Teplotní a srážkový průběh léta 2015 a 2018 ve středním Polabí

Atmosférické srážky

Teplota a srážky

Tab. 6 Srážkové dny, úhrny a druh srážek, včetně jejich intenzity a synoptických příčin v období klimatologického léta 2018

Zkratky: Sloupec třetí zleva shodné jako u tabulky 2, v posledním sloupci zleva: SF = studená fronta, (SF) = studená fronta slábnoucí, ZSF = zvlněná studená fronta. BNT = brázda nízkého tlaku, VTN = výšková tlaková níže, TN = tlaková níže, NTP = nevýrazné tlakové pole.

Komentář k datovém souboru: Tabulka zobrazuje stejně jako v případě roku 2015 (tabulka 2) přehled srážkových dnů a údaje o proběhlých srážkách v těchto dnech. Nejvyšší úhrn za den byl zaznamenán při bouřce 12. června (18.6mm). A to byl nejvyšší úhrn za celé období klimatologického léta 2018. Celkem nespadlo ani 100mm srážek.

Teplota a srážky

Tab. 7 Shrnutí srážkových dnů a srážek, včetně počtu dnů s charakteristickým úhrnem za období klimatologického léta

Komentář k datovému souboru: Uvedená tabulka rozpracovává údaje o srážkách ve srážkových dnech klimatologického léta 2018. Uvedené zkratky mají tentýž význam jako v tabulce 3. Srážkových dnů bylo v tomto letním období 24 z 92 možných (dny s měřitelnými srážkami) a spadlo 91.4mm za celé období. Nejčetnější byly srážky v přeháňkách a bouřkách, dále v podobě deště. Velmi slabá intenzita či případně slabá byla nejčastější. Nejvíce srážkových dnů bylo v červnu (11) a v srpnu (8). Nejvíce srážek spadlo v červnu (55.1mm). Nejčetněji byly zastoupeny srážkové úhrny do 1mm (11 dní) a úhrny mezi 5 až 10mm ( 7 dní).

Denní úhrny srážek

Grafické znázornění:

Průběh léta 2015 a 2018 - teplota a srážky

Obr. 7 Denní srážkové úhrny za klimatologické léto 2018

Komentář: Denní srážkové úhrny za období léta 2018 dobře ukazují maximum úhrnu v červnu a to při epizodě dne 12. června. A nejsušší období trvající po celý červenec. Kdy denní úhrny nepřesáhly 6mm za den s minimem srážek v první dekádě měsíce a ve druhé polovině měsíce. Vlhčí období byla velmi krátká a to platilo i o srpnovém průběhu srážek, kdy denní úhrny nepřesáhly 8mm.

Druhy srážek

Teplota a srážky

Obr. 8 Poměr druhů srážek na celkovém srážkovém úhrnu za klimatologické léto 2018

Komentář: Z hlediska druhů srážek a jejich poměru na celkovém úhrnu vidíme jasnou převahu konvekčních srážek (16 případů). A opět s doplněním o déšť (9 případů).

Ukazatele

Průběh léta 2015 a 2018 - teplota a srážky

Obr. 9 Srážkové ukazatele, aneb počet případů s charakteristickým úhrnem srážek během dne (24 hodin) za léto 2018

Komentář: V červnu byly zastoupeny v denních srážkách i úhrny vyšší a to úhrny do 15mm a do 30mm, převažovaly však úhrny do 1mm. V červenci a v srpnu již nikoli, převládaly úhrny do 1mm (v červenci 4 případy). A do 10mm (v srpnu 4 případy).

Průběh léta 2015 a 2018: Vlhkost vzduchu a oblačnost

Stručné vyhodnocení vlhkosti vzduchu jako důležitého parametru pro výskyt sucha. Tedy sucha půdního a povrchového, by nemělo chybět. V této části si také stručně zhodnotíme oblačnost. A též její převládající míru pokrytí oblohy s vyjádřením v podobě dalších ukazatelů.

Základní pojmy

Těmi jsou zejména:

Dny slunné a oblačné – pro účely této práce dny s pokrytím oblohy oblaky od jasno s 0/8 pokrytí po maximálně 4/8 (polojasno). S možným přechodným výskytem 5/8 pokrytí oblohy. Takový průběh oblačnosti během dne je tedy pro účely této studie brán jako slunný den či chcete-li málo oblačný den. Vyšší pokrytí je bráno naopak jako den oblačný.

Dny se srážkami – jsou dny s výskytem měřitelných srážek za daný den (24 hodin) s úhrnem měřitelným tedy minimálně 0.1mm. A jde tedy i o srážky podoby rosy – horizontální srážky, které mohou přinést i vyšší úhrny než 0.1mm) Dny se srážkami jsou obsaženy v údajích o srážkách (viz srážkové dny období).

Relativní vlhkost – ukazuje kolik vody je schopen vzduch pojmout při jeho určité teplotě (0% = suchý vzduch, 1 až 99% = vlhký vzduch. A 100% nasycený vzduch, resp. hodnoty 0 až 1). Vlhkost vzduchu je u nás nejnižší v letním období, nejvyšší ve druhé polovině podzimu a v zimě. Z hlediska dne je nejnižší zpravidla odpoledne v době maxima teploty vzduchu. A nejvyšší naopak nad ránem kolem období minima teploty vzduchu. Specifická povětrnostní situace může stejně jako teplotu vzduchu a další prvky významněji měnit. Tím dojde i k významné změně jejich trendu/chodu. V práci jsou data použita pro komplexní souhrn prvků ve vztahu k suchu uvedených letních období a jejich vzájemnému porovnání.

LÉTO 2015

Vlhkost vzduchu

Tab. 8 Průměrná maximální, minimální a celková denní relativní vlhkost za měsíce klimatologického léta 2015

Zkratky: MAX_RV = maximální relativní vlhkost, MIN_RV = minimální relativní vlhkost a PRUM_RV = průměrná relativní vlhkost.

Komentář k datovému souboru: V tabulce 8 vidíte průměrnou relativní vlhkost (dále jen “RV”) vzduchu za dané období. V souladu s dlouhodobým klimatickým normálem našeho území byla RV nejnižší v červenci (60%), jen o něco málo vyšší byla v srpnu.

Relativní vlhkost (min/max/průměr)

Vlhkost vzduchu

Obr. 10 Průběh minimální, maximální a průměrné RV během klimatologického léta 2015

Komentář: Na grafu vidíte celkový průběh RV během období léta 2015. V něm lze opět vypozorovat dvě až tři období s celodenní velkou oblačností včetně výskytu trvalejších srážek (viz data o srážkách). Jednalo se zejména o začátek června a polovinu srpna.

Oblačnost a slunné dny

Oblačnost

Obr. 11 Počet slunných a oblačných dnů (definici pro účely této práce viz výše). Aneb jejich poměr za měsíce klimatologického léta 2015

Komentář: Na grafu vidíte poměr počtu slunných dnů vůči dnům oblačným dle definice (kritérií), na kterou je odkazováno. Nejvíce slunných dnů bylo v červenci (8) a v srpnu (7).

Shrnutí článku
Název
Teplotní a srážkový průběh léta 2015 a 2018 ve středním Polabí
Popis
Teplotní a srážkový průběh léta 2015 a 2018 ve středním Polabí. Prezentace komplexního souboru dat několika meteorologických prvků.
Autor

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt pro informace o počasí a souvisejících oborech. S cílem poskytovat vlastní informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Vzhledem k velkému množství nepodložených a nepřesných až bulvárních informací ve vztahu k počasí v českých médiích, směřuji tento projekt od počátku k serióznímu podávání informací. To zda se mi daří plnit tyto cíle musíte posoudit vy, milí čtenáři.