Změna trendu teploty vzduchu během roku

Hodnocení článku

Na základě poslední analýzy pomocí nové metody klouzavých trendů jsou oproti dřívějším desetiletím v poslední době u nás pozorovány změny v trendech minimálních a maximálních teplot vzduchu v některých částech roku. Výsledky najdeme v práci Pokorné a Kučerové, 2018. Tato práce navazuje na již publikované (Moliba a kol., 2006 a Cahynová, Pokorná, 2013). Změny globální teploty indikují změnu klimatu. V citované práci jsou prezentovány změny trendů minimálních a maximálních teplot nejen v průběhu celého roku mezi obdobími let 1961-2000 a 1975-2014. Mezi těmito obdobími můžeme pozorovat několik značných změn trendů teploty vzduchu během roku. Tyto změny můžeme zřetelně pozorovat i v posledních letech, vidíme je tedy i v případě aktuálního průběhu počasí. V některých obdobích nebyly naopak pozorovány žádné změny. Jaká je tedy pozorovaná změna trendu teploty vzduchu v roce?

Změna trendů teploty v období 1961-2000 a 1975-2014

V některých obdobích roku došlo ke změně trendů minimálních a maximálních teplot vzduchu v ČR. Statisticky významné kladné trendy minimálních a maximálních teplot, tedy oteplení, se dle měření z vybraných stanic ČHMÚ vyskytují na počátku dubna. Tento významně kladný trend je střídán naopak snížením kladného trendu až téměř na nulovou hodnotu. Kladnému trendu též předchází záporný trend v případě minimální teploty a téměř nulový v případě teploty maximální. Další statisticky kladný trend teploty je registrován přibližně od konce května do poloviny srpna.

Následuje až záporný trend během září, kdy dochází k výskytu nižších teplot. Tento trend pokračuje i na začátku října. Během tohoto měsíce se vrací významněji kladný trend s kratším trváním a maximem na přelomu října a listopadu. Přesně tomu odpovídá i chod teplot v minulých letech, kdy po vysokých teplotách přichází během září chladnější počasí. Teploty jsou často o poznání nižší než poté během října a v listopadu.

V období let 1961-2000 výše popsaný vývoj trendů teplot vzduchu nebyl pozorovatelný. Dle dat ČHMÚ, které jsou v uvedené práci použity, docházelo k významněji kladnému trendu teplot během února a tento přetrval do začátku března. Poté nastávalo snížení kladného trendu s minimem na konci měsíce března a počátku dubna. Během dubna opět narůstala teplota a trend byl vysoce kladný s maximem na konci dubna. V dalších měsících se trendy teplot nijak neliší. Až na konci srpna a v září, kdy v uvedeném období na konci srpna a počátku září docházelo ke zvyšování kladného trendu s maximem během září. Následoval pokles během září s minimálními hodnotami na přelomu září a října. Poté trend narůstal až do konce roku.

Co se tedy změnilo v trendech teplot vzduchu oproti předchozímu období (1961-2000)?

  • Pokles teplot do záporných trendů se posunul z konce března a začátku dubna na začátek března
  • Následný vzrůst trendů do vysoce kladných hodnot je významnější a přichází dříve, místo na konci dubna již na jeho počátku, což působí dřívější nástup vegetačního období
  • Místo vzestupu teplot do kladných trendů dochází k poklesu do hodnot záporných během září
  • Naopak místo poklesu trendů do záporných hodnot během října a v listopadu dochází k jejich vzestupu s následným novým poklesem v prosinci (na počátku)
  • Maximální teplota rostla v tomto období ve druhé polovině dubna o 1.2°C za 10 let
  • V létě a v listopadu dosahovaly trendy 0.6°C za 10 let
  • V letním období se střídaly epizod s výraznějšími a méně výraznými trendy
  • Zimní měsíce mají trendy nižší, 0.3°C za 10 let
  • Převážná stagnace teplot na přelomu září a října, ve druhé polovině prosince a na přelomu ledna a února či na konci května

Po roce 1975 převládají kladné trendy teplot v jarním a letním období. Velkou změnou trendů jsou vysoké trendy v listopadu a setrvalý stav teploty v březnu. V některých částech roku se trendy nezměnily, jde například o první polovině května a srpen nebo přelom září a října. Změna klimatu se na našem území projevuje významným zvýšením teploty v určitých obdobích (zejména duben), v jiných jen nevýraznými změnami teploty. Jak již zmiňujeme, dubnové oteplení způsobuje dřívější začátek vegetačního období. Toto vede k dřívějšímu rozvoji sucha s hrozbou v zemědělství, kde mohou působit velmi negativně i případné mrazy, které se v jarním období často vyskytují při krátkých vpádech studeného vzduchu. Příčiny oteplování hledejme ve změnách koncentrací skleníkových plynů, ale i cirkulace. Určitý vliv má též úbytek sněhové pokrývky v některých lokalitách a další faktory.

Použité zdroje

POKORNÁ, L. KUČEROVÁ, M. Roční chod trendů maximální a minimální teploty v ČR v období 1975-2014. Meteorologické zprávy. Praha: ČHMÚ, 2018, roč. 71, č. 4, s. 105-112, casmz.chmi.cz.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality napsal 1074 příspěvků. Zobrazit všechny příspěvky od Meteo Aktuality