Klimatické statistikyKlimatologiePočasíZajímavostiZměna klimatu

Srážkové charakteristiky léta 2019 vůči sezónám 2018 a 2015

Hodnocení článku

V článku Teplotní a srážkový průběh léta 2015 a 2018 ve středním Polabí, který byl publikován po skončení loňského léta (2018), byly srovnány srážkové charakteristiky spočívající v úhrnech za období, měsíce, rozložení srážek v období, vydatnost srážek v denním kroku, počtu srážkových dnů, převládajícím druhu srážek a podobně. Oblastí, kde bylo měřeno byla nížinná oblast středního Polabí, venkovská lokalita. Pro připomenutí a podrobnosti odkazujeme na článek z loňska, výše. Nyní přinášíme vyhodnocení údajů za léto 2019 – srážkové charakteristiky léta 2019 se srovnáním. Bylo léto 2019 v této oblasti srážkově příznivější?

Srážkové charakteristiky léta 2019 a srovnání se sezónami 2018 a 2015

V oblasti spadlo za léto 2019 celkem 138mm srážek (za léto 2018 to bylo 91.4mm, za léto 2015 164.7mm). Tento přehled nám podává základní informaci, dle níž můžeme konstatovat o výjimečnosti sucha v roce 2018, tedy loňském. V létě 2015 spadlo ještě více srážek než v létě letošním. To nám ovšem neukáže vše o příčinách sucha v těchto letech. Podíváme se tedy na další ukazatele. Důležitým ukazatelem je počet srážkových dnů, tedy období za které tyto srážky spadly a jak v něm byly případně rozloženy.

V létě 2019 bylo 26 srážkových dnů (v létě 2018 jich bylo jen 24 a v létě 2015 se vyskytlo 27 takových dnů). I počet srážkových dnů, v nichž napršel tento úhrn byl tedy v loňském létě o něco nižší. Maximální denní srážkový úhrn a počet případů s konkrétními úhrny srážek jsou dalším důležitým ukazatelem, které nám upřesní charakter a intenzitu srážek. Nejvyšší denní úhrn srážek za léto 2019 činil 21.0mm (v létě 2018 šlo o nižší úhrn 18.6mm, v létě 2015 šlo ale o podstatně vyšší úhrn 40.5mm).

V letošním létě se vyskytlo nejvíce případů srážek s úhrnem do 5mm (11), v létě 2018 převažovaly ovšem úhrn srážek do 1mm (11) a v létě 2015 šlo o úhrny do 5mm (10). Druhý největší podíl na celkovém úhrnu měly v případě léta 2019 srážky o úhrnech do 10mm (6), v létě 2018 shodně (7) a v létě 2015 srážky o úhrnech do 1mm (8).

Druh srážek

Druh srážek je další důležitý faktor pro hodnocení sucha. O tom že obecně na našem území v létě hrají zásadní roli konvekční srážky (přeháňky a bouřky) a tyto tak mají tedy velký podíl na celkovém úhrnu srážek za toto období, není pochyb. Těchto srážek ale s oteplováním klimatu přibývá, zejména v nižších polohách, kde je vzestup teplot významnější. Konvekční srážky nejsou hydrologicky významné, významně se tak při jejich převaze rozvíjí sucho. Pokud jsou tyto navíc málo časté a vydatné, pak je sucho ještě zvýrazněno.

Jak tomu bylo v těchto třech suchých letech? V létě 2019 se vyskytly konvekční srážky v podobě přeháněk a bouřek (19 případů) a převládly. Dále doplnil srážky déšť (10 případů). V létě 2018 se vyskytly konvekční srážky a též převládly (16 případů), dále je doplnil déšť (9 případů) a mrholení (1 případ). V létě 2015 bylo srážek více, ale opět významně převládly konvekční (20 případů), doplněné deštěm (13 případů) a mrholením (3 případy). Mnohdy šlo o kombinaci různých druhů srážek ve vztahu ke konkrétnímu dennímu úhrnu, například na studené frontě často přeháňky/bouřky a následně zejména během večera déšť.

Tab. 1 Srážkové dny, úhrny a další údaje o srážkách v létě 2019 v Polabí

Tab. 2 Shrnutí srážek a charakteristiky

Intenzita srážek

Intenzita srážek hraje též důležitou roli při hodnocení sucha během období léta. Konvekční srážky vykazují zpravidla vyšší intenzity (mírnou či silnou nebo mimořádně silnou), déšť menší (většinou slabou či velmi slabou) a mrholení, které se v létě zpravidla nevyskytuje, nejslabší. V létě 2019 převážily srážky slabé intenzity (12 případů) a velmi slabé (10 případů). V létě 2018 srážky velmi slabé intenzity (13 případů) či slabé intenzity (8 případů). Léto 2015 se vyznačovalo slabými nebo mírnými srážkami (10 případů) a velmi slabými (7 případů).

Srážkové charakteristiky léta 2019: Grafické znázornění

Srážkové charakteristiky léta 2019.

Obr. 1 Přehled srážkových úhrnů za léto 2019 v Polabí

Srážkové charakteristiky léta 2019 - druhy srážek.

Obr. 2 Převažující druhy srážek v létě 2019 v Polabí

Srážkové charakteristiky léta 2019 - ukazatele.

Obr. 3 Podíl srážkových úhrnů na celkové úhrnu za léto 2019 v Polabí

Závěr: Srážkové charakteristiky léta 2019

Závěrem je možné říci, že v létě 2019 spadlo více srážek než v létě 2018 a méně než v létě 2015, ve více srážkových dnech než v létě 2018 v o něco méně srážkových dnech než v létě 2015. Maximální denní srážky byly též vyšší než v létě 2018 a nižší než v létě 2015. Převažovaly srážky vydatnější, do 5mm, než v létě 2018 a shodně jako v roce 2015. Stejně jako v sezónách 2018 a 2015 převážily konvekční srážky, avšak vůči dešti v létě 2019 významněji. Srážky byly nejčastěji slabé, stejně jako v létě 2015, oproti létu 2018, kdy převážily srážky velmi slabé intenzity.

Pokud se podíváme na výše uvedené výsledky, můžeme říci, že sucho bylo z meteorologického hlediska pouze při hodnocení srážek jako hlavní příčina výskytu sucha v létě 2018 významnější než v létě 2019 a 2015, kdy byly charakteristiky srážek obdobné. Důležité je ovšem mimo jiné vyhodnotit i teplotní průběh a poměry. Tato práce se zabývá ovšem složkou srážek jako jedné z příčin výskytu sucha.