HydrometeorologieKlimatologieSuchoZměna klimatu

Je letos větší sucho než před třemi lety?

Hodnocení článku

Je letos větší sucho než před třemi lety? Sucho je v ČR letos opět hodně rozvinuté, ve svrchní vrstvě půdy na mnohých místech není téměř žádná vláha. Hladiny podzemních vod jsou nízké a s tím souvisí i extrémně nízké průtoky vodních toků. Podobně suché počasí se touto dobou vyskytlo v roce 2015. Kdy se hovořilo o největším suchu od roku 2003, v některých oblastech dle určitých parametrů bylo toto sucho i významnější než v roce 2003. Další významné sucho nastalo v letošním roce, kdy během dubna v ČR převažovalo suché a velmi teplé počasí. Sucho nejvíce prohloubilo horké a taktéž suché počasí během července a na začátku srpna.

Teploty do poloviny srpna překračovaly 30°C spíše mírně a občas, delší tropické epizody s teplotami i vyššímu než 34°C nastaly na konci července a začátku srpna. Naopak první týden v červenci přinesl chladné a o něco vlhčí počasí. To ovšem sucho zmírnilo jen v oblastech s výskytem nejvydatnějších srážek (což byl východ Moravy a Slezsko). Další srážky, které byly významnější byť konvekční, se vyskytovaly během léto na jihozápadě a jihu Čech. Tam je situace s vodní kapacitou též o něco lepší. Naopak srážkově velmi suché oblasti jsou v centrálních Čechách, dále zejména na severozápadě Čech (dolní Labe a Ohře, plus Ústecko). Též střední a východní Polabí a jižní či lokálně střední Morava. V těchto oblastech je sucho velmi prohloubeno s významnějším vlivem na vegetaci.

Jak to bylo v roce 2015?

Půdní sucho k 6.7.2015. Je letos větší sucho?

Obr. 1 Půdní sucho v hloubce do 100cm pod povrchem klasifikované pomocí stupňů 0-5 v ČR, zdroj: ČHMÚ

Na obrázku 1 vidíme mapku s barevnou vizualizací míry ohrožení půdním suchem v profilu do 100cm hloubky v půdě k 6.7.2015. Vidíme, že sucho bylo už v tuto dobu významně rozvinuto na jižní Moravě, v Praze a na jihovýchodě Čech.

Je letos větší sucho? Vodní stavy k 12.7.2015.

Obr. 2 Vodní stavy toků k 12.7.2015, sucho platí v profilech s velkým bílým kolečkem, zdroj: hydro.chmi.cz

Druhý obrázek ukazuje stavy vodních toků k 12.7.2015, kdy vidíme, že sucho platilo v měrných profilech v ČR místy. Oproti půdnímu suchu byl vodní toky na jižní Moravě poměrně vodné bez výskytu nízkých průtoků. Sucho bylo místy registrováno ve východní, střední a severní či jihozápadní části republiky.

Podobně na tom byly podzemní vody, jejichž hladina byla nejnižší ve středních a východních Čechách, jinde byly hladiny významněji pod normálem spíše místy.

Sucho v roce 2015 nebylo významně rozvinuto v květnu ani po většinu června. Prohloubilo se během června a pak zejména v červenci a v první polovině srpna. Pokračovalo pak na konci srpna a i v září, viz obr. 3.

Vodní stavy k 1.10.2015.

Obr. 3 Sucho na tocích k 1.10.2015, zdroj: hydro.chmi.cz

Jaké je sucho letos, je letos větší sucho než v roce 2015?

Nutno konstatovat, že již na počátku druhé poloviny jarního období bylo sucho značné. Začalo tedy za podpory vysokých teplot velmi brzy. A letní měsíce ho nyní významně prohloubily, srážkový deficit narůstá stále a to hlavně v posledních týdnech. Tyto jsou velmi teplé s minimem pouze lokálních srážek.

Vodní stavy 7.6.2018

Obr. 4 Sucho na tocích k 7.6.2018, zdroj: hydro.chmi.cz

Je letos větší sucho? Vodní stavy 8.8.2018

Obr. 5 Sucho na tocích k 9.7.2018, zdroj: hydro.chmi.cz 

Vodní stavy 9.7.2018

Obr. 6 Sucho na tocích k 8.8.2018, zdroj: hydro.chmi.cz

Na obrázcích 4-6 vidíte přehled profilů na vodních tocích v ČR s platností stavu sucho (bílá velká kolečka) v červnu, červenci a srpnu letošního roku. Zejména pokud porovnáme sucho na tocích v červenci 2015 a 2018, vidíme, že v letošním roce platilo sucho na četnějších místech. A to ve více než polovině měrných profilů.

Je letos větší sucho? VVK k 25.6.2018

Obr. 7 Využitelná vodní kapacita v půdě do 20cm hloubky ke dni 25.6.2018, zdroj: ČHMÚ

VVK k 25.7.2018

Obr. 8 Využitelná vodní kapacita v půdě do 20cm hloubky ke dni 25.7.2018, zdroj: ČHMÚ

Půdní sucho bylo v létě rozvinuto v ČR spíše lokálně, v roce 2015 o poznání více a šlo o vodní kapacitu v půdním profilu do 100cm hloubky.

Je letos větší sucho? Teplota opět krátce přesáhne 35°C. Rekord 38°C v Arktidě potvrzen. Hrozí nevratné změny klimatu. K čemu je dobré horké počasí? Velké výkyvy teplot. Bude sucho problémem naší země? Horko a sucho.

Závěr

Závěrem můžeme konstatovat, že v některých ohledech a v některých oblastech je letos větší sucho nebo obdobné jako v roce 2015. V obou případech má sucho mírnější podobu v horských oblastech. Kde je vodní kapacita vyšší, avšak průtoky vodních toků jsou v četných případech i přesto dosti nízké. Sucho se v roce 2015 nejvíce rozvinulo na konci září a na začátku října, do kdy převažovalo v ČR suché a velmi teplé počasí. Letos závisí na dalším průběhu počasí a to zejména na jeho vývoji během měsíce září. Především bude záležet na převládajícím druhu a vydatnosti srážek, stejně tak na jejich rozložení během dalších týdnů. Podle předpokladů jich bude průměrné množství, avšak teploty by měly být stále nadprůměrné. Z tohoto hlediska by ani průměrné srážky nepřinesly žádné významnější zlepšení takto rozvinutého sucha.

Nasycení území k dnešnímu dni (20.8.2018) je velice podobné jako bylo ke dni 1.10.2015, viz obrázky 9 a 10. Letošní sucho započalo v ČR dříve než sucho v roce 2015. A to již během května, kdy došlo k jeho významnému prohloubení. Jarní období roku 2015 nepřineslo tak vysoké teploty, alespoň ne trvaleji, ani tak málo srážek a s teplotou vzduchu souvisel i jejich charakter. Charakter případných srážek letos, kterých bylo dosti málo již v květnu, byl převážně konvekční. To a další faktory se podílely na rychlejším prohlubování sucha v ČR. Toto bylo zmírněno letos jen přechodně a také spíše lokálně vydatnějšími srážkami v chladnějším období na začátku července zejména na východě země. A během července pak vlivem četnější bouřkové aktivity na jihu a jihozápadě území, což je patrné na vláhovém deficitu až dodnes.

Nasycení území v ČR k 1.10.2015.

Obr. 9 Nasycení území ČR k 1.10.2015, zdroj: hydro.chmi.cz

Je letos větší sucho? Nasycení území v ČR k 20.8.2018.

Obr. 10 Nasycení území ČR k 20.8.2018, zdroj: hydro.chmi.cz

Data: ČHMÚ, 2015 a 2018 (hydro.chmi.cz, chmi.cz)