Počasí

Hydrologická situace (22.8.2018)

Hodnocení článku

Zhodnotit hydrologickou situaci v ČR je už několikátý týden možné velice stručně, je špatná, místy velmi špatná. Avšak podívejme se na hydrologické ukazatele trochu podrobněji. Srážky posledních zejména dvou týdnů byly v ČR velmi lokální a nevýznamné, hydrologicky pak vůbec nevýznamné. Tyto srážky po delším čase za vlády intenzivního a častého slunečního svitu a vysokých teplot jakoby nebyly. Průtoky jsou v ČR na tocích extrémně nízké a na jejich zlepšení alespoň mírně nad limity stavů sucha s nasycením území by nestačil ani týdenní mírný déšť. Naše území pojme včetně vodních toků a nádrží hodně vody, ale v případě povrchu nezapomínejme na “suchou houbu” a pouštění proudu vody na ní. Konvekční nebo i jiné intenzivnější srážky by z území hned odtekly, stejně jako tomu bylo v polovině srpna 2015. Velmi prudké srážky by mohlo rychle zatápět níže položená místa a velmi krátce rozvodňovat potoky. Hydrologická situace 22.8.2018.

Hydrologická situace 22.8.2018: Hydrologické ukazatele

Území ČR není nasyceno, ve svrchní části půdy chybí vláha a na četných místech již není téměř žádná. Průtoky vodních toků vykazují v drtivé většině profilů stav sucho nebo tzv. nízký průtok s koeficientem Q355 nebo i Q364 a nižším, kdy jde o extrémní sucho.

Vodní kapacita a nasycení území

Vodní kapacita v půdě do hloubky 20cm pod trávníkem je v ČR nejnižší a dosahuje 10% a méně v části Polabí, od východních Čech až po severozápadní pohraničí nížinné oblasti Polabí se zasažením do dolní části Poohří. Dále také na jižní a střední Moravě. Naopak vyšší kapacita je v jižních Čechách, na severovýchodě Moravy a místy ve Slezsku (až na výjimky). Nejvyšší je zajisté na horách, což platí i o nasycení. To je nízké až ojediněle i normální na horách, na ostatním území ČR je velmi nízké.

Vodnosti toků a průtoky

Jsou velmi nízké až extrémně nízké, o něco lepší vodnosti jsou zaznamenány na západě Čech a jinde spíše velmi lokálně. Vodnosti nejsou dle koeficientu lepší než Q330, naopak se spíše pohybují v suchu (Q355) a také v extrémním suchu (Q364 či méně). tomu odpovídají průtoky vody v korytech vodních toků, které jsou na většině území nízké. Vyšší jsou zejména na tocích pramenících na Šumavě a v Jeseníkách, jinde spíše velmi lokálně.

Podzemní vody

Hladiny vody v mělkých vrtech jsou v ČR velmi nízké, zejména na Vysočině, na východě Čech, ve střední a severozápadní části Čech. Zde jsou až mimořádně podnormální. O něco lepší situace převládá na jihozápadě Čech, v oblasti Jeseníků, Beskyd a jinde spíše velmi lokálně. Stav podzemních vod byl i v minulém měsíci špatný, hladina byla většinou snížení nebo velmi nízká a podobně na tom byla vydatnost pramenů, z tohoto pohledu byla lepší situace na jihozápadě, kde byla celkově vydatnost normální nebo jen mírně zmenšená.

Jakost vody

Ta je špatná nejen na stojatých vodách. Nízké průtoky působí téměř stojatými i některé vodní toky. Zejména v hlubších částech toků, kde voda necirkuluje, se tvoří bakterie a řady. V drtivé většině stojatých vod se vyskytují sinice a voda je tak ke koupání zcela nevhodná.

Předpokládaný vývoj

V dalších dnech se vyskytnou po delší době srážky na většině území, které ovšem zdaleka nezmírní současně rozvinuté sucho. Vydatnější srážky, zejména při konvekční činnosti na počátku přechodu studené fronty za vlády vyšších teplot, budou přinášet vyšší srážkové úhrny jen lokálně a přinesou zakolísání průtoků na menších tocích. Zvýšení nasycení území bude po těchto srážkách spíše malé nebo velmi malé. Teploty se sníží a častější budou chladné noci a rána s výskytem rosy a v některých nech i mlh. Příští týden lze čekat ale opět často slunečné počasí a teploty se budou zvyšovat. Nedosáhnou už ale současných hodnot odpovídajících vysokým teplotám (nad 32°C), spíše zatím nebudou dosahovat ani tropických 30°C. Z tohoto pohledu bude vodní bilance v ČR lepší než v minulých dnech a týdnech.

Data: hydro.chmi.cz