Historie počasíKlimatické statistikyKlimatologiePočasíSpadlé srážkySucho

Teplotní a srážkový průběh léta 2015 a 2018 ve středním Polabí

Hodnocení článku

Letní sezóna z klimatologického hlediska právě skončená měla společný jmenovatel a podobný průběh se sezónou 2015 a tímto bylo významnější sucho. I letošní rok se tedy řadí k těm velmi suchým, kdy sucho se významně projevilo během vegetační sezóny, zejména během hlavního vegetačního období a vegetačního léta. Ohledně těchto pojmů odkážeme na článek Trvání vegetačního období v minulosti a jeho očekávaná změna, kde jsou tyto pojmy objasněny. V tomto textu shrneme průběh základních klimatických prvků (teploty a srážek) a jejich ukazatelů v jedné z nejsušších oblastí (střední Polabí) dle měření na naší stanici. Následně srovnáme průběh klimatických prvků. Teplotní a srážkový průběh léta 2015 a 2018 ve středním Polabí.

Vymezení oblasti

V obou sezónách byla měřena data a pozorován průběh počasí v lokalitě Nymbursko, v nadmořské výšce 178m n.m., typ lokality zahradní osadní (mimo město, mimo obec). Asi 300m od řeky Labe (směrem na jih a jihovýchod od stanice) a asi 100m od jejího zaniklého ramene (směrem na západ a severozápad od stanice) a zároveň poblíž pole (východně a severovýchodně od stanice). Oblast středního Polabí patří společně s dolním Polabím a jižní Moravou k nejsušším a také nejteplejším lokalitám našeho území, což vyplývá i z nejnovějšího a aktuálně platného atlasu podnebí ČR (Tolasz a kol., 2007).

Převládající chod prvků a klimatu v oblasti stanice

Ve středním Polabí se vyskytují v letním období četné letní dny (dny s TMAX 25°C a vyšší) a občasné tropické dny (dny s TMAX 30°C a vyšší). Tropické noci (TMIN 20°C a vyšší) zde pozorujeme spíše výjimečně při vrcholících přílivech velmi teplého vzduchu. Noční teploty zde vlivem četného výskytu vegetace a minimálního výskytu betonových či asfaltových ploch klesají významněji. A značně se zde uplatňuje v okolí vodních ploch radiační ochlazování za jasných a bezvětrných nocí a tvorbou četné rosy.

Tato nevzniká zejména v uvedených obdobích vrcholících přílivů velmi teplého a současně suchého vzduchu. Vlivem tohoto faktu a případně převládající zvětšené oblačnosti. Například zbytky oblačnosti po bouřkové činnosti během dne nebo přibývání frontální oblačnosti studené fronty. Za takové situace jsou teploty vysoké i v pozdních večerních a nočních hodinách. Ohledně srážek se zde vyskytují v letním období srážky, vzhledem k průběhu teplot, lokální a konvekční podoby. V oblasti dochází často ke slábnutí bouřkové činnosti a výskytu pouze slabých srážek s nízkými úhrny. Jen ojediněle se zde objevují bouřky význačné s nebezpečnými projevy a srážkami s vyššími úhrny.

Charakteristiky výskytu bouřek

Tyto významnější bouřky se zde podle pozorování v posledních několika letech uplatňují hlavně při postupu od jihovýchodu, východu a severovýchodu či případně od severu. Z tohoto směru při dané složce proudění. Zejména při výskytu přílivu teplého vzduchu a současného přísunu vlhkosti například v nevýrazné tlakové oblasti přicházejí do oblasti i významné bouřky. A to bez znatelného zeslabení projevů, včetně srážkových. Tyto situace se u nás vyskytují ale výjimečně. Při postupu bouřkové činnosti od západu (jihozápadu či severozápadu) jsou zde bouřky většinou nevýznamné. Často jde o bouřky frontální, neboť ze západních směrů v našich podmínkách postupují atmosférické fronty převážně.

Z jižního směru zde nejsou bouřky nijak významné, ale jejich projevy neslábnou tak často jako v případě posledně uvedených směrů postupu. Srážky v podobě deště či trvalého deště se vyskytují v letním období v této oblasti spíše sporadicky za specifických situací. Významné cyklony za přílivu chladnějšího vzduchu s tendencí ke tvorbě rozsáhlé vrstevnaté oblačnosti. A to buďto pouze nebo k následnému přechodu na vrstevnatou oblačnosti po bouřkové činnosti jako prvotních projevech cyklon nebo studených front. Zejména zvlněných s déletrvajícímu projevy ve vztahu k danému místu. Vlhkost vzduchu je zde zpravidla vyšší vlivem výskytu četných vodních ploch a vegetace (noční doba). Ale zároveň nižší za výskytu horkého a suchého počasí (denní doba). Je zde tedy vyšší amplituda vlhkosti vzduchu v průběhu dne. Jde o rozdíl mezi odpoledním minimem a nočním či ranním maximem vlhkosti.

Chod teploty vzduchu

Průměrné teploty jsou zde tedy vyšší a srážky naopak nižší. Ve výjimečných případech jde o výskyt extrémních hodnot obou základních prvků. K tomuto došlo v posledních letech právě v letním období roku 2015 a letošním 2018. A to obecně na území ČR s významnější extremitou v oblastech našeho území obecně nejteplejších a nejsušších, mezi něž oblast středního Polabí patří.

Měřené a pozorované prvky

V letním období jsou na stanici měřeny a pozorovány základní meteorologické prvky jako je průběh oblačnosti, typ srážek a jejich úhrny, teplota vzduchu, vítr, tlak vzduchu či případně jiné. Dle těchto dat je možno také sestavit různé ukazatele. Například tropické dny nebo dny s výskytem úhrnů srážek do určité hodnoty. Například dny se srážkovým úhrnem do 5mm. V této práci jsou použity a vyhodnoceny tyto prvky a ukazatele:

  • Teplota vzduchu
  • Úhrn srážek
  • Druh srážek
  • Oblačnost (slunné a podmračené dny)
  • Dny s výskytem srážek (a s určitým úhrnem)
  • Letní dny
  • Tropické dny
  • Tropické noci
  • Další ukazatele

A na základě těchto dat budou obě letní sezóny (klimatologicky červen až srpen) srovnány.

Letním dnem rozumíme den s teplotou v maximech 25°C a vyšší. Tropickým dnem den s teplotou v maximech 30°C a vyšší a tropickou nocí noc s teplotou v minimech 20°C a vyšší. Dnem s výskytem srážek den, v němž byl zaznamenán měřitelný úhrn srážek vyšší než 0.1mm. Slunným dnem den, ve kterém bylo pokrytí oblohy oblačností v rozmezí 0 až 4/8, maximálně přechodně 5/8 a naopak podmračeným dnem den s pokrytím převážně 5/8, resp. 6/8 až 8/8 oblohy. Rozlišeny jsou v této práci dny s úhrny srážek pod 1mm, do 5mm, do 10mm, do 15mm, do 30mm a nad 30mm za 24 hodin (daný den). Dále jsou použity celkové měsíční úhrny srážek a průměrné měsíční srážky. 

Průběh léta 2015 a 2018: Prezentace dat

V následujících tabulkách (1-9) jsou k dispozici data naměřených hodnot a počtů dnů s charakteristickými hodnotami teplot, srážek, dále též oblačnosti a relativní vlhkosti vzduchu pro doplnění datového souboru za klimatologická období léta 2015 a 2018. V poslední tabulce (10) je zobrazen souhrn všech hodnot (průměrných, maximálních, celkových) jako srovnání uvedených dvou letních období. Obrázky (1-13) ukazují průběh hodnot v grafické podobě. Popisy jednotlivých grafů jsou uvedeny pod každým kurzívou, vysvětlivky použitých zkratek též.

LÉTO 2015

Popis synoptické situace a průběh léta 2015: Léto 2015 bylo specifické zejména déletrvajícími obdobími s vysokými a velmi vysokými teplotami vzduchu. K nim se přidaly zejména od poloviny července do poloviny srpna i významněji podprůměrné srážkové úhrny. Tyto celou situaci s rozvinutým suchem podtrhly. V červnu, prvním klimatologicky letním měsíci, nebylo počasí tak horké a stabilní a ani tak suché. Sucho se významně rozvinulo až během července a jak už bylo uvedeno, zejména od poloviny července do poloviny srpna. Po krátké významnější srážkové epizodě (16. až 18. srpna) pokračovalo teplé až horké a suché počasí s pouze lokálními srážkami. Toto počasí poté převažovalo i po skončení klimatologického léta, tedy i po celý měsíc září. Tento měsíc už ovšem spadá do klimatologického podzimu a není součástí tohoto rozboru.

Teplotní průběh léta 2015

Průběh léta 2015 a 2018 - přehled údajů.

Tab. 1 Průměrné hodnoty teplot a počet dní s charakteristickou teplotou během měsíců léta 2015

Zkratky: TMIN_PR = průměr minimálních teplot, TMAX_PR = průměr maximálních teplot, TRPUM_PR = průměr průměrných teplot, MAX_T = měsíční maximální teplota.

Maxima teploty

Komentář k datovému souboru: V tabulce 1 vidíte shrnutí základních teplotních ukazatelů za tři klimatologicky letní měsíce roku 2015. Z hlediska minimálních, maximálních i průměrných teplot byl nejteplejší měsíc srpen. Kdy se také současně vyskytlo nejvíce tropických dnů (19), nejvíce dnů s teplotou nad 35°C (10) i nejvíce tropických nocí (4). Nejvíce letních dnů se vyskytlo ovšem v červenci (29). Nejchladnější byl srpen, kdy se současně vyskytlo nejvíce dní s minimální teplotou pod 10°C (5).

Grafické znázornění:

Průběh léta 2015 a 2018 - minima a maxima 2015.

Obr. 1 Vývoj minimálních a maximálních denních teplot den po dni během klimatologického léta 2015

Průměr teploty

Komentář: Na vývoji teplot vidíme typický chod minim i maxim během dne. Jen kolem 10. června a 18. srpna vidíme vliv významnější oblačnost se srážkovou činností (srážky viz další odstavec). Tyto dny byly zatažené s trvalými srážkami a podstatně chladnější. Chod teploty během dne byl plošší. Jde o rozdíl mezi nočními a ranním minimem a odpoledním maximem minimální. V červnu se teploty dostávaly v maximech na 30°C spíše ojediněle. V červenci naopak často a občas překračovaly nebo dosahovaly 35°C, totéž platí o srpnu. V srpnu bylo horké počasí po jeho polovině přerušeno krátkým významnějším ochlazením.

Teplota a srážky - průměr 2015.

Obr. 2 Průměrné teploty v jednotlivých měsících klimatologického léta 2015

Ukazatele

Komentář: Na obrázku 2 vidíte grafické znázornění průměrných minim, maxim a průměrných teplot (data z tabulky 1).

Průběh léta 2015 a 2018 - klimatické ukazatele 2015.

Obr. 3 Klimatické ukazatele za měsíce klimatologického období léta 2015

Komentář: Třetí obrázek ukazuje klimatické ukazatele, jinými slovy počty dnů s charakteristickou teplotou vzduchu v jednotlivých měsících letního období 2015 (viz druhá část dat v tabulce 1).

Shrnutí: Klimatologické léto 2015 se vyznačovalo o něco chladnějším průběhem počasí v měsíci červnu se studenějšími rány (občas teploty klesající pod 10°C) a jen s ojedinělým výskytem teplot 30°C a více. Šlo tedy o tropické dny, viz data. Naopak červenec a zejména srpen se vyznačovaly velkým počtem tropických dnů i letních dnů. Letních dnů byla v těchto měsících naprostá většina. Počet letních dnů v srpnu byl snížen oblačným a vlhčím obdobím 16. až 19. srpna při vlivu zvlněného rozhraní (více ukáží data o srážkách).

Srážkový průběh léta 2015

Přehled srážek 2015.

Tab. 2 Přehled srážkových dnů a druhů srážek, včetně synoptických příčin, během klimatologického léta 2015

Zkratky: M = mrholení, D = déšť, P = přeháňky, B = bouřky.

Komentář k datovému souboru: Ve druhé tabulce tohoto textu vidíte přehled srážkových dnů na stanici během klimatologického léta 2015. A též druhu srážek v jednotlivých srážkových dnech, včetně intenzity srážek. A do třetice synoptických příčin srážkové činnosti.  Jednoznačně vidíme, že hlavní úhrny letních srážek se vyskytly jednak dne 18.8. (40.5mm). A to na zvlněné studené frontě v podobě trvalého deště a 9.6. (32.0mm) při shodné synoptické situaci. Vyskytly se v bouřkové činnosti a následném trvalém dešti. Jinak byly srážky zanedbatelné nebo slabé.

Průběh léta 2015 a 2018 - přehled srážek 2015.

Tab. 3 Shrnutí srážkových dnů a srážek, včetně počtu dnů s charakteristickým úhrnem za období klimatologického léta 2015

Zkratky: CS = celkové srážky, SR_D = srážkové dny, SRU … = srážkový úhrn …

Denní úhrny srážek

Komentář k souboru dat: Tato tabulka přináší shrnutí výše uvedených srážek za léto 2015, kdy jich spadlo celkem 164.7mm, nejvíce v červnu 74.1mm. A nejméně v červenci 23.4mm a to celkem ve 27 srážkových dnech z 92 možných. Tabulka též rozpracovává počet výskytu jednotlivých druhů srážek a též jednotlivých jejich intenzit. Nejčastěji šlo o přeháňky či bouřky (20 případů) nebo o déšť (13 případů). Často šlo o kombinace, zejména přeháněk a bouřek. Intenzita srážek byla většinou slabá nebo mírná, případně velmi slabá zejména v případě přeháněk. Dále mrholení a také slabého deště nebo okrajového vlivu přeháněk/bouřek na místo pozorování. Nejčastěji šlo o úhrny srážek od 1 do 5mm (10 dnů) a také do 1mm (8 dnů).

Grafické znázornění:

Denní srážky 2015.

Obr. 4 Denní srážkové úhrny za klimatologické léto 2015

Komentář: Na grafu vidíte přehled srážkových úhrnů za léto 2015 (datový soubor viz tabulka 2), kdy je dobře viditelné jejich rozložení během období. Velmi srážkově chudé období se vyskytlo od konce června. Kdy nespadlo v oblasti více než 10mm/den kromě srážkové epizody 8. července a to až do poloviny srpna. V tomto období, které se krylo s velmi vysokými teplotami (viz informace o teplotním průběhu výše) se sucho tohoto roku značně prohloubilo. Po srážkové epizodě po polovině srpna s významným a nejvyšším úhrnem 40.5mm (18.8.) pokračovalo suché počasí, stále také velmi teplé.

Druhy srážek

Průběh léta 2015 a 2018 - druhy srážek 2015.

Obr. 5 Poměr druhů srážek na celkovém srážkovém úhrnu za klimatologické léto 2015

Komentář: Tento “koláčový” graf ukazuje převažující poměr druhu srážek na celkovém úhrnu za léto 2015. Jasně vidíme převahu výskytu konvekčních srážek (přeháňky/bouřky 20 případů) a poté deště (13 případů). Často šlo též o kombinaci jednotlivých druhů, viz blíže tabulka 3.

Ukazatele srážek

Srážkové ukazatele - léto 2015.

Obr. 6 Srážkové ukazatele, aneb počet případů s charakteristickým úhrnem srážek během dne (24 hodin) za léto 2015

Komentář: Další graf prezentuje ukazatele uvedené v tabulce 3, které znázorňují podíl úhrnů srážek na celkovém srážkovém úhrnu léta 2015 v jednotlivých jeho měsících. V červenci a červnu to byly srážky do 5mm (tj. od 1 do 5mm/den, 5 a 4 případy). V srpnu to byly již jen srážky do 1mm (tj. měřitelné 0.1mm až 0.9mm, 2 případy), ale srážkové úhrny byly v tomto měsíci značně variabilní.