HydrometeorologieZajímavosti

Cyklonální situace západních směrů

Hodnocení článku

Cyklonální situace západních směrů jsou synoptické typy různých druhů. Společnou vlastností je výskyt západních složek proudění. Rozlišují se čistě západní situace včetně typu s jižní dráhou, dále tři druhy jihozápadních situací a též severozápadní situace. Každá má svá specifika spočívající v rozložení tlakových útvarů nad Evropou, směrem proudění a typickými drahami postupu front. Též mají tedy na základě toho určité rysy počasí v oblasti střední Evropy. Tyto uvedené popisuje právě tento článek.

Cyklonální situace západních směrů. Přeháňkami s krupkami ve studeném proudění.

Cyklonální situace západních směrů se u nás uplatňuje často v zimě. Přináší spíše teplejší a vlhké počasí, avšak teplotně proměnlivé se střídáním teplejších a studenějších období nikoli však s mrazem ve všech polohách.

Západní cyklonální situace

Cyklonální situace západních směrů - západní situace.

Základními rysy situace označené jako “Wc” jsou cyklona v okolí Islandu a anticyklona v oblasti mezi Azory a Španělskem. Výběžek výše putuje přes Pyreneje, Francii až na západ Alp či Středomoří. Na východě a jihovýchodě Evropy se nachází také tlaková výše s jejím výběžkem až nad Balkán. Fronty postupují mezi těmito útvary a to ze středního Atlantiku přes Británii, přes Dánsko, severní Německo a dále k severovýchodu až východu. Frontální vlny přecházejí i přes naše území, většinou však zokludované.

Tato západní cyklonální situace má druhý druh, kdy cyklona je pohyblivá a přesouvá se z oblasti Islandu, přes Norské moře nad Skandinávii. S touto situací obou druhů se můžeme setkat celoročně, maxima jejího výskytu připadají na zimu i na léto. O něco vyšší četnost je situací se stabilní tlakovou níží.

Západní cyklonální situace s jižní drahou

Wcs synoptický typ.

Označujeme jako “Wcs” a jde o specifický typ západní cyklonální situace popsané výše. V tomto případě západní cyklonální situace se cyklona nachází jižně. A to nad Skotskem a Severním mořem až jižní Skandinávií. Anticyklona leží více na jihozápad v oblasti Azor s výběžkem v některých případech až do oblasti Španělska. Vyšší tlak vzduchu panuje nad Grónskem i východem Evropy. Front putují ze středu Atlantiku přes střední Evropu k východu. Fronty putují jižněji než v případě výše uvedeného typu této situace a to přes Francii, Alpy a ČR. Proudění vzduchu nad pevninou dosahuje postupně rysů situace Wc.

Při této situaci ovlivňuje velký rozdíl teploty na počátku zóny postupu front. Ty jsou významné a intenzivně zasahují území ČR a jsou ještě nezokludované. Fronty mohou přinášet významnou srážkovou činnost. Situace se vyskytuje často v zimě, nejméně na jaře.

Severozápadní cyklonální situace

Severozápadní cyklonální situace.

Označuje se “NWc” a cyklona se v tomto případě nachází nad severem nebo středem Skandinávie až jižním Finskem. A anticyklona se nachází na jihozápadě Evropy, v oblasti Irska až Azorských ostrovů. Okrajem zasahuje Francii a alpskou oblast, přes západ Středomoří až do Jaderského moře. Fronty putují jižně od Islandu směrem přes Severní moře, jih Polska nad Ukrajinu. Frontální vlny vznikají na teplotním rozhraní mezi studeným vzduchem v týlu cyklony přes Grónsko k jihozápadu. A mezi teplým vzduchem, který proniká blízko výškové brázdy nad západem Atlantiku. V uvedené zóně postupují frontální vlny vzniklé na rozhraní v severní části Atlantiku a to směrem k jihovýchodu. Postupují přes centrální Evropu.

Situace je častá v zimě, dále se vyskytuje ještě v létě a na podzim. Nejméně často na jaře. Systémy front postupují přes naše území ještě samostatně, před svým zokludováním.

Jihozápadní cyklonální situace

Rozděluje se na tři typy (nikoli pod druhy) a tyto jsou označeny jako “SWc1-3”. Níže budou popsány tři typy v samostatných pod kapitolách. A to z důvodu přehlednosti, protože se vzájemně významně odlišují, zejména první typ.

První typ (SWc1)

Cyklonální situace západních směrů - jihozápadní typ 1.

Významně se liší od ostatních typů této situace. Jde o meridionální situaci, kdy se stabilní tlaková níže ve vyšších výškách udržuje nad Britskými ostrovy. Nízký tlak vzduchu je zde i v přízemní vrstvě a odtud proniká na naše území teplý a vlhký vzduch ze západní oblasti Středomoří, tedy od jihozápadu. Studená fronty či okluzní fronta charakteru studené fronty postupuje při této situaci přes Francii nad naše území. V jihozápadní cirkulaci se zpomaluje a tzv. kvazistacionární (jakoby stabilní, neboť se zcela zastavit nemůže). Je rozhraním mezi tropickým a polárním vzduchem na západě Evropy. Ze severní Itálie postupují frontální vlny přes naše území. Na severovýchodě a východě Evropy se většinou vyskytuje vysoký tlak vzduchu, avšak na situaci nemá velký vliv.

Doba trvání cyklonální situace jihozápadního druhu tohoto typu závisí na délce existence cyklony, jako řídícího tlakového útvaru. Cyklona postupně slábne a po přesunu nad Severní moře zaniká. V teplé části roku se s touto situací setkáme nejčastěji, většinou od května do září. Přináší k nám při častém výskytu hodně vlhkosti.

Druhý typ (SWc2)

SWc - typ 2.

Tento typ má dva druhy. Situace se vyznačuje postupem frontálních vln po trase jihozápad až severovýchod Evropy, přes Evropu střední. Takže opět je k nám přinášeno prostřednictvím těchto fronta hodně vlhkosti. Tlaková výše je nad Středozemím. Výšková tlaková níže se nachází jižně od Islandu. Postupně tato slábne s pomalu se přesouvá nad Norské moře. V dráze postupu front jsou pro jejich tvorbu vhodné podmínky. Vzniká zde rozdíl v teplotě stýkajících se vzduchových hmot. Stejně tak zde vznikají pohyblivé cyklony. Vedle velkého množství vlhkosti vzduchu se u nás setkáváme s četným střídáním teploty vzduchu při četném přechodu front. Zpočátku je v oblasti střední Evropy relativně teplý vzduch, postupně se ochlazuje v cirkulaci od západu až severozápadu. Celé frontální rozhraní se totiž postupně přesouvá k jihu.

Studená fronta období této situace uzavře. Při postupu frontální vlny od jihu jsou projevy počasí u nás vždy významnější. Situace je velmi častá, což objasňuje časté značné střídání počasí v podmínkách našeho území a obecně centra Evropy. Jde o zásadní zdroj vlhkosti pro naše území. Situace se vyskytuje tedy celoročně, nejméně v září.

Třetí typ (SWc3)

Typ 3 - SWc.

Situace posledního typu co se týče jihozápadních situací se vyznačuje postupem front přímo přes centrum Evropy dále k severovýchodu. Tlaková výše je při této situaci v oblasti Islandu a má výběžek nad Balkán, který se posouvá postupně o východu. Nad Severním mořem a Británií je ve výšce cyklona nebo pouze brázda nízkého tlaku vzduchu. Mezi útvary probíhá postup front od Španělska, vzniká významné rozhraní mezi dvěma vzdušnými masami. Jde o studený vzduch proudící z oblasti Islandu k jihu, kde se stýká s teplým vzduchem s vysokou vlhkostí, který přichází od jihozápadu. Po rozhraní právě postupují frontální vlny směrem přes centrum Evropy.

V letním období má výše pouze výběžek, cirkulace je slabší a vznikají mělké cyklony či vlny. V zimě se cyklony postupující po uvedeném rozhraní vzdušných hmot prohlubují. Oproti situaci brázdy nízkého tlaku vzduchu nad centrální Evropou (B) je při této situaci zóna postupu front severněji. Situace se vyskytuje často ale v létě, mně často v zimě. V tomto období je subtropická oblast anticyklony vysunuta nad Středozemí. Anticyklony postupující více severně tvoří vhodné podmínky pro postup front severněji.

Shrnutí: Cyklonální situace západních směrů

 • Západní cyklonální situace má dva základní typy a to klasický a s jižní drahou
 • Klasický se vyznačuje vysokým tlakem nad střední Evropou, cyklonou u Islandu a fronty putují z Atlantiku přes Británii a dále k severovýchodu včetně naší republiky při prvním druhu
 • Při druhém typu situace je cyklona pohyblivým tlakovým útvarem, což je méně častý typ
 • Situace se vyskytuje v zimě a v létě nejčastěji, v zimě je příčinou oblev ve střední Evropě, neboť přináší v tomto období oproti opačným cirkulacím teplejší vzduch
 • Při typu s jižní drahou (Wcs) leží cyklona jižněji a frontální zóna je posunuta také jižněji, ale začíná ve středním Atlantiku a pokračuje přes Francii, Alpy k severovýchodu přímo přes naše území
 • Při této situaci jsou fronty nad centrem Evropy okluzními frontami (okludované), situace je nejčastější v zimě
 • V severozápadní situaci je cyklona nad severem Evropy a systémy front postupují ze severního Atlantiku k jihovýchodu až východu přes sever střední Evropy a ovlivňují počasí u nás
 • Cyklonální situace tohoto typu se vyskytuje hlavně v zimě
 • Jihozápadní situace má tři pod druhy
 • První je meridionálním prouděním s cyklonou přesně nad britskými ostrovy a postupem front ze Středomoří přes střední Evropu k severu, fronty jsou někdy okluzní. Situace je především letním typem
 • Druhý typ situace o dvou skupinách se vyznačuje postupem front v širším pásmu jihozápad až severovýchod Evropy přes centrum Evropy a cyklonou jižně od Islandu
 • Třetí typ cyklonální situace s postupem front též před centrum Evropy a to přesně od Pyrenejí k severovýchodu Evropy, cyklona ve výšce je nad Británií a další nad severovýchodní Evropou. Zde dochází ke srážení se vzduchových hmot a to studeného vzduchu od Islandu a velmi teplého a vlhkého od jihozápadu – vznikají významná frontální rozhraní. Situace je též častější v letím období.