SuchoZměna klimatu

Hrozí sucho jako před třemi lety?

Hodnocení článku

Sucho je v ČR velmi rozvinuté a to máme teprve první polovinu vegetačního období. V této době bývají ještě poměrně velké zásoby podzemních vod. Ty při srážkově chudších obdobích dotují vodní toky. Zásoby podzemních vod jsou po uplynulé zimě nízké a k tomu se během jarního období přidaly vysoké teploty a nedostatečné množství srážek. Vyskytovala se delší období beze srážek, společně s vyššími teplotami vzduchu byly případné další srážky zejména v květnu a již koncem dubna na území ČR konvekční. Tedy bouřkové, tj. prudké srážky zasahující malá území. Hrozí sucho jako před třemi lety?

Tyto srážky nejsou hydrologicky významné a rychle či velmi rychle odtečou z území. Prudké srážky navíc zhoršují jakost vody ve vodních tocích i nádržích či rybnících, kam stečou z polí či cest a komunikací. Tyto s sebou splachují i chemické nečistoty. V obcích přeplní kanalizační stoky a stává se, že do vodních toků uniká spolu s dešťovou vodou větší množství nevyčištěné splaškové vody.

To zhoršuje jakost vody, způsobuje to její eutrofizaci a tím významně podporuje rozvoj sinic a dalších řas. Tyto se rozmnožují dále při intenzivním slunečním svitu a vysokých teplotách. Tyto po skončení bouřkové činnosti opět pokračují. Prudké srážky rychle odtékají z území zejména při déletrvajícím suchu, kdy vyschlá země tyto nepojme. Přesně taková situace se opakuje na našem území již několik týdnů. Co hrozí, když tento stav bude pokračovat? Jaké jsou prognózy na léto a lze jim věřit? Je pravda, že některé prognózy “straší” právě častým horkem střídaným pouze prudkými bouřkami?

Pokud bude letos pokračovat tento ráz počasí a objeví se v létě delší suché a horké epizody podobné jako v létě 2015, hrozí sucho jako před třemi lety

Rok 2015 patřil mezi velmi suché a také teplé roky. Zejména letní období bylo ve znamení vysoce nadprůměrných teplot a podprůměrných srážek. To vyvolalo plošnější výskyt významnějšího sucha. Sucho bylo v některých oblastech značné s patrným vlivem na vegetaci, která trpěla tzv. vodním stresem, kdy měla nedostatek vláhy pro svůj růst. A nejednalo se jen o rostliny s kořenovými systémy na povrchu půd, ale i o některé malé a střední stromy (obr. 1).

Sucho v ČR významně zesílily nadprůměrné teploty v červenci roku 2015 ve spojení s převahou pouze lokálních srážek. Tedy těch ve formě přeháněk a bouřek a poté téměř beze srážkové období s extrémně vysokými teplotami v první polovině srpna. Toto bylo následováno krátkým obdobím s výskytem deště. Ale tento nepřinesl žádné zlepšení hydrologické situace, neboť po suchém povrchu z území odtekl. A po tomto období pokračovalo velmi teplé a suché počasí a to i v měsíci září, kdy se sucho i nadále prohlubovalo. Před výskytem srážek v srpnu 2015 (od 16. dne) byly průtoky vodních toků na mnohých místech nejnižší (obr. 3).

Bude-li příznivý vývoj počasí pro sucho, hrozí sucho jako před třemi lety

Odpověď na otázku, zda obdobné či dokonce stejné sucho hrozí i letos závisí na další vývoji počasí. Zvláště, když je sucho v letošním roce již nyní na začátku června významně rozvinuté, je to pravděpodobné. Nelze na ni odpovědět jednoznačně bez dalšího. Můžeme konstatovat, že takové sucho hrozí. Ale to za předpokladu, že bude klimatický průběh léta obdobný jako v roce 2015. To lze připustit, že zejména lokálně by mohlo hrozit vzhledem k jeho aktuálnímu stavu i významnější sucho než v roce 2015.

Toto je třeba ale hodnotit podle několika kritérií a to zejména podle deficitu srážek, průměrných a dosažených maximálních teplot. Také stavu podzemních vod a konečně také podle vodností toků (vydatnost pramenů a hodnoty průtoků vodních toků). Z některého hlediska může být situace i horší. Naopak se ale tento trend nemusí vyskytnout a pak je možno říci, že sucho nebude tak významné či že bude naopak oproti nynější době (květen a červen) i zmírněno. To za předpokladu, že přijde dlouhotrvající vlhké období s nižšími teplotami. Toto ovšem odhadnout nelze.

Střednědobá předpověď- hrozí sucho jako před třemi lety?

Je jediná poslední spolehlivá předpověď, podle které můžeme odhadovat pro blízkou budoucnost, zda se bude sucho rozšiřovat a umocňovat nebo naopak. Jinými slovy můžeme předpovídat stav vodní bilance a říci, zda podle aktuálních předpokladů hrozí sucho jako před třemi lety nebo jemu podobné. V minulém týdnu byla tato rozhodně záporná, konvekční srážky počítat jako přírůstky do bilance téměř nelze. V tomto týdnu je slibováno více srážek a to i plošnějších ve formě deště (opět ale tyto nebudou vydatné na celém území). Můžeme tedy spekulovat o zmírnění sucha, někde půjde o významnější zmírnění, někde o nepatrné. Srážky se objeví během týdne ale na většině území a většinou budou vyšší než 10mm, mnohde vyšší než 25mm a lokálně slibují modely srážky nad 50mm. Maximální úhrny by mohly být pak zejména vlivem konvekce i vyšší. Jaké bude mít počasí charakter v dalším červnovém týdnu? To zatím předpovídat na celý týden nelze. Bude to ovšem hodně důležité pro další vývoj vodní bilance.

Aktuální stav a důležitý vývoj počasí uprostřed léta

V současné době platí na mnoha místech na vodních tocích nízké průtoky či tzv. stav sucha (průtok na koeficientu Q355 a nižší). Někde se jedná o extrémní sucho s extrémně nízkou vodností toků. Přechodné srážky (jeden vlhký týden mezi teplým až horkým a suchým obdobím rozhodně nepostačí) ovšem zlepší bilanci a tím i průtoky vodních toků přechodně. S nástupem suchého počasí by se opět rychle snížily. Nejvíce bude záležet na klimatickém vývoji v červenci a srpnu. Tyto měsíce působí největší rozvoj sucha. Byť se v posledních letech podle některých ukazatelů prohlubuje sucho významněji právě v květnu a červnu s náhlým snížením srážek oproti březnu. A alespoň první polovině dubna. Během dalších měsíců vegetační sezóny se sucho tak významně (až na výjimky) neprohlubuje a spíše je krátce zmírňováno významnou srážkovou činností. Hrozí sucho jako před třemi lety?

Vodní stres keřůObr. 1 Vodní stres rostlinstva (menší stromy) v srpnu 2015, střední Polabí

Suché kukuřičné pole.Obr. 2 Sucho v kukuřičném poli, léto 2015 ve středním Polabí kde hrozí sucho každoročně

Hrozí sucho jako před třemi lety? Sucho na drobném nížinném toku.Obr. 3 Nízký průtok na drobném vodním toku před polovinou srpna 2015

Hrozí sucho jako před třemi lety? Sucho na Labi.Obr. 4 Nízký průtok na řece (Labe, u profilu Němčice v Pardubickém kraji) v červenci 2015