi mokře. Letní sluneční svit a vysoká teplota si s takovouto “zásobou” vody navíc poradí raz dva. To nám počasí předvedlo vícekrát, velmi významně třeba v létě 2015. Spadly za tři dny desítky milimetrů srážek, bylo to hodně srážek? Otázka má různé odpovědi. Ano, pokud nebude deficit srážek, bude nasycená půda a podobně. Ne, pokud bude taková situace jako byla v létě 2015. Více k této situaci viz článek ze středního Polabí Srážkové charakteristiky léta 2019 vůči sezónám 2018 a 2015.

Stejné je to, že zhruba 5-6 let jsou srážky deficitní, v některých rocích v létě až extrémně nízké a teplota je vysoká. K tomu jsou zimy převážně teplejší bez nebo s nedostatkem sněhové pokrývky. A poté se objeví jeden vlhčí rok (necelý) a na sníh bohatší zima. Jsou lokální rozdíly. Někde došlo skutečně k vyrovnání deficitu srážek, doplnění vláhy i podzemních vod. Ten velký deficit srážek ale všude vyrovnán není a to se projevuje i na půdní vláze. To jsou taková ohniska sucha, zde začne při nepříznivém vývoji v dalším roce sucho opět vznikat. Bude se prohlubovat i šířit.

Tady samozřejmě záleží na další vývoji a to silně. Situace se může překlopit zpět do sucha, ale také může být sucho v podobě určitých ohnisek zcela zažehnáno. A můžeme se potýkat s velkou povodní. Počasí je nevyzpytatelné, potvrdilo nám to už mnohokrát.

Jak to je se suchem aktuálně?

Ve druhé části článku se podíváme podrobněji na to, jaká je hydrologická situace v ČR nyní. Aneb kde tedy to sucho v určité míře přetrvává? Souhrnně můžeme říci, že sucho v ČR nehrozí. V určitých lokalitách ale mírná hrozba sucha zůstala po celou zimu. Proč?

Sucho klimatické a půdní

Využitelná vodní kapacita v půdě zůstala nižší v celé části severozápadních Čech zhruba od Prahy, dále na Plzeňsku a v části jižní Moravy. Důvodem byly srážky, které nebyly schopny kompenzovat svůj deficit a deficit půdní vláhy vlivem horkých let.

Jak hodnotit sucho? Využitelná vodní kapacita v půdě do 20cm k 26.3.2021.

Obr. 1 Využitelná vodní kapacita do 20cm hloubky v půdě k 26.3.2021, zdroj: chmi.cz

Obrázek 1 ukazuje využitelnost vodní kapacitu v půdě. Tento stav ilustruje výskyt půdního sucha v podobě nedostatku půdní vláhy do 20cm po povrchem. V těchto lokalitách zůstaly hodnoty nižší celou zimu a nyní s příchodem suššího počasí a také zvýšení teploty nastává větší pokles hodnot půdní vláhy. Vláha je v tomto profilu půdy uváděna jako dostupná voda v procentech.

Jde o základní indikátor půdního sucha či též odraz poměru srážek ve vztahu k teplotě vzduchu či období a podobně (intenzita výparu). V tomto ohledu se sucho projevuje jako první. Dále je možné hodnotit i další ukazatele.

Deficit srážek za posledních 6 měsíců v ČR prakticky nemáme, ale za poslední rok ano. Srážky jsou deficitní zejména na jihozápadě, západě až severu Čech. Částečně pak na západě středních Čech.

Jak hodnotit sucho? Deficit srážek v ČR za 24 měsíců k 22.3.2021.

Obr. 2 Deficit srážek za poslední rok k 22.3.2021, zdroj: chmi.cz

Opět vidíme, že zejména ten západ a severozápad nemá na počátku vegetační sezóny dobrou situaci ohledně půdního sucha. Podobné ukazuje i míra ohrožení půdním suchem do hloubky 40cm pod povrchem. Ta byla sdílena na naší Facebook stránce (odkaz v úvodu článku). též ukazuje přibližně oblasti s nižší vodní kapacitou a deficitními srážkami.

Sucho hydrologické

Tento druh sucha prezentuje zásoby podzemních vod, vydatnost pramenů a od toho se odvíjející vodnosti toků. Zde se sucho projevuje s určitým zpožděním a velký vliv zde zaznamenáváme při jeho několikaletém trvání. Zlepšení situace poté trvá také delší dobu. Právě po několikaletém suchu byly hodnoty parametrů prezentujících hydrologickou situaci a riziko výskytu tohoto druhu sucha velmi špatné. Nyní se situace obrací a po loňském roce (zejména druhé polovině) a nyní po zimním období zaznamenáváme zlepšení i co do hladin podzemních vod. Ale stále tam máme rezervy a lokálně jsou hladiny i významně snížené.

Hladiny podzemních vod jsou místy i velmi nízké, aktuálně zejména ve středních a jihozápadních Čechách. Dlouhodobě lepší je situace na východě země. Tam spadlo v minulém roce často více srážek. I vydatnost pramenů je nižší na JZ/Z/SZ Čech a v centrální části Čech.

Jak hodnotit sucho? Vydatnost pramenů k 21.3.2021.

Obr. 3 Vydatnost pramenů v měrných profilech v ČR k 21.3.2021, zdroj: chmi.cz

Na obrázku 3 je vydatnost pramenů v měřících profilech v ČR k poslednímu týdnu. Ta opět ukazuje často nižší hodnoty v oblastech, ve kterých máme i hodnoty ostatních ukazatelů nižší, tedy horší. Jde o půdní vláhu, deficitní srážky za poslední rok a podobně.

Vodnosti toků

Tmavě modré a modré barvy ubývá, přibývá žluté a oranžové. I tak lze okomentovat prezentované vodnosti vodních toků v měrných profilech v ČR. Odstíny červené totiž ukazují snížené vodnosti a ty začínají ve vztahu k dlouhodobému normálu v ČR přibývat.

Vodnosti toků 26.3.2021 a poměr k normálu.

Obr. 4 Vodnosti toků ve vztahu k dlouhodobému normálu referenčního období 1981-2010 v hlavních měrných profilech v procentuálním vyjádření, zdroj: chmi.cz

Vodnosti toků v ČR se zlepšily zejména během zimy a po tání sněhu ze všech poloh v lednu a n počátku února. Po odtoku vody se začaly vodnosti snižovat. Nyní, jak je vidět na obrázku 4, snižování vodností pokračuje. Ve vztahu k normálu let 1981-2010 jsou vodnosti v ČR nyní nižší a odpovídají 30 až 70% normálu. Z hlediska M-denního průtoku jsou vodnosti stále dobré. Na Vysočině a Moravě dokonce velmi dobré.

Shrnutí

Sucho bylo loni i před loni významné, loni po zimě dokonce katastrofální. Letos je situace podstatně lepší, ale v některých oblastech není vzhledem k aktuálnímu období dobrá. V dalších dnech a týdnech bude dotovat průtoky a nasycení území od vyšších poloh tající sníh. Zejména ve velmi teplých dnech bude tání rychlejší. Srážek čekejme méně, proto se tání neurychlí. To je velmi dobrou zprávou pro to, aby voda z tajícího sněhu rychle neodtékala a dobře se infiltrovala (vsakovala) do půdy.

V polohách středních a zejména pak v nižších (nejnižší polohy dobře ukazují nižší hodnoty půdní vláhy, viz obr. 1). Tam nutno počítat s tím, že při nižších srážkách a vzhledem k postupně rostoucí teplotě hodnoty vláhy neklesnou a totéž platí o průtocích tamních vodních toků. Hydrologická situace se tam tedy spíše zhorší. Ovšem s odkazem na další klimatický vývoj v prvních týdnech teplé části roku a tedy vegetační sezóny. Její počátek se datuje na 1. duben.

Cíl článku a další informace

Věříme, že v článku se podařilo objasnit jak správně hodnotit sucho. Že sucho nemůžeme hodnotit podle jedné lokality ani podle stavu půdy na povrchu. Též se podařilo snad vysvětlit, že hydrologická situace je většinou v ČR dobrá. Ale že na druhé straně jsou místa, kde nejsou hodnoty ukazatelů tak dobré. A kde může za určitých podmínek jako první započít rozvoj sucha během vegetačního období.

Informace o hydrologické situaci lze pohromadě najít na stránce ČHMÚ nebo na stránce jeho projektu HAMR. Tam se informace o suchu prezentují přehledně s hodnocením stavu odborníky. Též nabízíme základní přehledové informace na naší stránce Hydrologická situace.