HydrometeorologieZajímavosti

Bouřka nebo bouře?

Hodnocení článku

Podívejme se podrobněji na terminologie označování meteorologického jevu v podobě výskytu atmosférické elektřiny  dalších projevů. Kdy používat termín bouřka a kdy termín bouře či přesněji konvekční nebo konvektivní bouře? Pokud pozorujeme v daném místě projevy bleskové aktivity, je správné takový jev nazvat jako bouřka nebo bouře? Tento text by měl přinést objasnění pro používání těchto termínů. Terminologicky správně jsou totiž oba dva termíny, ale každé pro trochu jinou situaci.

Bouřka nebo bouře? Ve spojení s konvekčním oblakem Cumulonimbus jde vždy o konvekční bouři

Častější bouřky a tropické počasí krátce. Silné bouře budou častější. Bouřka nebo bouře? Vzdálená konvekční bouře.

Bouřka nebo bouře? Bouřka i konvekční bouře jsou meteorologický jevy. Často se setkáme s rozlišením těchto pojmů, které spočívá v intenzitě tohoto jevu. Ostatní znaky jsou vykládány shodně. Nejprve tedy definujme správně termín bouřka.

Bouřka je souborem elektrických a akustických jevů společně s optickým jevem v podobě výskytu blesků jako atmosférické elektřiny. Hovoříme o průběhu počasí v daném místě a čase. Tento jev řadíme mezi meteory kategorie elektrometeory. Jev bouřka vzniká v oblaku Cumulonimbus, ojediněle v oblaku Cumulus nejvyššího stádia vývoje (congestus) nebo v oblaku Nimbostratus.

Obecnějším pojmem je bouře, kterých existuje více druhů. Rozeznáváme například prachovou bouři, ale i ledovou bouři či bouři větrnou. Též rozlišujeme konvekční nebo též synonymicky konvektivní bouři. Bouře je tedy zesilující název pro pojem bouřka i jiný meteorologický jev. Jde obecně o název průběhu počasí, které vybočuje z normálu daných podmínek.

Nyní správná definice pojmu konvekční bouře, který je nadřazený výše definovanému pojmu bouřka. S konvekční bouří je tedy mimo jiné spojen jev bouřka.

Konvekční bouře je meteorologický jev spojený s vývojem konvekční oblačnosti Cumulonimbus nebo s uskupením těchto oblaků. A tento jev obsahuje výskyt jevů jako je bouřka (viz výše), krupobití, tornádo, přívalové srážky, nárazy větru. A bouře velmi silné intenzity je konvekční bouře splňující určité parametry. 

Podle parametrů zmíněných v definici výše rozlišujeme několik druhů bouří a dalších jevů:

  • Cela (jednoduchá)
  • Multicela
  • Supercela
  • Updraft
  • Downburst

Jako bouřku tedy takový systém správně nenazveme, ale tento jev je zde obsažen vedle dalších s konvekční bouří spojených.

zájemce o problematiku konvekce a bouřek odkazujeme na naše teoretické stránky KonvekceBouřky. Dále na podobný článek Druhy bouřek a bouřkové extrémy.

ČMeS. Elektronický meteorologický slovník terminologický a výkladový. Online, 2020. Dostupné na https://slovnik.cmes.cz.

DVOŘÁK, P. Letecká meteorologie 2017. Cheb: Svět Křídel, 2017.