Prognózy počasíSezónní výhledy

Výhled na zimu 2022/2023

Hodnocení článku

Máme po období Svatého Martina a pomalu se blíží začátek klimatologické zimy, můžeme tedy sestavit první výhled na zimu 2022/2023. Byť samozřejmě nemůžeme obsáhnout celé toto dlouhé období co do rozumně úspěšné předpovědi. Musíme na tento výhled odchylek teploty a srážek pohlížet jako na sestavený podle aktuálních podmínek. Tedy podmínek stavu atmosféry a předpokladů k listopadu 2022. V tomto měsíce těžko předpovídáme chování počasí v lednu, natož pak v únoru. První vyhlídka, jak pravděpodobně bude vypadat vývoj teploty a srážek ve vztahu k normálu v zimě 2022/2023 jako celku již možná je. Upozorňujeme ještě jednou, že jde o aktuální výhled na dlouhé období. Tento výhled na zimu se může během dalších týdnů i významně měnit.

První náznaky možného vývoje počasí v zimě na základě klimatických jevů prezentujeme v článku Rýsuje se studená zima? V tom predikujeme fakt, že v případě určitého vývoje klimatického jevu polárního víru může nastat situace studených vpádů do vnitrozemí Evropy z polárních oblastí. Jak vidí očekávané odchylky teploty a také srážek v zimních měsících klimatické modely? Pokud na začátku chcete stručné shrnutí, tak v Evropě by mělo být počasí podle většiny modelů v zimě teplotně nadprůměrné a srážkově více méně v normálu. Ne všechny modely to ale vidí stejně. Proto v dalších kapitolách uvádíme podrobnější prezentaci předpovědi podle základních klimatických modelů.

Možnost kolapsu polárního víru = vpád studeného vzduchu do vnitra Evropy

S odkazem na článek výše na úvod uveďme, že polární vír v případě stability udržuje polární vzduch v tzv. polární cirkulace obíhat kolem pólů. Tento studený či mrazivý vzduch nemá příliš šanci vychýlit se z této cirkulace a dostat do nižších zeměpisných šířek. V případě opačném, tedy zeslabení až kolapsu tohoto víru a tedy polární cirkulace dojde k uvolnění “cesty” pro tento vzduch směrem do nižších šířek. Oslabení víru a tedy tzv. stratosférické oteplení přichází obvykle během zimy, zhruba do její poloviny, kdy se projeví právě výše uvedeným. Nastanou častější vpády studeného vzduchu i do prostoru střední Evropy namísto oceánskému a teplejšímu západo-východnímu přenosu. Tedy jinými slovy atlantické cirkulaci, tzv. oscilaci. Tato vykázala velkou intenzitu například v loňské zimě.

Během zimy, která ještě zatím nezačala, může dojít tedy i k výše uvedenému. Ale rozhodně nemusí, v současné době s tímto vývojem modely spíše nepočítají. Tedy zatím ne a jejich předpověď ukazuje typický vývoj zimy u nás, posuďte ostatně sami v dalších kapitolách rozdělených podle předpovědního modelu, jehož předpověď prezentujeme.

Předpověď modelu CFS

Velmi známý klimatický model CFS poskytuje předpověď odchylek teploty a srážek pro jednotlivé měsíce i tříměsíční období s každodenní aktualizací podmínek pro předpovědi. Na této můžeme tedy vidět onen vývoj předpovědi. V posledních výstupech modelu ovšem vypadají nadcházející měsíce poměrně jasně a podobně jako v minulých letech. Teplotně slibuje model zimu nadprůměrnou a to dokonce mírně. Srážkově však v normě, tedy bez odchylek. Jistota předpovědi modelu, která je též prezentována? Ta je velmi nízká i na prosinec, natož pak na konec zimy. Míra nejistoty ukazuje, že zatím není též jisté zda dojde k možnému oteplení ve stratosféře nebo nikoli. Model může předpověď dle nových údajů náhle změnit.

Výhled na zimu 2022/2023 - teplotní odchylky podle modelu CFS.

Obr. 1 Předpověď odchylky teploty vzduchu na zimu 2022/2023 podle modelu CFS, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov

Výhled na zimu 2022/2023. Srážkové odchylky podle modelu CFS.

Obr. 2 Předpověď odchylky srážek vzduchu na zimu 2022/2023 podle modelu CFS, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov

Závěr: Teplotně mírný nadprůměr, srážkově průměr a nejistota vysoká.

Předpověď modelu ECMWF

Druhý velmi známý model ukazuje zimu teplotně průměrnou až místy slabě nadprůměrnou co do centrální části evropského kontinentu. Předpověď se nijak zásadně během podzimu neměnila a aktualizována je každý měsíc dle klimatických podmínek do data výstupu modelu. Srážkově předpokládá model počasí v zimě spíše chudší s tím, že se prognóza změnila během podzimu. V předchozích výstupech očekával období stejně jako model CFS srážkově bez odchylek.

Teplotní odchylky podle modelu ECMWF - zima 2022/2023.

Obr. 3 Předpověď odchylky teploty vzduchu na zimu 2022/2023 podle modelu ECMWF, zdroj: ecmwf.int

Srážkové odchylky podle modelu ECMWF - zima 2022/2023.

Obr. 4 Předpověď odchylky srážek na zimu 2022/2023 podle modelu ECMWF, zdroj: ecmwf.int

Závěr: Teplotně průměr, srážkově podprůměr.

Předpověď modelu IRI

Model IRI výzkumného institutu Columbis Climate School předpovídá tři nadcházející zimní měsíce průměrné až slabě nadprůměrné, co se týče našeho území a okolí. V minulých výstupech zněla předpověď na teplotní nadprůměr v plošnější podobě. Srážkově vidí model zimu spíše průměrně a na tomto se nic nemění po celý podzim, tedy podle minulých výstupů. Tento model aktualizuje své výstupy také jedenkrát za měsíc podle souhrnných podmínek.

Výhled na zimu 2022/2023. Odchylky teploty podle modelu IRI.

Obr. 5 Předpověď odchylky teploty vzduchu na zimu 2022/2023 podle modelu IRI, zdroj: iri.columbia.edu

Odchylky srážek podle modelu IRI - zima 2022/2023.

Obr. 6 Předpověď odchylky srážek na zimu 2022/2023 podle modelu IRI, zdroj: iri.columbia.edu

Závěr: Teplotně nadprůměr, srážkově průměr.

Předpověď podle Accuweather

Server Accuweather stejně jaké na každé klimatické období i na nadcházející období zimy vydal předpověď pravděpodobného vývoje počasí pro jednotlivé oblasti Evropy. Jaké počasí by mělo v daných lokalitách převládat, což musíme samozřejmě brát orientačně. Loni server předpověděl pro většinu střední Evropy během zimy delší sušší epizody a žádné mrazivé počasí. V před loňské zimě předpověděl vyšší srážky v kapalné podobě, avšak žádné zimní počasí. Což tak úplně pravda nebyla, jde o odhad a komplexní předpověď převahy daného počasí. I když se předpokládá převážně teplejší zima, určitě to tedy neznamená výskyt mrazivějšího období se sněhem i v nížinách.

Výhled zde tedy neříká, zda se očekává období jako teplotně nadprůměrné a srážkově například podprůměrné. Byť z předpovědi vždy vyplývá převaha určitého rázu počasí, v tomto případě tedy srážkově chudšího. Toto je ovšem v rozporu s předpovědí většiny klimatických modelů, které vidí celkové zimní srážky v zimě ve střední Evropě spíše v normě.

Výhled na zimu 2022/2023 - souhrn převažujícího klimatu podle Accuweather.

Obr. 7 Výhled na zimu 2022/2023. Souhrnná předpověď oblastí s převažujícím typem počasí během zimy 2022/2023 podle Accuweather, zdroj: accuweather.com

Závěr: Srážkově podprůměr.

TIP: Připomeňte si – Výhled na zimu 2021/2022Výhled na zimu 2019/2020 (7.12.2019).

Závěr: Výhled na zimu 2022/2023

Závěrem musíme konstatovat, že současný stav modelové prognózy (aktualizujeme výstup modelu IRI) odchylek teploty vzduchu a srážek či obecně převažujícího trendu počasí v nadcházející zimě ukazuje typicky mírnější průběh zimy. Převažuje tedy teplotní nadprůměr až průměr sezóny tří měsíců jako celku. Nadprůměr slibuje hlavně model CFS, modely IRI a ECMWF hovoří spíše o teplotě bez odchylek či místy se slabě kladnými odchylkami. Srážkově slibují modely počasí v zimě průměrné, jen model ECMWF vidí zimu obecně ve střední Evropy slabě podprůměrnou. Toto podporuje odhad převahy počasí v zimě podle Accuweather, který doslova hovoří o převážně sušším počasí. Neříká vyloženě, zda půjde o studené či teplé počasí. Naopak nevylučuje chladnější epizody, avšak spíše bez sněhu nebo s jeho nedostatkem.

Během zimy 2020/2021 došlo ke stratosférickému oteplení a ve druhé polovině zimy měl mrazivý vzduch možnost uvolnit se z polární cirkulace a proniknout do nižších šířek. V našich podmínkách ro znamenalo studenější počasí s výskytem jedné kratší epizody se silnějším mrazem a vyšší sněhovou pokrývkou i v nížinách. Loňská zima měla spíše opačný trend. Na počátku byly o něco lepší podmínky pro vpády studenějšího vzduchu, avšak nevýrazné. Druhá polovina zimy začala připomínat naopak pozdější období a až předjaří.

Možný zvrat předpovědi

Nelze si to ovšem vyložit tak, že se nevyskytne žádná studená a současně vlhčí epizoda. Tohoto názoru jsou i někteří odborníci z řad meteorologů u nás. Převážně teplejší zima s možností výskytu nějakého toho kratšího období s mrazem i sněhem. Pravděpodobnost výskytu delšího mrazivého období se sněhem na základě prognózy modelů je ovšem dosti nízká. Zejména pro ne horské či přímo nižší polohy, tam musíme počítat s převážnou částí zimní sezóny bez sněhu a s vyšší teplotou vzduchu. Nejvíce by alespoň tomuto uvedenému vývoji s nějakou zimní epizodou  “fandila” předpověď modelu IRI. Ale … Dojde-li během zimy k avizované možnosti náhlého oteplení ve stratosféře a zeslabení či ještě lépe kolapsu polárního víru a zániku této cirkulace, může se předpověď modelů náhle změnit?

V takovém případě by v souladu s výskytem fáze La Niňa určitě byla pravděpodobnost četnějších vpádů mrazivého vzduchu dále do Evropy. Nikoli ovšem jistota. Modely podle tohoto klimatické charakteristiky na nadcházející zimu ovšem nepředpovídají. Musíme si počkat na počátek a první polovinu zimě, kde rozhodne dění v atmosféře o případném dalším vývoji počasí v zimní sezóně. Toto je z dnešního pohledu nemožné předpovědět.

Pranostiky jako doplnění, zajímavost nebo spíše pobavení?

Některé pranostiky slibují například podle vývoje podzimního počasí studenou zimu. Některé naopak, jiné nevypovídají o počasí v nadcházející zimě nic konkrétního. Opravdu jen pro kompletnost a zajímavost zmiňme ty známé a ohledně prognózy zimy jasně znějící:

  • Mlhy v říjnu – sněhy v zimě
  • Teplý říjen – studený únor
  • Začátkem-li listopadu sněží, mívá pak sníh výšku věží
  • Bouřka v říjnu, třebas malá, sotva na to zima stálá
  • Říjen když blýská, zima plíská
  • Sněží-li v říjnu, bude měkká zima
  • Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude
  • Neopadá-li listí ze stromů v říjnu, bude tuhá zima

Reference

IRI COLUMBIA. Seasonal climate forecasts. www.iri.columbia.edu.

ECMWF. Forecasts. Charts. www.charts.ecmwf.int.

NOAA. CPC NCEP. Seasonal climate forecast. www.cpc.ncep.noaa.gov.

ACCUWEATHER. Wetather Forecasts. Accuweather 2022-2023 Europe winter forecast. Online, 2022. Dostupné na accuweather.com.