HydrometeorologieZajímavosti

Standardizovaný srážkový index pro hodnocení sucha

Hodnocení článku

Standardizovaný srážkový index známý pod zkratkou SPI je jedním z meteorologických indexů. Podle těchto se hodnotí suchost podmínek na daném území. Na kterých datech je založen a jakých hodnot nabývá či které hodnot značí sucho a jak výrazné. Co přesně znamená používaná zkratka a podobně. O tom pojednává tento článek zaměřený speciálně na tento zásadní index. Další informace nejen o meteorologických indexech sucha najdete v odkazovaném článku výše.

Standardizovaný srážkový index. Vznik a vývoj cyklony. Usazené stránky na jehličnatém stromu. Ochlazení a srážky, ještě ale horko bude.

Index pro hodnocení suchých epizod jakékoli délky

I v hodnocení suchých epizod a jejich rekonstrukce je použit index SPI. Tyto informace o suchých epizodách i dávné historie v ČR najdete naší stránce Největší sucha v ČR. Index je známý pod zkratkou SPI, která znamená anglický název indexu a to Standardized precipitation index. V ČR používáme překlad indexu, ale obecně a běžně je označován oficiální zkratkou SPI. Jde o nejrozšířenější a tedy nejpoužívanější index. Neboť tento index pro hodnocení sucha se používá pro hodnocení krátkodobého i dlouhodobého sucha. Je ho možno tedy použít pro jakkoli dlouhou suchou epizodu.

Index ukazuje nedostatek srážek (sucho) nebo naopak přebytek srážek. A to v určité oblasti za časové období. Tento index bere v úvahu úhrn srážek, který je srovnáván s rozdělením úhrnů během období normálu s transformací na normované normální rozdělení. Jedná se o rozdíl skutečně spadlého úhrnu srážek a průměru rozdělení s podílem se směrodatnou odchylkou.

Existují ovšem komplexnější indexy. Nedostatkem tohoto indexu je fakt, že v něm není brán zřetel na výpar ani na změny teploty vzduchu. Index dobře vymezuje suché epizody.

 Výstupy indexu

Jde o bezrozměrná čísla, jako je tomu u většiny indexů. Hodnota 0 značí srážkový normál, srážky jsou na daném území za časové období průměrné. Kladné hodnoty značí přebytek srážek, tedy nadprůměr. Záporné naopak nedostatek srážek, tedy podprůměr a tedy meteorologické sucho. Většinou se hodnoty pohybují do +3 či do -3. S tím, že od hodnot -1.5 jde o významné, tedy extrémní sucho.

Podobné indexy

Dnes ČHMÚ hodnotí sucho v ČR právě podle hodnot indexu SPI a dále podle hodnot indexu SPEI. To jsou základní index pro hodnocení sucha, které jsou hojně používány. Používají se tedy i na našem území. I sucha v nedávné historii se hodnotí podle těchto indexů a dále podle Z-indexu. Dále je rozšířený a známý též index PDSI (Palmerův).

Palmerův index se používá pro hodnocení sucha na celé Zemi. Sucho počítá z vodní bilance území. Bere v potaz úhrn srážek i vodu obsaženou v půdě či evapotranspiraci. To vše vedle dalších faktorů a stavu veličin. Hodí se pro hodnocení dlouhodobého sucha. Je vhodný pro zobrazení odchylek retenční kapacity vůči normálu dané oblasti.

Z-index jako hodnota, odvozena z klimatologického optima podmínek určité oblasti. Index se hodí naopak ke stanovení krátkodobého sucha, protože reaguje na změny vlhkosti v půdě. Další informace o indexech najdete ve výše citovaném článku meteorologických a hydrologických indexů sucha.