Změna trendu teploty vzduchu během roku

Na základě poslední analýzy pomocí nové metody klouzavých trendů jsou oproti dřívějším desetiletím v poslední době u nás pozorovány změny v trendech minimálních a maximálních teplot vzduchu v některých částech roku. Výsledky byly publikovány v práci Pokorné a Kučerové, 2018. Tato práce navazuje na již publikované (Moliba a kol., 2006 a Cahynová, Pokorná, 2013). Změny globální teploty indikují změnu klimatu. V citované práci jsou prezentovány změny trendů minimálních a maximálních teplot nejen v průběhu celého roku mezi obdobími let 1961-2000 a 1975-2014. Mezi těmito obdobími můžeme pozorovat několik značných změn trendů teploty vzduchu během roku. Tyto změny můžeme zřetelně pozorovat i v posledních letech, vidíme je tedy i v případě aktuálního průběhu počasí. V některých obdobích nebyly naopak pozorovány žádné změny. Jaká je tedy pozorovaná změna trendu teploty vzduchu v roce?

Změna trendů teploty v období 1961-2000 a 1975-2014

V některých obdobích roku došlo ke změně trendů minimálních a maximálních teplot vzduchu v ČR. Statisticky významné kladné trendy minimálních a maximálních teplot, tedy oteplení, se dle měření z vybraných stanic ČHMÚ vyskytují na počátku dubna. Tento významně kladný trend je střídán naopak snížením kladného trendu až téměř na nulovou hodnotu. Kladnému trendu též předchází záporný trend v případě minimální teploty a téměř nulový v případě teploty maximální. Další statisticky kladný trend teploty je registrován přibližně od konce května do poloviny srpna.

Následuje až záporný trend během září, kdy dochází k výskytu nižších teplot. Tento trend pokračuje i na začátku října. Během tohoto měsíce se vrací významněji kladný trend s kratším trváním a maximem na přelomu října a listopadu. Přesně tomu odpovídá i chod teplot v minulých letech, kdy po vysokých teplotách přichází během září chladnější počasí. Teploty jsou často o poznání nižší než poté během října a v listopadu.

V období let 1961-2000 výše popsaný vývoj trendů teplot vzduchu nebyl pozorovatelný. Dle dat ČHMÚ, které jsou v uvedené práci použity, docházelo k významněji kladnému trendu teplot během února a tento přetrval do začátku března. Poté nastávalo snížení kladného trendu s minimem na konci měsíce března a počátku dubna. Během dubna opět narůstala teplota a trend byl vysoce kladný s maximem na konci dubna. V dalších měsících se trendy teplot nijak neliší. Až na konci srpna a v září, kdy v uvedeném období na konci srpna a počátku září docházelo ke zvyšování kladného trendu s maximem během září. Následoval pokles během září s minimálními hodnotami na přelomu září a října. Poté trend narůstal až do konce roku.

Co se tedy změnilo v trendech teplot vzduchu oproti předchozímu období (1961-2000)?

  • Pokles teplot do záporných trendů se posunul z konce března a začátku dubna na začátek března
  • Následný vzrůst trendů do vysoce kladných hodnot je významnější a přichází dříve, místo na konci dubna již na jeho počátku, což působí dřívější nástup vegetačního období
  • Místo vzestupu teplot do kladných trendů dochází k poklesu do hodnot záporných během září
  • Naopak místo poklesu trendů do záporných hodnot během října a v listopadu dochází k jejich vzestupu s následným novým poklesem v prosinci (na počátku)
  • Maximální teplota rostla v tomto období ve druhé polovině dubna o 1.2°C za 10 let
  • V létě a v listopadu dosahovaly trendy 0.6°C za 10 let
  • V letním období se střídaly epizod s výraznějšími a méně výraznými trendy
  • V zimních měsících byly trendy nižší, 0.3°C za 10 let
  • Převážná stagnace teplot na přelomu září a října, ve druhé polovině prosince a na přelomu ledna a února či na konci května

Po roce 1975 převládají kladné trendy teplot v jarním a letním období. Velkou změnou trendů jsou vysoké trendy v listopadu a setrvalý stav teploty v březnu. V některých částech roku se trendy nezměnily, jde například o první polovině května a srpen nebo přelom září a října. Změna klimatu se na našem území projevuje významným zvýšením teploty v určitých obdobích (zejména duben), v jiných jen nevýraznými změnami teploty. Jak bylo již zmíněno, dubnové oteplení způsobuje dřívější začátek vegetačního období. Toto vede k dřívějšímu rozvoji sucha s hrozbou v zemědělství, kde mohou působit velmi negativně i případné mrazy, které se v jarním období často vyskytují při krátkých vpádech studeného vzduchu. Příčiny oteplování hledejme ve změnách koncentrací skleníkových plynů, ale i cirkulace. Určitý vliv má též úbytek sněhové pokrývky v některých lokalitách a další faktory.

Použité zdroje

POKORNÁ, L. KUČEROVÁ, M. Roční chod trendů maximální a minimální teploty v ČR v období 1975-2014. Meteorologické zprávy. Praha: ČHMÚ, 2018, roč. 71, č. 4, s. 105-112, casmz.chmi.cz.

Shrnutí článku
Název
Změna trendu teploty vzduchu během roku
Popis
Změna trendu teploty vzduchu během roku. Prezentace zjištěných údajů z provedené studie o změně chodu teploty vzduchu během roku u nás.
Autor

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt pro informace o počasí a souvisejících oborech. S cílem poskytovat vlastní informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Vzhledem k velkému množství nepodložených a nepřesných až bulvárních informací ve vztahu k počasí v českých médiích, směřuji tento projekt od počátku k serióznímu podávání informací. To zda se mi daří plnit tyto cíle musíte posoudit vy, milí čtenáři.