Historie počasíKlimatologiePočasíSuchoZměna klimatu

Největší sucha v ČR a jejich příčiny

Hodnocení článku

Sucho od roku 1500 do roku 1800

Po roce 1500 musíme opět vycházet z dokumentárních pramenů a můžeme podle nich vyjádřit intenzitu sucha. Podle těchto údajů je možné zjistit období, ve kterých se vyskytlo nejvíce suchých epizod či jinými slovy roků. Často se jednalo o více roků jdoucích po sobě, zpravidla jde při výskytu sucha o jeho přenesení do následujícího roku a za suchou epizodu jsou brány tedy dva po sobě jdoucí roky.

Mezi lety 1500 až 1800 se vyskytlo nejvíce suchých roků v obdobích těchto let: 1701 až 1710, 1778 až 1784 (7) 1511 až 1520, 1531 až 1540, 1631 až 1640, 1721 až 1730. 1781 až 1790 (6), 1704 až 1708, 1724 až 1728 (5). Méně suchých roků se vyskytlo v obdobích: 1521 až 1530, 1641 až 1650, 1661 až 1670, 1671 až 1680 (2). Pokud budeme hodnotit sucho podle intenzity, tak nejintenzivnější sucho se vyskytlo kolem let 1531 až 1540, před rokem 1700 a 1720 a kolem roku 1770 až 1780 (Brázdil a kol., 2015).

Zmiňme některé významně suché epizody v tomto období:

Sucho 1534

Jarní období tohoto roku bylo suché a teploty odpovídající letnímu období začaly již před polovinou dubna s trváním do konce května. Některé prameny uvádějí výskyt suchého počasí již v březnu též s výskytem vysokých teplot. Po tříměsíčním suchu bylo možno přejít Vltavu, nízké vodní stavy uvádějí prameny i na Labi. I ve Slezsku bylo léto suché a horké. Letní teploty trvaly podle nejen tamních pramenů od 15. dubna do 3. září. V tomto období vyschly potoky a mlýny nemohly mlít.

Sucho 1536

Léto bylo tohoto roku suché a hovořilo se o nízkých vodních stavech na Labi. V lesích se vyskytovaly časté požáry. Suché počasí mělo za následek vyschlé studny a potoky, časté požáry měly trvat až do Vánoc. Na Moravě, zejména na jihovýchodě, panovalo teplé a suché počasí až do 24. listopadu.

Sucho 1540

Začátek se uvádí opět v jarním období a to pro jižní a jihovýchodní Moravu. Srážkově chudé počasí panovalo od března. V květnu podle některých záznamů v oblasti nemělo vůbec pršet. To vyvolalo velmi významné sucho, které bylo značně umocněno pokračujícím suchým počasím i v létě. Opět panoval nedostatek vody, požáry porostů, včetně lesů. Vyschly mnohé vodní toky a voda v řece Odře byla zelená. Sucho panovalo i v sousedním Polsku, kde se k Wroclavi váže záznam o nedostatku potravin, suchu a nesnesitelném horku.

Sucho 1590

Suché bylo zejména léto tohoto roku. Dlouhé období bez deště stojí v jedněch pramenech, jiné upřesňují, že šlo o období od 3. června do 10. září bez výskytu deště a to pro oblast Slaného. Podobné informace pocházejí z dalších míst naší země, kdy je období bez srážek nebo téměř bez srážek různě dlouhé. Na Litoměřicku byla půda suchá na prach, i podzim zde byl suchý a deště se podle pramenu ibidem objevily jen dne 28. a 29.10. Další prameny hovoří o příšerném horku po celý rok a o častých požárech. V létě bylo tak málo vody v řece Odře, že ji bylo možno na několika místech přejít.

Sucho 1616

Sucho v tomto roce bylo výjimečné a započalo již v dubnu. Například ve Varnsdorfu nepršelo od 31. března až do 29. září. Ve Fulneku bylo velmi sucho od 19. dubna dokonce až do Vánoc. V květnu vypukl v Praze požár vlivem velkého sucha. Velké horko, vysychající vodní toky a páchnoucí Vltavu v Praze uvádějí další prameny. Podobné je to i v případě pramenů z dalších oblastí naší země. Obnažen byl při tomto suchu také tzv. hladový kámen v Děčíně. Sucho je potvrzeno též některými prameny ze sousedních zemí.

Sucho 1718-1719

Za přibližně 100 let došlo k další významné suché epizodě. Na Klatovsku uhynul rybí potěr vlivem vyschnutí rybníků. Na Velvarsku podle tamního pramene byl rok velmi suchý a důsledkem byla velká neúroda, kdy nic nerostlo. V oblasti Břeclavi vyschla krátce dokonce i řeka Dyje. Podobné zmínky o velkém suchu, které nikdo nepamatuje, uvádějí další prameny zejména z jižní Moravy. Podobné to bylo u našich sousedů. Sucho se přeneslo do následujícího roku, který byl též velmi suchý a horký, což již započaté sucho umocnilo. V některých oblastech se toho roku konala tzv. prosebná procesí za déšť.

Sucho 1726

V Praze nepršelo dle dokumentárních zdrojů od 9. května po dobu asi 5 týdnů, kdy vše vyprahlo. Důsledkem byly velké škody v zemědělství. Opět se konala v některých oblastech prosebná procesí za déšť. V severozápadních Čechách podle záznamů pršelo jen krátce kolem 17. července, ale následně přišlo velké sucho a také horko, trvající do září. Na Šumavě nepršelo od roztátí sněhu do 10. srpna. Podobné to bylo i na dalších místech naší země a sucho se dotklo zajisté i sousedních zemí, což ovšem není hlavní náplní tohoto článku.

Sucho 1746

Velké sucho ukazuje též značka na kameni v Děčíně. Na Chrudimsku jsou záznamy bylo velmi suché celé léto. V Praze vyschla Vltava a bylo možno ji přejít po okraji suchou nohou. Velké sucho, vyschlé vodní toky a další vodní zdroje s důsledkem neúrody byly záležitostí též Moravy. Například v Moravičanech nepršelo od 10. dubna do 28. září. A sucho bylo i jinde v Evropě, nejen u našich sousedů.

Sucho 1790

V oblasti Ralska nepršelo dle záznamu od 17. března do 21. května. To se vyskytl slabý déšť při bouřce, který ani nesmyl prach. Déšť při další bouřce 28. května byl následován podle záznamu vydatnějším deštěm kolem 11. června, ale vegetaci příliš nepomohl. Sucho poté pokračovalo do 9. července. Pramen hovoří o horké poslední dekádě července, sucho poté trvalo do 23. srpna. Na Chrudimsku vyschly řeky, vlivem sucha. Nepršelo zde podle záznamu od začátku dubna. V Telči bylo sucho na jaře, pramen hovoří i o výskytu vysokých teplot. Po krátkém zlepšení se sucho vrátilo v létě a pokračovalo i na podzim.

V Drahotuších byly velké problémy s vodou při hašení požáru, protože nebyla voda v řekách. Sucho bylo hlášeno i z dalších oblastí nejen Moravy, ale například i z Plzeňska. Sucho bylo též například v Přerově, kde po roztátí sněhu pršelo poté až 26. června. Okolo 15. srpna uschly listy na stromech jako v listopadu. I toto sucho je vyznačeno na kameni v Děčíně.

Četnost suchých epizod a intenzita sucha v tomto období

Na základě dokumentárních pramenů lze sestavit přehled suchých period v uvedeném období (viz tento odstavec) a to v podobě počtu suchých měsíců v daném roce a intenzity sucha v těchto měsících. Podíváme se zejména na období s největší četností suchých epizod a na období s intenzivními suchými epizodami či měsíci. Z hlediska jednotlivých století (1501 – 1600, 1601 – 1700 a 1701 – 1800) je možno konstatovat, že nejvíce suchých epizod, které byly často i významnější, se vyskytlo v 18. století (49 roků se suchými epizodami).

Nejméně ve století 17. (36 roků). Intenzita suchých epizod/měsíců je stanovena dle stupnice -1 až -3 (suchá/ý, velmi suchá/ý a extrémně suchá/ý). Zpravidla se jednalo o letní či jarní měsíce, někdy s přesahem zejména do začátku podzimu a spíše ojediněle byly hodnoceny na jako suché měsíce zimní (Brázdil a kol., 2015). Hodně suchých období se vyskytovalo kolem roku 1725 a 1780, nejméně od roku 1643 do roku 1680.

Sucho po roce 1800 až do současnosti

V dalším přehledu budou stručně rozebrány nejextrémnější suché epizody od roku 1800 do současnosti. Některé roky z tohoto období se řadí k mimořádnému suchu v ČR. V tomto období již je možné rekonstruovat průběh klimatických prvků a hydrologické situace. V nejnovější době jsou též k dispozici měřená data z postupně se rozrůstající meteorologické i vodoměrné staniční sítě. Některé suché epizody byly významnější v určitých regionech našeho území. Ale obecně v nich panovalo suché počasí s významným deficitem srážek na většině míst ČR. Každá epizoda sucha má meteorologické příčiny, průběh a to zejména hydrologický a také své důsledky, které spočívají většinou v nedostatku ovoce, schnutí vegetace, nedostatku dostupné vody a podobně.

K nejvýznamněji suchým rokům v tomto období se řadí roky: 1808, 1809, 1811, 1826, 1834, 1842, 1863, 1868, 1904, 1911, 1917, 1921, 1947, 1953-1954, 1959, 1992, 2000 a 2007.

Sucho 1808

Sucho tohoto roku se týkalo jara a léta. Významně podprůměrné srážky se vyskytly hlavně v březnu a květnu (Brázdil a kol., 2015). V prvních měsících jarního období převládly nižší teploty, které sucho z tohoto pohledu mírnily. V červnu bylo počasí srážkově slabě nadprůměrné, ale červenec a srpen byly opět velmi suchými měsíci s výskytem vysokých teplot vzduchu. Nadprůměrné srážky vykázalo poté opět září. Sucho bylo nejvýznamnější na počátku jara, takzvaná jeho první vlna a uprostřed léta, vlna druhá. Z pohledu srážek bylo sucho významné i na počátku jara, s přičtením teplot vzduchu pak v létě.

Sucho 1809

V následujícím roce sucho pokračovalo a týkalo se zejména konce jara a začátku léta. Suchý byl již konec zimy a také počátek jara. Suché počasí pak od května trvalo po celé léto a sucho se tak významně zvýraznilo a to také vlivem výskytu nadprůměrných teplot vzduchu. Kladné odchylky srážek od normálu vykázal jen měsíc duben a poté září. Indexy ukazují sucho jako nejvýznamnější na počátku jara a spíše na počátku léta, podobně jako v předchozím roce.

Sucho 1811

V dalším velmi suchém roce v ČR bylo málo srážek v březnu, květnu a červnu a pak také v listopadu. Nadprůměrné teploty panovaly hlavně od května do července. Jen duben vykázal slabý nadprůměr srážek. Indexy pak ukazují sucho nejvýznamněji na konci jara a na začátku léta, druhé jeho maximum pak během podzimu, kdy se srážkový deficit opět postupně zvyšoval.

Sucho 1826

Objevilo se v létě a na začátku podzim, konkrétně od června do září. Nejvýznamnější bylo na konci tohoto období. Suché počasí převládalo ale i v zimě a to hlavně v lednu. Podzimní měsíce byly v tomto roce srážkově slabě nadnormální. Nejvýznamnější sucho dle indexů bylo v srpnu a také nejprve v lednu. Sušší průběh zimy byl totiž podkladem pro významnější rozvoj sucha v letním období.

Sucho 1834

Objevilo se na jaře a přetrvalo po celé léto a podzim. Kromě března a zejména ledna byly srážkové úhrny v tomto roce významně podnormální či maximálně se pohybovaly kolem dlouhodobého normálu. V těchto měsících bylo sucho částečně zmírněno, čemuž odpovídá i průběh indexů sucha. Šlo zejména o březen, červen a říjen. Podprůměrné srážky byly v kombinaci s vysokými teplotami (trvání od května do září) příčinou rozvoje sucha během letního období. V době od dubna do prosince se jednalo o zatím nejvýznamnější sucho pro období let 1805 až 2012 (Brázdil a kol., 2015).

Sucho 1842

Toto se týkalo jarního a letního období, kdy bylo sucho rozvinuto zejména vlivem významně podprůměrných srážek od dubna do srpna. Podprůměrné srážky už přinesla ale i zimní sezóna a také měsíc září. Kladné odchylky byly zaznamenány jen v březnu a slabě nadprůměrné srážky se objevily během podzimu. Maximum sucha bylo dosaženo dle indexů v srpnu. Podle jednoho z indexů bylo sucho tohoto roku nejvýznamnější.

Sucho 1863

Též se objevilo na konci jara a v létě, kdy panovaly v ČR podprůměrné srážky. Maximum sucha bylo dosaženo přibližně v červenci. Sucho nebylo tak významné jako v předchozích uvedených letech.

Sucho 1868

Týkalo se zejména období května až září, kdy se vyskytly v ČR velmi nízké srážky. Zároveň převládly vysoké teploty, které byly nadprůměrné až do října. Nejméně srážek spadlo v květnu a září. Tento rok byl z hlediska sucha nejvýznamnější, dle některých indexů sucha pak druhý nejvýznamnější z období let 1805 až 2012. Počátek jarního období přinesl ale naopak nadprůměrné srážky, což ovšem nebylo dostačující po příchodu horkého a velmi suchého období zejména léta.

Sucho 1904

Sucho se týkalo zejména letního období s maximem v červenci, kdy byly srážky nejvíce pod dlouhodobým normálem. Teploty nevybočovaly od průměru tak významně, jako v předchozích uvedených letech. Kombinace vysokých teplot a nízkých srážek nejvíce přispěla k rozvoji sucha v období 5. července až 17. srpna (Treml, 2011, Brázdil a kol., 2015). V tomto období přesáhla v Čechách průměrná denní teplota 20°C ve více než polovině dnech s výskytem významnějších srážek pouze kolem 27. července.

Sucho 1911

Bylo výhradně letní záležitostí. Podprůměrné srážky byly zaznamenány zejména v červnu a červenci, v srpnu byly též pod dlouhodobým normálem, avšak odchylka byla menší. Sucho nebylo tak významné i díky tomu, že nadprůměrné teploty neměly tak dlouhé trvání a byly záležitostí pouze července a srpna. Podprůměrné srážky byly poté též ve druhé polovině podzimu, kdy se sucho po krátké pauze (vlhčí září) vrátilo, avšak v menší míře.

Sucho 1917

Období nedostatku srážek trvalo od května do září, s nadprůměrnými teplotami v květnu a červnu. Poté se pohybovaly teploty kolem dlouhodobého normálu. Sucho bylo hydrologicky méně významné než v předchozím uvedeném roce a započalo na konci července (podle průtokové řady Labe v Děčíně).

Sucho 1921

Velmi suchý byl v tomto roce první jarní měsíc, březen. Poté se situace mírně zlepšila a od května opět pokračovalo sucho, vyvolané podprůměrnými srážkami a až na výjimky nadprůměrnými teplotami. Podprůměrné srážky převládly do konce roku a i z hydrologického hlediska přetrvaly na výše uvedené stanici na řece Labi nízké průtoky do konce roku. Dle indexů bylo sucho ovšem nejvýznamnější hned v březnu, před začátkem souvislého suchého období.