Teplotní a srážkový průběh léta 2015 a 2018 ve středním Polabí

Hodnocení článku

LÉTO 2018

Popis synoptické situace průběhu počasí: V létě 2018 převažovalo nadprůměrně teplé, přechodně i velmi teplé počasí. A to po celé klimatologické léto. Srážkově chudým obdobím bylo zejména období července. Ale příliš srážek nespadlo ve srovnání s výše uvedeným rokem (2015) ani v červnu, ale ani v srpnu. Tímto bylo sucho v letošním roce značně umocněno. Plus nutno brát v potaz i průběh teplot a srážek během jarního období, které bylo většinou nadprůměrně teplé. A také již sušší a převahou výskytu lokálních konvekčních srážek a s vysokým počtem tzv. slunných dnů. Resp. dnů s malou oblačností na úkor dnů oblačných či jinými slovy podmračených. Více prozradí samotná prezentace dat z léta 2018.

Teplota vzduchu

Teplota a srážky

Tab. 5 Průměrné hodnoty teplot a počet dní s charakteristickou teplotou během měsíců léta  2018

Komentář k datovému souboru: Stejně jako při prezentaci dat za léto 2015, tak i v případě tohoto léta jsou uvedeny shodné údaje. Platí též shodné zkratky a jejich objasnění u souboru dat za léto 2015, tabulka 1. Z hlediska průměru minimálních a průměrných teplot byl nejteplejší srpen, z hlediska maximálních teplot červenec. Nejvíce letních a tropických dnů v měsíci červenci (27 a 19). Shodou okolností též nejvyšší počet dnů s minimem teploty pod 10°C se vyskytl v červenci (4). Nejvyšší počet dnů s teplotou nad 35°C byl zaznamenán v srpnu (4). A největší počet tropických nocí shodně v červenci i v srpnu (2). Teplotní maximum léta (36.0°C) bylo změřeno v srpnu a to hned první den měsíce.

Minima a maxima teploty

Grafické znázornění:

Teplota a srážky

Obr. 4 Vývoj minimálních a maximálních denních teplot den po dni během klimatologického léta 2018

Komentář: Shodně jako v případě léta 2015 vidíte na obrázku vývoj minimálních a maximálních teplot den po dni během celého období. Opět můžeme vypozorovat zejména tři období s nižšími teplotami, zejména maximálními denními. První bylo kolem 15. června, druhé kolem 30. června. Poté následovalo chladnější období s nízkými ranními minimy. A třetí kolem 27. srpna.

V těchto období se maximální teploty zastavovaly kolem 20°C, tzn. stoupaly jen slabě nad tuto hodnotu. Byla to období za významnými studenými frontami. Za těmi dále po vyjasnění můžeme pozorovat sestup nočních minim. Zejména kolem 2. až 4. července, kdy se vyskytla nezvykle studená rána. Konstantněji vysoké teploty bez větších změn pozorujeme od poloviny července do začátku srpna. Poté docházelo jen ke slabému kolísání maximálních teplot. U minimálních teplot vidíme o něco větší variabilitu z důvodu změn ostatních prvků. Zejména pokrytí oblohy oblaky nebo vítr.

Průměr teploty

Průběh léta 2015 a 2018 - teplota a srážky

Obr. 5 Průměrné teploty v jednotlivých měsících klimatologického léta 2018

Komentář: Zde vidíme průměr teplot v jednotlivých měsících, graf je opět shodný jako ten na obrázku 2.

Ukazatele

Průběh léta 2015 a 2018 - teplota a srážky

Obr. 6 Klimatické ukazatele, aneb dny s charakteristickou teplotou vzduchu za měsíce klimatologického léta 2018

Komentář: Vyobrazení dat z tabulky 5.

Shrnutí: Období klimatologického léta 2018 přineslo velmi teplé počasí s minimálními chladnějšími epizodami po celou dobu. Nejdelší horké období se vyskytlo především od poslední dekád července (20.7.) téměř do konce první dekády srpna (9.8.). Teploty dosáhly maxima za celé letní období na přelomu měsíců, konkrétně však 1. srpna. V průběhu minim a maxim teplot opět můžeme vidět určitá chladnější období. Ta byla též spojena s velkou oblačností a výskytem významnějších srážek (viz dále), tato byla ovšem spíše ojedinělá.