Zajímavosti

Publikace Modelování mezní vrstvy atmosféry

Hodnocení článku

Publikace Modelování mezní vrstvy atmosféry je odbornou literaturou, která byla vydána v roce 2019. Je tedy nejnovější literaturou popisující velmi detailně mezní vrstvu jako část troposféry. Kniha se také věnuje velmi široce modelování obecně. Publikaci nyní stručně představíme a pokusíme se poskytnout pro její potenciální čtenáře přehled toho, co tato nabízí. Na úvod je nutno poznamenat, že je publikace určena především pro pokročilejší čtenáře. Zejména ty, kteří znají základy matematiky, fyziky, termodynamiky atmosféry a meteorologie. V publikaci je prezentována řada rovnic.

Publikace Modelování mezní vrstvy atmosféry.

Obálka a náhledy do publikace, zdroj: academia

Tématika publikace

Na úvod stručný přehled témat, kterým se publikace věnuje:

  • Úvod a objasnění základních pojmů (mezní vrstva, přízemní vrstva aj.)
  • Termodynamika atmosféry (stavová rovnice, adiabatické procesy atd.)
  • Turbulence
  • Proudění v atmosféře
  • Matematické modelování mezní vrstvy
  • Modelování přízemní vrstvy
  • Metody fyzikálního modelování

Popis publikace

Hlavní pozornost je věnována popisu mezní vrstvy a proudění v ní. Samozřejmě se autor věnuje i okolním procesům, které nelze vlivem úzké souvislosti zanedbávat. jak název napovídá, dalším velkým tématem publikace je samotné matematické modelování mezní vrstvy. Zde jsou procesy popsány řadou matematických rovnic, které jsou okomentovány a podle možností publikace vyloženy. Nejde ovšem v četných případech o komplexní výklad a uvedení veškerých informací z důvodu omezeného obsahu publikace. Autor proto větší zájemce o problematiku průběžně odkazuje na řadu dalších kvalitních publikací a prací. Též se v závěru knihy autor věnuje metodám fyzikálního modelování obecně.

O publikaci

Jak bylo uvedeno v úvodu, publikace Modelování mezní vrstvy atmosféry je určena zejména pokročilejším čtenářům se základními znalostmi z oborů. Jde o recenzovanou odbornou literaturu, která byla vydána nakladatelstvím Academia v edici Gerstner. Autorem publikace je pan profesor Zbyněk Jaňour. Ten pracuje v Ústavu termomechaniky Akademie věd ČR a přednáší též na Katedře Fyziky atmosféry MFF UK a též na Fakultě ŽP ČZU. Zaměřuje se na mechaniku tekutin, turbulenci a atmosférické proudění.

Tuto knihu lze určitě doporučit, zejména pro hlubší zájemce o problematiku se znalostmi. Pro běžné čtenáře by byla publikace bez znalostí alespoň základů z uvedených oborů spíše bezpředmětná. Probíraná látka, které nyní nejméně, by byla tedy příliš náročná.

Knihu lze zakoupit za doporučenou cenu 395,- Kč, ale i za nižší cenu. Například přímo na stránce www.academia.cz. Pro méně zkušené čtenáře doporučujeme na meteorologii zaměřenou publikaci vydanou v roce 2017 od meteorologa Petra Dvořáka, viz Publikace Letecká meteorologie 2017.