Silné bouře budou častější

Hodnocení článku

Tím, že silné bouře budou častější vyhrožují klimatické předpovědi již dlouho. Není to ovšem jen plané vyhrožování, je to konstatování faktů vyplývajících z prognóz změny klimatu. Změna klimatu pro nás znamená měnící se dlouhodobý stav základních klimatických prvků během roku. V některých obdobích zaznamenáme větší změnu, v jiných menší. Tyto změny s sebou přinášejí další měnící se klimatické podmínky. S těmito změnami souvisí celkově měnící se chování počasí v určitých lokalitách. To může být různé podoby v různých obdobích roku a v různých oblastech. V tomto článku se zaměřujeme samozřejmě na naše klimatické poměry, tedy poměry střední Evropy. A také na měnící se klima a chování počasí během teplé části roku.

Více vody se vypaří = více jí spadne, ale jak a kde?

To, že se voda z planety neztratí je fakt. Ale v jaké podobě se kde bude vyskytovat a kdy bude v jakém množství dostupná? Další otázkou je její jakost. Velkým problémem globálního oteplování planety je nejen úbytek zásob vody v ledovcích a ve sněhové pokrývce. Z hlediska našeho území je podstatná pro tzv. “startovní” zásobu vody a vodnost právě její zásoba ve sněhové pokrývce během chladné části roku. Sněhové pokrývky zejména v nižších polohách s oteplujícím se klimatem ubude. Proto nastane problém s dostatečnou zásobou podzemní vody, která je základním zdrojem vody na našem území právě pro období s vyšší teplotou a nižšími srážkami.

Další problém tkví v jejím intenzivnějším vypařování během teplé části roku, kdy bude navíc teplota vzduchu stále vyšší. Očekávat lze déletrvající vlny horka současně s nedostatkem srážek. Výpar ubere dostupnou vodu na povrchu, v půdě a tím se sníží i zásoby podzemní vody. Současně se vlhkost dostane do atmosféry, kde nastanou v souvislosti s vysokou teplotou vzduchu vhodné podmínky pro vznik nebezpečných bouří. Čím více vody bude schopno se odpařovat, tím mohou být bouře potenciálně silnější. A přinášet nebezpečné projevy, včetně těch nejobávanějších. Těch, které alespoň ve velké intenzitě a četnosti u nás zatím neznáme. Při takovýchto podmínkách tato voda spadne, ale nerovnoměrně v čase i místě. O tom pojednává další kapitola.

V zimě nedostatek sněhu a v létě lokální prudké lijáky

Vyhlídka to není zrovna veselá. S postupující změnou klimatu se očekává intenzivnění těchto dvou projevů. V chladné části roku se očekává nedostatek sněhu a tím tedy vytvoření nedostatečné zásoby vody. V létě se předpokládá často vysoká teplota působící velký výpar vody z krajiny. Tedy z půdy, vegetace, ostatně i z našich těl a těl živočichů i z vodních ploch. Velký výpar utvoří společně s přehříváním vzduchu ideální podmínky pro vznik lokálních silných bouří. Ty budou produkovat nejen prudké lijáky, ale i další nebezpečné jevy. Mezi jimi jsou významná krupobití i nárazy větru. Včetně stáčení proudění v podobě vzniku tornád. O tomto jevu více v článku, vydaném v souvislosti s významnou situací tornáda na jižní Moravě (24.6.2021): Tornáda v ČR nejsou výjimečná.

Takže si to nyní shrňme, co souhra těchto změn bude znamenat:

 • Přes zimu bude méně sněhu, na jaře bude méně dostupné vody a vláhy
 • V létě bude velký výpar vlivem častých vln horka bez srážek, rozvíjet se bude sucho
 • Časté budou srážky lokální a prudké v podobě silných bouří s dalšími nebezpečnými projevy
 • Tyto srážky jsou krátkodobé, způsobí i velké povodně, ale rychle odtečou z území a povodími
 • Způsobí lokální rozdíly v přísunu vláhy a vody, i po jejich výskytu bude následovat rychlý výpar
 • Budou mít vliv i na kvalitu vody, která bude špatná již vlivem případného horkého počasí

Když voda, tak velké množství najednou?

Z uvedených bodů vyplývá, že voda bude. Ale nebude k dispozici v kapalné podobě vždy a všude v dostatečném množství a kvalitě. Jakost vody značně ovlivní horké vlny bez výskytu srážek. V takovém případě se setkáme s rozvojem řas, včetně sinic. Voda má zakalení a to šedavé či případně zcela zelené. Voda má v takovém případě vysokou teplotu. Po přívalovém dešti dojde ke spláchnutí všeho možného, včetně chemických látek. Voda má tedy ještě horší jakost. A tyto látky mohou podporovat rozvoj řas, často se tak také děje. Budou v určitém časovém období místa, kde se značně rozvine sucho. A naopak místa, ve kterých dojde k opakovanému výskytu přívalových lijáků.

Budou období, kdy voda v určité lokalitě nebude. Poté spadne v krátkém čase veškerá voda najednou. To znamená, že ji nedokážeme rozumně ani zachytit. A tedy nebudeme mít vytvořenou zásobu vody na další suché období, které může následovat. A stejně tak silnou bouří s větrem poničené území může po krátké době poničit další silná bouře s prudkým lijákem, která způsobí lokální povodeň. O tom nás počasí přesvědčuje v určité míře již nyní. Přesně toto můžeme pozorovat letos.

Velké změny teploty = extrémní počasí

Při ukončování horkých vln dochází k většímu poklesu teploty. Jde o výměnu vzduchových hmot označenou jako studená fronta. Na té vzniká význačné a často extrémní počasí. V létě jde i o rozsáhlé bouřkové systémy a významně silné bouře. Vznikat může supercelární bouře, v níž se vyskytují vždy extrémní nebezpečné jevy včetně vzniku rotace proudění, tedy tornádových jevů.

Supercelární bouře, zkráceně označovaná jako supercela, je konvekční bouře složená z jedné konvekční buňky (cely) o výjimečné intenzitě. Životnost buňky je i několik hodin, neboť v ní existuje mohutný vzestupný pohyb vzduchu (updraft). Proud vzduchu rotuje kolem vertikály a má rychlost až 60m/s.

Supercela je definována různě, neboť její definice se aktualizuje podle nových poznatků. Tyto vzejdou z pozorování bouří. Aktuální definice supercely je následující.

“Výskyt dlouhotrvajícího vzestupného pohybu vzduchu ve spojení s atmosférickým vírem (mezocyklona) ve středních vzestupného proudu vzduchu. V supercele existují dva sestupné proudy vzduchu a to přední a zadní. Významná organizace struktur proudění je odpovědná za specifické projevy supercelární bouře výskytem tornád, krupobití v podobě velkých krup i extrémních nárazů větru.”

Takže, kdy jde o supercelární bouři?

 • Při výskytu dlouhotrvajícího vzestupného pohybu vzduchu spojeného s atmosférickým vírem
 • Při výskytu předního a zadního sestupného pohybu vzduchu
 • Když se vyskytují extrémní nárazy větru či krupobití
 • Též tornádové jevy
 • Je snížená radarová odrazivost při pohledu na odraz bouře z radiolokátoru a hákovité echo poblíž vzestupného proudu

Závěr

Tento článek nemá za úkol strašit tím, že podobné události které se vyskytly ve spojitosti s bouřkami v posledních týdnech budou stále častější. Jen reflektuje prognózy. Tyto jsou podloženy skutečnými daty. A počítají s určitým vývojem globálního oteplování a tedy změny klimatu. Takže jde o konstatování faktu na základě dosavadních klimatických prognóz. Tento fakt v podobě vývoje klimatu a různých změn může být nakonec jiný. Prognóza může ukazovat mírnější změnu, ale také významnější. V souvislosti  tím se skutečně očekává mimo jiné četnější výskyt silných bouří a nebezpečných jevů s nimi spojených během teplé části roku. Současně text poukazuje na to, že se již určitá změna odehrává. A významně silné bouře jsou již nyní relativně časté. Stejně jako delší epizody sucha a horké vlny či globální roční teplota. Nejde jen o podmínky v oblasti střední Evropy.

Pokud budou vhodnější podmínky pro vznik vertikální oblačnosti, vzniknou samozřejmě silné bouře. S vyšší teplotou a větší intenzitou i četností jejího střídání je větší pravděpodobně tvorby srážkově bohaté oblačnosti. A to neplatí jen pro konvekční oblaky. Ale i zde je pravděpodobnost tvorby vertikálně mohutné oblačnosti. V té se zvyšuje pravděpodobnost výskytu velkých krup. Tyto potřebují dostatečný prostor po rotaci v oblaku, dostatek vlhkosti a také dostatečně nízkou teplotu v podobě záporných hodnot.

Obecně je vždy na významnou výměnu vzduchových hmot vázáno význačné a často i extrémní počasí. Takže čím bude větší rozdíl v teplotě, tím budou studené fronty v létě provázeny extrémnějším počasím. Vlny extrémního horka tedy mohou ukončovat na studených frontách opravdu velké a intenzivní bouřkové systémy. Vzniknou podmínky pro tvorbu supercelárních bouří, v nichž dochází mimo jiné i ke stáčení proudění a vzniku tornád.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality má 1105 příspěvků. Zobrazit vše od Meteo Aktuality