Hydrologická situaceSucho

Hydrologická situace 11.6.2020

Hodnocení článku

Hydrologická situace v ČR k datu 11.6.2020. Dosavadní vývoj a aktuální stav faktorů ovlivňujících hydrologický stav. Stručně očekávaný stav dle vývoje meteorologické situace v blízké budoucnosti. Naposledy byl vydán článek o hydrologické situaci v ČR dne 19.5.2020.

Dosavadní vývoj

Konec května i začátek června přinesly spíše vlhčí a poslední dny místy i mimořádně vlhké a též oblačné počasí. Současně se nevyskytovala po delší dobu vyšší teplota vzduchu. Maxima teploty dosahovaly spíše 20-23°C, jen krátce vyšších hodnot. V noci se ochlazovalo většinou pod 10°C, zpočátku i pod 5°C. Při zmenšené oblačnosti se tvořila rosa. Poslední dny, červnové, byly srážkově významně bohaté. Avšak stále najdeme místa, kde nespadlo srážek tolik kolika by bylo potřeba. Deficit srážek za delší období (24 měsíců) tak zůstává stále vysoký. Poslední květnový týden byl srážkově chudší. Hydrologická situace zůstávala špatná.

Za poslední týden (první červnový) spadlo v ČR průměrně 31mm srážek (165% normálu) a to poměrně srovnatelně v Čechách i na Moravě. Vydatné srážky se soustředily na Vysočinu a v pásu na SV Čech a sever Moravy, částečně na JV Čech a dále na jih Čech. Šlo zejména o bouřkovou činnost u minulém víkendu. Srážky mírně rozkolísaly vodní toky, významné avšak krátkodobé vzestupy (blesková povodeň) se odehrály na severu Moravy na menších tocích. Další vydatné srážky spadly v první polovině tohoto týdne a týkaly se jihu a jihozápadu Čech, částečně spadlo více srážek v západní části Čech. Stále nespadlo tolik srážek v oblasti, kde byla situace ohledně sucha nejhorší. To znamená na severozápadě, ve střední části Čech a na jižní Moravě. Proto se tam hydrologická situace příliš nezměnila.

Aktuální stav: hydrologická situace 11.6.2020

Teplota vzduchu v těchto dnech začíná překračovat 20°C, následně i 25°C. V noci se už tak často neochlazuje pod 10°C. Srážková činnost ustává, oblačnosti ubývá. Stále lze čekat ale lokální konvekční srážky, které ovšem nebudou z hydrologického hlediska tak významné.

Deficit srážek za 6 měsíců prakticky nepozorujeme, za 24 měsíců je nejvyšší na Z/SZ Čech, dále v jihozápadních, středních a východních Čechách, vyjma hor. Jinde je nižší.

Hydrologická situace 11.6.2020. Vodní kapacita v půdě k 11.6.2020.

Obr. 1 Hydrologická situace 11.6.2020. Využitelná vodní kapacita půdy v ČR k 11.6.2020, zdroj: chmi.cz

Na mnohých místech ČR došlo ke znatelnému zlepšení půdní vláhy do 20cm hloubky (využitelná vodní kapacita). Většinou je dostačující, jen v oblastech bez vydatných srážek je nižší. Jde o nížinné oblasti severozápadu Čech, celou centrální část Čech a to hlavně kolem Prahy a dále zejména o jižní Moravu. Významně se zvýšila vláha na Vysočině a jihu Čech po významných srážkách posledních dnů. Shodně to platí o Slezsku a východu Moravy.

Stav podzemních vod zůstává většinou špatný, hladiny jsou významně podnormální. V některých oblastech došlo k mírnému snížení hladin, někde naopak ke zvýšení. Hladiny podzemních vod v mělkých vrtech jsou nejnižší v jižní, severní a střední části území ČR (obr. 2).

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech 7.6.2020.

Obr. 2 Hydrologická situace 11.6.2020. Hladiny podzemních vod v mělkých vrtech v ČR v týdnu do 7.6.2020, zdroj: chmi.cz

Vodnosti toků a tedy průtoky jsou aktuálně velmi dobré v celé jižní a jihozápadní části země po vydatných srážkách. Velmi dobré jsou na severovýchodě Čech po srážkách z minulého týdne, shodné lze tvrdit o celé Moravy a Slezsku. Naopak velmi špatné vodnosti jsou na severozápadě a částečně severu Čech (v jejich západní části). M-denní průtoky k dnešnímu dni (obr. 4) se pohybují od větších než Q30 (jižní Čechy a lokálně Vysočina či Morava) až po nižší než Q364d (absolutní sucho, severozápad Čech). Ve střední části Čech, ohledně toků zde nebo v okolí pramenících, je situace s průtoky kolem normálu nebo mírně podnormální. Takže vidíme, že srážky byly vydatné skutečně v určitých oblastech a některé oblasti prakticky vynechaly. Tam zůstává situace špatná. V oblastech, kde se vyskytly a nebyly vydatné došlo jen k mírnému zlepšení hydrologické situace.

Historie: stav před rokem v červnu

Pro zajímavost se podíváme na stav některých ukazatelů před rokem. Kolem poloviny června je nutné konstatovat, že v loňském roce byla využitelná vodní kapacita převážně vysoká až velmi vysoká na většině území s výjimkami. Velmi podobné to bylo v roce 2018 přesně touto dobou, jen rozdíly byly významnější.

Hydrologická situace 11.6.2020. Vodní kapacita v půdě 17.6.2019.

Obr. 3 Hydrologická situace 11.6.2020. Využitelná vodní kapacita půdy v ČR k 17.6.2019, zdroj: chmi.cz

Historie: Nejsušší období od roku 1963

Podle indexu SPEI-24 (průběh indexu sucha za 24 měsíců) je sucho v současném dlouhém období nejvýznamnější od roku 1963, od kdy jsou hodnoty uvedeny (obr. 4). Dlouhá suchá epizoda trvá roku roku 2014-2015. Podobně dlouhá, avšak ne tak významná se odehrála po roce 1990. Podle indexu SPEI-6 (průběh za 6 měsíců) je sucho mírnější a vykazuje větší variabilitu.

Sucho podle indexů SPEI-6 a SPEI-24 dle normálu období 1981-2010.

Obr. 4 Hodnoty SPEI indexu za 6 a 24 měsíců počítané od roku 1963 doposud, zdroj: chmi.cz

Co je to SPEI index? Index, který pro hodnocení sucha bere v úvahu rozdíl srážek a referenční evapotranspirace (výpar z povrchu, vodních ploch a rostlin) ve vztahu k normálu.

Očekávaný vývoj

Vyšší teplota vzduchu v dalších dnech bude znamenat vyšší výpar. Počasí ovšem nebude zcela suché. V ČR se budou vyskytovat lokální přeháňky a bouřky. Ty budou mír vliv zejména na odtok vody. Průtoky toků tak mohou být přechodně rozkolísané významnější srážkovou činností. To platí i o víkendu i v příštím týdnu. Vlhkost půdy bude setrvalá nebo se bude slabě snižovat. Hydrologická situace se tedy vzhledem k uvedenému příliš nezmění.

Zdroj dat: hydro.chmi.cz, chmi.cz, intersucho.cz