HydrometeorologieZajímavosti

Radiační mlhy u nás

Hodnocení článku

Radiační mlhy u nás, tedy v našich podmínkách, jsou nejčastějšími mlhami, které vznikají. Na úvodu tohoto podrobnějšího výkladu o nich nejprve odkážeme na náš nedávno vydaný článek o mlhách obecně: Charakteristiky mlh. Dále odkážeme na stránku Atlas oblaků, kde jsou vedle běžných oblaků též zpracovány a klasifikovány mlhy. To je nutné pro pochopení základních rozdílů mezi oblakem a mlhou v pozorovací meteorologické praxi. Dále též pro pochopení základního nejčastěji používaného dělení mlh podle procesu jejich vzniku. V tomto textu se zaměříme na příčiny a proces vzniku radiační mlhy v podmínkách našeho klimatu. Věnovat pozornost vzniku a chování tohoto druhu mlh je důležité, neboť jde o častý jev zejména v určitém ročním období. A předpověď vzniku, vývoje a rozpadu mlh je dosti obtížná. Mnohdy přijde vhod dokázat odhadnout chování mlhy i při běžném pohybu v přírodě, kdy nemáme k dispozici dnešní numerické předpovědi.

Radiační mlha vzniká při radiačním ochlazování povrchu a vzduchu

V úvodu tohoto odstavce určitě odkážeme na náš článek Tepelná bilance a radiační ochlazování, který pojednává právě o procesu radiačního ochlazování a obecně o bilanci tepla v atmosféře. Jak je uvedeno již v nadpisu odstavce, tak radiační mlha vzniká v důsledku radiačního ochlazování povrchu za vhodných podmínek během nočních hodin. Jak přesně, kde a proč tato mlha vzniká rozebereme podrobněji dále v textu. Uvádíme již výše, že vznik a chování mlhy je důležitý pro běžný pohyb venku. Vzhledem k tomu, že se mlha vyskytuje vždy u zemského povrchu a mnohdy je v těsném kontaktu s povrchem, tak značně snižuje horizontální dohlednost. Tím ovlivňuje veškerý pohyb, od běžného pohybu lidí při chůzi, přes automobilovou či kolejovou dopravu až po dopravu leteckou. Zde hraje vznik mlhy a její další chování v prostoru a čase velkou roli.

Vznik mlhy závisí na více faktorech

Radiační ochlazování povrchu je významnější za určitých podmínek (viz odkaz na článek v odstavci výše). Přesto při něm mlha někdy nevznikne, jindy vznikne například pouze u povrchu ve vrstvě mocné jen několik málo metrů. Mlha se rozpustí například ihned po východu Slunce. Pokud se brzy ráno nevyskytujeme venku a celkově nepozorujeme počasí, tak o ní zpravidla ani nevíme. A do třetice, v jiných případech vzniká mocná vrstva mlhy, která se nerozpustí za celý den. Její vznik totiž souvisí s průběhem základních prvků jako je teplota a vlhkost vzduchu.

Dále silně závisí na ročním období i též tvaru povrchu a typu krajiny v dané oblasti. V některých lokalitách jsou mlhy časté a setkáme se tam s nimi četněji i uprostřed léta. Tím narážíme na roční období, kdy jsou mlhy obecně méně časté. Opomenout nelze typ počasí, přesněji synoptické situace nad danou oblastí. Pro některé situace jsou mlhy zcela typické, v jiných se vznik tohoto druhu mlhy vylučuje.

Radiační mlhy u nás vznikají často na podzim a v zimě

Podzimní a zimní období je spojeno s četným výskytem radiační mlhy u nás. Zejména období od poloviny října do poloviny ledna, neboť jde o období s nejslabším slunečním svitem. Sklon planety je takový, že sluneční kotouč se nachází nejníže na obloze, tedy blízko obzoru. Tato situace působí nízký přísun záření a tedy tepla na povrch a tím tedy i okolnímu vzduchu. Vlhkost vzduchu je v této souvislosti vysoká. V tomto období jsou tedy podstatně delší noci, kdy tuto část dne hodnotíme podle denního světla a výskytu Slunce na obloze.

Podmínky pro vznik tohoto druhu mlhy jsou nejvhodnější a s mlhami se setkáváme často. Častěji vznikají u dalších zdrojů vlhkosti a v údolních oblastech. Zdroji vlhkosti jsou zejména větší vodní plochy jako jsou velké řeky, jezera a rybníky. Méně často se s těmito mlhami setkáme ve větších městech. Ta se většinou nacházejí mimo mlhu a okolí je zcela zahaleno mlhou. Při velmi vhodných podmínkách, zejména ve výše uvedeném období se mlha nevyhne ani velkým městům. I když sem se mlha přesune nebo zde vzniká později než v ostatních výše jmenovaných oblastech.

Důležitý je zdroj vlhkosti

Pokud městem protéká zejména větší vodní tok, často se setkáme s tím, že údolí kolem toku je v mlze a části města dále od toku jsou již bez mlhy. Na vrcholech svahů či přímo hor bude počasí častěji bez radiační mlhy, zde je vzduch totiž teplejší a sušší. Protikladem jsou údolí, kam v noci studený vzduch stéká po jejich svazích a hromadí se (katabatický vítr).

Radiační mlha vzniká tedy za určitých podmínek při ochlazování vzduchu, stejně jako oblak ve vyšších výškách nad povrchem. Oblaky vznikají často při výstupech vzduchu, kdy se tento ochlazuje. Radiační mlha vzniká naopak v důsledku hromadění a stoku chladnějšího a tedy těžšího vzduchu vůči vzduchu okolnímu. Intenzivnější stékání studeného vzduchu a hromadění se probíhá po dlouhých svazích v hlubokých údolích. Zjednodušená situace je načrtnuta na obrázku 1.

Jezero studeného vzduchu vyplněné mlhou

V údolí čili kotlině, čímž lze nazvat i nížinné oblasti naší země, vzniká nahromaděním studeného vzduchu takzvané jezero. To ukazuje za vhodných podmínek právě mlha, tedy oblak Stratus. Při pohledu z povrchu pod mlhou ve větší výšce jde o nízkou oblačnost (druhu Stratus). Při pohledu z větší výšky, tedy nad hranicí vzniklé teplotní inverze dané oblasti, jde doslova o jezero mlhy či lépe řečeno nízké oblačnosti. A pohled z místa, kde má tato oblačnost základnu a vyskytuje se u povrchu hovoříme o mlze, o radiační mlze. Oblasti jsou vyznačeny v náčrtu.

Radiační mlhy u nás. Schéma proudění a vzniku mlh v údolí.

Obr. 1 Náčrt procesu vzniku radiační mlhy v údolí, hodnoty jsou orientační